Конспект уроку на тему: «Займенник як самостійна частина мови». Підсумковий урок

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Мета:

·        повторити й систематизувати знання учнів із теми «Займенник як самостійна частина мови»: значення займенника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль, вивчені орфографічні правила, правильне написання слів із вивченими орфограмами;

·        знаходити і виправляти помилки в текстах;

·        спонукати дітей до творчого підходу у вивченні матеріалу;

·        виховувати почуття любові та поваги до матері.

Обладнання: таблиця «Розряди займенників», картки з текстовими завданнями й текстами.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу (мовний турнір).

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

— Який розділ науки про мову ми вивчаємо? (Морфологія.)

— Що вивчає морфологія? (Слова як частини мови.)

— Що беруть до уваги, поділяючи слова на частини мови? (Лексичне значення, морфологічні ознаки (граматичне значення), синтаксичну роль.)

— Яку частину мови ми вивчали на попередніх уроках? (Займенник.)

— То що ж таке займенник? (Це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.)

— Отже, ми закінчили вивчати займенник. То яке завдання сьогоднішнього уроку? (Підвести підсумок.)

II. Оголошення теми і мети уроку

Запис теми уроку в зошитах і на дошці

Вправа «Криголам»

— Що ви очікуєте від уроку?

(Можливі відповіді:

• Повторити:

— розряди займенників;

— морфологічні ознаки займенників;

— синтаксичну роль займенників;

— правильне написання займенників;

• знаходити і виправляти помилки на вивчені правила;

• правильно вживати займенники в мовленні.

Учні приклеюють паперові кораблики зі своїми

пропозиціями на «берег надій».)

III. Основна частина уроку

Учитель. Отже, у нас сьогодні підсумковий урок із теми «Займенник як самостійна частина мови».

Щоб стати самостійним,

Замало захотіти —

Насамперед повинен

Це чимось заслужити.

Іменник і прикметник

Довів своє звання,

Думку про статус займенника

Підтвердять ваші знання.

Для того, щоб закріпити й узагальнити ваші знання, проведемо мовний турнір. Для цього ви розділилися на команди. Виграє та команда, яка набере найбільше балів.

Конкурс «Знавець правил»

За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

1. Що таке займенник? (Займенник—це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.)

2. Які розряди займенників ви знаєте? (Особові, зворотний, питальні, відносні, неозначені, заперечні, присвійні, вказівні, означальні.)

3. Які особливості у відмінюванні особових займенників? (У непрямих відмінках вони можуть мати іншу основу, наприклад: я — мене, ти — тобою; у непрямих відмінках займенників третьої особи після прийменників з'являється приставний звук [н]: до нього, у неї, про них.)

4. Яка різниця між питальними і відносними займенниками? (Питальні займенники вживаються для вираження запитань про особу чи предмет.

За їх допомогою будуються питальні речення.

Відносні займенники вживаються для зв’язку частин складного речення.)

5. Як відмінюється зворотний займенник? (Він немає форми називного відмінника, роду й числа.)

6. Що спільного в неозначених і заперечних займенниках? (одні, й інші утворюються від питальних займенників із задаванням відповідних префіксів.)

Таблиця

Розряди займенників

Назва розряду

Займенники

Особові

я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони

Зворотний

себе

Питальні

хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Відносні

хто, що, який, чий. котрий, скільки

Неозначені

хтось, хто-небудь, абихто, щось, казна-що, дехто, деякий, хтозна-який

Заперечні

ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки, жодний

Присвійні

мій, твій, наш, ваш, свій, їхній, його. її

Вказівні

той (отой), цей (оцей), такий (отакий), стільки

Означальні

весь, всякий, кожний, сам. самий, інший

 

Повторення правил написання заперечних і неозначених займенників

— Які особливості написання заперечних займенників? (Заперечні займенники з ні пишуться разом: ніхто, нікому. Якщо між ні та займенником уживається прийменник, усі три слова пишемо окремо: ні перед чим.)

— Які особливості написання неозначених займенників?

(Неозначені займенники пишуться:

разом — з аби-, де-, -сь: абихто, дещо, чийсь;

через дефіс — із будь-, -небудь, казна-, хтозна-: будь-хто, казна-чим, хтозна-якими;

окремо, якщо казна-, хтозна-, аби-, де- стоять перед прийменником із займенником: аби до кого, хтозна з ким.)

Словниковий диктант «Змійка»

Учні один за одним виходять до дошки й записують слова. Максимальна оцінка за завдання — З бали.

Що-небудь, хтозна для чого, ні про що, абичиїм, будь-чий, у чому-небудь, хтозна-що, декому, аби з ким.

Дослідження тексту

За правильну відповідь команда одержує 1 бал.

Прочитайте текст. Придумайте до нього заголовок. Визначте головну думку тексту. Знайдіть займенники, випишіть, визначте їх розряди, відмінок, у якому вжито, синтаксичну роль.

Найкраще слово на землі — мама. Це найперше слово, яке вимовляє людина, і воно (особовий, Н. в., підмет) звучить всіма (означальний, О. в., означення) мовами світу однаково ніжно.

У мами найдобріші і найласкавіші руки, вони (особовий, Н. в., підмет) все (означальний, 3. в., додаток) вміють. У мами найвірніше і найчутливіше серце — в ньому (особовий, М. в., додаток) ніколи не гасне любов, воно (особовий, Н. в., підмет) ніколи не буває байдужим.

І скільки б не було тобі (особовий, Д. в., додаток) років — п ять чи п 'ятдесят — тобі (особовий, Д. в., додаток) завжди потрібна мама, «(присвійний, Р. в., означення) погляд.

Гра «Четвертий зайвий»

За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

Випишіть із кожного рядка зайвий займенник і визначте його розряд.

1. Мій, ваш, хтось, їхній. (Хтось — неозначений.)

2. Ви, вони, я, цей. (Цей — вказівний.)

3. Хто, той, такий, стільки. (Хто — відносний.)

4. Весь, інший, жодний, самий. (Жодний — заперечний.)

5. Хтось, деякий, дехто, себе. (Себе—зворотний.)

Загадки-жарти

За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

Відповіді запишіть у зошити.

1. Який займенник складається з однієї букви? (Я.)

2. Який займенник жіночого роду став спортивним терміном? (Нічия.)

3. До якого займенника слід додати одну букву, щоб він перетворився на провалля? (Яр.)

4. Додавши до займенника одну букву, перетворіть його на частину суші, що врізається в море. (Мис.)

5. Які два займенники заважають їздити по дорозі? (Ями.)

6. Як за допомогою трьох займенників можна зробити руки чистими? (Вимити.)

Гра «Займенники в народній творчості»

Команди по черзі називають прислів'я та приказки із займенниками. Виграє та команда, яка знає їх найбільше. Найвища оцінка — 3 бали.

Творча робота

Напишіть твір-мініатюру «Моя матуся», використовуючи займенники (усно). За найкращий твір —5 балів.

IV. Підсумок уроку

Тестування (самостійна робота)

1. Займенник

А указує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх

Б називає предмет і відповідає на питання хто? що?

В називає кількість предметів і їх порядок при лічбі

2. Особовий займенник Ви пишеться в середині речення з великої букви

А при звертанні до групи людей

Б для виявлення поваги до якоїсь людини

В якщо мовець вважає за потрібне написати саме так

3. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є

А вказівними

Б означальними

В особовими

Г питальними

4. Форми називного відмінку, а також роду і числа не має займенник

А хтось

Б себе

В стільки

Г хтозна-який

5. Займенники хто, що, який, чий, котрий, стільки є відносними, коли вони

А вживаються для утворення питальних речень

Б вживаються для зв'язку частин складного речення

В указують на відношення до діючої особи

Г указують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість

6. Заперечні та неозначені займенники утворилися від

А особових займенників

Б вказівних займенників

В питальних займенників

Г означальних займенників

7. У якому рядку всі займенники написані правильно?

1 хтось, де-який, аби-чий, котрийсь

2 абищо, де-кого, котрогось, щось

3 казна-що, будь-кого, що-небудь, хтозна-скільки

4 аби в кого, де в кого, хтозна до кого, аби-ким

А у першому

Б у другому

В у третьому

Г у четвертому

8. У якому рядку всі слова є займенниками?

1 кільканадцять, півтора, обидві, кількатисячних

2 собі, її, їхній, казна-що

3 своячка, по-моєму, саморобний, щогодини

А у першому

Б у другому

В у третьому

9. Скільки в наведеному реченні займенників?

Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно співає і бринить. (О. Олесь.)

А один

Б три

В шість

10. У якому рядку всі займенники мають форму орудного відмінка?

1 цього, моїх, себе, жодного

2 казна-ким, кимось, з нею, чиїм

3 тому, абикому, самому^собі

А у першому

Б у другому

В у третьому

Відповіді: 1 — А, 2 — Б, 3 — В, 4 — Б, 5 — Б,

6 — В, 7 — В, 8 — Б, 9 — Б, 10 — Б.

Перевірка та виставлення оцінок у щоденники

Вправа «Криголам»

(Переправа корабликів із «берега надій» на «берег реалізованих сподівань».)

Визначення команди-переможця

V. Домашнє завдання

1. Написати твір-мініатюру «Моя матуся», використовуючи займенники.

2. Перевірити знання з вивченої теми за питаннями, що подані в підручнику.

 

Любов Парандій, учитель УМЛ Новоград-Волинського колегіуму, Житомирська обл.

 

Парандій Л. Займенник як самостійна частина мови. 6 клас. //Українська мова та література. – 2013. – №7.– С.19-20.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -