Ярошенко О. Г. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту). — К.: Грамота, 2011. — 232 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Ярошенко О. Г. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту). — К.: Грамота, 2011. — 232 с.: іл. Ярошенко О. Г. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту). — К.: Грамота, 2011. — 232 с.: іл. 

Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Належна увага приділена розкриттю при¬кладних аспектів використання хімічних знань у суспільному госпо¬дарстві України й побуті людей, впливу хімічних чинників на здоров'я людини. Опанувати нові знання учням допоможе виконання різних видів завдань і хімічного експерименту.


Читати


Зміст

Від автора..........................4
Вступ
§ 1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова..........................6
§ 2. Явище ізомерії, структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів..........................12
§ 3. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація..........................21
 
Розділ 1. Природні органічні сполуки 
§ 4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин..........................32
§ 5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі..........................44
§ 6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа..........................56
§ 7. Органічні сполуки і здоров'я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати..........................66
§ 8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини..........................74
§ 9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання..........................83
§ 10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки..........................91
§ 11. Кам'яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних видів палива в енергетиці країни..........................103
§ 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки..........................113
Тестові завдання для самоперевірки знань..........................121
 
Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки 
§ 13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини..........................130
§ 14. Пластмаси..........................141
§ 15. Синтетичні каучуки..........................156
§ 16. Волокна. Штучні й синтетичні волокна..........................166
§ 17. Органічні сполуки в побуті..........................179
§ 18. Мило і синтетичні мийні засоби..........................189
§ 19. Органічні розчинники, їх застосування..........................199
Тестові завдання для самоперевірки знань..........................207
Післямова..........................214
 
Відповіді до розрахункових задач..........................216
Предметний покажчик..........................217
Словник термінів ..........................222
Список додаткової літератури та інтернет-джерел..........................230

 

 

Популярний ВНЗ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ректор університету
Крижанівський
Євстахій Іванович –