З досвіду роботи вчителя історії. Формування соціальної компетентності школярів на уроках історії

Тип матеріалу: 
Павленко Лариса Миколаївна,
вчитель історії
Коростенської міської гімназії №7,
Житомирська область 
 
Актуальність теми обумовлена, у першу чергу, соціальним замовленням щодо підготовки учня до свідомої активної участі у громадському житті Української держави, до самостійної орієнтації та адаптації в умовах швидких змін суспільного життя, а отже, формування у школярів життєво необхідних компетентностей для подальшої соціалізації. В українській освітній практиці стала  актуальною нова ідеологія освіти, що пов’язана з компетентнісним підходом. Цьому процесу сприяли  масове поширення та використання інформаційних технологій, підвищення  вимог до рівня освіченості, професіоналізму й конкурентоспроможності молодої людини. Випускники шкіл мають бути  здатними до неперервної професійної освіти, самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення. Тому важливим завданням для школи є створення й послідовний розвиток системи цільової соціалізації, яка б забезпечувала  формування у випускників комплексу рис соціальної адаптованості.

Особливо актуально ці питання постають в Україні сьогодні, бо в умовах соціальної нестабільності молодь стає акумулятором певних суспільних рухів, активним учасником, а часто й заложником політичних інцидентів.

У своїй діяльності як учитель – предметник  застосовую методи всеохоплюючого впливу на дитячу особистість для розвитку саме соціальної компетентності. Розумію,що соціальна компетентність включає три найважливіші аспекти: інформаційний, ціннісний, поведінковий. Інформаційні складові соціальної компетентності розвиваю шляхом організації  самоосвітньої діяльності школярів,  створення умов для їх саморозвитку. Безумовно, основою соціальної компетентності є ціннісний аспект. Тому на уроках історії звертаю увагу дітей в першу чергу на моральний контекст усіх історичних явищах та подіях. Для формування поведінкових аспектів соціальної компетентності найбільш продуктивними вважаю  активні та інтерактивні методи організації навчально-виховного процесу.

Особистісний компонент

Працюючи над реалізацією досвіду, глибоко усвідомила, що успішний розвиток суспільства визначається, перш за все,  підготовкою освічених, високоморальних та практичних людей, здатних до конструктивної плідної співпраці які мають глибоке відчуття відповідальності за долю держави.  Плануючи структуру уроку , розумію, що дитина розвиває свою індивідуальність у спільному вирішення творчих завдань, коли максимально залучається її життєвий досвід, а отримані знання набувають перетворень. Основними формами роботи на цьому етапі   стають групові та індивідуальні. Поряд з цим значне місце посідають дискусії, (наприклад вивчаючи тему «Радянізація західних областей України (11кл), учні мають можливість поміркувати над висловлюванням Гегеля : « Трагедія історії не в боротьбі правди проти неправди,а в боротьбі різних правд») рольові ігри, розігрування та моделювання ситуацій, обмін думками. Впевнилася, що особистісний компонент соціальної компетенції направлений на формування таких основних чинників: соціальної відповідальності; емоційної стійкості;  особистісної активності; адекватної самооцінки; вольового контролю; упевненості у собі; толерантності; мотивації досягнення успіху.

Історія надає багато можливостей для розвитку вражаючих за своєю суттю суперечливих питань. Як приклад згадаємо фашизм. Нація занадто впевнена в своїх правах, уражена хворобою жорстокості, створює ситуації, скажімо, голокост, які, здається, ігнорують реалії. І щоб молодь засвоїла уроки історії і не повторювала її найбільш жахливих сторінок, вчителеві слід докласти багато зусиль для розуміння учнями обставин, що зумовлюють подібні явища. Найефективнішими формами роботи на таких уроках стають ті, які відповідають технології розвивального навчання та критичного мислення. Важливого значення  надаю змісту запитань для обговорення, які пропонуються учням. Наприклад:

  • що штовхнуло людей до подібних дій?
  • якими почуттями вони керувались ?
  • хто не залишається осторонь і чим ці особи вирізняються серед інших людей?

У процесі вирішення конфліктних чи суперечливих ситуацій доречним є метод « Незакінчене речення». Наприклад, «Мені дуже прикро, що….», « На жаль я…..», « Чи зміг би я….». Доцільними на таких уроках є  метод  інверсії ( обернення) і метод емпатії ( особистої аналогії). [14] метод  «Займи позицію»

Наприклад, на уроці історії в 7 класі доцільно використовую вправу «Займи позицію,при вивченні теми « Русь - Україна  за правління Володимира Мономаха». Учні отримують завдання: зробіть висновок про те,яким явищем слід вважати процес роздроблення на удільні князівства:

1.позитивним 2.негативним 3.на це питання не можна відповісти

Велике значення на уроках історії приділяю ігровому методу навчання, який використовується поряд з іншими видами навчальної роботи: гра «Реставрація», « Знайди помилки», « З вуст в уста», « Аукціон імен», « Історичний ланцюг» та інші. Крім того, широко застосовую такі форми роботи, як « інтерв’ю», « написання есе чи статті - твору», « дистанційний історичний диктант» .

Широке поле для аналітичної діяльності як на репродуктивному, так я на прогностичному рівнях представляє робота з історичними джерелами, орієнтованих на побудову суспільної моделі або на осмислення альтернатив історичного розвитку.

З цією метою доречно використовую ІКТ – технології, технології проблемного навчання та метод проектів та вправи « виключення понять», « логічність» , « висловлювання думки іншими словами».

Така діяльність учителя дає можливість зрозуміти суть процесу чи явища, формувати понятійне мислення яке виступає показником розвитку особистості .

Надзвичайно важливим компонентом в формуванні соціальної компетентності є також і морально – ціннісний який включає:

  • наявність життєвих орієнтацій і цілей.

Адже вчитель повинен навчити дітей вирішувати найважливіші завдання щодо формування вмінь школярів знаходити причини та наслідки події, явища, розглянути їх під різними кутами зору, поєднати кілька ідей для вирішення нової ситуації, робити висновки щодо адекватності певної ідеї. З цією метою підбираю такі завдання які спонукають учнів у пошуку особистого значення у темі, зіставлення порівняння ідей, знаходження аргументів на підтримку зайнятої учнем позиції, висунення власної гіпотези розвитку подій. Розумію що при вивченні історії важливим є не стільки запам’ятовування фактів, стільки розуміння контекстів та наявність своєї точки зору у кожного учня. Доцільно використовую розмаїття вправ які спонукають учнів розмірковувати, обдумувати, порівнювати : « якби…то», « для мене важливо», « якби я міг…».  

Наприклад під час вивчення теми «Початок української революції . Утворення УЦР» вдало застосовую метод « власне судження»  в 10 класі  ставлю питання до портрету Грушевського: «Що ви знаєте про життя та діяльність цієї людини, в який історичний період він  жив?» Висловіть власне ставлення до історичного діяча та його діяльності. У формуванні соціальної компетентності школярів набувають поширення нестандартні форми уроків: уроки – зустрічі, проекти, веб – квести, урок – диспут, урок – аукціон, урок – діалог, урок – співчуття,метод « власне судження» 

            Отже, соціалізації учнівської молоді сприяє використання в навчальному процесі насамперед інтерактивних, дослідницьких методів організації пізнавальної діяльності школярів, які обумовлюють розвиток комунікативних, організаційних здібностей, навичок критичного мислення, прийняття рішень, а також почуття відповідальності за їх результат.

Список використаних джерел

 1.Баханов К.О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти.    Донецьк: Юго-Восток, 2005. – 384 с.

2.Бахтеева С.С. Формирование социальной компетентности в процессе обучения иностранному языку в ВУЗе экономического профиля. – Дис….канд. пед. наук – Казань, 2001. – 174с.

3.Бодалев А.А. Психология общения.

4.Гончарова-Горянська М. Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів. //Рідна школа. – 2004. - №7

5.Гиндина Е.Д. Генетические основы эмоциональных и поведенческих особенностей у детей подросткового возраста. – Автореферат дис…. канд. психолог. наук. - М., 2005 – 24с.

6.Егоров Д.Е. Формирование социальной компетентности студента среднего профессионального учебного заведения в процессе социального образования. – Дис…. канд. пед. наук. – Казань, 2003. – 188 с.

7. Єрмаков, І.Г.. Життєвий проект особистості: від теорії до практики: практико-зорієнтований посібник [Текст] / 

8. Єрмаков І.Г., Нечипоренко В.В., Пузіков Д.О. Теорія і практика життєвого проектування саморозвитку особистості:            практико- зорієнтований посібник [Текст] / І.Г. Єрмаков, В.В Нечипоренко, Д.О. Пузіков. - Запоріжжя: вид-во Хортицького навчально-виробничого багатопрофільного центру, 2011. - 436

 9. Лєпіхова Л. Соціально-психологічна компетентність у психологічній взаємодії. //Вища освіта України. – 2004. - №3.

10. Макаров С.В. Психолого-дидактические условия и факторы формирования акмеологической компетентности кадров управления. – Автореферат дис….канд. психол. наук. – М., 2004. - 21с.

11. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології на уроках історії в школі.- К.: Генеза, 2006.- 191 с.

 12. Никитина С.В. Становление социальной компетентности старшеклассников современной общеобразовательной школы. – Дис…. канд. пед. наук. – Омск, 2004. – 214с.

13. Полибий. Всеобщая история [Текст] / Полибий. - СПб, 1994.

14. .Пометун О. І. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири сучасної школи / Олена Іванівна Пометун // Реалізація європейського досвіду

15.Пометун О.І., Фрейман Г.О. Методика навчання історії в школі. - К.: Генеза, 2006. — 328 с. 

16.Постанова Кабінету Міністрів про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної освіти. Від 23.11.2011 - №1392.

17. Прямикова Е.В. Развитие социального мышления старшеклассников в Избранные психологические труды. М., 1996

18. Сохань Л.В., І.Г. Єрмаков, Г.М. Несен. - К.: Богдана, Життєва компетентність особистості: науково- методичний посібник [Текст] 2003. - 520 с.

19.Фукидид. История [Текст] / Фукидид. Пер. Г.А. Стратановского. - М., 1993. - С. 14

20. Цветков В.В. Формирование социальной компетентности сельских школьников. – Дис….канд. пед. наук. – Великий Новгород, 2002. – 155с.

Електронні ресурси.

doba.lviv.ua - сайт Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін

 

 

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –