Твір на тему: "Wales" / Уельс

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
The Economy
Because of the complete political and economic integration of Wales with the remainder of the United Kingdom, the national economy simply reflects the trends and patterns of the larger unit.
Certain specific characteristics of the economy can, however, be recognised, of which the first is that the proportion of capital-intensive industries is relatively high. This means that, since World War II, the rise in the per capita product of the economy has exceeded the United Kingdom average; but, because so much of this is due to capital contribution, the trend is not reflected in the level of personal income, which remains below the average for Britain.
The other two individual features are that the economy does not generate sufficient capital for its needs, necessitating a net inflow from other areas, while the most unsatisfactory characteristic of all is that unemployment figures for Wales remain consistently above the national British average.
 
Економіка
У зв'язку з повним політичним і економічним об'єднанням Уельсу з іншими країнами Об'єднаного Королівства національна економіка регіону відображає загальні тенденції і схеми розвитку держави.
Проте, існують деякі відмітні риси економіки Уельсу: насамперед це відносно висока частка капіталомістких галузей промисловості. Це означає, що з часів Другої світової війни зростання виробництва продукції на душу населення перевершив середні показники по Об'єднаному Королівству; але через те, що це залежить головним чином від великих капіталовкладень, ця тенденція не відбилася на рівні персональних доходів, що залишається нижче середнього по Великобританії.
Ще дві відмітні риси: економіка не самооплачується, що вимагає припливу засобів з інших галузей, але найсумніше – те, що рівень безробіття в Уельсі постійно перевищує середній показник по Великобританії.
 
Religion
In religion, Wales is predominantly Protestant and nonconformist, Calvinistic Methodism being the most widespread denomination, especially in the Welsh-speaking areas.
However, secularization has greatly diminished its influence.
The Church in Wales, with its own archbishop, represents the Episcopal or Anglican church from which it was disestablished in 1920. The denomination is widely and evenly distributed, but Roman Catholicism forms a small but rapidly growing minority, mainly in the northeast.
 
Релігія
За віросповіданням Уельс в основному протестантський і нонконформістський, з найбільш розповсюдженою, особливо, у районах, де говорять по-валлійськи, методистською церквою кальвіністів.
Але секуляризація надто знизила вплив церкви.
Церква в Уельсі, зі своїм архієпископом, представляє єпископальну, або англіканську церкву, від якої вона відокремилася у 1920 р. Ця релігійна конфесія представлена широко і рівномірно, але римський католицизм формує швидко зростаюча меншість, зосереджена головним чином на північному сході.
 
Education
With its rich cultural heritage, Wales has maintained a tradition of quality education at all levels.
Responsibility for the administration of primary and secondary education lies with the secretary of state for Wales and the education department of the Welsh Office, operating through the county Local Education Authorities and the Welsh Joint Education Committee, a body with certain statutory duties and powers. As the name implies, all Local Education Authorities in Wales contribute to and share in the work of this national organisation.
Higher education in Wales, apart from the University of Wales, also comes under the Welsh Office. The university is financed largely by the Treasury in London operating through the Universities Funding Council.
 
Освіта
Володіючи великою культурною спадщиною, Уельс зберіг і в наші дні традиційно якісну освіту всіх рівнів.
Відповідальність за управління установами початкової і середньої освіти покладена на міністра освіти Уельсу і відділ освіти міністерства у справах Уельсу, які діють через відділи освіти у графствах і Об'єднаний комітет освіти Уельсу – організацію з певними встановленими законодавчо повноваженнями й обов'язками. Як видно з назви, усі місцеві відділи освіти в Уельсі співробітничають з цією національною організацією.
Вища освіта в Уельсі, за винятком університету Уельсу, теж підлегла міністерству в справах Уельсу. Університет фінансується головним чином міністерством фінансів у Лондоні за допомогою Ради фінансування університетів.
 
Health and Welfare
As with primary and secondary education, responsibility for health and social services rests with the secretary of state for Wales.
The Welsh Office, working in partnership with the local authorities, is responsible for the planning and execution of the housing policy of the government of the day.
These responsibilities embrace the provision of new housing as well as the improvement of existing housing conditions, an activity that is of particular importance in the older industrial areas of Wales.
 
Охорона здоров’я та соціальне забезпечення
За охорону здоров'я та соціальне забезпечення, як і за початкову та середню освіту, відповідає міністр Уельса.
Міністерство у справах Уельса, у співпраці з муніципальними установами, відповідає за планування та впровадження у життя житлової політики діючого уряду.
У їх обов'язки входить забезпечення новим житлом та покращення існуючих житлових умов – діяльність особливо актуальна для старих промислових районів Уельса.
 
Plant and Animal Life
The combination of physical conditions and centuries of human activity has led to a vegetation coverage in which induced grassland and plantation woodland currently predominate. Grassland varies from mountain grasses and heather to lowland ryegrass pastures.
The remoter parts of Wales shelter some mammals and birds extinct or rare elsewhere in Britain. The polecat is fairly common in central Wales though hardly known elsewhere; the pine marten occurs in a few places.
Various seabirds and shorebirds occur in large numbers as might be expected in a country with about 600 miles (965 kilometres) of varied coastline.
There are three designated national parks in Wales (Snowdonia, Pembrokeshire Coast, Brecon Beacons).
 
Рослинний і тваринний світ
Географічні умови у комбінації з багатовіковою діяльністю людини створили рослинний покрив, у якому на даний момент превалюють штучно створені луки та ліси. Трав'яний покрив варіюється від гірських трав і вереска до пасовищ у низинах, засіяних житом.
В окремих частинах Уельса знайшли притулок деякі ссавці і птахи, які вимерли чи рідко зустрічаються на території решти Британії. Тхір часто зустрічається у центральному Уельсі, хоча в інших місцях він зустрічається дуже рідко; у деяких місцях зустрічається куниця.
Різноманіття морських і прибережних птахів зустрічаються у великій кількості в країні з береговою лінією в 600 миль (965 кілометрів).
Уельс має три національних парки (Сноудонія, узбережжя Пемброкшира і Брекон Біконз).
 
History
The Romans had subdued the Brythonic Celts of Wales by the 1st century AD. After the end of Roman rule in the 4th-5th century, the Welsh Celts fought off incursions from the Anglo-Saxons to the east.
A number of kingdoms arose in Wales, among them Gwynedd, Powys, Dyfed, and Gwent, and over the next several hundred years various rulers attempted unsuccessfully to unite them under one kingdom.
The Norman conquerors of England brought all of southern Wales under their suzerainty in 1093 as the March of Wales. Three kingdoms in northern and central Wales remained autonomous for a time, but by the late 13th century they too had come under English sovereignty.
By the acts of 1536 and 1543, Wales was incorporated within the realm of England, and English became the official language of the country. Over the next few centuries the Welsh people struggled to preserve a native culture threatened by progressive Anglicisation.
Wales's tradition of nonconformist religion had parallels in political militancy and industrial unrest and in the popularity of first the Liberal and then the Labour parties. The Welsh Nationalist Party (Plaid Cymru) was founded in 1925, but its influence was not reflected in parliamentary election successes until the 1960s.
 
Історія
До І ст. н. е. римляни завоювали бритонських кельтів Уельсу. Після закінчення римського панування у IV-V ст., уельські кельти протистояли вторгненням англосаксів зі сходу.
Число королівств в Уельсі зросло, серед них Гвінедд, Пауіс, Дайфед і Гвент, а в наступні кілька сторіч різні правителі безуспішно намагалися об'єднати їх в одне королівство.
Нормандські завойовники підкорили весь прикордонний район на півдні Уельсу в 1093 р. Три королівства в північному і центральному Уельсі на деякий час зберегли свою самостійність, але до кінця XIII ст. і вони підкорилися Англії.
Відповідно до постанов 1536 і 1543 рр., Уельс був включений у королівство Англії, і англійська стала офіційною мовою країни. Наступних кілька сторіч народ Уельсу боровся за збереження національної культури, що перебувала під наростаючою погрозою англізації.
Уельські традиції нонконформізму простежуються як у релігії, так і в політичній войовничості, нестабільній ситуації в промисловості й у популярності в першу чергу ліберальної, а потім лейбористської партій. Націоналістична партія Уельсу (Плед Кімру) була заснована 1925 р., але її вплив не відображався в успіхах на парламентських виборах аж до 1960 р.
 
Cultural Life
Wales has been united politically, administratively, and economically with England ever since the Act of Union in 1536; yet during that period, Wales has been able to preserve, maintain, and develop a cultural identity that, while sharing in that of its larger neighbour, is nevertheless in some important aspects quite different from it. It is the interplay between these two elements, sometimes united, sometimes independent, and sometimes in conflict, that characterises contemporary cultural life in Wales.
The traditional culture developed into a uniquely culture, in which great stress was laid on the spoken and the written word in poetry and in prose; in which vocal music, particularly choral singing, played a great part. This ascetic and often erudite culture, essentially of the spirit, sensitive but not sensual, and with no traditional visual expression, now finds itself struggling to maintain its identity in the face of a more material culture that is propagated by ease of the mass media, not merely from England but from the whole of the English-speaking world.
The most obvious manifestation of this native culture is, of course, the Welsh language. There has been a substantial educational program to sustain the language, including a nursery school movement, both Welsh-language and bilingual primary and secondary schools, and university degree schemes through the medium of Welsh, as well as facilities for teaching the language to adults. A Welsh-language television channel, usually known as S4C or Channel Four Wales, began broadcasting in 1982.
 
Культурне життя
Уельс політично, адміністративно й економічно об'єднаний з Англією з моменту підписання Акту об'єднання в 1536 р.; але це не перешкодило Уельсу зберегти і розвинути індивідуальність своєї культури, яка, маючи деякі спільні риси з культурою сусідньої країни, усе-таки відрізняється від неї за декількома значними аспектами. Саме взаємодія цих двох елементів, іноді об'єднаних, іноді незалежних один від одного, іноді конфліктуючих, характеризує сучасне культурне життя Уельсу.
Традиційна культура переросла в унікально сплетену культуру, у якій велика увага приділялася усному і письмовому слову в поезії і прозі; у якій вокальна музика, особливо хоровий спів, відігравала важливу роль. І ця аскетична й витончена культура, головним чином духовна, почуттєва, але не чуттєва, не виражена, як це прийнято, візуально, тепер змушена відстоювати своє право на індивідуальність перед особою матеріальної культури, що нав'язується засобами масової інформації не тільки Англії, але й усього англомовного світу.
Найочевиднішим проявом цієї національної культури є, звичайно ж, валійська мова. Була створена серйозна освітня програма, спрямована на збереження мови, що включає в себе дитячі садки, валійськомовні і двомовні початкові і середні школи, систему одержання університетських дипломів у валійському середовищі, а також можливість викладання мови дорослим. Телеканал, який транслює передачі валійською мовою, відомий як Ес-Сі або четвертий уельський канал, почав транслювання 1982 р.
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович