«Міжгалузевий брейн-ринг: 1000 запитань і відповідей»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

У Законі України «Про загальну середню освіту» одним із найважливіших завдань шкільної освіти визначено формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, виховання високої правової культури школярів. Значна роль у виконанні цього завдання належить шкільному курсу «Основи правознавства», який вивчається у 9 класі, а в деяких навчальних закладах також у 10-11 класах.

Нині цей навчальний курс забезпечений великою кількістю підручників, що цілком відповідають тим високим методичним і науковим вимогам, за якими оцінюється якість навчальної літератури. Однак для того щоб сформувати в учнів високу правову культуру, виробити уміння і навички застосування набутих знань на практиці, використання підручників є необхідною, але не достатньою умовою. Виконати це непросте завдання можна буде тільки у тому випадку,якщо школярі зможуть опрацювати практичні завдання, яких на сьогодні розроблено чимало, але які, проте, орієнтовані головним чином на дев’ятикласників і з яких далеко не всі можуть бути ефективно використані у класах, де поглиблено вивчається правознавство.

Метою складання запитань міжгалузевого брейн-рингу є підготовка завдань підвищеної складності, орієнтованих передусім на тих учнів, які вивчають правознавство у спеціалізованих класах. Однак значну частину дидактичних матеріалів можна використати і в дев’ятому класі для роботи з тими учнями, які прагнуть опанувати курс правознавства на 10-12 балів.

Автор підготував запитання брейн-рингу тому, що завдання такого типу майже не публікувалися у навчальній літературі. Але досвід їх використання у підготовці до олімпіад обласного та державного рівнів, під час проведення брейн-рингу з правознавства в м. Харкові у жовтні 2004 року в рамках Всеукраїнського учнівського правничого турніру та проведення регіонального студентського брейн-рингу у Львівському національному університеті в травні 2005 року показав велику зацікавленість учнів і студентів у завданнях цього типу. Завдання такого спрямування допомагають учням і студентам засвоїти навчальний матеріал на якісно вищому рівні, поглибити і розширити знання з різних галузей права, краще зрозуміти таку ознаку права як системність, удосконалити і систематизувати свої знання про міжгалузеві інститути, більш глибоко та якісно засвоїти співвідношення системи права і системи законодавства, розвинути навички роботи з текстами нормативно-правових актів, ліквідувати наявні прогалини у знаннях, засвоїти основні прийоми логічного і нестандартного мислення.

Увазі читачів пропонується 1000 запитань і відповідей для міжгалузевого брейн-рингу. В ході відповіді на кожне з таких запитань треба використати знання з трьох галузей права, інколи виникає необхідність застосування набутих знань із теорії держави і права. Відповідаючи на ці запитання, учасники гри повинні відшукувати спільні елементи між такими юридичними термінами і в таких ситуаціях, де їх, на перший погляд, аж ніяк не повинно бути. Спільним елементом завжди є ключове слово (дуже рідко словосполучення). Значна частина запитань і відповідей дуже громіздкі й погано сприймаються на слух. Тому їх можна не використовувати у грі, а пропонувати як домашнє завдання.

Якщо ж через складність запитань учні так і не зможуть на них відповісти, то прочитавши відповіді на них, вони збагатяться новими знаннями. Тому робота із завданнями такого типу має бути для них дуже корисною.

Запитання і відповіді

1. Що єднає забезпечення, захист і послуги? (Всі вони можуть бути соціальними.)

2. Вони є у законодавчому процесі, у виборчому процесі й в умисному злочині. Назвіть їх. (Стадії.)

3. Що єднає ризик, платіж і випадок? (Всі вони можуть бути страховими.)

4. Що єднає практику, промову і палату? (Всі вони можуть бути судовими.)

5. Що єднає право, рішення і засідання? (Всі вони можуть бути судовими.)

6. Що єднає громадянство, оподаткування і підпорядкування? (Всі вони можуть бути подвійними.)

7. Що єднає докази, вибори і податки? (Всі вони можуть бути непрямими і прямими.)

8. Що єднає систему, службу і справу? (Всі вони можуть бути митними.)

9. Що єднає огляд, режим і тариф? (Всі вони можуть бути митними.)

10. Що єднає скаргу, угоду і юрисдикцію? (Всі вони можуть бути конституційними.)

11. Що єднає представництво, таємницю і ризик? (Всі вони можуть бути комерційними.)

12. Що єднає індивідуальні трудові спори, цивільні договори й складові елементи внутрішньої структури парламентів? (Індивідуальні трудові спори можуть розглядатися комісіями по трудових спорах; одним із цивільних договорів є договір комісії; елементами внутрішньої структури парламенту є комісії.)

13. Що єднає батьківські права, волю і спеціальне право? (Можливі позбавлення батьківських прав як сімейно-правова санкція; позбавлення чи обмеження волі як кримінально-правова санкція; позбавлення спеціального права як адміністративно-правова санкція.)

14. Що єднає матеріальну відповідальність, господарське товариство і дієздатність? (Одним із видів МВ є обмежена МВ; одним із видів ГТ є товариство з обмеженою відповідальністю; одним із видів дієздатності є обмежена дієздатність. Другий варіант відповіді: повна МВ; повне товариство; повна дієздатність.)

15. Що єднає ціни, цивільно-правову відповідальність і походження держави? (Ціни можуть бути договірними; залежно від підстав виникнення цивільно-правова відповідальність може бути договірною і такою, що виникає на підставі закону; однією із теорій походження держави є договірна.)

16. Що єднає форму держави, забезпечення охорони державної таємниці та право дружини, чоловіка усиновлювати дитину без згоди іншого з подружжя? (Одним з елементів форми держави є державний режим; єдиним порядком забезпечення охорони державної таємниці є режим секретності; одним із правових наслідків встановлення режиму окремого проживання є право дружини, чоловіка, усиновлювати дитину без згоди другого з подружжя.)

17. Що єднає один з елементів складу злочину, демократію та реєстрацію шлюбу в день подання відповідної заяви? (Одним із елементів складу злочину є об’єкт злочину, який по вертикалі може бути безпосереднім; однією з форм демократії є безпосередня демократія; якщо існує безпосередня загроза для життя нареченої чи нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви.)

18. Що єднає атомну електростанцію, цивільно-правову відповідальність та діяльність, пов’язану з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів? (Атомна електростанція є об’єктом підвищеної небезпеки; одним із різновидів ЦПВ є підвищена цивільно-правова відповідальність; джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов’язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів.)

19. Вона полягає у неправильному усвідомленні юридичних властивостей діяння та його наслідків. У кримінальному праві вона може виключати або пом’якшувати кримінальне покарання, а в цивільному праві вона здебільшого розглядається як специфічна форма обману при укладенні правочину. Назвіть її. (Помилка.)

20. Що єднає природокористування, суб’єкта злочину і трудовий стаж? (Всі вони можуть бути загальними.)

21. Що єднає військовий обов’язок, суди загальної юрисдикції та виборче право? (Військовий обов’язок може бути загальним; різновидом судів загальної юрисдикції є загальні суди; загальне виборче право є принципом виборчого права.)

22. Що єднає порядок, безпеку й організацію? (Всі вони можуть бути громадськими.)

23. Що єднає правочин, укладений із вадами волі, шахрайство і крадіжку з проникненням у житло? (Одним із правочинів з вадами волі є правочин, скоєний під впливом обману; одним зі способів вчинення шахрайства є обман; у випадку крадіжки з проникненням у житло як засіб злочину може бути використаний обман.)

24. Що єднає об’єднання громадян, розірвання трудового договору з ініціативи власника підприємства або уповноваженого ним органу у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, і звіти посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів перед жителями територіальної громади? (Одним із видів об’єднань громадян є громадські організації; розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, можливе тільки якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; одним із прав територіальної громади є проведення громадських слухань – зустрічей з депутатами відповідної ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування.)

25. Що єднає право, винагороду і договір? (Всі вони можуть бути авторськими.)

26. Що єднає таємницю, об’єднання і діяльність? (Всі вони можуть бути адвокатськими.)

27. Що єднає вину в цивільному праві, шлюбне батьківство і принципи судово-психіатричної експертизи? (У цивільному праві діє принцип презумпції вини; у сімейному праві діє принцип презумпції шлюбного батьківства; одним із принципів судово-психіатричної експертизи є принцип презумпції психічного здоров’я.)

28. Що єднає преюдицію, комісію й конфіскацію? (Всі вони можуть бути адміністративними.)

29. Він може бути прокурорським, терористичним, судовим. Назвіть його. (Акт.)

30. Що єднає право, товариство і банк? (Всі вони можуть бути акціонерними.)

31. Що єднає службу, зобов’язання й норми? (Всі вони можуть бути альтернативними.)

32. Вона може бути міжнародною, національною, екологічною. Назвіть її. (Безпека.)

33. Що єднає спори, товариства і договори? (Всі вони можуть бути господарськими.)

34. У кримінальному праві він є покаранням, в адміністративному – стягненням, а в кримінально-процесуальному – запобіжним заходом. Назвіть його. (Арешт.)

35. Що єднає таємницю, гарантію і систему? (Всі вони можуть бути банківськими.)

36. Що єднає послуги, вклад і кредит? (Всі вони можуть бути банківськими.)

37. Що єднає дисципліну, систему та установу? (Всі вони можуть бути бюджетними.)

38. Що єднає процес, контроль і рахунок? (Всі вони можуть бути бюджетними.)

39. Що єднає суд, примус і процес? (Всі вони можуть бути адміністративними.)

40. Що єднає попередження, затримання і провадження? (Всі вони можуть бути адміністративними.)

Машіка В. Т., ЗОШ № 6, м. Мукачево, Закарпатська обл.

Машіка В. Т. Міжгалузевий брейн-ринг [Текст] / В. Т. Машіка // Історія України: правознавство та інші суспільні дисципліни. – 2005– № 44 – С. 2-3.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -