Твір на тему: "Markian Shashkevych" / Маркіян Шашкевич

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
Markian Shashkevych
There are many people who are famous in our locality. The most popular of them are M. Shashkevych, Yakiv Golovatsky, and I. Vagilevych. They are well known throughout the literary world. Let us speak about Markian Shashkevych in detail.
M. Shashkevych is our countryman. He was born on the 6th of November, 1811, in the village of Pidlissya near Olesko. His family was rather rich. In his childhood Markian was very clever, witty and inquisitive boy. He had retined feeling for poetry, art, folk songs, and folk music. Young Markian passionately loved his own motherland and his native people. He began to write poems very early. At school he was a bright pupil and always earned good and exellent marks. After finishing school in the town of Zolochiv M. Shashkevych made up his mind to become a priest. He entered the seminary in Lviv in 1829. But on the 2lst of February, 1830 he was expelled from the seminary for his philosophical and political views.
He became very poor because his father refused to give him money. Markian’s life was very hard. He had to live from hand to mouth. In 1830 Shashkevich graduated from seminary in Berezhany. A bit later he got married to Kruchinska who became a very devoted wife to him. In 1833 his father died. Markian's family lived under very bad conditions, but they did not want to give up. His last years of life were very sad and dull. At the end of his life Shashkevych became blind.
On the 7th of June, 1843 he died. M. Shashkevych lived a short but very bright life. He was a real revolutionary poet. He belonged to the Russian Trinity, a democratic political organization. He wrote many beautiful poems. His collection of poems was called "The Priests Mermaid".
M. Shashkevych did not achieve great happiness, but he was happy enough because his poetry was realistic, and true to life. His poems are really unforgettable.
 
Маркіян Шашкевич
Є багато людей, які знамениті в нашій місцевості. Найпопулярніші з них – Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагилевич. Вони добре відомі всюди в літературних кругах. Давайте поговоримо про Маркіяна Шашкевича більш детально.
М. Шашкевич – наш співвітчизник. Він народився 6 листопада 1811 р. в селі Підлісся біля Олеско. Його сімейство було швидше багате. У його дитинстві Маркіян був дуже розумний, дотепний і допитливий хлопчик. Він мав природню любов до поезії, мистецтва, народних пісень і народної музики. Молодий Маркіян пристрасно любив свою батьківщину і своїх Співвітчизників. Він почав писати вірші дуже рано. У школі він був яскравим учнем і завжди заробляв добрі і відмінні оцінки. Після завершення школи в місті Золочів Шашкевич вирішив стати священиком. Він вступив до семінарії у Львові в 1829 р. Але 21 лютого 1830 р. він був вигнаний з семінарії через його філософські і політичні погляди.
Він став дуже бідним, тому що його батько відмовився надати йому гроші. Життя Маркіяна було дуже суворим. Йому довелося жити в голоді. У 1830 р. Шашкевич здобув вищу освіту в семінарії в Бережанах. Трошки пізніше він оженився з Юлією Кручинською, дружиною, яка часто зраджувала його. У 1833 р. його батько помер. Сімейство Маркіяна жило в поганих умовах, але вони не хотіли відступати. Його минулі роки життя були дуже сумні і суворі. У кінці свого життєвого шляху Шашкевич осліпнув.
7 червня 1843 р. він помер. М. Шашкевич прожив коротке, але дуже яскраве життя. Він був справжнім революційним поетом. Він належав до "Руської Трійці", демократичної політичної організації. Він написав багато красивих поем. Його збірка віршів була під назвою "Русалка Дністрова".
Шашкевич не досяг великого щастя, але він був достатньо щасливий, тому що його поезія була реалістичною і правдивою. Його вірші дійсно незабутні.
 
Markian Shashkevich
M. Shashkevych (1811-1843) is a famous literary and cultural figure in the West Ukrainian region. He was a contemporary of A. Pushkin, T. Shevchenko, M. Lermontov, and A. Mitskevych. Shashkevich lived and worked in conditions when Western Ukraine, as a part of Austrian Empire, became a remote province.
The acuities of Markian Shashkevych and his comrades-in arms of the "Ruska Triytsy" democratic group were opposed to the monarchic regime and its policy towards the Ukrainian people.
Markian Shashkevych was born in the village of Pidlissia, Zolochiv area, Lviv region. Here, in the country estate of his grandfather, R. Ardykovsky, a village clergyman, the poet spent the happy years of his brief and care free childhood.
After receiving a gymnasium graduation certificate Markian entered the Lviv Theological Seminary, graduated from it, complete a philosophy course at the university, and did a lot of self education.
During the years of his studies he created most of his literary works.
Shashkevysh was sent to serve as a person in remote and wrecked villages.
There he lived in poverty, ailing seriously. In the sad letters to his friends in Lviv he said that he was reading and writing a great deal, though his ailment was progressing, he was growing blind and deaf. Death befell him at the age of 32.
The mortal remains of the poet were brought to Lviv and remained in the Lichakiv Cemetry.
Markian Shashkevych is the author of the literary anthology "Rusalka Dniestrova", the first book edited in popular Ukrainian (1837), a prominent cultural and public figure, and the initiator of the new Ukrainian literature in Western Ukraine. His short life was entirely, without remainder, given up to the service of his native people.
 
Маркіян Шашкевич
М. Шашкевич (1811-1843) – знаменита літературна і культурна фігура в регіоні Західної України. Він був сучасником А. Пушкіна, Т. Шевченка, М. Лєрмонтова, А. Міцкевича. Шашкевич жив і працював в умовах, коли Західна Україна, як частина Австрійської Імперії, стала віддаленою провінцією.
Дії Маркіяна Шашкевича і його побратимів з демократичної групи "Руська Трійця" були спрямовані на боротьбу проти монархічного режиму і його політики у напрямку до українських людей.
Маркіян Шашкевич народився в селі Підлісся Золочівського району Львівської області. Тут, в маєтку його діда Р. Ардиковського сільський священик і поет витрачав щасливі роки свого зростання і безклопітного дитинства.
Після отримання свідоцтва в гімназії Маркіян вступив до Львівської Богословської Семінарії, здобув там вищу освіту, пройшов курс філософії в університеті і займався самоосвітою.
Протягом років навчання він створив більшість своїх літературних робіт.
Шашкевич був посланий служити у віддалені села, що постраждали від руйнувань.
Там він жив у бідності, серйозно хворіючи. У сумних листах до своїх друзів у Львові він казав, що він багато читає і пише, хоча його хвороба прогресувала, він став сліпим і глухим. Смерть забрала його у віці 32 роки.
Останки поета були перевезені до Львова і поховані на Личаківському кладовищі.
Маркіян Шашкевич – автор літературної антології "Русалка Дністрова", першої книги, написаної народною українською мовою (1837), видатна культурна і суспільна фігура та ініціатор нової української літератури в Західній Україні. Його коротке життя було повністю, без останку, віддане служінню своїм співвітчизникам.
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович