Відповіді до завдань сертифікаційної роботи з історії України 2017 року

Тип матеріалу: 

Частина 1

Історія України XX - початку XXI століття

Наші відповіді на ЗНО з історії України 2016 року підтверджує УЦОЯО :) 

1. Відстоювання самодержавства, невизнання українців і білорусів як окремих народів, неподільність Російської імперії, антисемітизм – це складові програми

А "москвофілів",

Б "українофілів",

В "чорносотенців",

Г "народовців".

2. 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося

А впровадження загального виборчого права для чоловіків.

Б започаткування політики "нової ери" в українсько-польських відносинах.

В об'єднання Галичини, Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край.

Г відкриття у Львові окремого українського університету.

3. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни розпочалися в 

А 1914 р.

Б 1915 р.

В 1916 р.

Г 1917 р.

4. Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання.

"На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, який призначає Тимчасовий уряд за пропозицією Центральної Ради. Повноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську..."

Поява цитованого документа призвела до

А оформлення компромісу між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом у вигляді Другого Універсалу.

Б. підтримки Українською Центральною Радою генерала Л. Корнілова - очільника заколоту проти Тимчасового уряду.

В загострення стосунків між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом.

Г надання Українською Центральною Радою допомоги Тимчасовому уряду в боротьбі з більшовиками.

5. Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання.

Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі?

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 6–8.

"Уряд Речі Посполитої Польської... і уряд Української Народної Республіки... погодилися на такі рішення:

[...]

2) Кордони між Річчю Посполитою Польською та Українською Народною Республікою визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією...

[...]

4) Український уряд зобов'язується не укладати будь-яких міжнародних договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов'язання бере на себе уряд Речі Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки.

[...]

5) Національно-культурні права, які польський уряд надає своїм громадянам української національності, які проживають на території Речі Посполитої Польської, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, які проживають у межах Української Народної Республіки....

[...]

8) Договір залишається таємним. Його не можна передати третій стороні або публікувати..."

6. У якому році укладено цитовану угоду?

А 1918 р.

Б 1919 р.

В 1920 р.

Г 1921 р.

7. У якому пункті угоди зафіксовано положення, що викликали вкрай різку та негативну реакцію громадських і політичних кіл Західноукраїнської Народної Республіки?

А другому

Б четвертому

В п'ятому

Г восьмому

8. Яку подію можна оцінити як порушення умов, викладених у четвертому пункті угоди?

А підписання попереднього договору між Українською Державою та РСФРР

Б укладення Сен-Жерменського договору між країнами Антанти та Австрією

В підписання Ризького договору між РСФРР і УСРР та Польщею

Г укладення Брестського договору між УНР і країнами Четверного союзу

9. Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів реалізації заходів

А "суцільної колективізації".

Б "нової економічної політики".

В "форсованої індустріалізації".

Г "воєнного комунізму".

10. Уривок історичного документа, що характеризує часи Голодомору: 
"Урожай у нас був хороший, але радянська влада до того часу "заготовляла" наш хліб, до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, аж допоки ми не залишилися без фунта хліба", – можна використати для пояснення його

А масштабу.

Б жертв.

В мети.

Г передумов.

11. Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території

А Угорщини.

Б Чехословаччини.

В Румунії.

Г Польщі.

12. "Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон і подають німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!" - листівку такого змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у

А вересні 1939 р.

Б червні 1941 р.

В листопаді 1943 р.

Г липні 1944 р.

13. На карті жирною пунктирною лінією позначено

А територію провінції «Трансністрія" - зони румунської окупації в 1941 р.

Б зону зосередження головних сил радянських партизанів у 1942-1943 рр.

В райони базування загонів Української повстанської армії в 1943-1944 рр.

Г межі дистрикту «Галичина" в складі Генерального губернаторства в 1944 р.

14. Коли відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «Вони були першими, хто підняв повстання в серці ГУЛАГу.., які струснули основи радянської репресивної машини. їхнім прапором був чорний - з червоною смугою. Тоді одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв'язнів Норильська, 70% з яких були українцями..."?

А 1941-1945 рр.

Б 1946-1947 рр.

В 1953-1954 рр.

Г 1959-1961 рр.

15. Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото?

А А. Горська

Б К. Білокур

В Т. Яблонська

Г М. Приймаченко

16. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

"У 1953–1958 рр. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом утричі, зокрема на зерно – у 7 разів, на продукти тваринництва – у 5,5. Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми – 25 % коштів, що отримували колгоспи від реалізація продуктів тваринництва".

Ужиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано

А на запровадження ринкових відносин у сільському господарстві/

Б посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

В створення сприятливих умов для розвитку присадибного господарства селян.

Г удосконалення системи "держприймання" в колгоспах.

17. Л. Костенко, В. Симоненко - діячі, яких об'єднує

А належність до плеяди шістдесятників в українській культурі.

Б перебування в ув'язненні за "антирадянську агітацію та пропаганду".

В участь в акції протесту в кінотеатрі "Україна" проти арештів дисидентів.

Г членство в Українській робітничо-селянській спілці (УРСС).

18. Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. - це

А легалізація неформальних громадських організацій.

Б конституційне закріплення концепції "розвиненого соціалізму".

В розмежування повноважень партійних і радянських органів влади.

Г скорочення масштабів бюрократичного апарату.

19. "Самвидав" – це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР, що полягав у

А написанні листів-протестів до вищого партійно-радянського керівництва.

Б  неофіційному виготовленні та розповсюдженні літературних і публіцистичних творів.

В друкуванні в державних засобах масової інформації критичних матеріалів.

Г поширенні серед населення української національної символіки.

20. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

"Уранці 19 серпня командуючий сухопутними військами СРСР генерал В.Варенников, прибувши з групою військових до кабінету Голови Верховної Ради УРСР, в ультимативній формі заявив Л. Кравчуку: "Влада перейшла до ДКНС, який врятує країну. Рекомендую Вам зайняти правильну позицію. Змінити свій особистий курс і курс Верховної Ради…""

Описана подія відбулася на завершальному етапі періоду

А "відбудови".

Б "відлиги".

В "застою".

Г "перебудови".

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 21–23.

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.

2. Утворити Міністерство оборони України.

3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

21. Верховна Рада України підпорядковувала собі всі військові формування на території республіки, оскільки

А існувала небезпека встановлення військової диктатури.

Б утвердилася парламентська форма правління.

В існувала необхідність переозброєння військових формувань.

Г була на той час єдиним легітимним вищим органом влади.

22. Поява цитованого документа зумовлена

А проголошенням незалежності України.

Б втіленням політики ядерного роззброєння України.

В ухваленням Конституції України.

Г реалізацією курсу на вступ України до НАТО.

23. Ухвалення цитованого документа свідчить про початок в Україні процесів

А мілітаризації.

Б декомунізації.

В державотворення.

Г люстрації.

24. Установіть відповідність між представником української культури та науки 1920-х рр. і його характеристикою.

1 Г.Юра

2 А. Кримський

3 М. Бойчук

4 О. Довженко

Д театральний режисер

Г сходознавець

А художник-монументаліст

В кінорежисер

25. Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася.

А судовий процес у справі "Спілки визво лення України" (СВУ).

Б початок політики "коренізації".

В судовий процес у "Шахтинській справі.

Г початок насильницької колективізації.

Д 1930 р.

А 1923 р.

В 1928 р.

Г 1929 р.

26. Установіть відповідність між подією періоду "застою" та її наслідком.

1 ліквідація рад народного господарства.

2 ухвалення Конституції УРСР.

3 підписання СРСР Гельсінського Заключного акту Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі  

4 зміна політичного керівництва УРСР

Г відновлення вертикальної системи г управління економікою

Д юридичне закріплення однопартійної політичної системи

В активізація та організаційне оформлення дисидентського правозахисного руху

Б "друга хвиля" масових арештів дисидентів

27. Установіть послідовність обрання діячів на посаду.

3 - А Михайла Грушевського - головою Української Центральної Ради

2 - Б Дмитра Донцова – головою Союзу визволення України

4 - В Симона Петлюру - головним отаманом Армії УНР

1- Г Андрея Шептицького - митрополитом Української греко-католицької церкви

28. Розташуйте зображені карикатури за часом їх створення.

1)  2)

3) 4)

Завдання 29 і 30 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

29. Які поняття і терміни потрібно використовувати, характеризуючи процеси форсованої індустріалізації радянської України?

1 "плюралізм"

2 "осадництво"

3 "лібералізація"

4 "Дніпрогес"

5 "пацифікація"

6 "стахановський рух"

7 "п'ятирічка"

30. Які судження щодо зображеного плаката є правильними?

1 Плакат відображає процес депортації кримських татар.

2 Плакат присвячено подіям "радянізації" Західної України.

3 Плакат створено в стилі "соціалістичного реалізму".

4 Плакат присвячено жертвам нацистського "нового порядку".

5 Плакат має викривальний, сатиричний характер.

6 Відображені на плакаті події пов'язані з реалізацією операції "Вісла".

7 Плакат створено після завершення бойових дій у Європі в роки Другої світової війни.

 

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця XIX століття

31. Якою цифрою на картосхемі позначено місцезнаходження історичної пам'ятки, зображеної на фото?

Херсонес у Криму

32. У 907 р., 911 р., 941 р., 944 р. відбулися походи київських князів на

А Новгород.

Б Доростол.

В Булгар.

Г Константинополь.

33. Повстання якого союзу племен проти влади Києва придушила княгиня Ольга?

А сіверян

Б уличів

В полян

Г древлян

34. Сутність роздробленості Київської держави полягала у

А появі інституту загальноруських князівських з'їздів.

Б відсутності механізму спадкоємності влади великого князя.

В занепаді віча - органу громадського та державного управління.

Г зміцненні самостійності удільних князівств.

35. Терміни "ярлик" і "баскак" потрібно використовувати, характеризуючи наслідки походів на Русь

А хозарів.

Б монголів.

В печенігів.

Г варягів.

36. Яким роком датується лист, уривок з якого процитовано: "Великославному господарю королю Жигимонту Казимировичу буде честь і слава вовіки, що переміг недруга свого - великого князя Василія московського! А гетьману його вдатному, княз ю Костянтину Івановичу Острозькому, дай Боже здоров'я і щастя надалі ліпшеє!.."?

А 1223 р.

Б 1362 р.

В 1514 р.

Г 1621 р.

37. На фото зображено

А церкву Зішестя Святого Духа в Потеличі.

Б Покровську церкву-фортецю в Сутківцях.

В Преображенську церкву у Великих Сорочинцях.

Г Іллінську церкву в Суботові.

38. Масове поширення єзуїтських колегіумів на українських землях відбувалося після укладення

А Люблінської унії (1569 р.).

Б Третього Литовського статуту (1588 р.).

В Куруківської угоди (1625 р.).

Г "Пунктів для заспокоєння руського народу" (1632 р.).

39. Десятиліття "Золотого спокою" - це період в історії Речі Посполитої, що тривав

А від укладення польсько-литовської міждержавної Люблінської унії до початку польсько-турецької Хотинської війни.

Б від придушення козацького повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні до початку Національно-визвольної війни на чолі з Б. Хмельницьким.

В від укладення польсько-московського Віленського перемир'я до укладення "Вічного миру" між Річчю Посполитою та Московським царством.

Г від козацького повстання під проводом С. Наливайка до морських походів козаків на чолі з П. Сагайдачним на володіння Османської імперії.

40. Результат якої битви забезпечив Б. Хмельницькому укладення династичного союзу з Молдавським князівством?

А Зборівської

Б Берестецької

В Батозької

Г Пилявецької

41. "Вони... приговорили та постановили мир на тринадцять років під корисними умовами для обох монархій; покривджено тільки козаків, оскільки постановлено в тих пактах, щоб низові запорозькі козаки лишались у послушенстві обох монархій...", - так Самійло Величко охарактеризував

А Гадяцькі пункти.

Б Зборівський договір.

В Андрусівське перемир'я.

Г " Вічний мир ".

42 Укажіть портрет гетьмана, який у боротьбі за єдність козацької держави визнав протекторат Османської імперії над Гетьманщиною.

43. Повстання під проводом С. Палія (1702-1704 рр.) спричинено

А поразками Московського царства на початку Північної війни.

Б ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

В переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля.

Г руйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.

44. Задунайську Січ було створено на землях, підвладних

А Австрійській імперії.

Б Російській імперії.

В Османській імперії.

Г Речі Посполитій.

45. З іменами діячів, портрети яких зображено, пов'язують створення та діяльність

А Кирило-Мефодіївського братства.

Б Головної руської ради.

В "Руської трійці".

Г Південного товариства декабристів.

46. У якому регіоні під впливом "весни народів" активізувався український національний рух?

А Західній Волині

Б Східній Галичині

В Запорожжі

Г Слобожанщині

47. Якого віросповідання дотримувалася переважна більшість українського населення Галичини в XIX ст.?

А римо-католицького

Б протестантського

В греко-католицького

Г православного

48. Ідейний і художній рух у культурі кінця XVIII - першої половини XIX ст., в основі якого - духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури та фольклору, ідеалізація минулого, - це

А "романтизм"

Б "класицизм".

В "модернізм"

Г "реалізм".

49. Інтенсивне використання Російською імперією матеріальних і людських ресурсів України впродовж 1853-1856 рр. зумовлено перш за все потребою

А ліквідації антикріпосницьких заворушень селян.

Б запобігання поширенню європейської "весни народів"

В ведення бойових дій під час Кримської війни.

Г придушення польського національно-визвольного повстання.

50. Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з'єднували

А адміністративні центри губерній зі столицею Санкт-Петербургом.

Б Донецький вугільний басейн з економічними центрами Росії та Польщі.

В Київ зі столицями західноєвропейських держав.

Г чорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба.

51. Який діяч так пояснював мотиви свого вчинку:

"Тільки ж в теперішній час мені нема іншого виходу, як закордонне видання українського часопису, – бо троїсте ярмо: порядків царства Російського та Австро-Угорського над нашою країною, котре не дає їй волі політичної, господарської й освітньої, неволить слово й печать українську настільки, що прихильникам волі народу українського... не можна просто й відверто висловлювати в себе вдома свої думки..."?

А Б. Грінченко

Б В. Антонович

В М. Драгоманов

Г М. Костомаров

52. Що було одним із проявів аграрного перенаселення західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.?

А становлення кооперативного руху

Б формування прошарку куркулів

В масова трудова еміграція

Г поширення хутірського господарства

53. Хто з митців у листі так описав свою роботу над однією з картин:

"Я зовсім ненароком відвернув полотно і не втерпів, узявся за палітру, і ось тижнів два без віддиху живу з ними, не можу розлучитися - веселий народ! Недарма про них Гоголь писав, усе це правда! Чортячий народ! Ніхто в цілім світі не відчував так глибоко Свободи, Рівності й Братерства. Усе Запорожжя лишалось вільним, нікому не підкорилося..."!

А І.Труш

Б М.Пимоненко

В В.Тропінін

Г І.Рєпін

54. Установіть відповідність між уривком з історичного джерела та його назвою.

1 "Костянтин з матір'ю своєю, Єленою, хрест із Єрусалима приніс... Ти ж із своєю бабусею, Ольгою, принесли хрест від нового Єрусалима – Костянтинограда, по всій землі своїй розставивши, утвердили віру християнську..."

2 "Якщо вдарить мечем не на смерть, то має заплатити 3 гривні продажі, а потерпілому - гривню за рану, як лікувальне. Коли ж уб'є на смерть, то платити віру..."

3 Й ті ж слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші - деревлянами, бо осіли в лісах... Другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і називалися сіверянами..."

4 "А найголовніше – убогих не забувайте, а скільки можете, по змозі годуйте і подайте милостиню сироті, і вдовицю оправдуйте самі, не давайте сильним погубити людину..."

Б "Слово про Закон і Благодать"

Д "Руська правда"

В "Повість минулих літ"

А "Повчання дітям..."

55. Установіть відповідність між подією другої половини XVI - першої половини XVII ст. та її наслідком для українських земель.

1 утворення Речі Посполитої

2 укладення Берестейської унії

3 заснування перших православних братств у Львові

4 обрання П. Могили Київським митрополитом

Б поширення фільварків

Г розкол православної церкви

В започаткування книгодрукування "

Д реформування православної церкви

56. З'ясуйте, у якому році відбулася подія.

1 1833 р.

2 1848 р

3 1868 р.

4 1892 р.

В заснування гуртка "Руська трійця"

Б видання першої української газети "Зоря Галицька"

А створення у Львові товариства "Просвіта"

Д створення Наукового товариства ім. Т. Шевченка

 

У завданнях 57 і 58 розташуйте події в хронологічній послідовності.

57. Установіть послідовність історичних процесів Стародавньої історії України.

3 - А панування сарматів у Причорноморських степах

1 - Б розселення племен трипільської культури на території України

2 - В початок грецької колонізації Північного Причорномор'я

4 - Г Велике розселення слов'ян

58. Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.

4 - А "...Гетьман Орлик пішов за королем у Швецію, де мав привілеї "шефа союзної армії" і де знайшов разом зі своєю родиною підтримку навіть після смерті короля..."

1 - Б "Я йшов, щоб звільнити з облоги пана Гуляницького, неспішно, чекаючи хана, і тільки той прибув, ми поквапилися, і ставши біля Соснівської переправи, застали там п'ятнадцять тисяч московитів... вони почали тікати, а ми... гнати їх аж до Конотопа..."

2 - В "А запорожці, як злії оси, не боячись нічого, з одними киями і ножаками лізуть і б'ють Сомкову старшину. Вирвали в Сомка бунчук і переламали надвоє, одняли й булаву, володарем якої став Брюховецький..."

3 - Г "Спочатку запанувала коротка тиша, але згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу. Це скоро поширилося, і всі почали кричати, що хочуть Мазепу на гетьмана..."

Завдання 59 і 60 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

59. Що в історії Київської держави (Русі-України) пов'язано з діяльністю Володимира Великого?

1 будівництво Михайлівського Золотоверхого собору

2 запровадження християнства як державної релігії

3 обрання Іларіона митрополитом Київським

4 будівництво Десятинної церкви

5 уведення в грошовий обіг власних карбованих золотих і срібних монет

6 заснування Печерського монастиря

7 укладення "Руської правди"

60. Що передбачала "Ординація Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої..." (1638 р.)?

1 обмеження козацької території Київським, Чернігівським і Брацлавським воєводствами

2 дозвіл на перехід селян і міщан до козацького стану

3 обмеження реєстру козаків шістьма тисячами осіб

4 передання гетьманові всієї повноти влади над реєстровцями

5 установлення "на вічні часи" всіх прав і привілеїв реєстровців

6 ліквідацію козацького судочинства

7 скасування виборності козацької старшини

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –