Паламарчук Л.Б. Географія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, А.І. Довгань. - К. : Генеза, 2011. - 304 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Паламарчук Л.Б. Географія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, А.І. Довгань. - К. : Генеза, 2011. - 304 с.: іл.Паламарчук Л.Б. Географія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, А.І. Довгань. - К. : Генеза, 2011. - 304 с.: іл.

 
Пропонований підручник з географії - це перший вітчизняний підручник, адресований учням старшої профільної школи. На сторінках цієї на¬вчальної книжки ви продовжите знайомитися із сучасною географією, яка нині є інтегрованою наукою, з її науковими методами дослідження. У під¬ручнику висвітлено такі теми географічної науки: загальні закономірності природи, види географічних карт й інші картографічні твори, світові цивілізації і світові культури, соціально-економічна географія України, глобальні проблеми людства, стратегія сталого розвитку, глобальні прогнози, проекти, гіпотези. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв'язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів. Навчальний матеріал підручника доповнюватиме ваші знання з економіки, права, історії та екології, сприятиме формуванню наукової картини сучасного світу.
 
Зміст
Вступ
§ 1. Науковий метод як спосіб мислення.........4
§ 2. Сучасні методи дослідження географії 7
 
РОЗДІЛ І. Загальні закономірності природи Землі
Тема 1. Фізична географія - наука про природу Землі
§ 3. Наука про природу Землі.........10
Тема 2. Земля як планета
§ 4. Земля у Всесвіті.........13
§ 5. Походження Землі та етапи її розвитку.........15
§ 6. Рухи Землі, їхні наслідки.........18
§ 7. Земля як система.........21
Тема 3. Літосфера і рельєф Землі
§ 8. Внутрішня будова Землі.........25
§ 9. Літосферні плити та їхні структурні елементи.........27
§ 10. Процеси в надрах і на поверхні Землі. Землетруси і вулканізм.........43
§11. Властивості і функції літосфери.........36
Тема 4. Педосфера
§ 12. Ґрунти як унікальна природна система.........38
§ 13. Типи ґрунтів.........40
Тема 5. Атмосфера і клімати Землі
§ 14. Склад і будова атмосфери.........44
§ 15. Пвітряні маси, атмосферні фронти, циклони і антициклони.........47
§ 16. Клімат і кліматотвірні чинники. Вплив людини на склад атмосфери.........50
Тема 6. Гідросфера і Світовий океан
§ 17. Гідросфера. Колообігводи в природі.........53
§ 18. Води суходолу. Річки.........56
§ 19. Підземні води. Озера, льодовики, болота.........58
§ 20. Світовий океан.........61
Тема 7. Біосфера
§ 21. Колообіг речовин у біосфері.........64
§ 22. Екосистеми та їхнє місце в організації біосфери.........66
Тема 8. Географічна оболонка
§ 23. Географічна оболонка. Її властивості.........68
§ 24. Природно-територіальні комплекси. Ландшафти.........71
 
РОЗДІЛ II. Карта - мова географії 
Тема 1. Історія картографічного пізнання 
§ 25. Формування уявлення людей про Землю та її зображення на картах.........74
§ 26. Розвиток картографії в Україні.........77
Тема 2. Види та типи географічних зображень 
§ 27. Класифікація карт.........80
§ 28. Інші картографічні та географічні зображення Землі.........82
Тема 3. Картографічні проекції
§ 29. Види картоірафічних проекцій.........85
§ З0. Використання географічних карт.........88
Тема 4. Топографічні карти і прийоми роботи з ними
§ 31. Сутність топографічних карт, їхні особливості. Масштаб довжин і площ.........90 
§ 32. Географічні та прямокутні координати. Кути напрямків.........92
§ 33. Опис місцевості за топографічною картою.........94
Тема 5. Способи зображення на географічних картах
§ 34. Способи зображень на географічних картах. Картодіаграми, картограми.........97
§ 35. Способи відображення картографічної інформації.........99
Тема 6. Картографія та геоінформатика
§ 36. Географічні інформаційні системи.........102
§ 37. Геоінформатика та картографія.........103
 
РОЗДІЛ III. Географія культури 
Тема 1. Світові цивілізації
§ 38. Цивілізації. Напрями цивілізаційного розвитку людства.........106
§ 39. Систематика цивілізацій. Сучасні цивілізаційні макрорегіони світу.........108
Тема 2. Світові культури
§ 40. Культура: її зміст і функції.........111
§41. Географія культури.........113
 
РОЗДІЛ IV. Соціально-економічна географія України 
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу 
§ 42. Українська державна і національна територія України. Політико-географічне положення.........115
Тема 2. Населення України
§ 43. Демографічні проблеми України.........119
§44. Розселення українців у світі.........121
§ 45. Соціальна структура населення України. Працересурсний потенціал.........124
Тема 3. Економічна географія України
§ 46. Сучасні риси національного господарства України .........127
§ 47. Показники соціально-економічного розвитку держави та якості життя населення.........130
§ 48. Структура національного господарства.........132
§ 49. Економіко-географічні відмінності регіонів України.........136
Тема 4. Соціальна географія України
§ 50. Становлення соціальної географії України.........140
§ 51. Культурно-освітній і науковий комплекси України.........143
§ 52. Соціально-побутовий комплекс України.........145
Тема 5. Соціально-економічне районування
§ 53. Особливості, чинники та принципи соціально-економічного районування.........148
§ 54. Рівні соціально-економічного розвитку регіонів.........239
Тема 6. Зовнішні зв'язки України
§ 55. Міжнародні відносини. їхня класифікація.........153
§ 56. Форми міжнародного співробітництва України.........156
 
РОЗДІЛ V. Глобальні проблеми людства
Тема 1. Глобальні проблеми людства. Геоглобалістика
§ 57. Глобалізація та її форми.........160
§ 58. Класифікація глобальних проблем.........163
Тема 2. Глобальні проблеми політичного і соціально-економічного характеру
§ 59. Проблема війни і миру.........166
§ 60. Проблема біженців. Розширення НАТО у східному напрямку.........170
Тема 3. Глобальні проблеми природно-економічного характеру
§ 61. Екологічні проблеми. Територіальний аналіз екологічних проблем світу.........172 
§ 62. Економічні проблеми: енергетична і сировинна.........175
§ 63. Продовольча проблема і її географічні аспекти.........179
§ 64. Проблема Світового океану.........183
Тема 4. Глобальні проблеми соціального характеру
§ 65. Демографічна проблема.........187
§ 66. Проблеми відсталості країн, охорони здоров'я населення і довголіття. Тендерне насильство.........191
Тема 5. Глобальні проблеми змішаного характеру
§ 67. Проблеми тероризму, злочинності, регіональних конфліктів, стихійних лих, технологічних аварій.........196
Тема 6. Глобальні проблеми наукового характеру
§ 68. Проблеми освоєння космосу. Довгострокове прогнозування клімату.........199
Тема 7. Глобальна освіта
§ 69. «Малі проблеми»: націоналізму, наркоманії, демократії, бюрократії.........201
§ 70. Глобальна освіта, її сучасні риси. Реформи освіти.........205
 
РОЗДІЛ VI. Стратегія сталого розвитку 
Тема 1. Екологічна криза
§ 71. Етапи впливу людини на природу.........208
§ 72. Антропогенне забруднення.........211
§ 73. Середовище життєдіяльності людини.........216
Тема 2. Соціальна криза
§ 74. Соціальна криза та її складові. Демографічна криза......... 220
§ 75. Здоров'я людини: фізичне і психічне.........223
Тема 3. Економічна криза
§ 76. Економічна криза.........227
§ 77. Обсяги виробництва в країнах світу та вичерпні природні ресурси. Раціональне природокористування.........231
§ 78. Економічне зростання. Проблеми екстенсивного розвитку економіки у країнах світу.........235
Тема 4. Сталий розвиток - найефективніший шлях виходу з кризи
§ 79. Наукові передумови сталого розвитку.........240
§ 80. Сталий розвиток і його показники.........244
§ 81. Способи вирішення проблем сталого розвитку.........242
§ 82. Досвід розробки національних стратегій сталого розвитку.........252
§ 83. Концепція переходу України до сталого розвитку.........255
 
РОЗДІЛ VII. Глобальні прогнози, проекти, гіпотези 
Тема 1. Глобальні прогнози
§84. Моніторинг навколишнього середовища. Глобальний прогноз.........260
§ 85. Глобальне моделювання.........264
Тема 2. Глобальні проекти
§ 86. Глобальні проекти в Світовому океані.........268
§ 87. Проекти створення міжнародних транспортних коридорів.........271
Тема 3. Глобальні гіпотези
§ 88. Гіпотеза глобальних змін клімату Землі.........276
§ 89. Гіпотеза стабілізації чисельності населення Землі. Гіпотеза Ейкуменополіса.........280
 
Додатки.........285
Короткий словник термінів і понять.........295 
 
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович