Університет державної фіскальної служби України

Університет державної фіскальної служби України
Павло Володимирович Пашко, ректор Університету державної фіскальної служби України
Ректор - Павло Володимирович Пашко,
доктор економічних наук,                                                               
професор, Заслужений діяч науки і техніки України                                                                                 
 
Університет державної фіскальної служби України - це один  з найбільших навчальних закладів за  територією та розвиненою інфраструктурою Київщини, який облаштований за європейськими стандартами у парковій зоні м.Ірпінь за 11 кілометрів  від столиці.                                                
Виш здійснює профільну підготовку фахівців для податкових, митних та правових органів за ступенями (рівнем) вищої освіти: бакалавр, магістр за  різними спеціальностями (спеціалізаціями).
Перелік спеціальностей (спеціалізацій) Університету державної фіскальної служби України на основі повної загальної середньої освіти для здобуття першого Бакалаврського рівня:  
051. Економіка (“Економічна кібернетика”, “Економіка підприємства“)
056. Міжнародні економічні відносини (“Міжнародна економіка“)
071. Облік і оподаткування (“Державний фінансовий контроль“, “Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні“, “Облік і оподаткування підприємств (організацій, установ)“, “Податкове консультування”)
072. Фінанси, банківська справа та страхування (“Банківська справа“, “Податкова справа”, “Фінанси“, “Фінансова та страхова діяльність”)
073. Менеджмент (“Менеджмент митної справи”, “Фінансовий менеджмент проектів і програм”)
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (“Економіка та організація підприємницької діяльності“)
081. Право (”Податковий юрист”, ”Правове забезпечення приватно-комерційної діяльності”, ”Кримінально-правова та кримінальна процесуальна діяльність”)
081. Право (факультет податкової міліції) (“Фінансові розслідування“, “Митна безпека”)
122. Комп`ютерні науки та інформаційні технології (“Інформаційні управляючі системи і технології“ (за галузями), “Бізнес-інформатика”, “Менеджмент цифрового дизайну”)
В Університеті державної фіскальної служби України функціонують Навчально-наукові інститути:
  • права;
  • гуманітарних наук;
  • обліку, аналізу  та аудиту; 
  • фінансів, банківської справи;
  • економіки, оподаткування та митної справи;
  • інформаційних технологій та менеджменту;
  • спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації.  
Унікальний за своєю природою на теренах України є факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції (особливості вступу на сайті Університету).
Університет  має право здійснювати:
 Університет державної фіскальної служби України * підвищення кваліфікації державних
службовців та керівників державних підприємств;
* надавати військову освіту за Програмою підготовки офіцерів запасу  (кафедра військової  
підготовки);                                                   
* підготовку іноземців за ліцензованими напрямами  підготовки/ спеціальностями;
* підготовку до вступу у вищі навчальні
заклади громадян України та іноземців.
У структурі також діють: Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання; Науково-дослідний інститут фіскальної політики; Навчально-науковий центр організації освітнього процесу; наукова бібліотека. 
Регіональна політика Концепції розвитку Університету спрямована на забезпечення можливості надати мешканцям віддалених областей України якісну вищу освіту  зі значно меншими витратами, ніж у столиці (Вінницький, Кам´янець – Подільський навчально-наукові інститути, Житомирська філія Навчально-наукового центру інноваційних технологій та регіонального
 
Університет державної фіскальної служби України
навчання).       

Університет державної фіскальної служби України

В Університеті діє аспірантура (ад’юнктура) та докторантура за такими науковими спеціальностями: 
08.00.03 – економіка та  управління національним господарством; 
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 
З 2001 року функціонують спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2011 році створена спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Наукове товариство студентів та курсантів. 
Університет державної фіскальної служби України Первинна профспілкова організація студентів здійснює соціальний та правовий захист студентів, організовує їх оздоровлення та санаторно-курортне лікування, проводить змістовне дозвілля студентської молоді, сприяє їй у працевлаштуванні у вільний від занять час, представляє інтереси студентського колективу на Вченій раді та ректораті. Товариство об’єднує понад 20 студентських тематичних наукових клубів і проблемних гуртків, учасники яких активно беруть участь у наукових міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і спеціальностей. 
Студентське самоврядування в Університеті реалізується Студентським ректоратом та  Профкомом студентів і курсантів. Між ним налагоджена ефективна співпраця, головною метою якої захист прав студентів і курсантів Університету та реалізація їх наукового, культурного, спортивного та організаційного потенціалу. 
Міжнародні зв'язки. З метою максимізації академічної мобільності студентів в Університеті налагоджено конструктивні наукові зв’язки з низкою міжнародних організацій, навчальних і наукових установ Франції, Іспанії, Польщі, США, Німеччини, Росії, Хорватії, Словаччини, Чехії, Кореї та інших країн. 
В Університеті створенні  бездоганні умови для навчання: сучасні навчальні корпуси,    загальною площею 96 тис.кв.м.;Університет державної фіскальної служби України обладнані навчальні аудиторії, науково-криміналістична лабораторія, зала судових засідань, навчально - наукові лабораторії, комп'ютерні класи, в яких студенти мають змогу використовувати сучасні світові програми. До послуг студентів – наукова  бібліотека з великими читальними залами, конгрес-хол, їдальня, молодіжні кафе, автокласи з тренажерами.   Для проживання студентів Університет має 4 гуртожитки, загальною площею 17160 кв. м, де проживає близько 2,5 тис. осіб.
Керівництво Університету постійно дбає про розвиток гармонійної особистості студента, формування у студентської молоді сучасного креативного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самореалізації особистості.          
Університет державної фіскальної служби України Сучасний спортивний комплекс – це сучасна універсальна споруда, яка за своїми показниками та спортивним обладнанням відповідає усім стандартам для проведення на його площах повноцінних занять і спортивних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. На базі 

Університет державної фіскальної служби України

спорткомплексу діє сучасний стадіон, манежі, ігрові та спортивні зали, 16 спортивних секцій із різних видів спорту: вільної боротьби, бойового самбо, дзюдо, боксу, хортингу, таекван-до ІТФ, футболу тощо.
Центр творчого розвитку та виховання студентів «Сузір’я» налічує близько 20 різножанрових творчих колективів та  студій, 5 з яких мають почесне звання  «народний». 
Переваги навчання в Університеті державної фіскальної служби України:
1. Вищий навчальний заклад  з 95- річною славною історією.
2. Визнаний в країні та за її межами навчальний, науковий, методичний центр, у якому напрацьований значний досвід міжгалузевого поєднання економічної і правової освіти, науки й практики, створені унікальні можливості для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців Державної фіскальної служби України, інших установ та організацій.
3. Офіційно визнаний в якості партнера Міжнародної мережі митних університетів. 
4. Викладання бакалаврських та магістерських програм іноземними мовами.
5. Використання інноваційних технологій у навчанні: локальні мережеві ресурси вишу, хмарні сервіси (сховища, офіс), елементи дистанційного навчання, мультимедійні навчальні курси, віртуальні лабораторії.
6. Можливість перехресного навчання (одночасне отримання ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та за іншою формою) .
7. Академічна мобільність студентів Університету з навчальними закладами  Польщі, Німеччини, Франції. Іспанії, Хорватії, Словаччини, Чехії та навчання іноземних громадян.
8. Участь студентів у наукових дослідженнях та можливість займатися у понад 20 студентських тематичних наукових клубах, проблемних гуртках; опановувати навчання в “Школі лідерства” та “Школі економічної журналістики”.
9. Максимальне наближення навчання до практики та подальше гарантоване працевлаштування в державних органах, комерційних організаціях та провідних компаніях України.
10. Стипендіальні програми.
11. Можливість отримання офіцерського звання на військовій кафедрі, яка є структурним підрозділом університету.

Університет державної фіскальної служби України
 
 

 

 

 
 
 
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ