Завдання до сертифікаційної роботи з хімії 2016 року

Тип матеріалу: 
Предмет: 

1. Одними з найважливіших природних сполук є хлорофіли. Це пігменти, які відіграють провідну роль у перетворенні світлової енергії в енергію хімічних зв’язків органічних речовин під час фотосинтезу. Основними типами хлорофілів у рослин є хлорофіл a C55H72O5N4Mg і хлорофіл b C55H70O6N4Mg. У цих речовин

А однакові структурні формули
Б різний кількісний склад
В однакові найпростіші формули
Г різний якісний склад

2. Символи d-елементів наведено в рядку

А Li, Na, K
Б Ar, Ne, Kr
В Mg, Ca, Sr
Г Fe, Co, Ni

 

3. У ряду атомів хімічних елементів Li — Be — B — C

А зменшується загальне число електронів на енергетичних рівнях
Б зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
В збільшується електронегативність
Г збільшується радіус

 

4. Натрій фторид використовують у складі зубних паст для зміцнення зубної емалі й запобігання карієсу. У частинок Na+ і F–, із яких складаються кристалічні ґратки цієї сполуки, однакове число

А електронів
Б нейтронів
В нуклонів
Г протонів

 

5. Склад мінералу родоліту описує формула MgхAl2(SiO4)3. Виходячи з принципу електронейтральності речовини, визначте індекс х у цій формулі.

А 2
Б 3
В 5
Г 6

6. У якому рядку записано формули лише йонних сполук?

А NaCl, Na2O, K2S
Б NH4Cl, HCl, H2S
В NaF, SiO2, CH4
Г HF, NH3, KBr

7. Проаналізуйте схему окисно-відновної реакції

HI + H2SO4 → I2 + H2S + H2O.

У цій реакції гідроген йодид є (І), а число електронів, що беруть участь у зміні ступеня окиснення Сульфуру, дорівнює (ІІ).

7. Проаналізуйте схему окисно-відновної реакції  HI + H2SO4 → I2 + H2S + H2O.  У цій реакції гідроген йодид є (І), а число електронів, що беруть участь у зміні ступеня окиснення Сульфуру, дорівнює (ІІ).

8. Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І. Розчинність карбон(IV) оксиду у воді за сталої температури збільшується внаслідок підвищення тиску.

ІІ. Розчинність кисню у воді за сталого тиску зменшується внаслідок підвищення температури.

А правильне лише І
Б правильне лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

9. Які речовини не реагують між собою у водному розчині?

А HCl і K2SiO3
Б BaSO4 і HCl
В KOH і FeSO4
Г Na2CO3 і BaCl2

10. У якому рядку формули оксидів записано в такій послідовності: основний, амфотерний, кислотний?

А Al2O3, MgO, Cl2O7
Б ZnО, Al2O3, SO2
В MgO, SiO2, N2O
Г Li2О, ZnO, CO2

11. Для добування нерозчинної основи потрібно використати

А CuO і H2O
Б Li2O і H2O
В CuSO4 і NaOH
Г K2SO4 і Ba(OH)2

12. Назви лише двохосновних кислот наведено в рядку

А сульфідна, сульфатна, хлоридна
Б сульфітна, сульфатна, карбонатна
В карбонатна, нітратна, сульфідна
Г нітратна, хлоридна, сульфітна

13. Взаємодією яких речовин можна добути магній сульфат?

1 MgO і H2SO4
2 MgCO3 і H2SO4
3 Mg(OH)2 і Na2S
4 Mg і Na2SO4
5 MgCl2 і SO2
6 Mg(OH)2 і H2SO4

Варіанти відповіді:

А 1, 2, 6
Б 1, 4, 5
В 2, 3, 5
Г 3, 4, 6

14. В одній пробірці міститься розчин магній хлориду, в іншій – розчин алюміній хлориду. Визначити вміст пробірок можна за допомогою розчину речовини, формула якої

А AgNO3
Б H2SO4
В NaOH
Г Na2SO4

15. Унаслідок добавляння до розчину речовини Х розчину барій хлориду випав білий осад, нерозчинний у воді. Після добавляння до розчину речовини Х хлоридної кислоти виділився газ. Речовина Х – це

А аргентум(І) нітрат
Б амоній сульфат
В калій сульфід
Г натрій карбонат

16. У розчин солі Х занурили цинкову пластинку. Згодом пластинку вийняли, висушили й зважили. Маса пластинки збільшилася. Визначте формулу солі Х.

А Ba(NO3)2
Б Ca(NO3)2
В Pb(NO3)2
Г Ni(NO3)2

17. Наявність яких йонів зумовлює тимчасову твердість води?

А Na+, K+, SO2
4

Б Mg2+, Ca2+, SO2
4

В Na+, K+, HCO–3
Г Mg2+, Ca2+, HCO–3

18. Для добування водню можна використати алюмінієві ошурки й розчин натрій гідроксиду. У цій реакції Алюміній

А віддає електрони й окиснюється
Б приймає електрони й окиснюється
В віддає електрони й відновлюється
Г приймає електрони й відновлюється

19. Унаслідок взаємодії розжареного заліза з водяною парою утворюється залізна ожарина Fe3O4 і виділяється газ (див. рисунок). Складіть рівняння цієї реакцій укажіть суму його коефіцієнтів.

19. Унаслідок взаємодії розжареного заліза з водяною парою утворюється залізна ожарина Fe3O4 і виділяється газ (див. рисунок). Складіть рівняння цієї реакцій укажіть суму його коефіцієнтів.

А 8
Б 10
В 11
Г 12

20. Для добування брому з водного розчину калій броміду можна використати речовину, формула якої

А CO2
Б Cl2
В N2
Г I2

21. Сульфур і окиснюється, і відновлюється в хімічній реакції, схема якої

А MnSO4 + Na2S → MnS + Na2SO4
Б SO2 + NO2 + H2O → H2SO4 + NO
В S + NaOH → Na2SO3 + Na2S + H2O
Г Na2SO3 + H2SO4 → NaHSO4 + SO2 + H2O

22. Розгляньте схематичне зображення приладу для добування газу. Який газ добувають у такий спосіб?

22. Розгляньте схематичне зображення приладу для добування газу. Який газ добувають у такий спосіб?

А амоніак
Б гідроген хлорид
В хлор
Г нітроген(IV) оксид

23. За допомогою якого реагенту можна відрізнити пропан від вуглекислого газу?

А бромної води
Б вапняної води
В розчину фенолфталеїну
Г розчину калій перманганату

24. Укажіть назву за номенклатурою IUPAC речовини, структурна формула якої

24. Укажіть назву за номенклатурою IUPAC речовини, структурна формула якої

А 2-пропілбутан-2-амін
Б 2-етилпентан-2-амін
В 3-метилгексан-3-амін
Г 3-аміно-4-метилгексан

25. Які твердження щодо метану правильні?

1 взаємодіє з хлором за освітлення
2 основний компонент природного газу
3 знебарвлює бромну воду
4 можна добути взаємодією кальцій карбіду з водою
5 належить до гомологічного ряду алканів
6 важчий за повітря

Варіанти відповіді:
А 1, 2, 5
Б 1, 3, 6
В 2, 3, 5
Г 2, 4, 6

26. Взаємодія пропену з бромом належить до реакцій (1), а її продуктом є (2).

26. Взаємодія пропену з бромом належить до реакцій (1), а її продуктом є (2).

27. Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?
І. Етин реагує з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду.
ІІ. Продуктом каталітичної гідратації етину є етаналь.

А правильне лише І
Б правильне лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

28. Одним із продуктів циклізації й одночасного дегідрування гексану є бензен. Складіть рівняння цієї реакції й укажіть суму його коефіцієнтів.

А 3
Б 4
В 5
Г 6

29. Речовина Х у схемі перетворень є

29. Речовина Х у схемі перетворень є

А етером
Б естером
В альдегідом
Г карбоновою кислотою

30. Унаслідок часткового окиснення альдегідів утворюються

А вуглеводні
Б первинні спирти
В вторинні спирти
Г карбонові кислоти

31. За наведеною структурною формулою речовини визначте реагенти, у результаті взаємодії яких утворюється ця сполука.

31. За наведеною структурною формулою речовини визначте реагенти, у результаті взаємодії яких утворюється ця сполука.

А бутанова кислота й етанол
Б пропанова кислота й пропан-2-ол
В етанова кислота й 2-метилпропан-1-ол
Г 2-метилпропанова кислота й етанол

32. Укажіть назву речовини, що має такі властивості: волокниста, не розчиняється у воді, не взаємодіє з водно-спиртовим розчином йоду.

А крохмаль
Б сахароза
В целюлоза
Г фруктоза

33. До розчину білка в пробірці добавили такий самий об’єм розчину лугу й кілька крапель розчину купрум(ІІ) сульфату, реакційна суміш набула фіолетового кольору. Це свідчить про те, що в молекулі білка є

А пептидні зв’язки
Б фрагменти молекул ароматичних амінокислот
В дисульфідні зв’язки
Г фрагменти молекул ненасичених амінокислот

34. Визначте речовину Х у схемі перетворень

34. Визначте речовину Х у схемі перетворень

А етанол
Б етаналь
В етиленгліколь
Г етанова кислота

 

35. Установіть відповідність між частинкою та її електронною формулою.

Частинка

1 йон Mg2+
2 йон Cl–
3 атом Na
4 атом Si

Електронна формула частинки

А 1s22s22p63s23p6
Б 1s22s22p63s23p4
В 1s22s22p63s23p2
Г 1s22s22p63s1
Д 1s22s22p6

36. Установіть відповідність між формулою та природою речовини.

Формула речовини

1 BaSO3
2 H3BO3
3 NH4HCO3
4 CaO

Природа речовини

А середня сіль
Б основний оксид
В амфотерний оксид
Г кислота
Д кисла сіль

37. Установіть відповідність між хімічною реакцією та її продуктами.

Хімічна реакція

1 каталітичне окиснення амоніаку
2 горіння метиламіну на повітрі
3 термічне розкладання метану
4 горіння амоніаку в кисні
 

Продукти хімічної реакції
 

А N2, CO2 і H2O
Б CO2 і H2О
В NO і H2O
Г С2Н2 і H2
Д N2і H2O

 

38. Установіть відповідність між назвою речовини та класом органічних сполук, до якого вона належить.

Назва речовини
1 етиленгліколь
2 анілін
3 гліцин
4 бутаналь

Клас органічних сполук
А аміни
Б спирти
В естери
Г альдегіди
Д амінокислоти

39. Установіть відповідність між перетворенням, номер якого позначено цифрою над стрілкою, та типом хімічної реакції.

39. Установіть відповідність між перетворенням, номер якого позначено цифрою над стрілкою, та типом хімічної реакції.

Тип хімічної реакції
А заміщення
Б приєднання
В відщеплення
Г ізомеризації
Д повного окиснення

40. Установіть відповідність між хімічною реакцією та одним з її продуктів.

Хімічна реакція

1 гідратація ацетилену
2 міжмолекулярна дегідратація етанолу
3 гідроліз хлоробензену
4 відновлення нітробензену

Продукт хімічної реакції
А фенол
Б етаналь
В діетиловий етер
Г етиленгліколь
Д анілін

41. Розташуйте формули речовин за збільшенням у них масової частки Феруму.

А FeO
Б FeSO4
В FeCl2
Г FeS2

А CH3–NH2
Б NH3
В CH3–NH–CH3
Г NH2

43. Обчисліть відносну густину сульфур(IV) оксиду за гелієм.

44. Обчисліть середню молярну масу (г/моль) суміші метану з пропаном, об’ємна частка метану в якій становить 25 %.

45. Олеум – суміш сульфур(VI) оксиду та безводної сульфатної кислоти. Добавлянням олеуму до води можна добути розчин сульфатної кислоти потрібної концентрації.
Олеум масою 200 г з масовою часткою сульфур(VI) оксиду 20 % змішали з водою масою 218 г. Обчисліть масову частку (%) сульфатної кислоти в одержаному розчині.

46. Для проведення реакції взято безводний натрій етаноат масою 8,2 г та натрі гідроксид у надлишку. Унаслідок прожарювання цієї суміші утворився сухий залишок і виділився метан, який повністю спалили в кисні.

1.    Обчисліть об’єм (мл) метану (н. у.), що виділився внаслідок реакції.
2.    Обчисліть об’єм (мл) кисню, що витратився на спалювання добутого метану (об’єми газів виміряно за однакових умов).

47. На гідрування алкену масою 2,8 г витратили водень об’ємом 1,12 л (н. у.).
1. Обчисліть молярну масу (г/моль) алкену.
2. Виведіть молекулярну формулу алкену. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

48. Одна зі стадій добування міді в промисловості – випалювання збагачної руди, головною складовою якої є купрум(І) сульфід. Цей процес відбувається за схемою Cu2S + O2 → CuO + SO2. У результаті випалювання руди масою 200 кг одержали купрум(ІI) оксид масою 120 кг. Обчисліть масову частку (%) купрум(І) сульфіду в руді.

49. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть  схему реакції NH3 + OF2 → N2 + HF + H2O на хімічне рівняння й укажіть коефіцієнт перед формулою окисника.

50. Суміш об’ємом 11,2 л (н. у.), що складається з метану й пропану, повністю спалили в кисні. Продукти згорання пропустили крізь вапняну воду, узяту в надлишку. Унаслідок цього утворився осад масою 80 г. Обчисліть об’ємну частку (%) пропану у вихідній суміші.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Нові матеріали

Стартувало громадське обговорення порядку організації інклюзивного навчання у ЗВО і ПТНЗ
МОН анонсувало ряд регіональних нарад для ЗВО та приймальних комісій щодо вступу-2018
Українська все ж «солов'їна»? - МОН відправило на доопрацювання скандальні рекомендації для здійснення антидискримінаційної експертизи підручників
Сценарій виховної години на тему: «Ти будеш жити, Україно - країна щастя і добра!»
Дипломна робота студентів тернопільського педагогічного університету стала окрасою міста
МОН розпочинає моніторинг якості позашкільної освіти
Урок-квест на тему: «Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені». Сторінками книги рекордів Гіннеса
Урок-рольова гра на тему: «Вирази із степенями. Одночлени» Детективне агентство
Підручники з курсу «Громадянська освіта» для 10 класу пройдуть додаткову експертизу - рішення Міністерства освіти і науки України
Патріотичне виховання: теорія і практика

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович