Конспект уроку на тему: "Положення елементів-металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів"

Предмет: 
Навчальний рівень: 

Дідик Юрій Миколайович, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Пиків Калинівського району Вінницької областіДідик Юрій Миколайович,
вчитель хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Пиків Калинівського району
Вінницької області

Мета : розкрити особливості будови атомів металів, охарактеризувати головні фізичні властивості металів, ознайомити з будовою простих речовин металів та  новим типом кристалічної гратки – металічною;  пояснити механізм утворення металічного зв’язку, показати його вплив на фізичні властивості речовин;  розвивати пізнавальну активність учнів, аналітичне мислення; виховувати взаємоповагу та вміння працювати в парі.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: навчальна лекція, евристична фронтальна бесіда, самостійна робота з опорною схемою, демонстраційний експеримент.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд активності металів, колекції металів та їх сплавів, модель металевої кристалічної ґратки.

Демонстрація 4. Ознайомлення зі зразками металів і сплавів.

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань

1. Вправа «Знайди зайве»

Пропоную учням звернути увагу на ряд елементів і знайти серед них зайвого. Обговорити в парах власний вибір і визначити тему уроку.

К  Ва  С Fe  Na  Al  Zn  Ca

2. Вчитель на дошці пише слово «Метал» і пропонує скласти до нього сенкан.

Зразок:

Метал

Твердий, сріблястий.

Проводить, плавиться, блищить.

Метали проявляють  відновні властивості.

Залізо.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Навчальна лекція, робота зі схемою

1. Положення металів у періодичній системі, будова атомів

Якщо в періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва провести діагональ від Берилію до Астату, то праворуч угорі від діагоналі будуть елементи-неметали (виключаючи елементи побічних підгруп), а ліворуч унизу — елементи-метали (до них же належать елементи побічних підгруп). Елементи, розташовані поблизу діагоналі (наприклад, Be, Аl, Ті, Ge, Nb, Sb та ін.), мають двоїстий характер.

Керуючись поділом елементів на родини можна сказати, що до елементів-металів належать s-елементи І і II груп, всі d- і fелементи, а також p-елементи головних підгруп: III (крім бору), IV (Ge, Sn, Pb), V (Sb, Bi) та Vl (Ро). Як видно, найтиповіші елементи-метали розташовані на початку періодів (починаючи з другого).Бачимо, що переважна більшість відомих хімічних елементів є металічними.

Атоми елементів-металів на зовнішньому енергетичному рівні містять невелику кількість електронів — від одного до трьох, зрідка — чотири. Намагаючись набути стійкої електронної конфігурації інертних газів, металічні елементи легко віддають електрони, утворюючи катіони. Чим менше електронів міститься на зовнішньому енергетичному рівні і чим більший радіус атома, тим легше атом металічного елемента перетворюється на відповідний катіон. За цієї причини в періодах при збільшенні заряду атомного ядра, металічні властивості зменшуються, а в групах — збільшуються.

2. Металічний зв’язок

(Розглядаємо модель кристалічної ґратки.)

Метали є речовинами немолекулярної будови. Оскільки атоми елементів-металів здатні віддавати електрони з зовнішнього енергетичного рівня, то у вузлах кристалічної ґратки металів містяться позитивні йони і деяка частина нейтральних атомів. Між ними хаотично пересуваються відносно вільні електрони, які стають спільними для всієї кристалічної ґратки. Таку кристалічну ґратку називають металічною. Усуспільнені електрони, вільно пересуваючись, компенсують сили електростатичного відштовхування між позитивно зарядженими йонами і, таким чином, забезпечують хімічний зв’язок в кристалі металу. Зв’язок, який здійснюють відносно вільні електрони між катіонами металів кристалічної ґратки називають металічним.

3. Загальні фізичні властивості металів

Спочатку розглядаємо колекції металів. Потім пропоную учням  відкрити параграф 17 (Ярошенко О.Г.), прочитати його і заповнити схему (додаток 1)

Робимо висновок, що спільні фізичні властивості металів забезпечує металічний зв'язок.

IV. Первинне застосування отриманих знань

Графічний тест. Якщо учні згодні з прочитаним, то  позначають  : ^, а якщо ні, то позначають  --. Такий вид роботи дуже швидко перевіряється вчителем і має на меті перевірити теоретичну підготовку дітей.

1. Набільш тугоплавкий метал – хром.

2. Більшість атомів металічних елементів має мало валентних електронів.

3. Атомний радіус у металів менший, ніж у неметалів.         

4. Калій активніший, ніж Натрій.

5. Алюміній – найпоширеніший метал у природі.

6. Калій – найластичніший метал.

7. Цинк найкраще проводить електричний струм.

8. Цезій плавиться від тепла людської руки.

9. Усі метали знаходяться лише в твердому стані.

10.  Найбільш тугоплавкий метал – ртуть.

11. Активність металів у періоді зростає зліва направо.

Учні обмінюються зошитами із сусідами по парті і перевіряють, користуючись ключем.

V. Підбиття підсумків

Учитель пропонує кільком учням підбити підсумки уроку за допомогою прийому « 5 речень» , оцінює учнів.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання.

Творче завдання: підготувати повідомлення про поширення металів у природі.

Список використаної літератури:

1. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. - К.: А. С. К. ,

2007. — 144 с.

2. Савчин М. М. Уроки хімії у 10 класі: Посібник для вчителів. —

Львів: ВНТЛ, 1999.

3. Старовойтова I. Ю. , Люсай  О. В. Усі уроки хімії. 10 клас. Стандарт і академічний рівень /. — Х.: Вид. Группа «Основа», 2010. — 175, [1] с.: іл., табл. — (Серія «12-річна школа»).

4. Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Додаток 1.

Фізичні властивості металів

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -