Твір на тему: "Australia in 20th century" / Австралія у ХХ ст.

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Australia became a nation when federation of the separate colonies took place on January 1, 1901. The separate Australian colonies united and proclaimed themselves the Common- Wealth of Australia – a federation of six states.

But many of the legal and cultural ties with England remained. Australian troops fought alongside the British in the Boer War, World War I and World War II.

However, the USA's role in protecting Australia from Japanese invasion during World War II marked the beginning of a shift in allegiance. Australia subsequently followed the USA into both the Korean and Vietnam wars in Asia.

Australian national flag consists of five white stars of the Southern Cross and the white Commonwealth star on a blue background with Union Jack that represents the historical link with Britain.

The national anthem of Australia is "Advance Australia Fair". It was adopted in the 1970s.

Post WW II immigration brought a flood of European immigrants, many of them non-British. The immigrants have since made an enormous contribution to the country, enlivening its culture and broadening its vision. In the 1980s, Australia accepted large numbers of Asian refugees, especially from Vietnam.

Unfortunately, many Aborigines continue to live in deplorable conditions.

Австралія у ХХ ст.

Австралія стала державою, коли відбулося об'єднання окремих колоній 1 січня 1901 р. Розрізнені австралійські колонії об'єдналися й оголосили себе Австралійським Союзом – федерацією шести штатів.

Але багато культурних і правових зв'язків з Англією не втратилися. Австралійські війська воювали разом із британськими проти бурів, у Першій і Другій світових війнах.

І проте, роль США в захисті Австралії від нападу Японії в період Другої світової війни похитнула сформовані пріоритети. Пізніше Австралія приєдналася до США у війнах у Кореї і у В'єтнамі.

Державний прапор Австралії складається з п'яти зірок Південного Хреста і білої зірки Союзу на синім тлі з прапором Об'єднаного Королівства, що символізує історичний зв'язок із Британією.

Державний гімн Австралії – «Уперед, прекрасна Австраліє». Його прийняли в 1970 р.

Хвиля післявоєнної імміграції принесла в Австралію потік європейських іммігрантів, багато з яких були не британцями. Ці іммігранти зробили величезний внесок у роз­виток країни, ожививши її культуру і розширивши світогляд. У 1980-х рр. Австралія прийняла велику кількість біженців з Азії, особливо з В'єтнаму.

На жаль, велика кількість аборигенів усе ще живе в жахливих умовах.

Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович