Конспекти уроків з української мови

2 клас

 1. Конспект уроку на тему: "Поняття про слова – назви предметів (іменники). Постановка до слова питання."
 2. Конспект уроку на тему: «Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні»

3 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Вимова та правопис слів з ненаголошеними [e],[и] в коренях, які перевіряються наголосом»

4 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Прикметник. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні»
 2. Конспект уроку на тему: «Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників»
 3. Конспект узагальнюючого уроку на тему: « Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и».

5 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Правила вживання апострофа, м'якого знака». Урок-екскурсія Шевченковою Україною
 2. Конспект уроку на тему "Будова слова. Орфографія. Корінь, префікс, суфікс і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення вивченого). Використання слів із суфіксами і префіксами, що надають словам емоційного забарвлення."
 3. Конспект уроку на тему: «Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка», «Орфографія»
 4. Презентація на тему: "Лексичне значення слова"
 5. Презентація на тему: "Омоніми"
 6. Презентація на тему: "Синоніми"
 7. Презентація на тему: "Антоніми"
 8. Презентація на тему: "Фразеологізми"
 9. Збірник лінгвістичних казок «Казочка – до уроку підказочка» ( для учнів 5 – 8 класів та вчителів-словесників)

6 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»
 2. Конспект уроку на тему: «Числівник як частина мови»
 3. Конспект уроку на тему: «Числівники кількісні й порядкові; прості, складні і складені»
 4. Конспект уроку на тему: «Відмінювання та написання кількісних числівників (цілих, збірних, дробових, неозначено-кількісних). М'який знак у числівниках»
 5. Конспект уроку на тему: «Відмінювання порядкових числівників. Написання разом із – тисячний»
 6. Конспект уроку на тему: «Відмінювання і правопис числівників. Правильне їх уживання в усному та писемному мовленні»
 7. Конспект уроку на тему: «Займенник як самостійна частина мови». Підсумковий урок
 8. Конспект уроку на тему: «Займенник. Тренувальні вправи»
 9. Конспект уроку на тему: "Числівники прості, складні і складені, їх творення. Написання складених числівників"
 10. Збірник лінгвістичних казок «Казочка – до уроку підказочка» ( для учнів 5 – 8 класів та вчителів-словесників)

7 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Дієприслівниковий зворот, коми при дієприслівниковому звороті»
 2. Конспект уроку на тему: «Узагальнення та систематизація вивченого про прислівник (на текстовій основі новели О. Генрі «Останній листок»)
 3. Конспект уроку на тему: «Твір-опис процесу праці «Великодня писанка»
 4. Конспект уроку на тему: «Твір-опис зовнішності Тараса Шевченка за картиною М. Божія «Думи мої, думи мої…» Урок розвитку зв’язного мовлення.
 5. Конспект уроку на тему: "Прийменник як службова частина мови".
 6. Конспект уроку на тему: «Прислівник. Узагальнення і систематизація знань учнів з теми»
 7. Конспект уроку на тему: «Часи дієслова. Теперішній час»
 8. Збірник лінгвістичних казок «Казочка – до уроку підказочка» ( для учнів 5 – 8 класів та вчителів-словесників)

8 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Односкладні речення з головним членом у формі підмета і присудка»
 2. Конспект уроку на тему: «Означено-особові односкладні речення»
 3. Конспект уроку на тему: «Речення з кількома рядами однорідних членів (мовознавча гра «Квест»)»
 4. Конспект уроку на тему: «Неозначено-особові речення»
 5. Конспект уроку на тему: «Узагальнено-особові речення»
 6. Конспект уроку на тему: «Безособові речення»
 7. Конспект уроку на тему: «Називні речення»
 8. Конспект уроку на тему: «Узагальнення і систематизація вивченого про звертання та вставні слова (на матеріалі творів Т.Шевченка)».
 9. Збірка творчих завдань з розділу «Складне речення. Стилістика складного речення»
 10. Збірник лінгвістичних казок «Казочка – до уроку підказочка» ( для учнів 5 – 8 класів та вчителів-словесників)
 11. Конспект уроку-проекту на тему: "Речення з відокремленими членами та пунктуаційне оформлення їх"

9 клас

 1. Конспект уроку на тему: « Сторінками життя Шевченка».
 2. Конспект уроку на тему: «Складне речення ї його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком».

10 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Відокремлені члени речення. Відокремлене означення.» Тренувальні вправи. Інтегрований урок: українська мова, історія, мистецтво.
 2. Конспект уроку на тему: «Усний відгук про твір мистецтва - архітектурну пам'ятку» Розвиток зв’язного мовлення.
 3. Конспект уроку на тему: «Слово як основна одиниця мови. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень»
 4. Конспект уроку на тему: «Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне і комунікативно доцільне»
 5. Конспект уроку на тему: «Орфоепія. Письмова робота. Диктант із тестовими завданнями»
 6. Конспект уроку на тему: «Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа»
 7. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними»
 8. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису великої букви. Тренувальні вправи» Конспект №1
 9. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними. Тренувальні вправи». Конспект №2
 10. Конспект уроку на тему: «Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія. Заява»
 11. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовження приголосних»
 12. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголосних»
 13. Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних звуків слів іншомовного походження»
 14. Конспект уроку на тему: «Стилістичні засоби лексикології та фразеології Слово і його лексичне значення . Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів»

11 клас

 1. Конспект уроку на тему: «Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос. Ритор і оратор. Риторичні ідеали в різні історичні епохи. Поняття про сучасний риторичний текст»
 2. Конспект уроку на тему: «Еристика як мистецтво суперечки»
 3. Конспект уроку на тему: «Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення»
 4. Конспект уроку на тему: «Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів»
 5. Конспект уроку на тему: «Правопис. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах»
 6. Конспект уроку на тему: «Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту»
 7. Конспект уроку на тему: «Конспект прочитаної науково-популярної статті»
 8. Конспект уроку на тему: «Тематичні виписки, план (складний), тези»
 9. Конспект уроку на тему: «Принципи українського правопису. Тренувальні вправи»
 10. Конспект уроку на тему: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики»
 11. Конспект уроку на тему: «Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви. Ступені порівняння»
 12. Конспект уроку на тему: «Правопис. Написання складних слів»
 13. Конспект уроку на тему: «Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови. Правопис частки НЕ і НІ з іменними частинами мови»
 14. Конспект уроку на тему: «Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. Специфіка мовлення фахівця»
 15. Конспект уроку на тему: «Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни»
 16. Конспект уроку на тему: «Види складних речень. Основні пунктограми в складносурядному реченні»

 

***

 1. Дидактичні матеріали для уроків української мови (диктанти, перекази, аудіювання, читання мовчки) / Укладач: Юркова Оксана Федорівна
 2. Конспект уроку на тему: "Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики. Загальна характеристика звукового складу мови."
 3. Збірник вправ і завдань з розвитку мовлення учнів для 5-11 класів
 4. Запам'яталочка (пам'ятки з української мови та літератури) для учнів 5-11 класів
 5. Черняк Наталя. Українська мова: міні-зошит - підручник для 5 класу з теми «Лексикологія. Фразеологія»
 6. Українська мова та література. Довідник для підготовки до ЗНО. Дмитро Заєць