Завдання на тест ЗНО з української мови та літератури 2014 р. - сесія ІІ

Тип матеріалу: 

Частина 1

Українська мова

Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

1. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А черв..ячок, в..юнкий, р..юмсати
Б пір..їнка, трав..янистий, зів..яти
В без..іменний, п..єса, з..єднаний
Г міл..ярд, жнив..яний, пред..явник

2. Антонімічну пару вжито в прислів'ї

А Рідня до півдня, а як сонце зайде – ніхто не знайде!
Б Діти – як квіти: поливай, то ростимуть.
В У дитини заболить пальчик, а в матері серце.
Г Малі діти – малий клопіт, а підростуть – буде великий.

3. Правильною є форма займенника в словосполученні

А всим підприємцям
Б з твоєго району
В звернутися до їх
Г на тім березі ріки

4. Другий склад наголошений у слові

А запитання
Б сантиметр
В завдання
Г одинадцять

5. Граматичну помилку допущено в реченні

А Край дороги, якою їхали вершники, густо цвіли ромашки.
Б Степ розлігся перед мандрівником, який переливався барвами весняного цвіту.
В Це був красивий молодий хлопець, який лише вчора покинув шкільну парту.
Г Мліла під блакитним небом земля, яка напоєна була життєдайним теплом весняного сонця.

6. Спільнокореневим до слова «сонний» є

А спросонку
Б унісон
В соняшник
Г соната

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Дуб здавна постає як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття. (2) У селі (В,в) ерхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. (3) Ще за часів (К,к) иївської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи, сили, згодом перетворився на розлоге дерево. (4) Під ним проходили мешканці (П,п)івденних степів, у його затінку вони відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. (5) Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники (З,з) емлі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів.

7. Синонімом до прикметника «розлоге» в третьому реченні тексту є слово

А похиле
Б гіллясте
В коренасте
Г листяне

8. З маленької букви в тексті треба писати слово

А (В,в)ерхня
Б (К,к)иївської
В (П,п)івденних
Г (3,з)емлі

9. Простим є речення друге третє

А друге
Б третє
В четверте
Г п'яте

10. Відокремленою обставиною ускладнено речення

А перше
Б друге
В третє
Г п'яте

Завдання 11–23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

11. Підкреслені букви позначають однаковий звук у кожному слові рядка

А джміль, добро, дріб
Б просьба, вісь, сьогодні
В дзбан, зберегти, зжати
Г якби, ґвалт, екзистенція
Д вчиться, тьмяний, боротьба

12. Редагування потребує сполука в рядку

А упродовж місяця, на протязі місяця
Б згадати між іншим, принагідно згадати
В дотепер не з'ясовано, досі не з'ясовано
Г насамперед знати, передусім знати
Д знайти без зволікань, знайти негайно

13. Помилку в написанні слова допущено в рядку

А кипарис, азимут, косінус
Б інженер, скепсис, символіст
В дивізіон, антагонізм, шкіпер
Г партитура, афоризм, акціонер
Д аквамарин, сюїта, шифон

14. Усі слова треба писати зі сполучною буквою о в рядку

А земл..роб, вол..любний, вогн..гасник, бур..лом
Б крок..мір, зор..пад, овоч..сховище, прац..любний
В яйц..подібний, ліс..степ, земл..трус, панел..віз
Г піш..хід, брон..бійний, житт..дайний, чорн..земний
Д тисяч..літній, гірнич..рудний, світ..гляд, дощ..мір

15. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А ск..листий, бр..ніти, кач..чка
Б в..рховний, кор..дор, р..берце
В кл..котіти, прич..пити, р..шітце
Г вибор..ць, зб..рігається, ц..тата
Д кош..чок, р..місник, розробл..ний

16. Букву в треба писати на місці обох пропусків рядка

А ..мова (домовленість, угода, договір), ..мова (вимога, пропозиція)
Б ..лада (керівні органи), ..лада (право керувати кимось або чимось)
В ..права (спеціальне завдання), ..права (адміністративна установа)
Г ..ступ (початок навчання в університеті), ..ступ (виїмка, що нагадує сходинку)
Д ..клад (грошова сума, внесена до банку), ..клад (порядок, заведений у родині)

17. Помилку у відмінюванні іменників допущено в рядку

А концерт Олега Білоноженко
Б вдячність Ірині Савченко
В офіс Марини Козачук
Г практикум Івана Ющука
Д роман Олександра Дюма

18.Порушено норму відмінювання числівника в рядку

А Швидкість бігу гепарда – від сто двадцяти до сто сорока кілометрів за годину.
Б На змаганнях директор нагородив п'ятьох учнів.
В Серед восьмисот сорока семи приток Дніпра є велика річка Прип'ять.
Г Прийшовши на спортмайданчик, він зустрів там сімох однокласників.
Д Запорозька чайка вміщала від п'ятдесяти до сімдесяти козаків.

19. Немає помилок у дієслівних формах рядка

А колишемо, шлють, хотять
Б мовчимо, відповіси, клеїмо
В біжать, стелишся, їсиш
Г дуєте, стовбичать, кришуть
Д будять, гоють, засиплешся 

20. Між однорідними членами речення й узагальнювальним словом треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено)

А Усі українські музичні інструменти поділяються на ударні, духові та струнні.
Б В обручі робили прорізи куди вмонтовували маленькі дзвіночки металеві пластини-брязкальця усе, що могло видавати дзвін.
В Крім того для створення шумових ефектів використовували деякі предмети побуту як-от підкову рубель качалку тощо.
Г Інші ударні інструменти тулумбаси бугаї набули великого поширення на Запорозькій Січі.
Д Наш народ створив також цілий ряд духових інструментів наприклад сопілку трембіту ріг сурму трубу волинку.

21. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Земля не може жити без сонця ...» вибрати

А а людина – без щастя.
Б і води, цих першооснов життя.
В як квітка без води.
Г тому що усе живе загине.
Д яке яскраво світить високо в небі.

22. Прочитайте речення.

Надходить пора переміщення барв (1) а сині верховіття дерев на рожевому тлі неба ще розгойдують у собі блакитно-сизі відтінки (2) і відчуваєш (3) скрізь причаїлися невидимі полохливі тіні (4) тому стало і повніше навколо (5) і більш тривожно на серці.
Кому треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

А 1
Б 2
В 3
Г 4

23. Прочитайте речення.

Студентка [...] перевтому, блискуче склала іспит.
Замість пропуску можуть стояти всі слова, ОКРІМ

А не дивлячись на
Б незважаючи на
В забувши про
Г подолавши
Д попри

 

У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

24. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Щодня ми реалізуємо себе, (1) виявляючи своє ставлення (2) до навколишнього світу, і найповніше, (3) найглибше (4) цей процес відбувається в мовленні під час повсякденного спілкування.

А дієприслівник (форма дієслова)
Б прикметник
В займенник
Г прийменник
Д прислівник

25. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.

Фразеологізм

1 гнути кирпу
2 мотати на вус
3 водити за носа
4 ловити ґав

Значення

А байдикувати
Б помічати
В зазнаватися
Г обдурювати
Д сварити

26. З'ясуйте, який розділовий знак треба ставити на місці пропуску в кожному наведеному реченні.

Розділовий знак

1 кома
2 двокрапка

3 лапки
4 тире

Речення

А «Сьогодні ж додому, – повторив Сахно і додав […] – Ходімо подарунки дітям купувати».
Б «Наша артіль бідна, – сказав старий – і кидати […] шаланду в морі не годиться».
В «Лиши біду, нехай щезає від тебе! – радив спокійно хлопець [...] – Нема з ким говорити!»
Г «Стій, – гукав на неї Іван, […] звідки ти приїхала? »
Д «Як дивно все відбувається. Як дивно! […] – думав Микола.

 

27. Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

Вид односкладного речення
називне
означено- особове
неозначено-особове
безособове

Приклад

А Допоки горіти буде долоні твоєї дотик.
Б Поверни золоті її очі, сині хвилі і вітер весни.
В Криштальний промінь сміливого сонця.
Г Шкода даремно згаяного часу.
Д Гостей зустрічали щиро, з хлібом-сіллю.

28. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

Член речення   

1 підмет
2 присудок
3 означення
4 обставина

Речення

А Щирі друзі глечика не поб'ють.
Б Учорашнє ніби сон, що випурхнув з очей.
В На десерт подали сік із полуниць.
Г Перехожі з подивом поглядали на дівчину.
Д Ніч осіння на дош і туман багата.

 

Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

«Мальовані історії»: українська версія

(1-6) «Комікс» – загальновживаний термін, який у перекладі означає «кумедний». Щоправда, нині в Європі власне коміксами називають лише видане в Америці, французи найменували це «стрічка малюнків», японці – «манга» тощо. Українські майстри, які працюють у цьому жанрі, називають такі твори «мальованими історіями». Словом, кожна нація має свій продукт з особливою назвою й походженням. Схожий лише спосіб висловлювання, решта – геть різне.

(7-12) У свідомості пересічної людини слово «комікс» найчастіше асоціюється з чимось комічним і несерйозним, тож не дивно, що й ставлення до коміксів іноді відповідне: мовляв, легке чтиво для тинейджерів. Та скептики були б, напевно, зди­вовані, зазирнувши в минуле й побачивши одну з перших «мальованих історій» у японському монастирі XII ст. Базові прийоми жанру, рухи й жести персонажів були запозичені саме з цих найперших робіт.

(13-28) Загалом історію коміксів сміливо можна споріднювати з наскельним живописом. Давні люди не просто намагалися зобразити картину – це був сюжет, низка подій, наприклад полювання на звіра. «Перші письмена, імовірно, трансформувалися в ієрогліфи, – розповідає художник Олексій Чебикін. – У єгиптян це взагалі суцільний комікс! Або візьмімо китайське письмо: ієрогліф «будинок» справді схожий на будинок, ієрогліф «людина» має «стовбур», «руки-ноги»... Із Греції до нас прийшла традиція навколо ікони малювати житія! Подивившись на розписи церков за тамтешнім каноном, можна прочитати майже все Святе Письмо. Там якраз і поєднано зображення святого з текстовим супроводом». Традицію оповідей у малюнках було помічено в XVI-XVII ст., коли в Барселоні та Валенсії почали поширювати малюнки для простого люду. Це були перекази життя святих у вигляді невеликих відбитків гравюр на кольорових аркушах. У Європі й Штатах у теперішньому вигляді мальовані історії ввійшли в обіг майже водночас, та практичні американці перші поставили це на комерційну основу. Першим бізнес-коміксом стали історії про Жовтого Хлопчика – «Yellow Kid». Правда, сьогодні Європу й Америку швидкими темпами заповнює азійська, передусім японська, традиція.

(29-42) Як і в усьому, у створенні коміксів японці дотримуються традицій. Манги досі малюють тушшю, вони чорно-білі й послідовність картинок ведуть ззаду наперед – згідно з канонами місцевого правопису. Такої самої послідовності автори наполегливо просять дотримуватися під час видання перекладів – мовляв, від цього кардинально залежить правильність сприймання історії. Адже це, на перший погляд, нехитре мистецтво здатне проникати у свідомість значно глибше, швидше й непомітніше, ніж література чи кіно. Майстерно переданий у формі коміксу «меседж» може слугувати ефективним рушієм, чи навіть засобом певного впливу. У цьому, зокрема, переконаний Віталій Сікарчук, більш знаний під псевдонімом Пекельного Бульби. «За освітою я вчитель, свого часу викладав у школі, – каже вій. – І комікс ставав у пригоді, щоб показати учням той чи інший приклад. Цей жанр не має аналогів – він невибагливий, не вимагає особливої підготовки. Є, звісно, комікси, виконані на високому рівні, але водночас можна малювати абсолютний примітив у сенсі виконання, і це сприйматимуть!»

(43-50) В Україні навіть тоді, коли ще не відоме було слово «комікс» і не знані були приклади мальованої історії з Європи, цей жанр поступово розвивався. Серед корифеїв – графік-ілюстратор Георгій Малаков. У дитинстві він вигадував зразки цього жанру – жив у Києві під окупацією, придумував героїв, зображував сюжети про війну... Відомий художник Ігор Вишинський, автор багатьох ілюстрацій до дитячої літератури, створював повноцінні комікси про друзів-художників. Придумував їм образи, кумедні ситуації, розповідав про уявну державу в центрі Європи, де були представники різних націй. Твір займав понад 300 сторінок.

(51-58) Нині в нас мистецтво «мальованих оповідей» теж активно розвивається, але комікси рідко виходять на широку публіку. Опитані «коміксисти» бачать два шляхи виживання. Перший – це «йти» в російські видавництва, адже вітчизняних зразків жанру в чистому вигляді практично ніде не друкують. Другий – ховатися в арт-підпіллі, що рясно квітне в мережі Інтернет і в самвидаві. «Офіційні видання, на жаль, надають перевагу російськомовному продукту, як і преса чи кінематограф, – каже О. Чебикін. – У нашій країні досі вважають, що ринок сусідів ширший, тож випускати російською – економічно вигідніше».

(59-74) 3 огляду на непевний статус вітчизняних «мальованих історій» говорити про власну сучасну школу коміксу поки що рано. Однак це може бути нашою перевагою. «Відсутність школи має свої плюси: не існує обмежень, – уважає Пекельний Бульба. – Може, це і вплине на розвиток, на створення своєрідної течії в нас». Проте, на думку Олексія Чебикіна, школа української мальованої історії таки формується: «Наша школа справді дуже відрізняється від французької, російської, молдовської... Мені важко схарактеризувати ці особливості....Різниця в графічному матеріалі. Школа української графіки була завжди відмінна й відокремлена від європейської, хоча – закорінена вона саме в Європі – перші її представники навчалися у Німеччині. Багато хто здобував освіту в Росії знову-таки від художників, які навчалися в Італії. У Львові своя ситуація: вони й до 1920 року мали тісні стосунки з Польщею та Німеччиною, і це відчутно... Київська Русь дала свій симбіоз, коли грецька школа, що прийшла з Візантії, поєдналася зі скандинавським мінімалізмом і структурою. І в нас згодом з'явилося «реалістичне бароко», коли зображення ніби щільно переплетене з декоративним трактуванням: звідти наші примітивісти, яких ми знаємо. Українська графіка близька до латиноамериканської».

(75-80) Хай там як, ми маємо величезний простір для творчості в галузі коміксу, невичерпний потенціал, неймовірну кількість власних супергероїв, є що обігрувати, де розвернутися, і кожен може знайти своє. Тож навіть у сьогоднішніх обмежених умовах ентузіасти знаходять один одного й, не чекаючи «манни з неба», чи то пак від видавців, вигадують спільні проекти, фестивалі, віртуальні спільноти тощо. Словом, є надія, що наша «мальована історія» житиме!

За Н. Михайловою, журнал "Міжнародний туризм"

860 слів

29. «Пекельний Бульба» – творчий псевдонім

А Олексія Чебикіна
Б Ігоря Вишинського
В Віталія Сікарчука
Г Георгія Малакова

30. Варваризм «меседж», ужитий у тексті (рядки 35-36), можна було б замінити зі збереженням його контекстуального змісту словом

А лист
Б лейтмотив
В слоган
Г послання

31. У тексті НЕ РОЗКРИТО мікротему, наведену в рядку

А проблеми сучасних вітчизняних коміксистів
Б особливості української традиції жанру коміксу
В специфіка українських шанувальників коміксів
Г ґенеза коміксів у світовому контексті

32. Відповідають позиції Олексія Чебикіна щодо особливостей вітчизняної традиції творення коміксів (рядки 62-74) усі твердження, ОКРІМ

А Специфіка вітчизняної графіки стала результатом поєднання греко-візантійської та скандинавської графічних традицій.
Б Маючи генетичний зв'язок з європейською традицією, вітчизняна графіка водночас характеризується своєрідною технікою.
В Творчість львівських графіків особливо виразно засвідчує єдність вітчизняної та західноєвропейської традицій.
Г Вітчизняна графіка у творенні коміксів найбільш подібна до європейської, з якою мала давні постійні зв'язки.

33. НЕПРАВИЛЬНИМ стосовно тексту є висновкове твердження в рядку

А Комікси не варто використовувати в навчальному процесі через їх сильний вплив на свідомість.
Б Причини сучасного непевного статусу вітчизняної школи коміксів лежать в економічній площині.
В Продаж коміксів у багатьох країнах є цілою індустрією, початки якої сягають ще ХVІ-ХVІІ століть.
Г Сучасна японська школа манги помітно впливає на інші традиції «оповідей у малюнках».

34. За типом мовлення текст є

А розповіддю з елементами роздуму
Б описом з елементами розповіді
В роздумом з елементами опису
Г описом з елементами роздуму

35. Ідею тексту найточніше передає фрагмент, наведений у рядку

А Словом, кожна нація має свій продукт [комікси] з особливою назвою й походженням. Схожий лише спосіб висловлювання, решта – геть різне (рядки 5-6).
Б Цей жанр не має аналогів – він невибагливий, не вимагає особливої підготовки. Є, звісно, комікси, виконані на високому рівні, але водночас – можна малювати абсолютний примітив у сенсі виконання, і це сприйматимуть (рядки 39-42).
В 3 огляду на непевний статус вітчизняних «мальованих історій» говорити про власну сучасну школу коміксу поки що рано. Однак це може бути нашою перевагою (рядки 59-61).
Г ...ми маємо величезний простір для творчості в галузі коміксу, невичерпний потенціал, неймовірну кількість власних супергероїв, є що обігрувати, де розвернутися... (рядки 75-77).

36. Думку про те, що комікси є універсальним для людства жанром, підтверджують усі фрагменти тексту, ОКРІМ

А ...власне коміксами називають лише видане в Америці, французи найменували це «стрічка малюнків», японці – «манга» тощо... Словом, кожна нація має свій продукт з особливою назвою й походженням. Схожий лише спосіб висловлювання, решта – геть різне (рядки 2-6).
Б У свідомості пересічної людини слово «комікс» найчастіше асоціюється з чимось комічним і несерйозним, тож не дивно, що й ставлення до коміксів іноді відповідне: мовляв, легке чтиво для тинейджерів (рядки 7-9).
В Загалом історію коміксів сміливо можна споріднювати з наскельним живописом. Давні люди не просто намагалися зобразити картину – це був сюжет, низка подій, наприклад полювання на звіра (рядки 13-15).
Г В Україні навіть тоді, коли ще не відоме було слово «комікс» і не знані були приклади мальованої історії з Європи, цей жанр поступово розвивався (рядки 43-44).

 

Частина 2

Українська література

Завдання 37–56 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді

37. Образ гордої красуні, яка сміливо захищає власну гідність, є у творі

А «Дума про Марусю Богу славку»
Б «Бондарівна»
В «Віють вітри»
Г «Засвіт встали козаченьки»
Д «Ой Морозе, Морозенку»

38. Пpo київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») йдеться в рядку

А «Ізронив злоте слово, з сльозами змішане»
Б «Великому Хорсові путь перебігав»
В «Підпер гори угорськії своїми залізними полками»
Г «Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила»
Д «Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця»

39. Рядки

   Зброю співаю і мужа, що перший з надмор'їв троянських,
   Долею гнаний нещадно, на берег ступив Лавінійський

оригінально переробив

А Пантелеймон Куліш
Б Григорій Сковорода
В Тарас Шевченко
Г Іван Франко
Д Іван Котляревський

40. Народну пісню «Ой під вишнею, під черешнею / Стояв старий з молодою, як із ягодою» адресовано

А Іванові Брюховецькому
Б возному Тетерваковському
В Мартинові Борулі
Г Максимові Тримачу
Д Омелькові Кайдашеві

41. Рядки

   Шляхи життя важкі і грузні:
   працюй – зморивсь чи не зморивсь.
   Він полюбив огонь у кузні,
   під молотом, що все іскривсь

присвячено

А Іванові Котляревському
Б Тарасові Шевченку
В Іванові Франку
Г Пантелеймонові Кулішу
Д Михайлові Коцюбинському

42. «Запорожжя споконвіку було серцем українським, на Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались», – пише

А Іван Карпенко-Карий
Б Іван Нечуй-Левицький
В Іван Котляревський
Г Панас Мирний
Д Пантелеймон Куліш

43. Думка з Першого послання Іоанна Богослова «Коли хтось каже: «Я люблю Бога», а брата свого ненавидить, – неправду мовить. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого» є суголосною провідній ідеї твору

А «Гімн»
Б «Енеїда»
В «Всякому місту – звичай і права»
Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»
Д «Як добре те, що смерті не боюсь я»

44. «Ця дівчина не просто так, Маруся. / Це голос наш. Це – пісня. Це - душа» – сказано про героїню

А думи
Б поеми
В драми
Г роману у віршах
Д пригодницького роману

45. Персонажа давньог рецької міфології, зображеного на малюнку, згадано у творі

А « De libertate »
Б «Земля»
В «Contra spem spero!»
Г «Intermezzo»
Д «Кавказ»

46. «Любові всевишній присвячується» твір

А «Лісова пісня»
Б «Три зозулі з поклоном»
В «Маруся Чурай»
Г «За мить щастя»
Д «Камінний хрест»

47. «Росте Антонич, і росте трава, / і зеленіють кучеряві вільху», – писав про себе автор поезії

А « Різдво »
Б «Чари ночі»
В «Молюсь і вірю...»
Г «Балада про соняшник»
Д «Лебеді материнства»

48. Василь Стефаник започаткував в українській літературі стильову течію

А імпресіонізму
Б сентименталізму
В романтизму
Г експресіонізму
Д реалізму

49. «Шумить, гуде Тополівка. До Лавріна Запорожця приїхали гості» починається оповідь про події твору

А Валер'яна Підмогильного
Б Володимира Винниченка
В Олександра Довженка
Г Остапа Вишні
Д Олеся Гончара

50. Справжнє прізвище автора твору «Тигролови»

А Кандиба
Б Тобілевич
В Фітільов
Г Лозов'ягін
Д Губенко

51. «Моя зброя – сміх!» – так пояснював своє мистецьке покликання

А Микола Хвильовий
Б Олександр Довженко
В Остап Вишня
Г Іван Багряний
Д Юрій Яновський

52. Образи соняшника й сонця, що символізують поета й поезію, створив

А Василь Симоненко
Б Іван Драч
В Микола Вороний
Г Василь Стус
Д Павло Тичина

53. Народну «Пісню про Байду» переосмислює («У Полтаві на риночку...») героїня твору

А «О земле втрачена, явися!..»
Б «Бондарівна»
В «Любіть Україну»
Г «Дума про Марусю Богуславку»
Д «Маруся Чурай»

54. Рядки

   Можна вибрать друга і по духу брата,
   Та не можна рідну матір вибирати
написано

А Павлом Тичиною
Б Іваном Драчем
В Василем Симоненком
Г Володимиром Сосюрою
Д Андрієм Малишком

55. «У Томську мене перехопила залізнична агентура НКВС. Арешт, суд, вирок: за втечу із заслання – три роки вже ув'язнення в таборі. Так я потрапив у «Бамлаг» (Байкало-амурський лагер)», – згадував

А Іван Багряний
Б Павло Тичина
В Володимир Сосюра
Г Богдан-Ігор Антонич
Д Максим Рильський

56. Синтез мистецтва й антимистецтва, елітарної й масової культури, іронічно- сміхового й серйозного ставлення до дійсності – це характерна риса

А постмодернізму
Б експресіонізму
В неоромантизму
Г бароко
Д імпресіонізму

У завданнях 57–60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант

57. Установіть відповідність між назвами двох творів одного автора.

 Назва твору

1. «Всякому місту –звичай і права»
2. «О земле втрачена, явися!..»
3. «Сон («У всякого своя доля»)
4. «Маруся Чурай»

Назва твору

А. «Катерина»
Б. «Бджола та Шершень»
В. «Як добре те, Що смерті не боюсь я»
Г. «Балада про соняшник»
Д. «Українське альфреско»

58. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.

Жанр твору

1. повість
2. п’єса
3. поема
4. роман

Персонаж твору

А. Іван Гонта
Б. Терпилиха
В. Бондарівна
Г. Яким Сомко
Д. Наум Дрот

59. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

Персонаж

1. Мелашка Балаш
2. Палагна
3. Кирило Тур
4. Уля Розсоха

Персонаж

А. Наталка Сірко
Б. Богдан Чорногор
В. Марічка Гутенюк
Г. Мокій Мазайло
Д. Лаврін Кайдаш

60. Установіть відповідність між письменником і висловлюванням про нього.

Письменник

1 Григорій Сковорода
2 Іван Котляревський
3 Остап Вишня
4 Микола Хвильовий

Висловлювання

А. «Добрими старими шляхами, обминаючи казенні «стовпи неотесані», але не обминаючи доріг європейської науки, мандрував по Україні і сіяв у людських серцях мудрість любові та самопізнання, задоволення в сродній праці та совісті – як чистий кришталь»
Б. «Музичність заполонила все його світосприймання – і саме слово зробилося для нього не стільки способом висловлювання тих чи інших думок і почуттів, скільки шляхом до виявлення звуку. Який сам по собі народжує думки й почуття…»
В. «Багато його усмішок – це розгорнуті сцени, де дійові особи живуть і діють немовби на підмостках, вони такі сценічно довершені, що самі просяться, аби їх зіграли…»
Г. «У його творі закодовано вибір, що невблаганно поставив перед українським комуністом, роздвоюючи його самосвідомість: вибір між вірністю фанатичній догмі й синівською любов’ю до Матері-України…»
Д. «Він зробив цю м’яку, виразну, сильну, багату мову літературною, і українська мова, яку тоді вважали місцевою говіркою, з його легкої руки залунала так голосно, що звуки її рознеслись по всій Росії… »


Частина 3

Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.

У житті людина може досягати різних висот. Багато хто прагне владарювати, керувати, бути значною й помітною фігурою. А дехто вважає, що й маленька людина може приносити велику користь.
Чи заслуговує маленька людина на ту ж повагу, що й людина з високими амбіціями?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку. Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович