Львівський національний університет імені Івана Франка

Мельник

 
Ректор
Мельник Володимир Петрович - 
доктор філософських наук, професор.
 
Львівський національний університет імені Івана Франка – єдиний в Україні, у якому вивчають усі слов’янські мови, і єдиний в Україні, у якому вивчення латинської мови є обов’язковим для всіх студентів. Студенти вузу мають можливість вивчати близько 30 іноземних мов, що сприяє їхній участі в багатьох міжнародних програмах обміну, дає змогу претендувати на стипендії зарубіжних фондів, продовжувати навчання за кордоном.
 
 
Факультети:
 • Біологічний
 • Географічний
 • Геологічний
 • Економічний
 • Електроніки та комп’ютерних технологій
 • Журналістики
 • Іноземних мов
 • Історичний
 • Культури і мистецтв 
 • Механіко-математичний
 • Міжнародних відносин
 • Педагогічної освіти
 • Прикладної математики та інформатики
 • Факультет управління фінансами та бізнесу
 • Фізичний
 • Філологічний
 • Філософський
 • Хімічний 
 • Юридичний
Коледжі: 
 • Правничий
 • Природничий
 • Педагогічний
Інститути:
 • Інститут підслядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Львівський університет – це класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами Місія університету полягає у визначенні і реалізації освітніх та наукових стандартів, генеруванні змін, які потребує регіон, країна та світ; формуванні особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

Львівський університет засновано у 1661 році. Відповідно до указу Президента України 11 жовтня 1999 року йому надано статус національного. 
Університет має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України, у структурі Університету функціонують 19 факультетів, 146 кафедр,  3 коледжі, 9 інститутів, 6 музеїв, Асторономічна обсерваторія, Ботанічний сад. Наукова бібліотека. В Університеті готують фахівців за ліцензованими 9 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 49 напрямами «бакалавр», 79 спеціальностей ОКР «спеціаліст» та 92 спеціальності ОР «магістр» із 17 галузей знань.
 
Сьогодні у Львівському університеті навчається більш ніж 20 тис. студентів, з яких 10 967 – на бюджетній формі навчання, працює 4 802 особи, з них 1 899 – викладачів; у науково-дослідній частині працює 281 особа. Освітній процес забезпечує 203 докторів та 1 085 кандидатів наук, серед них звання професора має – 205 особи, доцента – 967.
Пріоритетним напрямом діяльності Університету є наукова робота. У 2015 році Університет вів наукові дослідження за 38 темами, які фінансували з державного бюджету України, з них – 28 фундаментальних, 10 прикладних, 2 Державного фонду фундаментальних досліджень, 1 за державним замовленням, 6 зі збереження об’єктів, що становлять наці¬ональне надбання України, 3 госпдоговірні теми та 14 міжнародних ґрантів.
Львівський національний університет імені Івана Франка
 
Видавнича діяльність. Університет є засновником і видавцем 44 періодичних наукових видань. “Вісник Львівського університету, Cерія біологічна” входить до наукометричної бази даних WebofScience, “Журнал фізичних досліджень” – до наукометричної бази даних Scopus, журнали “Біологічні студії”, “Математичні студії”, збірник наукових праць “Мова і суспільство” – до наукометричної бази даних Index Copernicus.
 
Бібліотека. На сьогодні Наукова бібліотека Львівського університету налічує понад 3 млн. книг, обслуговує понад 40 тис. читачів; до її складу входять 13 відділів, 20 секторів, 10 факультетських бібліотек, 3 – в гуртожитках (планується відкриття сучасного читального залу з відкритим доступом до літератури та комп’ютерами). Наукова бібліотека Університету забезпечує потужні видавничі проекти, спрямовані на біобібліографічні та книгознавчі дослідження, використання сучасних інформаційних технологій у бібліотечній справі. 
 
Міжнародна співпраця. Львівський національний університет імені Івана Франка є активним учасником  проектів програми ТЕМПУС, ЕразмусМундус, Еразмус+, У 2015 році Університет занесено до електронного реєстру Європейської комісії як учасника програми Horizon 2020.
Університет спільно з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана запропонував студентам-магістрам механіко-математичного факультету, факультету електроніки і факультету прикладної математики та інформатики міжнародну сертифікаційну програму з обчислювальної математики вищого рівня з англійською мовою викладання.
Уперше в Україні в рамках співпраці з Університетом Східної Кароліни (США), УніверситомДжімма (Ефіопія), УніверситомШаньдуна (Китай) на факультеті міжнародних відносин для студентів різних спеціальностей було запроваджено навчальний курс «Глобальне порозуміння» («GlobalUnderstanding») як експериментальний проект з метою отримання унікального досвіду комунікації за допомогою новітніх інформаційних технологій.
 
Наукова діяльність. Основу наукового потенціалу Університету складають відомі в Україні і світі наукові школи: Фізика твердого тіла; Теоретична фізика; Кристалохімія; Фізико-хімія полімерів; Біохімія і молекулярна біологія; Біоенергетика і електрофізіологія секреторних клітин; Мiнералогiчна школа академiкаЄ.Лазаренка; Термобарогеохiмiчна школа професора М.Єрмакова; Львівська наукова школа геології та металогенії докембрію; Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія; Територіальна організація суспільства; Генетичне ґрунтознавство; Комплексний аналіз; Функціональний аналіз; Механіка деформівного твердого тіла; Чисельне моделювання і оптимізація фізико-механічних полів; Дослідження розвиткуагропромислового комплексу України, державного
регулювання транскордонного підприємництва в умовах глобалізації; Економіко-математичне моделювання в управлінні економіко-виробничими системами; Франкознавство; Слов’янознавство; Історія соціально-політичних процесів в Україні; Загальна теорія прав людини; Захист прав і законних інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу.
Щорічно зростають показники патентної діяльності науковців Львівського університету: за перших чотири місяці 2015 року отримано 18 патентів. У 2014 році найефективніші розробки захищено 43 патентами України.
 
Музей. Структура університету налічує наступні музеї: Музей історії університету, Зоологічний музей, Мінералогічний музей, Музей рудних формацій, Палеонтологічний музей, Археологічний музей
Музеї Львівського університету належать до числа найстаріших університетських музеїв Європи і мають одні з найцікавіших науково важливих колекції. У 2004 році згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 73-Р наукові фонди та музейну експозицію Зоологічного музею Університету було внесено до реєстру об’єктів, що становлять національне надбання, тобто є унікальним об’єктом, що не піддається відтворенню, і є важливим для розвитку науки та суспільства.
Музеї Університету важлива складова наукового та навчального процесу, а також широко залучені до екскурсійної складової міста. Фонди музеїв викликають особливе зацікавлення не лише серед львів’ян, але й гостей міста. Детальніше про фонди кожного з музеїв та можливість їхнього відвідання, ви зможете дізнатись на веб-сторінках музеїв.
Музей
Студентське життя Університету це не лише лекції, семінари, навчання та наука, це також різноманітні спортивні та культурно-мистецькі заходи, які комплексно роблять студентські роки – найкращими у житті. Завдяки чисельним заходам студенти мають змогу збагатитися духовно, розвивати та проявляти свої спортивні таланти, навчитись спілкуватися та працювати з людьми. Саме з такою метою в Університеті діє Центр культури і дозвілля «Лис Микита», який створює умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості, працює облаштований спортивний комплекс, який пропонує студентам можливість відвідувати близько десяти спортивних секцій та басейн.
Студенти мають можливість відвідувати низку гуртків, що діють при Університеті:
• народний ансамбль пісні і танцю «Черемош»,
• народна чоловіча хорова капела «Прометей»,
• народний камерний оркестр,
• народна капела бандуристок «Зоряниця»,
• народний дівочий хор «Ліра»,
• гурток навчання гри на сопілці,
• модерн-балет «Fantasy»,
• фольклорний гурт «Барва»,
• гурт «Shmetterling»
 
Функціонує видавництво таких студентських періодичних видань:
Студентська газета філологічного факультету «Ярослов».
Студентська газета економічного факультету "Ек-You".
Студентський культурологічний часопис «Гілея».
 
Ми не зупиняємось на досягнутому. В цьому контексті актуальним стає перехід від кількісних показників до якісних, відтак Університет визначає для себе стратегічні цілі:
1. Досягнення найвищих стандартів та глобалізація наукових досліджень
2. Забезпечення високої якості навчального процесу
3. Посилення ролі Університету в суспільстві:
• формування інтелектуальної еліти;
• розвиток культурного середовища;
• формування та розвиток особистості, соціальних орієнтирів особи;
• розвиток в молоді історичної свідомості та національної самоідентифікації;
• підвищення інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих кадрів, затребуваних суспільством та державою;
• просування бренду Університету, формування уніфікованого сприйняття університету в Україні та за її межами.
4. Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір;
5. Сучасна соціальна, інформаційно-комунікаційна та виробнича інфраструктура.
 
Санаторій-профілакторій  Львівського національного університету імені Івана Франка – це лікувально-профілактичний заклад санаторного типу, який проводить лікувально-оздоровчу роботу серед студентів без відриву від навчання, є важливою ланкою в оздоровленні студентів в загальній системі охорони здоров’я. СП розрахований на 50 стаціонарних місць; виконує 12 заїздів в рік по 21 день кожний; за рік оздоровлює 600-650 осіб. Розташований в студентському містечку, має сучасні соціально-побутові умови проживання. Лікувальна база складається з:
 • процедурного кабінету;
 • фізіотерапевтичного кабінету;
 • кабінету електросну;
 • кабінету штучного мікроклімату (Солотвинської солі);
 • кабінету лікувальної фізкультури та массажу;
 • стоматологічного кабінету;
 • кабінету електрокардіографії;
 • кабінету фітотерапії;
 • кабінету лікарського прийому;
 • інгаляторію на 8 точок.
Лікувальна робота проводиться з урахуванням специфіки навчального процесу, в тісному контакті з студентською поліклінікою та студентською лікарнею. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студентське містечко. У Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує 5 студентських гуртожитків, які призначені для проживання студентів, студентських сімей, аспірантів, абітурієнтів та об'єднані у студентське містечко. В гуртожитках є бібліотеки, спортивні кімнати, кімнати відпочинку, також проведено комп'ютерну мережу між всіма гуртожитками з можливістю доступу до мережі Інтернет.
 
Контактна інформація:
вул. Університетська 1, Львів, 79000
E-mail: 
Довідкове бюро університету 
+38 (032) 239-41-11 
Загальна канцелярія
факс: +38 (032) 261-60-48,
тел.: +38 (032) 239-43-25
Прес-служба ЛНУ
ім. Івана Франка
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович