Конспекти уроків з української мови

1 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Письмо малої букви ю. Написання буквосполучень, слів та речень»

2 клас

 1. Конспект уроку на тему: "Поняття про слова – назви предметів (іменники). Постановка до слова питання."
 2. Конспект уроку на тему: «Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні»
 3. Конспект уроку на тему: «Зв'язок прикметників з іменниками. Вимова і написання слова червоний»

3 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Вимова та правопис слів з ненаголошеними [e],[и] в коренях, які перевіряються наголосом»
 2. Календарне планування з розвитку зв’язного мовлення

4 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Прикметник. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні»
 2. Конспект уроку на тему: «Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників»
 3. Конспект узагальнюючого уроку на тему: « Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и».
 4. Конспект уроку на тему: «Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами. Розбір дієслів минулого часу за будовою»

5 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Правила вживання апострофа, м'якого знака». Урок-екскурсія Шевченковою Україною
 2. Конспект уроку на тему "Будова слова. Орфографія. Корінь, префікс, суфікс і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення вивченого). Використання слів із суфіксами і префіксами, що надають словам емоційного забарвлення."
 3. Конспект уроку на тему: «Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка», «Орфографія»
 4. Презентація на тему: "Лексичне значення слова"
 5. Презентація на тему: "Омоніми"
 6. Презентація на тему: "Синоніми"
 7. Презентація на тему: "Антоніми"
 8. Презентація на тему: "Фразеологізми"
 9. Збірник лінгвістичних казок «Казочка – до уроку підказочка» ( для учнів 5 – 8 класів та вчителів-словесників)
 10. Конспект уроку на тему «Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, я, ю, є»

6 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»
 2. Конспект уроку на тему: «Числівник як частина мови»
 3. Конспект уроку на тему: «Числівники кількісні й порядкові; прості, складні і складені»
 4. Конспект уроку на тему: «Відмінювання та написання кількісних числівників (цілих, збірних, дробових, неозначено-кількісних). М'який знак у числівниках»
 5. Конспект уроку на тему: «Відмінювання порядкових числівників. Написання разом із – тисячний»
 6. Конспект уроку на тему: «Відмінювання і правопис числівників. Правильне їх уживання в усному та писемному мовленні»
 7. Конспект уроку на тему: «Займенник як самостійна частина мови». Підсумковий урок
 8. Конспект уроку на тему: «Займенник. Тренувальні вправи»
 9. Конспект уроку на тему: "Числівники прості, складні і складені, їх творення. Написання складених числівників"
 10. Збірник лінгвістичних казок «Казочка – до уроку підказочка» ( для учнів 5 – 8 класів та вчителів-словесників)
 11. Конспект уроку на тему: «Незмінювані іменники»
 12. Конспект уроку на тему: «Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу»
 13. Робочий зошит з української мови  для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл
 14. Конспект уроку на тему: «Ступені порівняння прикметників»
 15. Конспект інтегрованого уроку «Вітер: причини виникнення, напрям, сала, швидкість, місцеві вітри. Сила динаміки художнього образу слова «вітер»

7 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Дієприслівниковий зворот, коми при дієприслівниковому звороті»
 2. Конспект уроку на тему: «Узагальнення та систематизація вивченого про прислівник (на текстовій основі новели О. Генрі «Останній листок»)
 3. Конспект уроку на тему: «Твір-опис процесу праці «Великодня писанка»
 4. Конспект уроку на тему: «Твір-опис зовнішності Тараса Шевченка за картиною М. Божія «Думи мої, думи мої…» Урок розвитку зв’язного мовлення.
 5. Конспект уроку на тему: "Прийменник як службова частина мови".
 6. Конспект уроку на тему: «Прислівник. Узагальнення і систематизація знань учнів з теми»
 7. Конспект уроку на тему: «Часи дієслова. Теперішній час»
 8. Збірник лінгвістичних казок «Казочка – до уроку підказочка» ( для учнів 5 – 8 класів та вчителів-словесників)
 9. Конспект уроку на тему: «Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметниковому звороті»
 10. Конспект уроку на тему: Узагальнення вивченого з теми «Прислівник»
 11. Конспект уроку на тему: «Службові частини мови. Прийменник як службова частина мови»

8 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Односкладні речення з головним членом у формі підмета і присудка»
 2. Конспект уроку на тему: «Означено-особові односкладні речення»
 3. Конспект уроку на тему: «Речення з кількома рядами однорідних членів (мовознавча гра «Квест»)»
 4. Конспект уроку на тему: «Неозначено-особові речення»
 5. Конспект уроку на тему: «Узагальнено-особові речення»
 6. Конспект уроку на тему: «Безособові речення»
 7. Конспект уроку на тему: «Називні речення»
 8. Конспект уроку на тему: «Узагальнення і систематизація вивченого про звертання та вставні слова (на матеріалі творів Т.Шевченка)».
 9. Збірка творчих завдань з розділу «Складне речення. Стилістика складного речення»
 10. Збірник лінгвістичних казок «Казочка – до уроку підказочка» ( для учнів 5 – 8 класів та вчителів-словесників)
 11. Конспект уроку-проекту на тему: "Речення з відокремленими членами та пунктуаційне оформлення їх"
 12. Конспект уроку на тему: "Розвиток зв’язного мовлення. Переказ найцікавішого епізоду повісті"
 13. Конспект уроку на тему: "Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного слова. Види підрядного зв'язку між словами в словосполученнях. Складні випадки керування"
 14. Урок розвитку мовлення на тему: «Полтавський діамант. (Народна художниця з Полтавщини Катерина Білокур)»
 15. Конспект уроку на тему: «Узагальнення і систематизація вивченого про однорідні члени речення». Презентація

9 клас

 1. Конспект уроку на тему: « Сторінками життя Шевченка».
 2. Конспект уроку на тему: «Складне речення ї його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком».
 3. Конспект уроку на тему: «Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні»
 4. Конспект уроку на тему: «Розділові знаки між частинами складносурядного речення». Презентація
 5. Конспект уроку на тему: «Складне речення. Види складних речень» (на матеріалі поеми Тетяни Микитчук «Мала княгиня Древлянська»)

10 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Відокремлені члени речення. Відокремлене означення.» Тренувальні вправи. Інтегрований урок: українська мова, історія, мистецтво.
 2. Конспект уроку на тему: «Усний відгук про твір мистецтва - архітектурну пам'ятку» Розвиток зв’язного мовлення.
 3. Конспект уроку на тему: «Слово як основна одиниця мови. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень»
 4. Конспект уроку на тему: «Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне і комунікативно доцільне»
 5. Конспект уроку на тему: «Орфоепія. Письмова робота. Диктант із тестовими завданнями»
 6. Конспект уроку на тему: «Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа»
 7. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними»
 8. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису великої букви. Тренувальні вправи» Конспект №1
 9. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними. Тренувальні вправи». Конспект №2
 10. Конспект уроку на тему: «Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія. Заява»
 11. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовження приголосних»
 12. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголосних»
 13. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних звуків слів іншомовного походження»
 14. Конспект уроку на тему: «Стилістичні засоби лексикології та фразеології Слово і його лексичне значення . Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів»

11 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос. Ритор і оратор. Риторичні ідеали в різні історичні епохи. Поняття про сучасний риторичний текст»
 2. Конспект уроку на тему: «Еристика як мистецтво суперечки»
 3. Конспект уроку на тему: «Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення»
 4. Конспект уроку на тему: «Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів»
 5. Конспект уроку на тему: «Правопис. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах»
 6. Конспект уроку на тему: «Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту»
 7. Конспект уроку на тему: «Конспект прочитаної науково-популярної статті»
 8. Конспект уроку на тему: «Тематичні виписки, план (складний), тези»
 9. Конспект уроку на тему: «Принципи українського правопису. Тренувальні вправи»
 10. Конспект уроку на тему: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики»
 11. Конспект уроку на тему: «Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви. Ступені порівняння»
 12. Конспект уроку на тему: «Правопис. Написання складних слів»
 13. Конспект уроку на тему: «Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови. Правопис частки НЕ і НІ з іменними частинами мови»
 14. Конспект уроку на тему: «Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. Специфіка мовлення фахівця»
 15. Конспект уроку на тему: «Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни»
 16. Конспект уроку на тему: «Види складних речень. Основні пунктограми в складносурядному реченні»

 

***

 1. Дидактичні матеріали для уроків української мови (диктанти, перекази, аудіювання, читання мовчки) / Укладач: Юркова Оксана Федорівна
 2. Конспект уроку на тему: "Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики. Загальна характеристика звукового складу мови."
 3. Збірник вправ і завдань з розвитку мовлення учнів для 5-11 класів
 4. Запам'яталочка (пам'ятки з української мови та літератури) для учнів 5-11 класів
 5. Черняк Наталя. Українська мова: міні-зошит - підручник для 5 класу з теми «Лексикологія. Фразеологія»
 6. Українська мова та література. Довідник для підготовки до ЗНО. Дмитро Заєць

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович