Запам'яталочка (пам'ятки з української мови та літератури) для учнів 5-11 класів

Юркова Оксана Федорівна,
учитель української мови та літератури
Долинської загальноосвітньої школи I-III ступенів


Запам'яталочка (пам'ятки з української мови та літератури) для учнів 5-11 класів

ПЕРЕДМОВА

В арсеналі кожного вчителя є чимало методів, прийомів і форм навчання, які він застосовує для формування низки компетенцій учня: ціннісно-змістової,загальнокультурної, навчально-пізнавальної, інформаційної, комунікативної, соціально-трудової, компетенції особистісного самовдосконалення. Усі разом вони складають таке поняття, як компетентність.

Формування компетентної особистості – актуальна проблема для сучасної освіти. Завдання вчителя – сформувати компетентну особистість, а значить – сприяти успіху учня в стінах школи і по її закінченні в життєвому просторі.

Пам`ятка – вербальна модель прийому навчальної діяльності, тобто словесний опис того, як слід виконувати те чи інше завдання. Використання пам`яток на уроках української мови та літератури сприяє створенню умов для розвитку і самореалізації школяра,засвоєння ним продуктивних знань, умінь, створює ситуацію успіху. Потреба в їх використанні на уроках не відпала з упровадженням інноваційних технологій.

Будь-яка творча робота повинна відповідати певним вимогам. Ці вимоги й закладені в пам`ятках, до яких ми часто забуваємо звертатися, бо вважаємо, що це – пережиток минулого. Виявляється, що систематичне ефективне використання вчителем і школярем відповідної пам’ятки на уроці - запорука успіху учня! Цей прийом є одним із ключових засобів формування компетентної особистості.

Не забуваймо звертатися до пам`яток !

ПАМ'ЯТКА №1

Основні правила читання твору

1. При читанні необхідно вміти зосередитися, думати тільки про те, що читаєш, повністю мобілізувавши свою увагу, мислення і уяву.

2. Читати слід, не поспішаючи, роблячи записи в зошиті. Шкідливо «ковтати» книги, краще читати менше, але грунтовно, ніж багато, але поверхово.

3. При читанні треба навчитися виділяти у прочитаному основне.

4. Необхідно вияснити все незрозуміле, добиватися (домагатися) чіткої уяви про прочитане.

5. Нетерплячість шкідлива: якщо почав читати книгу, прочитай її до кінця.

6. Негативною звичкою є пропуск так званих «нецікавих місць» (опис природи, роздуми автора, тощо).

7. Читати — це ще нічого не значить, говорив великий педагог Ушинський, - що читати і як розуміти прочитане — ось у чому суть.

ПАМ'ЯТКА №2

Як підготуватися до виразного читання тексту

1. Уважно перечитайте текст. Уявіть собі те, про що в ньому розповідається.

2. Визначте тему, основну думку, тон висловлювання.

3. Подумайте, з якою метою ви читатимете цей текст, у чому будете переконувати своїх слухачів.

4. Підкресліть найважливіші за змістом слова (тобто логічно наголошені).

5. Визначте, де потрібно робити паузи.

6. Продумайте, як ви можете використати інші засоби виразності усного мовлення: темп мови, гучність голосу тощо.

ПАМ'ЯТКА №3

Як скласти план тексту

1. Прочитайте текст, з'ясуйте значення незрозумілих слів.

 2. Визначте тему й основну думку.

 3. Поділіть текст на смислові частини, дайте їм заголовки.

4. Напишіть чернетку плану. Порівняйте його з текстом. Простежте, чи все головне знайшло відображення у плані, чи зв'язані пункти плану за змістом, чи відображають вони тему й основну думку тексту.

5. Перевірте, чи можна за цим планом переказати текст.

6. Акуратно перепишіть удосконалений варіант плану.

ПАМ'ЯТКА № 4

Складання складного плану тексту

1.     Прочитай твір, визнач тему, основну думку тексту.

2.     Поділи текст на смислові частини (одна частина відрізняється від іншої змістом).

3.     Прочитай першу частину, визначаючи у ній головне.

4.     Дай заголовок частині та запиши її назву.

5.     Перечитай першу частину, послідовно  виділяючи та називаючи її мікротеми ( якщо вони є ), запиши їх у вигляді підпунктів даної частини.

6.     Таку ж роботу  (пункти 3,4.5) пророби з іншими частинами.

7.     Проведи самоперевірку. (Співстав план з текстом та визнач чи відображає він головне, чи допомагає згадати  зміст тексту. За необхідності проглянь текст ще раз).

ПАМ'ЯТКА № 5

Що таке ідея, тема твору

У тексті речення зв'язані не тільки загальною темою, а й певною ідеєю, провідною думкою.

 Ідея – основна думка твору, те, заради чого він написаний, що він стверджує. Основна думка може бути виражена в заголовку або в одному з речень тексту. Але найчастіше її потрібно «знайти» і сформулювати.

Тема – це те, про що йдеться у творі. 

ПАМ'ЯТКА № 6

План характеристики персонажа

1.     Ім’я персонажа, його вік.

2.     Рід занять, де та коли проживає.

3.     Словесний портрет.

4.     Риси характеру, інтереси ( спираючись на текст).

5.     Особливості світу, який оточує персонажа.

6.     Мова персонажа.

7.     Вчинки та їх наслідки.

8.     Взаємовідносини з іншими персонажами.

9.     Відношення автора до героя.

10. Власне відношення до героя.

ПАМ'ЯТКА № 7

Відгук за прочитаною книгою

 

1.     Уважно прочитаю книгу.

2.     Подумаю над запитаннями:

 • Як читалася книга (із задоволенням чи через силу)
 • Якими почуттями, враженнями, думками хотів поділитися автор з читачами?
 • Хто є персонажами даної книги? Які їх характери, прагнення, справи? Яке ставлення вони викликають?
 • Яка художня своєрідність твору? Чи є якісь особливості у його побудові, мовному оформленні?

3.     Склади письмовий відгук за планом:

1)     Назва книги, прочитаного твору.

2)     Враження від першої «зустрічі» з книгою.

3)     Цікаві відомості про автора.

4)     Відношення до книги: сподобалась чи ні, чим саме.

5)     Жанр, тема, ідея прочитаного твору.

6)     Форма авторської присутності у творі: від якої особи ведеться оповідь.

7)     Місце та час подій, описаних у книзі,

8)     Система персонажів. Хто зацікавив найбільше, чим?

9)     Події, епізоди, які найбільше сподобалися.

10)Загальна оцінка.

11)Рекомендації: чи варто читати дану книгу? Чому?

4.     Перечитай текст відгуку, звернувши увагу на те, щоб  відгук не був замінений на  звичайний переказ змісту книги.

ПАМ'ЯТКА № 8

Що таке композиція художнього твору

Композиція – це побудова твору. В основі твору лежить подія (випадок, епізод). Тому в композиції твору розрізняють частини, пов'язані з розвитком цієї події: зав'язку, кульмінацію, розв'язку.

Зав'язка – це момент, з якого починається подія і від якого залежить її розвиток.

Кульмінація – момент найвищого напруження у розвитку події.

 Розв'язка – результат розвитку події, її заключний момент.

У творі може бути вступ (експозиція або пролог), у якому автор пояснює, де, коли і з ким сталося те, про що він вирішив розповісти, і заключна частина (епілог), в якій розповідається про те, як склалися долі героїв твору після розв'язки.

ПАМ'ЯТКА № 9

Як аналізувати байку

1. Виразно прочитай байку.

2. Яка мораль цієї байки?

3. У чому суть алегорії?

4. З якою метою автор використовує її?

5. Чого навчає ця байка?

ПАМ'ЯТКА № 10

Як зробити рецензію    на відповідь товариша

1. Чи була відповідь повною?

2. Чи не було відхилень від теми повідомлення?

3. Чи не порушувалась послідовність викладу матеріалу?

4. Чи достатня кількість прикладів? Яка їх якість?

 5. Чи був вдалим виступ?

6. Чи було підведено підсумок сказаного?

7. Якою була мова учня ? Чи було допущено мовні помилки?

8. Чи цікаво було його слухати?

ПАМ'ЯТКА № 11

Як підготувати порівняльну характеристику літературних героїв

1. Визначте місце кожного героя в художньому творі (головний він чи другорядний, позитивний чи негативний).

2. Пригадайте, які художні засоби використовуються для характеристики літературних героїв.

3. Доберіть у вивченому творі (або творах) потрібні для відповіді факти.

 4. Порівнюючи літературних героїв, визначте у них спільне і відмінне  (у поведінці, вчинках, ставленні до інших людей, портретних характеристиках, соціальному стані, умовах життя тощо).

5. Зверніть увагу на авторську характеристику кожного літературного героя (або вираженння іншими засобами ставлення письменника до нього).

6. Сформулюйте особисте ставлення до кожного з героїв.

7. Складіть план порівняльної характеристики.

8. За складеним планом, з опорою на текст підготуйте усну розповідь або письмовий твір.

ПАМ'ЯТКА № 12

Як аналізувати літературний твір

1. Назва твору.

2. Прізвище, ім'я та по батькові автора.

3. Хронологічна таблиця до біографії письменника.

4. Які твори цього автора вважаються найвизначнішими?

5. Я з них  прочитав ...

6. Стислий зміст (або докладний план) твору, який аналізується.

7. Діючі особи та їх характеристика (визначити позитивних та негативних героїв).

8. Головний герой, його характеристика.

9. Хто з діючих осіб найбільше сподобався і чим саме?

10. Жанр твору.

11. Тема твору.

 12. Ідея твору.

13. Хто з письменників уже порушував цю тему?

14. Художні засоби, використані автором.

15. Пояснення лексичного значення слів, яких я не зрозумів у тексті твору.

 16. Чи сподобався цей твір і чим саме?

ПАМ'ЯТКА № 13

Складання усної розповіді (казки)

1.     Подумай,  про який випадок будеш розповідати, наскільки він є цікавим та повчальним.

2.     Сформулюй тему та основну думку розповіді (казки), придумай заголовок.

3.     Знайди необхідний матеріал у своїх спогадах, фантазіях.

4.     Склади план своєї розповіді ( казки).

5.     Постарайся включити у розповідь (казку) діалог чи окремі репліки, елементи опису. При цьому прагни того, щоб вони допомагали розкрити характери персонажів, зміст розповіді (казки).

6.     Перевір свій текст, проговорюючи його повністю.

7.     Потренуйся у вільному переказі тексту та чіткій вимові.

8.     Попроси когось із друзів чи старших послухати твоє повідомлення, врахуй їх зауваження.

9.     Розповідаючи, звертайся до слухачів, слідкуй за правильністю та виразністю мовлення.

ПАМ'ЯТКА № 14

Як писати відгук на самостійно прочитаний художній твір

-   З’ясуй, з якою метою пишеться відгук.

-    Поясни, чому твір сподобався.

-    Пиши відгук одразу після прочитання.

-    Коротко схарактеризуй головного героя твору.

-    Спробуй оцінити ставлення автора до своїх персонажів.

-   Не переказуй всього тексту твору.

-    Порадь прочитати цей твір другу, однокласнику або сусіду.

ПАМ'ЯТКА № 15

Підготовка до театралізованої постановки

 1. Спільно із творчою групою  проаналізуйте зміст та мову твору для того, щоб зрозуміти:
 • в яких обставинах відбуваються події;
 • скільки дійових осіб та які вони ( вік, характер, настрій, зовнішність, особливості мовлення);
 • яка послідовність дій персонажів, подій.
 1. Розподіліть ролі.
 2. Визначіть виконавські завдання кожного актора.
 3. Виберіть засоби виразності для кожної ролі.
 4. Визначіть необхідність наявності костюма, сценічного гриму, елементів декорацій, реквізиту, заплануйте їх виготовлення.
 5. Розучіть ролі (слова, послідовність дій, реплік).
 6. Визначте розташування акторів (мізансцени).
 7. Створіть етюди ( пробне виконання найбільш важких та важливих фрагментів).
 8. Проаналізуйте якість етюдів з точки зору:
  • точності передачі змісту літературного твору;
  • сценічної виразності.
 9. Прорепетируйте та проведіть виконавський аналіз.

ПАМ'ЯТКА № 16

Підготовка до виразного читання прозового тексту

1.     Уважно прочитай текст, уявляючи собі події та персонажів.

2.     Подумай про зміст та емоційне забарвлення, про почуття та взаємовідносини персонажів.

3.     Визнач власне відношення щодо прочитаного.

4.     Встанови виконавське завдання ( які картини і характери хочеш зобразити у свідомості слухачів, який настрій передати, яку думку донести…)

5.     Вибери відповідні засоби виразного читання (силу, мелодику, тон голосу, темп читання, паузи, логічні наголоси…)

6.     Тренуйся, читаючи текст вголос.

ПАМ'ЯТКА № 17

Підготовка до усного повідомлення на задану тему

1.     Поміркуй над темою заданого повідомлення.

2.     Подумай яка мета твого виступу.

3.     Знайди та вибери матеріал, відмовляючись від другорядного.

4.     Склади план та розташуй матеріал у відповідності до нього.

5.     Проглянь матеріал ще раз, прагни до того, щоб було більше фактів та менше загальних  фраз, які ні про що не говорять.

6.     Потренуйся у вільному володінні текстом та чіткій вимові.

7.     Попроси когось із друзів чи старших послухати твоє повідомлення, врахуй їх зауваження.

8.     Під час виступу не відхиляйся від теми.

9.     Слідкуй за мовленням: не вживай слів-паразитів (так, значить…), просторічних виразів та ін..

10.  Під час виступу спілкуйся із слухачами.

ПАМ'ЯТКА № 18

Підготовка презентації книги

1.     Подумай що може зацікавити слухачів у вибраній книзі.

2.     Визнач як краще наочно представити книгу. (Що саме зробиш: виразно прочитаєш цікавий уривок з книги; покажеш ілюстрації, слайди, відео- чи кіно матеріали; проведеш міні-вікторину, використаєш музику…)

3.     Придумай яскравий, незвичайний початок, що захопить увагу слухачів.

4.     Склади план основної частини виступу, в яку увійдуть (у довільному порядку):

 • Демонстрування книги та повідомлення її назви.
 • Декілька слів про автора.
 • Один-два найбільш цікавих епізоди.
 • Власне ставлення з поясненням, чому саме слід прочитати цю книгу.

5.     Придумай для виступу ефектну кінцівку.

6.     Підготуй наочні матеріали.

7.     Перевір чи презентація є динамічною, переконливою.

8.     Потренуйся у вільному володінні текстом та наочними матеріалами.

ПАМ'ЯТКА № 19

Підготовка переказу близько до тексту

1.     Уважно прочитай текст чи уривок з нього.

2.     Визнач тему та головну думку прочитаного.

3.     Склади план.

4.     З кожної смислової частини ( по кожному пункту плану) вибери все найважливіше та найцікавіше.

5.     Перевір за текстом чи не пропущено щось важливе.

6.     Постарайся запам’ятати вибрані фрагменти тексту, по можливості зберігаючи особливості мови.

7.     Повправляйся у переказуванні, користуючись планом.

8.     За необхідності внеси поправки.

ПАМ'ЯТКА № 20

Підготовка стислого переказу

1.     Склади план.

2.     У кожній частині тексту виділи головні речення.

3.     Користуючись планом, коротко перекажи текст.

4.     Перевір чи достатньо коротким та послідовним є твій переказ.

ПАМ'ЯТКА № 21

Складання вибіркового переказу

1.     Уважно прочитай твір. У процесі читання за необхідності роби виписки,  закладки, що відносяться до даної події, персонажа.

2.     Визнач про що говориться у кожному фрагменті, обраному тобою.

3.     Розташуй уривки по порядку,подумай як їх можна об’єднати (Послідовність фрагментів у тексті та вибірковому переказі може не співпадати).

4.     Склади план розповіді.

5.     Перевір за текстом чи не  пропущене щось важливе.

6.     Визнач власне відношення до того, що будеш переказувати.

7.     Розповідай, користуючись планом.

ПАМ'ЯТКА № 22

Складання розповіді за картиною

1.  Прочитай  відомості про художника.

2.  Вдумайся у назву картини. Вона допоможе тобі зрозуміти задум художника – те, що він вважає головним у своїй роботі.

3.   Визнач який настрій та емоційний стан передає картина.

4.  Уважно розглянь картину, обдумуючи її зміст.

5.  Постарайся уявити події, людей, що зображені на картині, як би вони виглядали реально.

6. Визнач своє відношення до картини, подумай у чому ти хочеш переконати своєю розповіддю та як краща це зробити.

7.    Сформулюй тему та головну думку своєї розповіді.

8.  Дай заголовок своїй розповіді (заголовок розповіді та картини можуть не співпадати.)

9.  Склади композицію,  план розповіді. Врахуй, що основна частина твоєї розповіді повинна відповідати моменту, зображеному на картині.

10.  Включи до своєї розповіді опис зовнішнього вигляду персонажів,  пейзажу. (Головне місце в описі повинно зайняти те, що зображене в центрі картини.)

11.  Зверни увагу на палітру фарб, які використовує художник, як це пов’язано із задумом художника.

12.  Запиши розповідь.

ПАМ'ЯТКА № 23

           Написання есе

1.     Визнач які враження та думки викликає у тебе задана тема.

2.     Зосередься на темі, обдумай її.

3.     Подумай, що ти хочеш виразити у своєму есе: у чому переконати, якими думками та почуттями поділитися.

4.     Придумай заголовок.

5.     Визнач чи буде твоє есе містити пряме звернення до читача – співрозмовника.

6.     Продумай загальну послідовність викладу .(Для есе не існує суворих правил послідовності побудови тексту.)

7.     Придумай вступ, який би заволодів увагою читача, та виражав загальний настрій усього тексту.

8.     Подумай як викласти свої думки найбільш жваво, емоційно, несподівано…

9.     Включи до свого есе деталі, подробиці, які допоможуть зробити есе більш яскравим, переконливим.

10.  Придумай незвичайну кінцівку, яка допоможе переконати у твоїй точці зору.

11.   Запиши есе. 

ПАМ'ЯТКА № 24

Як підготуватись до твору-роздуму про героя

1. Продумайте, що вас хвилює, цікавить, із чим ви не погоджує­теся.

2. Простежте за текстом, як письменник розкриває ха­рактер ге­роя, його вчинки. Зверніть увагу на художні деталі, які допомагають вам зробити висновок щодо ставлення автора до героя. Подумайте, чи погоджуєтесь ви з думкою автора.

3.Зробіть необхідні добірки з тексту, які допоможуть вам написати твір.

4.Відповідно до структури твору (вступу, основної частини,висновку ) добери додатковий матеріал (епіграф, цитати, факти), які стануть у нагоді під час написання твору.

5.Спочатку напиши твір на чернетці.

6. Працюючи над вступною частиною твору, пам’ятай­те, що мета його – підвести до розуміння вашої го­ловної думки.

7. В основній частині твору викладайте свої думки та обов'язково аргументуй їх.Намагайся уникати переказу твору. Використовуй тільки ті слова, значення яких знаєш. 

8. У завершальній частині твору зробіть емоційний обґрунтова­ний висновок щодо вашого ставлення до ге­роя, про якого пи­шете.

9. Прочитайте написане, перевірте зміст, послідовність,грамотність, використання розділових знаків.

10. Перепишіть роботу начисто.

11. Перевірте написане, пильнуючи описки і пропуски літер.

ПАМ'ЯТКА № 25

Як написати твір-мініатюру

1. Поміркуйте над темою. Про що ви хотіли б розповісти?

2. Пам’ятайте, що ваш текст має бути невеликий за обсягом,

але логічно завершений.

3. Вибудуйте ланцюжок думок або подій, що відбиватимуться

у вашому творі (складіть план); перегляньте написане на предмет послідовності й логічності у викладі;виправте помилки.

4. Постійно пам’ятайте про риси характеру героїв, щоб «не ска­лічити» персонажа, приписавши невластиві йому вчинки, пове­дінку, спосіб  мислення; намагайтесь відтворити образ таким, яким йогозмалював автор.

5. Напишіть твір на чернетці.

6. Перевірте та відкоригуйте записане.

7. Перепишіть твір начисто.

8.  Ще раз перевірте написане.

ПАМ'ЯТКА № 26

Як читати газету

1.Читай газету кожного дня. Це дасть тобі змогу бути у курсі подій, які відбуваються у нашій країні, області, районі та за кордоном. 
2. Перш ніж розпочати читати газету, передивися назви всіх статей, що повною мірою допоможе тобі вибрати найбільш цікавий і важливий матеріал. 
3. Обов'язково уважно ознайомся з передовою статтею, де формулюються в стислому вигляді найактуальніші сьогоденні завдання.
4. Читай вміщені в номері матеріали вдумливо, проаналізуй, які головні положення тієї чи іншої статті, чого нового вона вчить. 
5. Звертай увагу на незрозумілі слова, обов'язково з'ясуй їхнє значення у словнику. 
6. Читаючи газету, користуйся картою, знаходь на ній ті місця, про які розповідається в номері. 
7. Роби вирізки з проблем, що особливо тебе цікавлять, складай їх у спеціальну папку. Організуй у класі бесіду чи виступ на основі зібраних тобою матеріалів. 

ПАМ'ЯТКА № 27

Як написати реферат

Реферат — від лат. — «доповідаю».                                        
1. Визначити тему. 
2. Підібрати літературу: 
а) документи, першоджерела; 
б) газетні та журнальні матеріали. 
3. Грунтовно вивчити літературу. 
4. Скласти первісний варіант плану майбутнього реферату. 
5. Виділити основні питання. 
6. Систематизувати опрацьований матеріал. 
7. Остаточно продумати та уточнити план реферату. Обов'язково включити в план актуальні теми і х значення. 
8. Написати реферат. 
9. У кінці реферату слід подати список використаної літератури. 

ПАМ'ЯТКА № 28

Орієнтовна схема відгуку на кінофільм

                           1.  Тема та ідея кінофільму.

                   2.  Стислий переказ (з елементами оцінки).

                3.   Значення проблеми, поставленої у фільмі.

       4.   Враження від роботи режисера, гри акторів, музичного супро­воду, кольорового оформлення.

  5.    Підсумкова оцінка кінокартини.

  6. Рекомендації тим, хто не дивився кінофільм.

ПАМ'ЯТКА № 29

Орієнтовна схема відгуку на виставу

1.  Тема та ідея вистави.

2.  Найвиразніші частини її.

3. Враження від гри акторів, сцени, художнього оформлення спек­таклю (декора­цій, меблів, костюмів, гриму, освітлення), мови акторів, музики, співів, танців.

ПАМ'ЯТКА № 30

План до образу літературного персонажа в молодших класах

1.Хто ця людина?

2.Роль портрета в розкритті характеру персонажа.

3.Який це персонаж, судячи з його вчинків і дій.

4.Над чим змусив замислитися і чого навчив цей образ.

5.Питання теорії літератури: портрет.

ПАМ'ЯТКА № 31

Як готуватися до публічного виступу

1. Добре продумати тему виступу; підготувати заздалегідь мате­ріал, з яким збира­єшся виступати.

2. З’ясувати мету і адресата мовлення: бажання проінформувати слухачів чи пере­конати їх у чомусь, спонукати до якоїсь дії чи розважити.

3. Основа виступу – план. Згрупувати інформаційні матеріали від­повідно до пла­ну виступу.

4. Опрацювати потрібну інформацію, дбати про композицію вис­тупу (загально­прийнята композиція – вступ, основна частина, висновок).

5.  Розвивати думку в своєму виступі можна по-різному, а саме: пояс­нювати, опи­сувати, розповідати, доводити. Добирати відпо­відні мовні засоби, характерні для обраних стилю і типу мов­лення.

6.  Написати повний текст виступу і кілька разів прочитати його.

7. Прочитайте свій виступ вдома комусь із рідних або друзям. Це допомагає уточ­нити зміст, знайти потрібні слова і необхідний тон, інтонацію.

ПАМ'ЯТКА № 32

Як працювати над тематичними виписками

1. Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на карт­ки у вигляді ци­тати; прізвище та ініціали автора твору, назву твору, видавництво і місце видання, розділ книги чи том, сторі­нку.

2.  Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на дже­рело робиться так: «Там само». Коли ж цитата береться з ін­шої сторінки книжки, то пишеться: «Там само» й зазначається сторінка.

3.  Чужі слова треба наводити з абсолютною точністю, не вирива­ючи їх із контекс­ту.

4.  Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки (...).

5.  Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за прави­лами пунктуації при прямій мові.

6.  Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.

7. На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий за­головок, тобто одним чи декількома словами пере­дати основний зміст цитовано­го тексту.

ПАМ'ЯТКА № 33

Пам’ятка виразного читання віршованого твору.

1.   Вдумливо прочитайте вірш.

2.   З’ясуйте лексичне значення незрозумілих слів.

3.  З урахуванням змісту та ідеї твору визначте настрій, з яким будете читати твір.

4.   У кожному рядку визначте основне за смислом слово, на яке падає логічний наголос (його необхідно інтонаційно виділяти).

5.  Позначте олівцем паузи  (короткі, середні, довгі); позначте стрілками тон читання. Прочитайте кілька разів вірш із дотриманням усіх позначок.

6.   Читаючи вірш, уявляйте картини, які виникають у вашій уяві, намагайтеся запам’ятати їхню послідовність.

7.   Вивчіть вірш напам’ять, прочитайте його комусь із знайомих, врахуйте їхні побажання та зауваження.

ПАМ'ЯТКА № 34

Пам’ятка декламатору

1.    До читання повторіть напам’ять про себе текст.

2.    Перед декламуванням займіть зручну й правильну позу (з урахуванням принципів позамовних засобів).

3.    Назвіть автора й твір, який будете читати.

4.    Під час декламування вміло використовуйте пластику і міміку.

5.   Не поспішайте під час читання, регулюйте своє дихання, набираючи повітря рівними частинами під час пауз.

6.    Намагайтеся відповідним темпом і настроєм передати картини, що виникають у вашій уяві під час читання твору.

7.    Пам’ятайте, не варто надто голосно читати твір, оскільки майстерність у читанні визначається насамперед темпом, інтонацією, дотриманням пауз, використанням позамовних засобів.

ПАМ'ЯТКА № 35

Як готувати доповідь

1. Визначити адресата мовлення і мету спілкування.

2. Вдуматися в тему, визначити основну думку майбутньої допо­віді.

3.   Опрацювати літературу з цієї теми, осмислити її.

4.  Добираючи матеріал, звернути увагу на ті факти, які будуть цікавими для аудиторії, перед якою буде виголошено доповідь. Зробити певні виписки.

5. Скласти робочий план і відповідно до нього систематизувати дібраний матеріал.

6. Узагальнити основні положення кількох джерел, і тоді дум­ки, викладені в кількох працях, звучатимуть повніше, переконли­віше.

7.  Записати текст доповіді повністю або частково (початок, кінців­ку)

8. Виділити терміни, незнайомі слова, уточнити вимову і наголо­шення слів.

9. Говорити повільно, робити паузи, дотримуватися правильної інтонації.

10. Виступаючи, завжди стежити за слухачами: якщо вас пере­стали слухати, змінити тон мовлення, навести цікавий факт, ні­коли не намагатися перекричати аудиторію.

11.Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі, ненахиляючи голови.

12. Стежити за своїм мовленням: уникати слів-паразитів, не запов­нювати паузи зву­ками («е-е-е», «ну-ну») тощо.

13. Переказати усно текст доповіді вдома (відводиться 15 – 20 хв).

Переконливе, яскраве закінчення доповіді запам’ятовується слухачам, залишає при­ємне враження про неї. Тому рекоменду­ється наприкінці доповіді повторити основну думку, підсумувати найважливіші положення. Якщо перші слова оратора повинні за­воювати увагу слухачів, то останні – покликані посилити ефект виступу.

Слід пам’ятати, що слухачам не байдуже, куди дивиться допо­відач. Нерідко можна спостерігати таку картину: учень робить доповідь, виступає на зборах і час від часу по­глядає у вікно, ки­дає погляд на стіни, опускає очі, піднімає до стелі, розглядає свої руки, тобто дивиться куди завгодно, тільки не на слухачів. Буває гірше: виступаючий дивиться на аудиторію «відсутнім» погля­дом. Чи можнаговорити про взаєморозуміння між виступаю­чим і аудиторією? Звичайно, ні. Якщо ж під час виступу перево­дити повільно погляд з однієї частини аудиторії на іншу, то мож­на створити враження гарного зорового контакту зі слухачами.

ПАМ'ЯТКА № 36

Правила проведення дискусії

1. Ретельно продумайте свою точку зору і аргументи до неї.

2. Вступаючи у дискусію, не розпочинайте її з тих питань, з якими ви не згодні з вашим опонентом.

3. Використовуйте метод Сократа: свою думку розподіляйте ма­ленькі частинки і кожну пропонуйте уформі запитання.

4. Уникайте категоричності, особливо коли заперечуєте.

5. Обминайте монологи, адже діалог продуктивніший.

6. Умійте почути та зрозуміти позицію опонента. 

7. Не переривайте свого співрозмовника. 

8. Не висміюйте його і не доводьте його точку зору до абсурду.

9. Не акцентуйте на невдалій формі висловлювання опо­нента.

10. Не переходьте на особистість співрозмовника.

11. Не розбивайте його позицію, а доводьте свою.

12. Волійте не перемогти, а знайти істину.

13. Погоджуйтесь з тим, у чому має слушність ваш співрозмов­ник, знайдіть раціональне у його словах.

14.Майте мужність визнати свою неправоту.

15. Поясніть, чому ви не можете погодитися зі своїм опонентом, висловіть свої аргументи.

ПАМ'ЯТКА № 37

Як володіти голосом під час виступу

1.   Хто говорить занадто тихо, справляє враження людини, яка не вірить у свої сили.

2.  Не говоріть занадто голосно – це справляє враження агресив­ної людини.

3.  Постійно тренуйте свій голос; найзручніший спосіб для цього —читання вго­лос, під час якого постійно контролюється правильність вимови.

4.  Голос підвищують тоді, коли ставлять запитання, висловлю­ють радість, здиву­вання. Якщо вам потрібно когось переконати, відповісти на запитання, то голос слід понизити.

5.  Будьте тактовні: спочатку зважте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказа­ти, а тоді говоріть.

ПАМ'ЯТКА № 38

Як працювати над відгуком про твір мистецтва

1. Вдуматися, яке завдання висловлювання.

2.  Визначити адресата і мету спілкування.

3.  Дібрати форму відгуку (лист, повідомлення, записи вражень у щоденник, стат­тю до періодичного видання тощо).

4.  Визначити стиль і тип мовлення.

5. Обґрунтувати свою думку про твір мистецтва. Добирати пере­конливі аргумен­ти.

6. Дбати про мовленнєве оформлення відгуку. Вживати лише ті мовні засоби, які характерні для обраних стилю і жанру мов­лення.

7. Дотримуватися вимог щодо мовлення та культури спілку­вання.

ПАМ'ЯТКА № 39

Як писати твір

1.Обери тему.

2.Визнач її основну думку.

3.Добери та систематизуй матеріал.

4.Склади план.

5.Спочатку напиши твір на чернетці.

6.Перечитай, відредагуй текст.

7.Перепиши у зошит.

ПАМ'ЯТКА № 40

Як підготуватися до переказу твору або його уривка

Насамперед чітко визначте своє ставлення до героя, про якого ви писатимете у творі. Уважно прочитайте твір.

1. Поділіть його на завершені за змістом частини.

2. Підготуйтеся до переказу окремих частин:

-  зверніть увагу на незрозумілі слова, словосполу­чення;

з’ясуйте їхній зміст, намагайтеся використовувати під час пере­казу;

-  запам’ятайте, про що йдеться на початку, всере­дині та наприкін­ці кожної частини.

3. Переказуючи зміст певної частини, користуйтеся запитан­нями-порадами:

-  про що пише автор (докладний зміст частини);

-  як він це робить (художні засоби, які використовує письмен­ник).

4.Якщо вам запропонували вибірковий переказ, з усіх визначених частин слід дібрати лише ті, які відповідають поставленій меті, і докладно їх перекажіть.

5. Працюючи над стислим переказом, визначте голов­ну думку прочитаного і, уникаючи зайвоїдеталізації, перекажіть основні події твору.

ПАМ'ЯТКА № 41

Як писати твір компаративного характеру

1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему,

2. Визначте головну ідею твору.

3. Складіть план, доберіть епіграф, що відповідатиме темі твору та розкриватиме його головну думку.

4. Визначте, що об’єднує та вирізняє аналізовані твори.

5. Продумайте, який цитатний матеріал з обох творів доречно використати 

для аргументації своєїдумки.

6. Порівнюючи твори, не забувайте про композиційні засо­би викладу думок: 1) інтригуючий початок;

2) послідовне розгор­тання тези;

3) хід роздумів у формі «запитання-відповідь»;

4) конт­растнезіставлення аргументів;

5) експресивний висновок.

7. Викладаючи у творі свої думки, не забувайте, що вони мають бути пов’язані з темою та головноюідеєю твору.

8. Звертайте увагу на співрозмірність частин твору.

9. Стежте за тим, щоб думки розкривалися послідовно, щоб ко­жне попереднє речення було логічнопов’язане з наступним.

10. Формулюючи речення, намагайтеся, щоб ваша думка була висловлена точно, просто, ясно,образно та не допуска­ла подвій­ного тлумачення.

ПАМ'ЯТКА № 42

Як скласти сенкан

Сенкан — це неримований вірш, що складається з п’яти рядків, походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему ( це іменник)

2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок. 

ПАМ'ЯТКА № 43

Як написати написати твір­ - роздум

1.Прочитайте запропоновані теми і визначте ту, яка вас найбільше зацікавила

 2. Поміркуйте, які питання або проблеми ви б хотіли висвітлити, виділіть найголовніші, сформулюйте власні судження та оцінки.

 3. Доберіть матеріал, який допоможе розкрити тему ( епіграф, цитати, приклади з твору, цікаві факти, авторські оцінки, висловлювання письменників).

4. Ретельно продумайте структуру твору і складіть його план.

5. Напишіь твір спочатку на чернетці. Не забувайте цитати брати в лапки.

 6. Використовуйте для висловлення і доведення власних думок такі вирази: я гадаю я вважаю на мою думку на мій ; ; ; погляд мені здається ; тощо.

7. Наприкінці роботи, підводячи підсумки, використовуйте такі вирази: отже враховуючи сказане із наведеного ; ; випливає тощо.

8. Прочитайте і перевірте написане . Подбайте про виразність мови твору (синоніми, епітети, точність висловів). Уникайте повторів.

9. Перепишіть твір начисто.

ПАМ'ЯТКА № 44

Як працювати  за методом «Прес»

 Чотири етапи методу:

1)Викладіть свою думку: «Я вважаю,що...»

2)Поясніть причину появи цієї думки: «Тому,що...»

 3)Наведіть аргументи на підтримку вашої позиції: «Наприклад...»

4)Зробіть висновок: «Таким чином...» Учні відповідають письмово,відповіді зачитують, коли всю роботу завершено.

ПАМ'ЯТКА № 45

Значення творчості письменника

1.Історична зумовленість творчості, її зв'язок з традиціями попередників.

2.Яскраві факти біографії митця як зразок для формування життєвих ідеалів учнів.

3.Жанри, тематичне розмаїття митця та ідейна спрямованість творів письменника.

4.Особливості індивідуального стилю, художнього таланту митця.

5.Внесок письменника у вітчизняну та світову культуру.

6.Який автограф залишив письменник у моїй читацькій біографії, моєму духовному світі.

ПАМ'ЯТКА № 46

Як працювати  за методом «Діаманта»

Діаманта - віршована форма з семи рядків, перший і остання з яких, - поняття з протилежним значенням. Цей вид вірша складається за наступною схемою:

1-ий рядок - тема (1 іменник)

2 -ий рядок - означення (2 прикметника)

3-ій рядок - дія (3 дієслова) 4-ий рядок - асоціації (4 іменника)

5-ий рядок - дія (3 дієслова)

6-ий рядок - означення (2 прикметника)

7-ий рядок - тема (1 іменник)

Наприклад, діаманта до образу Скруджа:

 Скнара

холодний, черствий;

злиться, лютує, знущається;

подорож, сльози, прозріння, каяття;

радіє, веселиться, святкує;

турботливий, щедрий;

Людина. 

ПАМ'ЯТКА № 47

Як знайти потрібну інформацію на сайті

1.Зайди в Інтернет.

2.Уведи в пошукове вікно назву сайта або його адресу.

3.На сайті ти потрапиш спочатку на Головну  сторінку.

4.У верхньому правому кутку сайта знайди білий прямокутник, біля якого написано «Пошук».

5.Запиши туди прізвище письменника або назву твору.

6. Натисни слово «Знайти».

7.Сайт відкриє тобі сторінку з потрібною інформацією.

8.На деяких сайтах твори згруповано за рубриками. На лівій бічній панелі відшукай потрібну тобі рубрику і натисни на кнопку.

ПАМ'ЯТКА № 48

Паспорт твору

1.Автор

 

2.Назва твору

 

3.Рік видання

 

4.Жанр

 

5.Літературний  рід

 

6.Тема

 

7.Ідея

 

8.Сюжетні лінії

 

9.Композиція

 

10. Проблематика

 

ПАМ'ЯТКА № 49

Резюме

Резюме — це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність і професійні успіхи та досягнення особистості, яка його складає.

Взагалі не встановлено якихось суворих вимог щодо розташування реквізитів резюме, але одним з найпоширеніших є зразок, коли подається:
1. Назва документа.
2. Прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка складає резюме.
3. Мета складання резюме.
4. Досвід роботи.
5. Освіта.
6. Знання мов.
7. Контактний телефон.

Може бути й інший варіант розміщення реквізитів: спочатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, потім у зворотному хронологічному порядку перераховуються посади , які ви обіймали до цього, а в кінці зазначається освіта.

Основна вимога до такого документа — вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.

ПАМ'ЯТКА № 50

Розписка

Розписка — це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, — передання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей. До розписки входять такі реквізити:

1.     прізвище, ім'я, по-батькові та посада того, хто дає розписку;

2.     посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кому дається розписка;

3.     у чому конкретно дано розписку (обов'язково слід зазначити точне найменування матеріальних цінностей, предметів);

4.     дата й підпис того, хто отримує цінності.

Якщо передаються суми грошей, у розписці вказують адресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує. Грошові суми пишуться словами, а в дужках — цифрами: в сумі п'ять тисяч шістсот двадцять (5 620) гривень. Підпис особи, що дає розписку, засвідчується нотаріальною конторою.

Доручення

Доручення — це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.

Доручення видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей. Вони поділяються на особисті та офіційні.

Особисті доручення видаються окремими особами, які передають свої права іншим особам (право на отримання заробітної плати, поштового переказу та ін.). Обов'язковою умовою правомірності особистого доручення є наявність підпису службової особи й печатка установи, підприємства, що засвідчує підпис довірителя (доручення, які видаються студентам, можуть засвідчуватись навчальним закладом).

В офіційному дорученні обов'язково зазначаються:

1.     назва організації, яка видає доручення;

2.     номер доручення й дата видання;

3.     посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано до ручення;

4.     назва організації чи підприємства, від якого повинні бути отримані матеріальні цінності;

5.     перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму;

6.     термін дії доручення;

7.     зразок підпису особи, якій видано доручення;

8.     назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей (паспорт, посвідчення);

9.     підписи службових осіб, які видали доручення;

10. печатка організації, що видала доручення.

Офіційні доручення можуть бути разовими, спеціальними й загальними.

Для багатьох доручень є друковані бланки, куди від руки вписують прізвище, ім'я та по батькові того, кому доручається, що саме, де треба одержати, та завіряють підписом і круглою печаткою. Завіряється також підпис особи, на ім'я якої написано доручення.

Завірені нотаріально доручення можна передавати телеграмою. Телеграма-доручення складається з тексту доручення, який може бути відповідно скорочений, та посвідчувального напису з підписом нотаріуса й печаткою нотаріальної контори. Підпис нотаріуса засвідчується органом зв'язку, через який передається телеграма-доручення. Таке доручення має силу оригіналу.

ПАМ'ЯТКА № 51

Правила конспектування

1.Запишіть автора і назву статті чи книжки, яку конспектуєте.

2.Під час конспектування статті запишіть, в якому журналі, збірнику або в якій газеті її вміщено.

3.Конспектуйте після того, як продумали план тексту.

4.Записуйте тільки основне: спочатку головну думку, потім докази і приклади.

5.Намагайтеся, щоб записи були чіткими, змістовними, лаконічними. Для цього використовуйте схеми, таблиці.

6.Для зручності користування конспектом підкреслюйте найважливіші думки, навіть окремі фрази, словосполучення, слова: до розділів, і підрозділів добирайте заголовки.

7.Цитуцте правильно і точно, зазначай сторінку, з якої взято цитату.

8.Робіть помітки, які виявляють твоє ставлення до того, що конспектуєте.

9.Вчиться конспектувати відразу начисто.

ПАМ'ЯТКА № 52

Як працювати над створенням публіцистичної статті

1.Придумати цікавий, яскравий заголовок, який би одразу привернув увагу читача.

2.Обрати тему, яка має бути сучасною, актуальною, цікавою читачам певного кола (за віком, соціальним станом, професією, переконаннями).

3.Стаття в газету на морально-етичну тему пишеться за зразком твору-роздуму.

4.У газетній статті не допускається великих за обсягом загальних міркувань. Факти мають бути достовірними, правдивими, джерела інформації – надійними.

ПАМ'ЯТКА № 53

Реквізити звіту

1.Штамп установи.

2.Назва документа (звіт).

3.Заголовок (вказуються установа, напрям діяльності, звітний період).

4.Текст, який має такі частини:

-вступ (вказуються завдання, які було поставлено перед установою за звітний період);

-основна частина (опис та аналіз виконаної роботи);

-висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє).

5.Підпис керівника установи або особи, відповідальної за складання звіту.

6.Дата складання.

7.Підпис.

ПАМ'ЯТКА № 54

Як писати оголошення

Оголошення, в якому інформується про певну подію, має такі реквізити:

— назва виду документа (оголошення),

— текст, що містить дату, місце проведення заходу (події), організатора, зміст події та умови;

— підпис (назва установи чи колегіального органу, прізвище або посада особи, яка дає оголошення) - у разі потреби.

Оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання містить такі реквізити:

— назва виду документа (оголошення),

— заголовок,

— текст,

— адреса автора оголошення.

Назва оголошення пишеться посередині рядка великими літерами (14 кегль) і виділяється напівжирним шрифтом. Тексти оголошень можуть бути різними за обсягом.

ПАМ'ЯТКА № 55

Як писати заяву

Заява — це висловлене в стандартній офіційній формі прохання.

Реквізити в заяві рекомендують розташовувати в такій послідовності:

1. Адресат (з великої літери праворуч) — посада, назва установи, прізвище та ініціали посадової особи, на ім'я якої подається заява, у давальному відмінку, чергуючи закінчення -ові(-еві, -єві)з -у(-ю).

2. Адресант (без прийменника з малої літери) — посада, звання, назва закладу, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка звертається із заявою, у родовому відмінку (без крапки в кінці останнього слова).

3. Назва документа.

4. Текст (з великої літери, з абзацу).

5. Додаток (підстава): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації.

6. Дата написання (ліворуч).

7. Підпис адресанта (праворуч).

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -