Використання колажу як засобу наочності при вивченні іноземної мови

Тип матеріалу: 
Предмет: 

Луценко Галина Михайлівна, викладач англійської мови Черкаського комерційного технікумуЛуценко Галина Михайлівна,
викладач англійської мови

Черкаського комерційного технікуму

В умовах науково-технічного прогресу роль чуттєвої діяльності не зменшується, а навіть зростає, оскільки людина все більше має справу з наочними механічними зв’язками і відношеннями. Значне місце наочність посідає в наукових дослідженнях. Саме вона надає науковим положенням реального, об’єктивного змісту, свідчить про їх істинність і доказовість. Таким чином наочність – це не лише педагогічна, а й важлива філософська проблема. Без аналізу фактів і явищ важко робити якісь узагальнення, відкривати закономірності та істини. Застосування наочності пов’язано з пошуками методів навчання, “конструювання” пізнавальних об’єктів, навчанням учнів і студентів мислити поняттями і категоріями.

Як відомо, у процесі навчання зв’язного іншомовного мовлення у студентів виникають труднощі, пов’язані з розкриттям предмету висловлювання, з формуванням суджень і утриманням їх у пам’яті в логічній послідовності, а також з підбором мовних засобів для формування і формулювання думок у формі цих суджень. Характерно, що з аналогічними труднощами студенти зустрічаються й під час зв’язного говоріння рідною мовою. Уникнути їх деякою мірою можна, використовуючи у процесі навчання засоби зовнішньої наочності.

Крім моделей-опор та підстановчих таблиць, як засобів наочності, у навчальному процесі при вивченні іноземної мови дуже часто використовується прийом колажу.

На думку студентів заняття з іноземної мови, на яких викладачі використовують різноманітні засоби наочності (моделі опори, підстановчі та граматичні таблиці, ілюстрації, фотокартки і т.ін.) привертають увагу і сприяють запам’ятовуванню нового матеріалу.

Аналіз успішності студентів та результати опитування свідчать про те, що застосування всіх видів наочності відіграє позитивну роль при створенні ситуацій мовного спілкування, при опрацюванні текстів розмовних тем різного плану та характеру.

Найбільшу зацікавленість викликають у студентів колажі. Це сучасний технічний прийом в образотворчому мистецтві, котрий полягає в наклеюванні на якусь основу матеріалів, що відрізняються за кольором і фактурою. Поєднання різних видів наочності (образотворчий і вербально-графічний) дозволяє сформувати у студентів уявлення про тісний зв’язок усіх аспектів висловлювання.

При вивченні іноземних мов, колаж – розглядається як наочно-допоміжний засіб навчання, методичний прийом, який припускає послідовне нарощування лексичного фону якогось ключового поняття і створює таким чином зоровий і змістовно-схематичний образ поняття, що розглядається.

За формою колаж нагадує плакат або стінгазету. В центрі знаходиться ключове поняття – ядро, а навколо нього розташовуються поняття-супутники, створюючи його фонове оточення.

Так, наприклад, при вивченні теми “Meals. Shopping” у центрі плакату-таблиці розташовані ключові фрази з теми: to do (go) shopping, to have breakfast, dinner, supper…

З лівої сторони розміщені ілюстрації з різноманітними стравами, які люди вживають на сніданок, обід і вечерю, на перше, друге або десерт, а також  ключові фрази: for the first (second) course, for dessert…

З правої сторони розташовані картинки із зображенням деяких продуктів і назви магазинів, де їх можна придбати: at the bakery, dairy, grocery, confectionary, greengrocery...

Подібна таблиця надає студентам допомогу при відповідях на запитання: “What can you buy at the bakery? “, “Where can you buy milk and butter?“, ”What do you have for breakfast (dinner, supper)?” …

Ілюстрації, виконані в техніці колажу, полегшують розуміння тексту, можуть послужити смисловою опорою при переказі або обговоренні його змісту.

При вивченні тем країнознавчого характеру студенти знайомляться з географією, історією, побутом, культурою і традиціями народів, з досягненнями науково-технічного прогресу. Такого роду інформація вміщує значну кількість національно-специфічних елементів (реалій). Безумовно, що насиченість країнознавчих текстів реаліями ускладнює процес читання і відповідно переказу тексту. Перед початком роботи над країнознавчим текстом викладач концентрує увагу студентів на якомусь ключовому понятті, виділяє його і наочно демонструє співвідношення споріднених з ним понять-реалій, розкриває їх зміст. При цьому використовується прийом будови образно-змістовного країнознавчого колажу, або інакше кажучи, прийом колажування.

Наприклад, при вивченні теми “Great Britain” підготовлено колаж такого типу. На геометричних фігурах різної форми і кольору, написано ключові слова або фрази, які складають його фон. У центрі колажу розташовано ключове поняття (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Під ним – основні дієслова, лексичне значення яких зумовлює вибір моделей-фраз і словосполучень, так званих супутників-реалій, які розміщені навколо:

England, Scotland, Wales, Northern Ireland;

Capitals: London, Edinburg, Cardiff, Belfast;

An area: 244.100 sq. km;

The population – 57 mln.

The Union Jack;

Industry: wool, cotton, iron ore, shipbuilding, motor cars;

The English Cannel;

The Atlantic Ocean;

The Severn, the Clyde, the Thames;

The UK consists of;

To be washed by;

To be situated;

To be separated from…by;

Mountains: Ben Nevis, the Pennines, the Cheviot Hills.

Самі по собі використані фігури, їх яскравий колір привертають увагу студентів. Бажано використовувати й інші засоби наочності: фотографії, малюнки, карикатури.

При складанні колажів можна використовувати магнітну дошку або фломастери. При вивченні професійно-орієнтованих тем  наочність набуває дуже важливого значення і застосування колажу може також широко використовуватися. .

Вся інформація, лексика  розміщується на різнокольорових геометричних фігурах різного розміру та форми, поповнюється  фотографіями та малюнками відповідно змісту.

Робота з колажем відбувається поетапно.

І етап.

 1. Знайомство з ключовим поняттям.
 2. Аудіювання або перше читання тексту, що розкриває зміст даного країнознавчого явища.
 3. Перевірка розуміння сприйняття інформації.
 4. Фонетичне відпрацювання національно-забарвленої лексики.
 5. Створення умовно-мовленнєвих рольових ситуацій.
 6. Індивідуальне домашнє завдання.

ІІ етап.

 1. Презентація і коментування студентами зібраної інформації.
 2. Створення нових умовно-мовленнєвих ситуацій на основі вивченого матеріалу.
 3. Складання теми.

Використання колажу має ряд переваг:

 • презентація країнознавчих реалій проводиться в незвичній формі, а це привертає увагу студентів, стимулює їх пізнавальні інтереси, створює позитивну мотивацію;
 • розширення лексичного запасу студентів відбувається ефективніше;
 • прийом колажування спонукає до накопичення досвіду побудови зорових логічних опор, створює передумови для розвитку абстрактного мислення, а також навичок самостійної роботи студентів;
 • використання колажу розвиває творче мислення студентів, стимулює їх мовне спілкування при наявності мовних опор і надає їм можливість самостійно планувати його зміст;
 • несподіване поєднання компонентів викликає у студентів різноманітні асоціації і тим самим визначає різноманітність самостійних висловів по одній і тій самій темі;
 • колаж, завжди різний за оформленням, пробуджує цікавість до поданого матеріалу;
 • використання колажу сприяє створенню позитивної психологічної атмосфери для сприймання нового матеріалу;
 • створює базу для подальшого вивчення матеріалу, постійно спонукає та спрямовує мислення у необхідному напрямку.

Необхідно відмітити, що зорове сприйняття інформації складає 85% від загального її об’єму. Зорова пам’ять набагато краще розвинена ніж інші види пам’яті (вона стоїть на одному рівні з природними рефлексами), тому такий вид наочності дає можливість запам’ятовувати навчальний матеріал набагато краще і швидше, ніж за допомогою інших засобів. У зв’язку з тим, що зараз при вивченні іноземної мови акцент робиться на підсвідоме запам’ятовування інформації, то застосування колажу є дуже доцільним.

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ