Методична розробка відкритого заняття на тему: «Природні джерела вуглеводнів» ( урок – проект)

Предмет: 
Навчальний рівень: 

Гаврилюк Галина Йосипівна,
викладач хімії
ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі",
м. Тернопіль


Мета: розширити знання студентів про склад природного та супутнього    нафтового газів, склад нафти та її властивості, види вугілля, про  способи переробки нафти  та вугілля, про продукти переробки та їх застосування; з’ясувати , що таке октанове число ; запропонувати шляхи    розв’язання  екологічної проблеми, пов’язаної  із переробкою  вуглеводневої сировини.Розвивати дослідницькі та творчі здібності, критичне мислення, уміння планувати роботу, презентувати результати роботи, усвідомити     значення колективної роботи, розвивати усне мовлення.  Виховувати  бережливе ставлення до природніх ресурсів, любов до природи.

Тип заняття: вивчення нового матеріалу.

Форма заняття: урок-проект

Форми та методи проведення: фронтальне опитування, колективна робота, робота з додатковою літературою, представлення проектів, здійснення самостійних висновків, лекція з елементами бесіди, інтерактивна вправа «Мікрофон».

Міждисциплінарні зв’язки: географія, екологія, фізика.

Обладнання та реактиви: трибуна, проектор, екран, таблиця «Первинна переробка нафти», підручники; зразки бурого, кам’яного вугілля, вугілля антрацит,  зразки нафти, вода, штатив з пробірками.

Підготовча робота викладача:

1. Попередньо групу розділити на підгрупи . Визначити керівника підгрупи.

2. Розподілити теми проектів.

3. Переглянути і систематизувати  всю зібрану інформацію.

4. Проконсультувати студентів  щодо оформлення презентації.

5. Підготувати  мулимедійний засіб  для перегляду cлайдів.

Підготовча робота студентів:

1.  Зібрати інформацію з певної теми.

2. Створити презентацію.

3. Підготувати представлення проекту.

Хід заняття

   І. Фронтальне опитування:

Бесіда

- Які речовини називаються вуглеводнями?

-  Які бувають вуглеводні? Дати приклади.

-  Назвати гомологічний ряд метану.

-   Що таке гомологи?

-  Чим ізомери відрізняються від гомологів?

-  Де застосовуються вуглеводні?

-  Які лабораторні методи добування  вуглеводнів знаєте?

ІІ. Актуалізація опорних знань

(Письмова робота в зошитах та  біля дошки).  Вправа  № 132(  ПопельП.П.  Хімія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2012.)

Складіть рівняння реакцій для здійснення перетворень:

СН4 → СН3Br →C2H6→ C2H4 → C2H5Cl→ C4H10

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Викладач. Ми знаємо лабораторні методи добування вуглеводнів. Але для одержання вуглеводнів в промислових масштабах використовують  сировину, що є в природі. Сьогодні ми дізнаємося про природні джерела вуглеводнів. На жаль, їх запаси на нашій планеті є вичерпними.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Викладач повідомляє тему  заняття, мету.  На екрані висвітлюється тема та план заняття.

План

1. Сировина для одержання вуглеводнів.

2. Види переробки нафти.  Октанове число.

3. Способи хімічної переробки вугілля.

4. Охорона довкілля  від забруднень спричинених  переробкою та використанням  вуглеводневої сировини.

 Студенти записують тему та план у зошити.

Викладач пропонує студентам представити свої проекти. Представник кожної підгрупи оголошує назву і мету проекту , презентує його.( Додаток , презентації).

Завдання для студентів: слухаючи інформацію , систематизувати її і записувати у зошит у вигляді опорних схем.

В процесі  розгляду проектів , викладач демонструє  сировину –нафту, її фізичні властивості, види вугілля.

Пропонує відповісти на запитання:

- Яка різниця між природнім та супутнім нафтовим газами?

- Чому нафта не має певної температури кипіння?

- Чим відрізняються між собою  різні види вугілля?

Викладач пропонує студентам розглянути таблицю «Первинна переробка нафти». Ще раз звертає увагу на  будову ректифікаційної колони тарілчастої конструкції. Потім вводить поняття «октанового числа».

Запитання  до студентів. Ви всі були біля автозаправок  і звертали увагу  на  табло з різними  числами . Що це за числа? Відповіді студентів.  Отже бензин повинен бути певної якості.

Октанове число – параметр, що характеризує детонаційну стійкість бензину та моторних мастил. Детонаційна стійкість  бензину  характеризує здатність  вуглеводнів  у його складі протистояти самозайманню за стискання. Це  найважливіша кількісна характеристика палива, за якою визначають його сортність і застосовність у  двигунах різних конструкцій.  Висока детонаційна стійкість  бензинів зумовлює їхнє рівномірне згоряння.  Якщо вуглеводні  недостатньо стійкі до окиснення , вони зазнають вибухового розпаду – детонації. Перегрівання , пришвидшення зношуваності двигуна – наслідки детонації. Її характерна  ознака – різкий специфічний  звук,  зростання задимленості вихлопу.

У 30-х роках минулого століття  було створено спеціальну шкалу детонаційної стійкості.  За стандарт у ній вибрано  два вуглеводні: гептан  нерозгалуженої будови та ізомер октану – 2,2.4-триметилпентан. Якість гептану як палива прийнято за нуль, бо він легко детонує.  Ізооктан важко детонує і його октанове число взято за 100. Наприклад, бензин з октановим числом 95  має таку саму детонаційну стійкість, що  й стандартна суміш , об’ємна частка ізооктану в якій  становить 95%.

Бензин, добутий перегонкою нафти , має невисоку якість: його октанові числа становлять  40-55.  Бензин добутий термічним крекінгом  має вище октанове число – 65-70. Проте в ньому  містяться ненасичені вуглеводні.  Їх окиснення і полімеризація   призводить до  погіршення якості бензину під час транспортування  і зберігання. Щоб уповільнити процес окиснення до бензину добавляють спеціальні речовини.   

Запитання . Як ви думаєте, яке октанове число  буде мати бензин добутий каталітичним крекінгом? Чому?  Бензин добутий каталітичним крекінгом , має підвищений вміст аренів, більше розгалужених вуглеводнів внаслідок ізомеризації  і досить високе октанове число (75-80) і не втрачає своїх якостей з часом , оскільки містить  мало ненасичених вуглеводнів.

Також октанове число підвищується  внаслідок  добавляння антидетонаторів.                                          

Після представлення проектів викладач  аналізує роботу  підгруп.

Запитання : Як ви думаєте, чи впливає на довкілля  добування,  переробка, використання вуглеводнів? Як саме?  Відповіді студентів.

Вправа  «Мікрофон».

Запитання.  

  • Якими шляхами можна зменшити негативний вплив на довкілля в процесі переробки  вуглеводневої сировини і використання продуктів, одержаних з неї ? Ваші рекомендації  щодо вирішення даної проблеми.
  • Чи можете ви особисто запобігти негативному впливу на довкілля, зумовленому використанням вуглеводневого палива і продуктів переробки  вуглеводневої сировини?

V. Рефлексія

Запитання

- Що нового ви дізналися? Які нові терміни почули?

- Де можна використати ці знання?

-  Чи сподобалось вам заняття?

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати  відповідний параграф  підручника. (  Попель П.П.  Хімія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2012.) 

Презентації до заняття

1. Кам'яне вугілля. Завантажити презентацію

Презентація. Кам'яне вугілля

Презентація. Кам'яне вугілля

Презентація. Кам'яне вугілля

2. Природній газ. Завантажити презентацію

Презентація.Природній газ

Презентація. Природній газ

Презентація. Природній газ

3. Нафта. Завантажити презентацію

Презентація. Нафта

Презентація. Нафта

Презентація. Нафта

4. Переробка вугілля. Завантажити презентацію

Презентація. Переробка вугілля

Презентація. Переробка вугілля

Презентація. Переробка вугілля

5. Переробка нафти. Завантажити презентацію

Презентація. Переробка нафти

Презентація. Переробка нафти

Презентація. Переробка нафти
 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -