Твір на тему: "L’E. Paton – the Ourstanding Ukrainian Scientist" / Є. Патон – видатний український вчений

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
E. Paton – the Ourstanding Ukrainian Scientist
Our country is abundant in talents. Many outstanding discoveries in the exploration of outer space, medicine, nuclear physics to the scientists of Ukraine.
The industrial revolution in welding was performed by the talented Ukrainian experimentor E. O. Paton.
He lived to work and create for his country. Paton's discoveries enable our scientists to fulfil a number of problems construction industry.
The Great Patriotic war broke out when Paton was 71. But he devoted all his time and energy to put forth new plants for building tanks.
The discovery of new methods of electric welding made by E. O. Paton solved many problems of supplying the Army with necessary military equipment.
After the Great Patriotic war Paton's methods of autogenous welding were successfully used in construction work. The bridge over the Dnieper in Kyiv, was constructed under E. O. Paton's supervision in 1949.
The Electric Welding Institute named after Paton is now the largest centre of welding science. New problems of welding in outer space have been developed by its staff.
 
Є. Патон – видатний український вчений
Наша країна багата на таланти. Українськими вченими було зроблено багато видатних відкриттів у дослідженні відкритого космосу, медицини, ядерної фізики.
Промисловий переворот у зварюванні виконав талановитий український учений-практик Є. О. Патон.
Він жив, щоб працювати і творити для своєї країни. Відкриття Патона надають можливість нашим ученим вирішити ряд проблем у конструкційній промисловості.
Велика Вітчизняна війна спалахнула,  коли Патону виповнилося 71. Але він присвятив увесь свій час і енергію, щоб пустити в хід нові заводи для будівництва танків.
Відкриття нових методів елект розварювання, зроблене Є. О. Патоном, вирішило багато проблем постачання армії необхідним військовим устаткуванням.
Після Великої Вітчизняної війни методи автогенної зварки Патона успішно використовувалися в конструкційній роботі. Міст над Дніпром в Києві був сконструйований під керівництвом Є. О. Патона.
Інститут Електрозварювання, названий на честь Патона, – зараз найбільший центр зварювальної науки. Його штатом були розвинені нові проблеми зварювання в світовому просторі.
 
E. Paton – the Oustanding Ukrainian Scientist
Our country is abundant in talents. Many outstanding discoveries which serve people in the exploration of outer space, medicine, nuclear physics and other branches of science belong to the scientists of Ukraine.
The industrial revolution in technology of many branches of metallurgy was made by the development of a new high-speed method of autogenous welding performed by the talented Ukrainian experimentor Eugene Oscarovych Paton.
E. O. Paton carved profound tracks in world science. He lived to work and create for his country. Paton's discoveries, without any doubt, serve not only as theoretical basis for development of metallurgy in our country but enables our scientists to fulfil a number of huge problems in construction industry.
Let us take a few examples to illustrate Paton's creative life. The Great patriotic war broke out when Paton 71. But he devoted all his time and energy to put forth new plants for building tanks.
The discovery of new methods of electric welding made by E. O. Paton solved many problems of supplying the Army with necessary military equipment. After the Great Patriotic war Paton's methods of autogenous welding were successfully used in construction work.
A wonderful piece of metallurgy art, the bridge over the Dnieper in Kyiv, was constructed under E. O. Paton's supervision in 1949. It was named after its creater.
The Electric Welding Insdtitute named after Paton is now the largest centre of welding science. New problems of welding in outer space have been developed by its creative staff serving the scientific and technical progress of our country.
 
Є. Патон – видатний український вчений
Наша країна багата на таланти. Багато видатних відкриттів, що служать людям у дослідженні світового простору, медицині, ядерної фізики й інших галузях науки, належать ученим України.
Промисловий переворот у технології багатьох галузей металургії був зроблений розвитком нового швидкісного методу автогенного зварювання, що був виконаний талановитим українським вченим Євгеном Оскаровичем Патоном.
Патон залишив глибокі сліди у світовій науці. Він жив, щоб працювати і творити для своєї країни. Відкриття Патона, без будь-якого сумніву, служать не тільки теоретичною основою для розвитку металургії в нашій країні, але і надають можливість нашим ученим вирішити ряд величезних проблем в конструкційній промисловості.
Давайте візьмемо декілька прикладів, щоб показати творче життя Патона. Велика Вітчизняна війна спалахнула, коли Патону виповнилося 71. Але він присвятив увесь свій час і енергію, щоб пустити в хід нові заводи для будування танків.
Відкриття нових методів електрозварювання, зроблене Є. О. Патоном, вирішило багато проблем постачання армії необхідним військовим устаткуванням. Після Великої Вітчизняної війни методи автогенного зварювання Патона успішно використовувалися в конструкційній роботі.
Дивовижний витвір мистецтва металургії, міст над Дніпром у Києві, був сконструйований під керівництвом Є. О. Патона в 1949 р. Він був названий на честь його творця.
Інститут електрозварювання, названий на честь Патона, – зараз найбільший центр зварювальної науки. Нові проблеми зварювання у космічному просторі були розвинені його творчим колективом, що служить науковому і технічному прогресу нашої країни.
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович