Ярошенко О. Г. Хімія: підруч. для 8 кл. загальноосв. навч. закл. / О. Г. Ярошенко. - Харків: Фоліо, 2008. - 210 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Ярошенко О. Г. Хімія: підруч. для 8 кл. загальноосв. навч. закл. / О. Г. Ярошенко. - Харків: Фоліо, 2008. - 210 с.Ярошенко О. Г. Хімія: підруч. для 8 кл. загальноосв. навч. закл. / О. Г. Ярошенко. - Харків: Фоліо, 2008. - 210 с.

Зміст
 
Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
§ 1. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро............................9
§ 2. Молярна маса. Обчислення молярної маси, маси і кількості речовини за хімічною формулою............................14
§ 3. Молярний об'єм газів. Обчислення об'єму газу за нормальних умов............................18
§ 4. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів............................22
§ 5. Розрахунки за хімічними формулами............................26
§ 6. Обчислення з використанням числа Авогадро............................29
 
Тема 2. Основні класи неорганічних сполук
§ 7. Поняття про оксиди............................35
§ 8. Поняття про кислоти............................39
§ 9. Здатність металів витискувати водень з кислот. Витискувальний ряд металів............................43
§ 10. Поняття про солі............................48
§ 11. Поняття про основи............................53
§ 12. Взаємодія оксидів з водою. Гідрати оксидів............................55
§ 13. Загальні властивості оксидів. Класифікація оксидів............................61
§ 14. Оксиди в природі. Використання оксидів ............................66
§ 15. Класифікація кислот. Загальні хімічні властивості кислот............................71
§ 16. Добування хлоридної кислоти та її властивості............................77
§ 17. Хімічні властивості основ............................82
§ 18. Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ............................86
§ 19. Хімічні властивості солей............................89
§ 20. Солі у природі. Використання солей............................93
§ 21. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і солей............................98 
§ 22. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук............................101 
§ 23. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій............................105
§ 24. Значення експериментального методу дослідження в хімії............................111 
§ 25. Розв'язування експериментальних задач............................114
 
Тема З. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома
§ 26. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів............................118
§ 27. Поняття про лужні метали............................121
§ 28. Поняття про галогени та інертні гази............................125
§ 29. Періодичний закон Д. І. Менделєєва............................131
§ З0. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва............................136
§ 31. Будова атома. Склад атомних ядер............................142
§ 32. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи............................146
§ 33. Стан електронів в атомі............................151
§ 34. Будова електронних оболонок атомів. Поняття про радіус атома............................156
§ 35. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів. Електронні та графічні електронні формули атомів............................160
§ 36. Взаємозв'язок між розміщенням елементів у періодичній системі та їх властивостями............................166
§ 37. Характеристика хімічних елементів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома............................171
§ 38. Значення періодичного закону............................174
§ 39. Життя та наукова діяльність Д. І. Менделєєва............................177
 
Тема 4. Хімічний зв'язок і будова речовини
§ 40. Поняття про хімічний зв'язок та електронегативність елементів............................181
§ 41. Хімічний зв'язок і будова електронних оболонок атомів............................185
§ 42. Ковалентний зв'язок, його види............................188
§ 43. Йонний зв'язок. Кристалічні ґратки............................193
§ 44. Ступінь окиснення............................198
 
Словник хімічних термінів і понять, що вивчались у 7 класі............................203
Предметний покажчик............................205
Додаток............................206
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -