Збірка творчих завдань з розділу «Складне речення. Стилістика складного речення»

Навчальний рівень: 

Конопада Оксана Василівна,
учитель української мови та літератури
Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
м. Скадовськ Херсонської області

Анотація

Національна стратегія розвитку освіти України на період  до  2021 року, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти передбачають перебудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей. Розвиток творчих здібностей  - актуальна проблема, бо саме творча особистість може бути конкурентоспроможною в сучасному світі, саме цілісна, духовно багата, творча людина спроможна по-справжньому керувати майбутнім, лише така особистість може впевнено подивитися в обличчя новизні. Тому, працюючи над проблемою  розвитку творчих здібностей на уроках української мови, вирішила створити збірку творчих завдань для закріплення матеріалу з розділу «Складне речення, його стилістика» на уроках української мови в старшій школі. Актуальність створення такої збірки у тому, що її запровадження

-    забезпечить умови для розвитку творчої особистості дитини;

-   сприятиме виконанню завдань Національної стратегії розвитку освіти,

позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;

-   дозволить  гарантувати досягнення певного стандарту освіти;

-    забезпечить особистісно орієнтовану модель навчання;

-  робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови .

Збірка складається з трьох частин, кожна з яких містить творчі вправи на закріплення складного речення, його стилістики.

Даний посібник стане в нагоді учителям української мови, учням старших класів, які прагнуть покращити свої знання.

Зміст

Вступ  

Збірка творчих завдань

Творчі завдання з теми «Складносурядне речення, його

стилістика»

Творчі завдання з теми «Складнопідрядне речення, його

стилістика»  

Творчі завдання з теми «Безсполучникове речення, його

стилістика»   

Висновки      

Список використаної літератури   

Вступ

Творчість починається там,

де інтелектуальні та естетичні багатства,  

засвоєні, здобуті раніше,

стають засобами пізнання, освоєння,

перетворення світу, при цьому людська

особистість немовби зливається

із своїм духовним надбанням

В.О. Сухомлинський

Феномен творчості завжди привертав увагу дослідників як найважливіший компонент соціальної культури. З моменту зародження та становлення шкільної практики навчання особлива увага завжди приділялася вихованню особистості, що зможе творчо ставитися до праці, самостійно знаходити вирішення назрілих проблем. Працюючи над проблемою розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови, вивчаючи досвід інших вчителів, зрозуміла, що не вистачає для роботи у старших класах збірника творчих завдань з розділу «Складне речення, його стилістика». Так виникла ідея створення такого посібника.

Цей посібник адресовано тим учителям, які прагнуть працювати творчо, шукають можливості для створення ситуації успіху для кожного учня.  Ця книга допоможе словесникові урізноманітнити форми роботи на уроках української мови під час поглиблення і систематизації найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації та стилістики на завершальному етапі шкільного навчання. Застосування вправ зі збірника сприятиме підвищенню інтересу до вивчення предмета, збільшенню кількості учнів, що бажають брати участь у різних творчих  конкурсах та змаганнях, поступово намічатиметься тенденція зростання успішності, підвищення  відсотка якості знань.

Основу посібника складають вправи дослідницького характеру, виконання яких сприяє формуванню вмінь самостійно здобувати знання, досліджувати різні мовні явища (зокрема синтаксичні конструкції), робити висновки, застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності :

-  дослідження – пошук – сприяє активній розумовій діяльності учнів, що спрямована на творчий пошук, добір чи класифікацію певних синтаксичних одиниць;

-   дослідження – моделювання – дослідження синтаксичних конструкцій шляхом побудови і вивчення їх моделей;

-   дослідження – творче конструювання – виконання завдань на побудову синтаксичних конструкцій , а також окремих зв’язних висловлювань;

-   дослідження – реконструювання, або трансформація – завдання граматико – стилістичного характеру, в основі яких -  перебудова синтаксичних конструкцій (заміна мовних одиниць співвідносними – синонімічними);

- дослідження – редагування  - аналіз вихідного матеріалу, добір мовних засобів, перебудова синтаксичних конструкцій з урахуванням як суто мовних, так і позамовних чинників;

-   лінгвістичне експериментування -  передбачає мовний аналіз тексту, речень, аналіз їх структури.

Сподіваюсь, шо матеріали методичного посібника допоможуть учителям розвивати мислення і творчі здібності учнів, формувати практичні навички в оволодінні мовою, зацікавлять у вивченні цієї навчальної дисципліни. Посібник стане помічником і для старшокласників, які прагнуть поглибити знання з української мови.

Речення - це зоряний разок

Слів-намистин, що світяться алмазно,

Висяюють опукло і виразно.

Найкращі нам разки найкращих слів

Низати в речення сам Бог велів .

Д.Білоус

Складносурядне речення

1. Дослідження – моделювання.

З поданих простих речень утворіть складносурядні в художньому стилі, добираючи різні сполучники сурядності. Визначте,  як  впливає  заміна  сполучників  на  значення  речень.

Зіставте  побудовані  речення  й  поясніть  їхню  стилістичну функцію.

1.  Тінь  від  човна  темніє  на  воді. 

2. Море  темним  полиском мерехтить безкрайньо.

2. Моделювання-дослідження

За поданими початками утворіть прості речення з однорідними членами та складносурядні. Дослідіть стилістичні особливості цих конструкцій: які відтінки значень властиві синонімічним простим реченням з однорідними членами і складносурядним реченням.

Зразок.  Берези запечалились  і затихли  (просте речення з однорідними  членами).—  Берези  запечалились,  і  хмари  облягли навколо діброви  (складносурядне речення).

1. Небо ще світилося ... .2. Осінь щедро засипала дубовим листям посохлі трави ... . 3. До землі прихилився зоряний вечір ... .  4.  Вона  припала  матері  до  рук  ...  .  5.  У  печі  палав  вогонь  ...  . 6. Чорні голі дерева стояли в садку  ...  . 7. Насунули снігові хмари  ...  . 8. Світло хвилями ллється  з неба...  .

3. Стилістичний експеримент

Перебудуйте складносурядні речення так, щоб складові частини кожного  з них  стали окремими простими реченнями.

1.Там нікого не  було —  і Остап  з Соломією присіли на мішках.  2. Борошняний пил  висів  у повітрі,  а  стіни,  банти  і постав були обсипані ним, як снігом. 3. Урешті мельник наказав  їм зупинитися, а сам пішов наперед. 4. Остап опиравсь бистрині з усієї сили, але його кіл мало що помагав. 5. Остап придержав пліт — і обоє вискочили на берег, втомлені й мокрі. 6. У грудях у нього хрипіло  і було боляче дихати. 7. Погода була сонячна й суха, та дув холодний осінній вітер  і таки добре продував крізь лиху Соломіїну одежу  (М. Коцюбинський).

Зіставте речення і з’ясуйте, якого стилістичного ефекту досягає автор, використовуючи в тексті  складносурядні речення.

4. Дослідження-відновлення

Прочитайте  речення.  Поміркуйте,  які  сполучники  доцільно вставити  замість  крапок. Обґрунтуйте  свій  вибір.  Запишіть відновлені речення.

1. Повітря  тремтить  від  спеки,  ...  в  срібнім мареві  танцюють далекі  тополі  (М.  Коцюбинський).  2.  Скоро  проліски  з-під  снігу глянуть синіми очима ... повіває теплий вітер над розкованим Дніпром (В. Сосюра). 3. Недобра мова йшла за побратима, ... ти мовчав і знизував плечима  (Д. Павличко). 4. Тієї весни рано прокинувся ліс,  ...  недовго  дрімали  дуби  (В. Кучер).  6. Шлях  часом  відходив від  річки,  ...  річка  оминала  природні  пагорби  землі  і  відходила від шляху  (І. Ле).  7. Вітру  на морі  не  було,  ...  клекотів  сильний прибій (М. Трублаїні). 8. Літа ніколи не повертаються до людини, ... людина  завжди повертається до  своїх літ  (М. Стельмах).

5. Дослідження – трансформація.

Трансформуйте прості речення  в складносурядні. Визначте смислові відношення між частинами складних речень.

Зразок. Через розмиті дороги будівництво мосту припинено. – Дороги розмило, і будівництво мосту було припинено.

Після дощу яскраво зазеленіла озимина. Раннього осіннього вечора йшов дощ. Через рік у нашому місті збудували залізничний вокзал. Улітку Уляна вибігла у садок  милуватися деревами. Під час походу хлопці і дівчата значно здружилися.

6. Дослідження – стилістичне реконструювання

Перебудуйте прості речення на  складносурядні. Визначте смислові відношення між частинами складного речення.

Зразок. Навесні в українських степах по селах починали лаштуватися в далеку дорогу чумаки. – В українські степи приходила весна, і по селах починали лаштуватися в далеку дорогу чумаки.

В останні дні перед виходом валок із сіл викочувались величезні вози у неблизьку подорож. Наприкінці сезону чумаки поверталися додому вкрай стомлені й виснажені дорогами.

7. Дослідження – моделювання.

За поданим початком побудуйте моделі простого речення з однорідними членами і складносурядного. Дослідіть стилістичні особливості цих конструкцій: які відтінки значень властиві простим реченням з однорідними членами, а які – складносурядним.

Зразок. Учні переглянулись і розсміялись.   - Учні переглянулись і розсміялись, і клас наповнила тиша.

Небо ще світилось …  . До землі прихилився зоряний вечір …  .

Половіли жита … .  У печі палав вогонь …  . Насунули снігові хмари …  .

Світло хвилями ллється з неба …  . Чорні голі дерева стояли в саду …  .

8. Творче конструювання.  

Уведіть подані граматичні основи у складносурядні речення.

Верби милуються, очерет шепоче.

Сонце пряло, меди пахли.

Води шуміли, вітер бився.

Реве Дніпро, лани пахнуть.

Дерева хиталися, прибій мріяв.

9. Дослідження – моделювання.

Із поданих простих речень утворіть моделі складносурядного речення, добираючи різні сполучники сурядності. Визначте, як впливає заміна сполучників на зміст речень. Зіставте побудовані речення і пояснити їхню стилістичну функцію.

 Ми живемо на рідній землі.

 Україну прославляють її люди.

 Сипле золото з дерев невидимка-осінь.

 Шелестять навкруги вітри-розбійники.

10 . Дослідження – моделювання.

За поданим початком побудуйте моделі складносурядних речень,

накресліть  схеми. Зробіть висновок, як впливає структура складного речення на вираження думки.

Дерева зеленіють навесні …  .

Червоне сонце поплило за обрій …  .

Спів цвіркунів уночі навіював спогади …  .

Уранці на пелюстках іскрилася роса …  .

Польові квіти  розповсюджували чудовий аромат …  .

11. Вправа - лінгвістичне дослідження.

Прочитайте речення і порівняйте їх. Визначте, чому в них ставляться різні розділові знаки, хоч за будовою речення по­дібні. Яку роль відіграє в них інтонація?

 1. Зима, гостя весела й свавільна, завітала в край; горять сліпучі зблиски на білій землі; застигли барвистими разками снігурі на яблу­невому гіллі.

2.  Інеєм сад мій заклечаний спить по коліна в снігах, зорі непізнього вечора тьмяно блищать на гілках.

(С. Жуковський)

12. Творче конструювання.                .

Самостійно складіть речення за схемами.

1.     [        ],   і  [             ], і [     ].

2.     [        ];   і  [             ].

3.  [        ] -  і  [            ].

13. Вправа – моделювання .

Допишіть складносурядні речення. Назвіть в них службові частини мови.

Поставте розділові знаки.

У клас зайшов учитель і …  . Ні мати ще не повернулась з роботи, ні …  . Мисливці відпочивали біля ватри, ще й  …  . Не тільки пожежники боролись  з вогнем, але й …  . Усе небо вкрилось густими чорними хмарами, але …  . Пасажири стоять на тролейбусній зупинці, а …  .

14. Вправа - трансформація.

Перебудуйте прості речення з однорідними членами у складносурядні речення.

Зразок.  Струмок біг, блистів до сонця. – Струмок біг, вода його блистіла до сонця.

1.Дерева скидали  свої літні шати, м’яко устелювали землю. 2. Хлопець співав тихо, але чарівно. 3. Удалині бовваніли не то верби, не то вільхи. 4. Ходить дівчина по лісі, кожній гарній квітці кланяється.  5. Діти склали речі, готувались до від’їзду в село.

15. Вправа -  моделювання.

Складіть складносурядні речення, використавши як присудки подані дієслова.

Йшов, дув. Показалось, ожили. Було душно, вийшли. Стояла, виблискували. Подує, посіє. Включити, рознестися. Косити, молотити, возити.

16. Вправа -  моделювання.

Складіть складносурядні речення, використавши як підмети подані іменники.

Осінь,  дощі. Урожай, зима.  Птахи, діти. Приморозки, господарі. Листя, подвір’я.

17. Творче тезування.

Складіть тези розповіді на тему «Складносурядні речення  з сполучниками».

18. Дослідження – трансформація..

Перебудуйте прості речення з однорідними  членами  у складносурядні.

Поясніть, як змінюється стилістичне забарвлення висловленої думки. Проаналізуйте синтаксичну структуру і стилістичні функції кожного речення. Чи рівнозначна перебудова  з погляду виразності.

1. Хлопець співав тихо, але чарівно. 2. Усе було залите золотим промінням: і далеке поле, і луки. 3. День був ясний, сонячний, але холодний. 4. Його виступ був коротким, але змістовним. 5. Сад був невеликий, але густий. 6. Дерева скидали свої літні шати, м’яко устелювали землю.

19.  Вправа – моделювання.

Доповніть складносурядні речення. Назвіть групи сполучників, якими з’єднані частини речень. Визначте смислові зв’язки між простими реченнями.

1. Далеко видить око, а розум …  . 2. Гуде пташиним співом ліс, та …  .

3. Зійшло тепле  та ласкаве сонце,  і  … . 4. Ні вітер не ворухнеться , ні …  .

5. Було цілими годинами слова не почуєш, зате …  . 6. Сонце заходило за ялини, однак …  .

20. Вправа -

Запишіть  речення, замінивши  в них сполучники синонімічними.

  1. Бійці замовкли, проте пісня продовжувала  звучати (О.Гончар). 2. Іду під зорі друзів зустрічати, але  вони не вернуться сюди (М.Сом). 3. Мати хоче научати, та соловейко не дає (Т.Шевченко). 4. Дружба має різні прояви, але закон у неї один – вірність (М.Коцюбинський). 5. Тихо на селі. Хіба що собаки ліниво перегавкуються по дворах, чи зарипить звід десь біля колодязя, чи зареве худоба (А. Головко ).

Речення - це зоряний разок

Слів-намистин, що світяться алмазно,

Висяюють опукло і виразно.

Найкращі нам разки найкращих слів

Низати в речення сам Бог велів .

Д.Білоус

Складнопідрядне речення

1. Вправа –переклад.

   Перекладіть текст українською мовою. Поясніть розділові знаки у складних реченнях з підрядними означальними та з'ясувальними.

   У большинства из нас довольно высокое мнение о своей личности, какой та является сейчас. Но через сорок лет, возможно, будем смеяться над тем, какие мы сейчас. Элберт Хаббард сказал: «Каждый человек хотя бы в течение пяти минут в день бывает набитым дураком. Мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот предел. Зачем ждать, чтобы враги критиковали нас или нашу деятельность? Давайте станем для себя самым суровым критиком» (За Д. Карнеги).

2. Дослідження-реконструювання

Складнопідрядні речення з підрядними означальними замініть на прості, ускладнені відокремленими означеннями. Поясніть розділові знаки у побудованих конструкціях. Останнє речення реконструюйте так, щоб означення виступало в ролі невідокремленого члена.

 1. Зелено-сивий колір трави, яка була скроплена срібною росою, перейшов у червоно-зелений (З журн.). 2. Стежкою, яка була давно  протоптана у ліску, можна пройти до дороги (За О. Кониським). 3. Сірий степ, який був припорошений весняною пилюкою, збіг на південь і застиг там голубим маревом (За Г. Тютюнником).

3. Дослідження – трансформація.

Трансформуйте прості речення  в складнопідрядні. Визначте смислові відношення між частинами складних речень.

Зразок. Через розмиті дороги будівництво мосту припинено. – Будівництво мосту було припинено, бо дороги розмило.

1. Після дощу яскраво зазеленіла озимина. 2. Раннього осіннього вечора йшов дощ. 3.  Через рік у нашому місті збудували залізничний вокзал. 4. Улітку Уляна вибігла у садок  милуватися деревами. 5. Під час походу хлопці і дівчата значно здружилися.

4. Дослідження – стилістичне реконструювання

Перебудуйте прості речення на  складнопідрядні. Визначте смислові відношення між частинами складного речення.

Зразок. Навесні в українських степах по селах починали лаштуватися в далеку дорогу чумаки. – Коли  в українські степи приходила весна,  по селах починали лаштуватися в далеку дорогу чумаки.

В останні дні перед виходом валок із сіл викочувались величезні вози у неблизьку подорож. Наприкінці сезону чумаки поверталися додому вкрай стомлені й виснажені дорогами.

5. Дослідження – творче конструювання.

З поданих простих речень складіть складнопідрядні з однорідними підрядними, з’єднаними одиничним сурядним сполучником. Поясніть наявність  або відсутність коми в  реченнях.

З однорідними підрядними часу:

1.Я зустрівся з вами в дні суворі. Вогнів червоні язики сягали від землі під самі зорі . Роздирали небо літаки.

2.Особистість формується в дитинстві. Людина особливо яскраво сприймає  світ.  Її психіка ще не зазнала  негативних нашарувань життєвого досвіду.

  З однорідними підрядними означальними :

1.Блукало сто тіней у цьому полі,  синьому, як льон. Тільки ти. Ні душі навколо .

6.  Дослідження – моделювання.

За поданим початком побудуйте моделі простого речення з порівняльним зворотом і складнопідрядного речення з підрядним порівняльним. Укажіть на відмінність щодо вираження думок у побудованих синтаксичних конструкціях.

Зразок. Зацвіла в долині червона калина, ніби дівчина. - Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина.

 1. Ліс шумить, немов …  . 2. Ліс обступає село, неначе …  . 3. Десь здалеку бриніла пісня, як …  . 4. Полум’я стояло рівно, наче …  . 5. Теплий туман слався по полю, неначе …  . 6. Ухаті темно, наче … .   

8.  Дослідження – реконструювання.

Із простих речень з відокремленими  обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами, утворіть складнопідрядні речення. Схарактеризуйте смислові відношення між частинами складних речень.

 Зразок. Хлопчики сиділи на крутому березі, стежачи за вудочками. -  Хлопчики, які сиділи на крутому березі,  стежили за вудочками.

1.Чимала кількість українців, зберігаючи свою духовну спорідненість з українською нацією, не мала можливості опанувати рідну мову. 2. Наближаючись до ворожого судна, запорожці вели невпинний прицільний вогонь із рушниць. 3. Козаки, нападаючи на турецькі й татарські міста, визволяли невільників. 4. Билися запорожці завзято, забуваючи про своє життя. 5. Наблизившись до ворогів, запорожці викликали ворожих багатирів битись один на один.

9.   Дослідження – моделювання.

За поданим початком побудуйте моделі складнопідрядних речень, поставте розділові знаки, накреслити  схеми. Зробіть висновок, як впливає структура складного речення на вираження думки.

Дерева зеленіють навесні …  .

Червоне сонце поплило за обрій …  .

Спів цвіркунів уночі навіював спогади …  .

Уранці на пелюстках іскрилася роса …  .

Польові квіти  розповсюджували чудовий аромат …  .

14. Вправа  – відновлення.

Вставте підрядні сполучники або  сполучні слова за змістом, обгрунтуйте свій вибір.

1.                 …  кров текла козацькая, трава зеленіє (Т. Шевченко). 2. Лесі Українці було тринадцять років, …  вона надрукувала в журналі свій перший поетичний твір (3 журналу). 3. Хмельницький відновлює український політичний організм там, …  він давно перестав існувати, створює могутнє високоорганізоване військо. 4. У час, …  більшість масових повстань у Європі Нового часу зазнали поразки, Велике Українське повстання 1648 р. перемогло (3 тв. О. Субтельного). 5. А він пригадує село,  … в садку налиті сонцем сливи.

15. Вправа – моделювання.

     Самостійно складіть речення за схемами. Визначте смислові відношення , які існують між частинами складного речення.

1.     [        ],   (      ), (              ).

2.     [        ],   (      ); (      ).

3.     (        ),    [     ].

4.     [        ] – (               ).

16. Вправа – реконструювання.

     Перетворіть речення на складнопідрядні з підрядними обставинними.

1. Була глибока зима, але надворі ще не було снігу ( допусту).

2. Контрольну роботу перенесли через відсутність багатьох учнів (причини).

3. Для розуміння мистецтва людині треба бути художньо освіченою (мети).

4. Поїзд від’їхав від вокзалу, і пасажири відійшли від вікон (часу). 

17. Тлумачний диктант.

    Дайте тлумачення термінів складнопідрядними реченнями.

Складений дієслівний присудок, сурядні сполучники, підрядні обставинні речення, прислівник, публіцистичний стиль.

18.  Творча робота .

Створіть зв’язне висловлювання, добираючи до кожного простого речення  підрядну частину .

  1. Після сніданку вона пішла по воду до джерела. 2. Присіла перед прозорою цівкою і замилувалася нею. 3. Десь у верховітті старих берестів сплеснула крилами горлиця. 4. Серце в дівчини несподівано обмерло.

19. Вправа – конструювання.

   Сконструюйте  складнопідрядні речення з кількома підрядними, поясніть орфограми.

1. Люди (кінець) кінцем мусять відчути себе злидарями. Люди накидаються на все. Люди розмінюють  почуття  (на) право і (на) ліво.

2. Я думаю. Людина (не) може бути творцем . Людина (не) відчула музики слова.

3. Ти байдуже пройшов крізь слабкого і беззахисного. Очі твої залишаються  (не) зрячими, а душа глухою. Ти виростеш жорстоким. Жорстокість  - це слабкість, помножена на підлість.

4. Де голоси? Голоси співали . Де сльози? Сльози в щасті лились.

20. Вправа – моделювання.

  Доповніть речення підрідними частинами, визначте їх вид.

 1. Українську світлицю прикрашала піч, що … , яка …  .

 2.Близько печі стояли різної форми горщики, горнята, в яких  … , в яких       

…  .

3. У нижній частині печі містилося підпіччя, куди  …  , щоб ….  .

4. Навпроти печі оздоблювали парадний кут, який  …  .

21. Вправа – реконструювання.

З кожної групи простих речень утворіть складнопідрядне, поставте відповідні розділові знаки.

1 група речень. Не шкодуй часу на хороші книги. Хороші книги можуть відкрити тобі істини. Істини полегшать тобі шлях до мети.

2 група речень. Література вчить нас добру і любові. Літературу зберегли для нас цілі покоління попередників. Ці уроки літератури кожен вивчає по-своєму. Художні образи по - різному впливають на людей.

22. Вправа – відтворення.

Доповніть речення головним частинами, визначте їх вид.

1. …   , в якому відображались небеса колись.   

2. …  , як на гусях - гусятах летить Івасик - Телесик, схожий на тебе в дитинстві.

3. …  , щоб з криниці неба зачерпнути.

4. Як нам в дитинстві далекому в нинішню зрілість хотілось!  ….  , щоб нині дитинство приходило в сни?

 23. Творче моделювання

Складіть складнопідрядні речення, додавши до поданих головних частин підрядні. Накресліть схеми речень.

1.Одного разу хлопця (Миколая) помітили за тим, що …

2. Давай наздоганяти …

3. Отут-то довідалися, що …

4. Миколка добре вчився. Став священиком, коли …

5. І все своє життя допомагав людям, бо …

6.  Покликав його Господь до себе, коли …, і сказав, що …  .

24. Творча робота.

Створити власне висловлювання з використанням різних видів складних речень.

 - Чи чули ви про такі свята, як День придумування секретів, День знайомства з новим чаєм, День підкорення вершин. Не чули? А День «светящихся окошек»? Як це буде українською? А День «поющих звезд»? Знаєте, яке свято сьогодні? День аромату свіжого хліба. Пропоную вам написати невелике висловлювання про хліб за поданим початком.

Сьогодні – День аромату свіжого хліба. Цікаво, хто придумав таке свято? Мабуть, людина, в якої до хліба особливе ставлення. Недаремно кажуть у народі, що хліб – усьому голова  …

25. Творче моделювання.

Доповніть речення  підрядними означальними. Поясніть стилістичні відтінки, які вносяться сполучниками, що з’єднують з головним підрядні означальні.

1. Андрій прямував до старого береста, що …  . 2. Сонце сідало за горами, що …   . 3. Він добре знав ті місця, про які …  . 4. Петро з лісу вийшов на дорогу, де …  . 5. Море було там гладеньке, наче …  . 6. Картина, котру … , дуже вразила дівчину.

26. Вправа – реконструювання.

 Замініть підрядні речення дієприкметниковими зворотами. Запишіть і поясніть, які зміни відбулися.

  1. Уже було видно гори, які вкрили ліс. 2. На небі, що було вкрите зорями, з’явилися літаки. 3. Вербові кілки, що колись були повтикані в землю, стали високими вербами. 4. Книгу, яку я приніс додому, сестра читає з великим інтересом. 5. У зеленому лісі ми знайшли старезного дуба, який широко розкинув свої віти. 6. В одчинені віконця залітали пахощі квіток, які пишно розцвіли. 7. Красувалось широке поле, що облили його весняні дощі. 8. Гілля яблуні, що були вкриті плодами, гнулись до землі. 9. Великі хмари, що нависли над лісом, почали підніматись догори.

27. Дослідження – моделювання.

Доповніть головні речення підрядними, дайте стилістичну характеристику сполучникових складних речень.

1.   Хліб зібрано так, що …  . 2. Ми повернулись туди, звідки …  . 3. Звідти, звідки … , було чути оплески й захоплені вигуки глядачів. 4. Коли в мене в руках нова книга, я відчуваю, що …  . 5. Я був би дуже щасливий, якби …  . 6. Дівчина побігла до того місця, де …  .7. Усім класом прибирали подвір’я школи, коли …  .

28. Вправа – моделювання.

З поданих простих речень складіть спочатку складнопідрядні з підрядними наслідку, а потім  - з підрядними способу дії.

Зразок .  Туристи вже влаштувалися, так що буран їм не загрожував. - Туристи вже влаштувалися так , що буран їм не загрожував.

1.  Здоровенний дуб розлягся, розширився. Стало темно під  ним.

2.  Хутір ховався серед дерев. Влітку іншу хатку даремно шукатимеш.

3. Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця. Дерева потопали в ньому. 

29. Вправа – реконструювання.

 З кожної пари простих речень утворіть складнопідрядне реченя, використавши поданий у дужках  сполучник. Визначте головні і підрядні частини.

1.Цю рослину ми звикли називати мімозою. Насправді ж вона є австралійською акацією (яка). 2. Колись давно її завезли на Чорноморське узбережжя. Там вона добре прижилася (де). 3. То про справжню мімозу сказано у довіднику. Ночами вона складає та опускає свої  листочки (що). 4. Рослина ця винятково ніжна й химерна. Від найобережнішого доторку  вона вмить «завмирає» (бо).

30. Вправа – моделювання.

Додайте до поданих головних частин  підрядні. Вкажіть сполучники й сполучні слова.

1.  Папороть росте там, де …  .

2.  Легенди про квітку папороті з’явились через те, що …  .

3.  В ніч на Івана Купала люди поодинці вирушали в ліс, щоб …  .

4.  Щасливим та багатим мусив, за народними повір’ями , стати той, хто …  .

5.   Сьогодні кожен школяр знає, що …  .

31. Вправа – моделювання.

  Додайте до поданих головних речень підрядні з’ясувальні.

1.  Про шахтарів здавна кажуть, що …  .

2.  Думаючи про хліборобську працю, хочеться сказати , що …  .

3.  Результат учительської праці виявляється в тім, що …   .

4.  Туристи розпитували в нас, чи …  .

5.  Чи кожен з нас знає, звідки …  .

6.  Усі з нетерпінням чекали, коли …  .

32. Вправа – реконструювання.

  З кожної пари поданих простих речень складіть складнопідрядні речення, використавши сполучники і сполучні слова з дужок.

1.  Мальви цвіли  від весни до пізньої осені. Злий мороз підкрався у квітник (доки). 2. Зійшло сонце. Хмари почали розходитися (як тільки). 3. Минуло більше години. Вони блукали лісовими хащами (відколи).

33. Вправа – реконструювання.

Перебудуйте подані прості речення на складнопідрядні, замінивши виділені другорядні члени речення підрядними мети.

1. Я прийшла до бібліотеки ознайомитися з вказаною вчителем літературою. 2. Ми виїхали за місто подихати свіжим повітрям. 3.  Дівчата прийшли до джерела набрати свіжої води. 4. Для з’єднання цегли готують розчин цементу з піском та вапном. 5. Для успішного навчання учнів граматики вчитель повинен знати загальні закони пізнання людиною навколишнього світу.

34.  Вправа – моделювання.

До поданих головних речень доберіть підрядні речення мети, розставте розділові знаки.

 1. Треба добре працювати  …  . 2.  …  треба багато читати . 3. Збиралися в ліс …  . 4. …  я вивчаю іноземні мови. 5. Треба землю глибше орати …  . 6.  Працюю цілий рік …   . 7.  … учні читають багато книжок.

35.  Творча робота.

  Запишіть 4-5 речень на тему «Чи потрібні сьогодні Дон Кіхоти». Використайте в роботі складнопідрядні речення з підрядними умови та допустовими. Попередньо з’ясуйте значення слів «донкіхотство», «донкіхотський», «донкіхотствувати», уведіть одне з них у речення.

Речення - це зоряний разок

Слів-намистин, що світяться алмазно,

Висяюють опукло і виразно.

Найкращі нам разки найкращих слів

Низати в речення сам Бог велів .

Д.Білоус

Безсполучникове речення

1. Вправа – реконструювання.

  Перебудуйте речення так, щоб утворилися безсполучникові складні конструкції.

I . Він зрозумів, що життя дається лише один раз і двічі молодим не бути. Золотіє вечірня тополя, й дивним світлом горять небеса, покотилась зоря, мов сльоза, у долоні пшеничного поля.  Доброта — це наче руки мами, на яких тримається життя (3 тв. М. Луківа).  II. Якщо раніше встанеш, то більше діла зробиш.  Наука вчить багато, а життя — ще більше.  Найшла коса на камінь, бо коса не втне, а камінь не подасться! (Народна творчість)·   

2. Вправа – моделювання.

Доповніть початки складних речень так, щоб утворилися безсполучникові речення, ураховуючи типи смислових відношень, подані в дужках.

I. Культура мовлення — це духовне обличчя людини ... (пояснення). Основою мовленнєвої культури є грамотність ... (доповнення). Але цим поняття мовленнєвої культури не вичерпується. Будеш вслухатися в живе мовлення, користуватися словниками, вдумливо читати політичну, художню, наукову літературу, звертаючи при цьому увагу на особливо вдалі висловлювання, на побудову речень ... (умова-наслідок). Треба активно розвивати своє мовлення ... (пояснення).

  II. Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення ... (причина). Людина ясно, логічно мислить ... (зіставлення). І навпаки, в людини немає думок ... (наслідок). Мовлення тоді гарне, коли воно повно й точно передає думки чи відтворює образи, легко сприймається, усім зрозуміле. Грамотне, багате мовлення — не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів. Це ще й вияв поваги до людей, до народу... Отже, висока культура мови не можлива без високої загальної культури ... (пояснення).

 3. Вправа – реконструювання.

Утворіть з наведених простих речень усі можливі різновиди складних безсполучникових речень. Визначте смислові відношення між їх частинами; поясніть розділові знаки.

І. Серце забилося радісно. Ми під'їжджали до моря. 2.Пройшло літо. Настала осінь. 3. Достиглі хліба шумлять повним колосом. Селяни зберуть багатий урожай. 4. Продержало з тиждень морозом. Земля заклякла, як кістка. 5. День обіцяє бути погожим. На небі ні хмариночки, ні плямочки. 6. Кожний має усвідомити необхідність дбайливого ставлення до природи. Тоді її можна буде зберегти для майбутніх поколінь. 7. Несподівано заграв баян. На другому кінці села почулася весела пісня.

4. Дослідження – трансформація.

   Трансформуйте прості речення  в безсполучникові. Визначте смислові відношення між частинами складних речень. Дослідіть, як змінюється семантика конструкцій у зв’язку з перебудовою.

Зразок. Через розмиті дороги будівництво мосту припинено. – Дороги розмило - будівництво мосту було припинено.

  1. Після дощу яскраво зазеленіла озимина. 2. Раннього осіннього вечора йшов дощ. 3. Через рік у нашому місті збудували залізничний вокзал. 4. Улітку Уляна вибігла у садок  милуватися деревами. 5. Під час походу хлопці і дівчата значно здружилися.

5 . Дослідження – стилістичне реконструювання.

   Перебудуйте прості речення на  безсполучникові. Визначте смислові відношення між частинами складного речення.

 Зразок. Навесні в українських степах по селах починали лаштуватися в далеку дорогу чумаки. –  В українські степи приходила весна -  по селах починали лаштуватися в далеку дорогу чумаки.

  В останні дні перед виходом валок із сіл викочувались величезні вози у неблизьку подорож. Наприкінці сезону чумаки поверталися додому вкрай стомлені й виснажені дорогами.

6. Дослідження – моделювання.

За поданим початком побудуйте моделі безсполучникових речень, поставте розділові знаки, накресліть  схеми. Зробіть висновок, як впливає структура складного речення на вираження думки.

1. Дерева зеленіють навесні …  .

2. Червоне сонце поплило за обрій …  .

3. Спів цвіркунів уночі навіював спогади …  .

4. Уранці на пелюстках іскрилася роса …  .

5. Польові квіти  розповсюджували чудовий аромат …  .

 7. Вправа - творчий пошук.

   Користуючись поданими після тексту схемами, розставте розділові знаки. Поясніть їх. Продовжіть текст, використовуючи безсполучникові складні речення.

Попереду зима

   Холоди в цьому році припізнились. Одяг на деревах із безтурботно-жовтуватого став обертатись на безпорадно-шерехкий вода в озерцях стала братися полохкими олов’яними брижами усе раптом спохмурні­ло. Поле зітхаючи вранці сивими кучматими туманами думало що пора готуватись до перших морозів.

[   ];  [    ], -  [    ].

[   ],  [    ].

10.  Дослідження – реконструювання.

Перебудуйте складні  сполучникові речення (складносурядні і складнопідрядні) на синонімічні безсполучникові. З’ясуйте, які речення  -сполучникові чи безсполучникові – експресивніші .

 Тільки сосна та дуби зберігають свій колір, бо вони шорсткі, стійкі, неподатливі, уміють протистояти будь-яким вітрам (Панас Мирний). Вітер скакав з розгону, рвав голоси і дим, а сонце, бліде й зубожіле, висипало з-за хмар на землю своє останнє золото. Минула хвилина – і сталось чудо

(М. Коцюбинський). Ми любимо тих, що знали нас молодими

(Леся Українка).

Яке речення не можна трансформувати в безсполучникове? Чому?

11. Дослідження  - моделювання.

   Із поданих простих речень побудуйте безсполучникові. Поясніть  типи зв’язку між частинами складного речення.

1. Золотий обрій зробив з вікна вівтар. Комин червонів жаром. Упечі палало.

2. Важким холодним сном за хатою спала земля. Високо над нею світили зорі.

3. Уже нічого немає на вулиці. Усе щезло, як сон. Пил поволі сідає на землю.

4. Далекі дзвони гуділи в ясному повітрі тихо і мелодійно. Золоті промені пронизували  весняне повітря.

12. Практичний синтаксис.

Утворіть з поданих простих речень безсполучникові речення. Запишіть  їх, уникаючи  тавтологічних повторів.

1. Настала осінь. Пожовкло листя на деревах. Відлітають птахи. Все частіше небо затягують важкі хмари (За Б. Лепким). 2. Був зорепад і зелен сад. Ми були у парі (За В. Кудрявцевим). 3. Мати все життя тяжко працювала. Син виріс неробою (За О. Гончарем). 4. З високих круч луна орлиний клекіт. Я телефон Ваш набрала (За Т. Севернюк). 5. Час летів, немов на крилах. Мов сон, життя минало  (За Лесею Українкою). 6. Верби  сплакували листям. Золоті  сльози  гнало над водою  (За Г. Тютюнником). 7. Праця  стає великим вихователем. Праця входить у духовне життя наших вихованців (За В. Сухомлинським). 8. Катря наче заспокоїлась. Неймовірна думка не кидала  її  голови  (За Панасом Мирним).

13. Творче конструювання за схемами .

  Складіть речення за поданими схемами, визначте вид підрядних речень.

1.   [    ] : [причина].

2.   [   ] - [    ] – протиставлення.

3.   [умова ] - [   ].

4.   [    ] : [пояснення].

5.   [    ] - [висновок].

14. Творчий диктант .

Доповніть уривки речень так, щоб утворились безсполучникові речення, враховуючи типи смислового зв’язку між частинами, поданими у дужках.

 1. Любіть книгу (пояснення).

 2. Я пишаюсь своїм походженням (причина).

 3. Материнська любов ніколи не вмирає (доповнення).

 4. Справжній майстер доводить справу до кінця (причина).

 5. Гарно навкруги весною ( пояснення).

15. Вправа – реконструювання.

   Об’єднайте прості речення в безсполучникові складні, поставте розділові знаки.

  1. Скінчилась зима. Прокинувся муравлик від довгого сну. 2. Неба сягає поле. Заколосилася даль. 3. Лунають пісні у полях крилаті. Уміємо добре працювати , весело співати. 4. Раннє сонце світить яскраво. Повіває вітерець  легкий. 5. Щедро квітує земля. Ниви хлібами  шумлять. 6. Гримить наша  українська пісня . Вона не знає перешкод у світі.  

16. Творча робота.

   Складіть твір – роздум на тему «Моя рідна земля», уживаючи безсполучникові складні речення.

17. Вправа – переклад.

    Перекладіть українською мовою, поясніть розділові знаки.

                                       В лесу

Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные ветки берёз едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идёт к запаху ландышей. Далее, далее, глубже лес …  Лес глохнет  …  Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно  и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю  бурую листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками (И. Тургенев).

18. Вправа – реконструювання.

З’єднайте  попарно подані  прості речення у безсполучникові,  поясніть розділові знаки.

Земля – велетенське кулясте тіло, огорнуте синюватим серпанком повітря. З космічного простору вона вражає своїм виглядом. Від краю до краю земної кулі пролягають простори океанів. Червонуваті маси материків різко окреслені променистими межами . Полярні частини Землі вкриті крижаними шапками. Ці крижані масиви ніколи не розтануть. 

19. Вправа  - реконструювання.

Перетворіть складнопідрядні речення на складні безсполучникові, поставте потрібні розділові знаки.

1.Хоч кинь правду в калюжу, вона чиста буде.  2. Якщо знаєш, то кажи, якщо не знаєш, то мовчи. 3. Коли здобудеш освіту, то побачиш більше світу. 4. Коли робиш добро, то не кайся, коли робиш зло, то зла й сподівайся. 5. Якщо зрубав дерево, то посади два. 6. Коли стоїш високо, то не будь гордим, коли стоїш низько, то не гнися. 7. Мов у лісі родився, нічого не знає. 8. Не рубай вище голови, бо тріски тебе запорошать.  

20. Реконструювання - дослідження.

 Замініть складносурядні і складнопідрядні речення на безсполучникові, поставте розділові знаки. Дослідіть стилістичні особливості цих конструкцій: які відтінки значень властиві синонімічним складним реченням .

1. Неминуча не війна, а мир, бо сили миру незмірно більші, ніж сили війни (О. Корнійчук). 2. Несказанний  жах обійняв Соломію, коли вона побачила наступаючі буруни вогняного моря (М. Коцюбинський). 3. Коригуючи вогонь, Брянський рідко заглядав у таблицю стрільби, бо знав її майже напам’ять  (О. Гончар). 4. Коли зійшло сонце , долини рік уже очистилися від туману (О. Гончар).

Висновки

Зміст завдань даного  посібника відповідає  чинним програмам з української мови, віковим особливостям учнів. Застосування збірника  творчих завдань з розділу «Складне речення, його стилістика» на уроках сприяло

- підвищенню інтересу до вивчення української мови;

- створенню ситуації успіху для кожного учня;

- збільшенню кількості учнів, що бажають брати участь у різних творчих конкурсах і змаганнях;

-   побудові структури сучасного нестандартного уроку української мови;

- зростанню успішності, підвищенню  відсотка якості знань.

Список використаних джерел

1.     Баран Г.В. Українська мова. Завдання для перевірочних робіт. 11 клас. – Х.: Країна мрій, 2009. – 48 с.

2.     Глазова О. П. Українська пунктуація: Навчальний посібник. – Х. :            Видавництво «Ранок», 2004. – 352 с.

3.     Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури /

 В. І. Щербина, О. В. Волкова, О. В. Романенко. –Х.:  Вид. група

  «Основа», 2005. – 96 с.

4.     Інноваційні технології навчання української мови і літератури

 /Укладач О.І. Когут. – Тернопіль: Астон, 2005. – 204 с.

5.     Метод проектів на уроках української мови та літератури / Н.В. Жаровська, Т.В. Муляр  – Тернопіль – Харків: Ранок,  2010. – 144 с.

6.     Рудницька О. Б. Нетрадиційні завдання з української мови. 5 – 9 класи. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 76 с.

7.     Стріха А. Д., Гуревич А. Ю. Цікава граматика: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк.., 1991, - 112 с.

8.     Сучасний урок української мови. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

9.     Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор наІнІ уроках української мови. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 424 с.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -