Основні 500 розмовних слів з англійської мови / Основные 500 разговорных слов английского языка

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Англійська

Українська

Російська

1.            the

– артикль означений

– артикль определенный

2.            and

– і; з; а, але

– и ; с ; а , но

3.            a

– артикль неозначений

– артикль неопределенный

4.            to

– до, в, на, для; перед інфінітивом дієслова

– до , в , на , для ; перед инфинитивом глагола

5.            I

– я

– я

6.            is

– є

– есть

7.            of

– з, від, про

– с, от , о

8.            have

– мати; отримувати; бути належним

– иметь; получать ; быть должным

9.            you

– ти, ви

– ты , вы

10.       he

– он

– он

11.       it

– він, вона, воно; це

– он , она , оно ; это

12.       in

– в

– в

13.       not

– не, ні; ні

– не, нет ; ни

14.       was

– був, була, було

– был , была , было

15.       that

– той, та, то

– Тот , та, то

16.       his

– його

– его

17.       do

– робити

– делать

18.       on

– на

– на

19.       with

– з, разом з

– с , вместе с

20.       she

– вона

– она

21.       at

– близько, у, в, на

– около , в, на

22.       say

– говорити

– говорить

23.       her

– її

– ее

24.       for

– протягом, на, для

– в течение , на , для

25.       as

– як; коли

– как ; когда

26.       are

– є to be (з we, you, they )

– есть to be (с we , you , they )

27.       we

– ми

– мы

28.       but

– але, тільки, лише

– но , только , только

29.       can

– могти; вміти

– мочь ; уметь

30.       him

– його

– его

31.       they

– вони

– они

32.       up

– наверх (у), вище; вгору по, вздовж по

– наверх (в ) , выше; вверх по , вдоль по

33.       what

– що

– что

34.       out

– поза, зовні, за

– вне , снаружи , за

35.       me

– мені, мене

– вне , меня

36.       go

– йти, їхати

– идти , ехать

37.       get

– отримувати; брати; набувати

– получать ; брать ; приобретать

38.       this

– цей, ця, це

– этот , эта , это

39.       from

– від, з

– от , с

40.       be

– бути, існувати; знаходитися

– быть , существовать ; находиться

41.       look

– погляд; дивитися

– взгляд ; смотреть

42.       my

– мій

– мой

43.       there

– там, туди; ось

– там , туда ; вот

44.       know

– знати

– знать

45.       all

– все, вся, все

– все , вся , все

46.       one

– один

– один

47.       no

– ні

– нет

48.       see

– бачити

– видеть

49.       will

– допоміжне; як модальне

– вспомогательное ; кактмодальное

50.       back

– спина; задній

– спина ; задний

51.       into

– в

– в

52.       like

– схожий; як, подібно; любити, подобатися

– похож ; как , подобно ; любить , нравиться

53.       if

– якщо

– если

54.       were

– були; бавовняні, to be в мин.ч. (з we, you, they )

– были ; хлопчатобумажные , to be в мин.ч. (с we , you , they )

55.       then

– тоді; потім

– тогда ; затем

56.       an

– артикль неозначений

– артикль неопределенный

57.       come

– приходити, приїжджати; траплятися

– приходить , приезжать ; случаться

58.       think

– думати; вважати, вважати

– думать ; считать , считать

59.       so

– так; теж, також

– да; тоже , также

60.       down

– вниз, внизу; вниз по, вздовж по

– вниз , внизу ; вниз по , вдоль по

61.       your

– твій, ваш

– твой , ваш

62.       them

– їх, їм

– их , им

63.       would

– допоміжне; як модальне

– вспомогательное ; как модальный

64.       about

– колом, навколо; близько; про, щодо

– кругом , кругом близко; о , по

65.       man

– людина, чоловік

– человек , мужчина

66.       take

– брати; доставляти; приймати

– принимать ; доставлять ; принимать

67.       just

– тільки що

– только что

68.       by

– при, близько

– около

69.       am

– to be в теп.ч

– тo be в дейст. в.

70.       now

– тепер, зараз

– теперь , сейчас

71.       over

– над; понад

– над ; более

72.       make

– робити, виробляти; здійснювати

– делать , производить; осуществлять

73.       or

– або

– или

74.       time

– час; раз

– время ; раз

75.       when

– коли

– когда

76.       hand

– рука

– рука

77.       who

– хто; який

– кто ; который

78.       want

– хотіти

– хотеть

79.       here

– тут

– здесь

80.       tell

– говорити

– говорить

81.       off

– з, від

– с , от

82.       right

– правий; вірно

– правый ; верно

83.       their

– їх

– их

84.       turn

– повертати ( ся )

– поворачивать ( ся )

85.       two

– два

– два

86.       through

– через, крізь

– через , сквозь

87.       eye

– очей; погляд

– глаз ; взгляд

88.       head

– голова

– голова

89.       other

– другий, інший, ще; другий; інші

– второй , другой , еще ; второй ; другие

90.       how

– як

– как

91.       some

– кілька

– несколько

92.       more

– більше, більш

– больше, более

93.       around

– колом, навколо; поблизу; навколо, по

– кругом , кругом вблизи; вокруг

94.       door

– двері

– двери

95.       room

– кімната

– комната

96.       face

–  лице; особа

– личность; лицо

97.       day

– день; добу

– день ; сутки

98.       where

– де; куди

– где ; куда

99.       way

– шлях, дорога

– путь , дорога

100.   night

– ніч; вечір

– ночь ; вечер

101.   well

– добре

– хорошо

102.   thing

– річ, предмет

– предмет

103.   open

– відкривати (ся)

– открывать ( ся )

104.   away

– далеко; геть

– далеко ; прочь

105.   give

– давати

– давать

106.   only

– тільки

– только

107.   something

– щось, що–небудь; приблизно, близько

– что–то , что–либо; примерно , около

108.   ask

– питати

– спрашивать

109.   move

– рухати (ся)

– двигать ( ся )

110.   stand

– стояти; ставити; терпіти; стійка

– стоять ; ставить ; терпеть ; стойка

111.   good

– хороший; добро

– хороший ; добро

112.   find

– знаходити, виявляти

– находить , выявлять

113.   again

– знову

– снова

114.   little

– маленький

– маленький

115.   try

– намагатися, пробовать

– стараться, пробовать

116.   too

– також; занадто

– также ; слишком

117.   still

– тихий; все ще

– тихий ; все еще

118.   hear

– чути; слухати

– слышать ; слушать

119.   walk

– ходьба; ходити

– ходьба ; ходить

120.   before

– перед; раніше

– перед ; ранее

121.   leave

– залишати

– оставлять

122.   sit

– сидіти

– сидеть

123.   let

– дозволяти

– позволять

124.   long

– довгий; довго

– длинный ; долго

125.   call

– заклик; кликати

– призыв ; звать

126.   feel

– відчувати

– чувствовать

127.   close

– близький, тісний; близько; закривати (ся)

– близкий , тесный ; близко; закрывать ( ся )

128.   very

– дуже

– очень

129.   why

– чому

– почему

130.   which

– який; що

– который ; что

131.   car

– автомобіль, машина

– автомобиль , машина

132.   any

– що–небудь

– что–нибудь

133.   hold

– тримати; володіти; вміщати

– держать ; владеть ; вмещать

134.   work

– робота; працювати

– работа ; работать

135.   run

– бігти

– бежать

136.   never

– ніколи

– никогда

137.   start

– початок; починати (ся)

– начало; начинать ( ся )

138.   even

– навіть; рівно

– даже ; ровно

139.   light

– світло; висвітлювати (ся)

– свет ; освещать ( ся )

140.   than

– ніж

– чем

141.   after

– після, через; потом

– после , через ; потом

142.   put

– покласти

– положить

143.   yes

– так

– так

144.   stop

– зупинка; зупиняти (ся)

– остановка ; останавливать ( ся )

145.   old

– старий

– старый

146.   watch

– дивитися, стежити; спостереження; годинник

– смотреть, следить; наблюдения; часы

147.   first

– перший; спочатку

– первый ; сначала

148.   may

– могти; травень

– мочь ; май

149.   talk

– розмова; говорити

– Разговор ; говорить

150.   another

– другий

– второй

151.   cut

– різати

– резать

152.   mean

– середина; значити; увазі

– Середина ; значить ; виду

153.   pull

– тягнути, тягти

– Тянуть

154.   behind

– за; ззаду, позаду

– За ; сзади , позади

155.   smile

– посмішка; посміхатися

– Улыбка ; улыбаться

156.   our

– наш

– наш

157.   toward

– до

– до

158.   much

– багато

– много

159.   its

– його, її

– Его , ее

160.   house

– дом

– дом

161.   keep

– тримати

– держать

162.   place

– місце; помещать

– место ; помещать

163.   begin

– починати (ся); приступати (до)

– начинать ( ся ) ; приступать ( к )

164.   nothing

– нічого

– ничего

165.   year

– рік

– год

166.   woman

– жінка

– женщина

167.   side

– сторона

– сторона

168.   because

– тому, що; бо

– потому , что ; потому

169.   three

– три

– три

170.   seem

– здаватися

– казаться

171.   wait

– чекати

– ждать

172.   need

– потребувати

– нуждаться

173.   moment

– мить, момент

– момент , момент

174.   himself

– себе; сам

– себя ; сам

175.   stare

– вп'ястися ( на )

– впиться ( на )

176.   arm

– рука; ~ s зброю

– рука ; ~ S оружие

177.   use

– застосування, користь

– применение , польза

178.   voice

– голос

– голос

179.   last

– останній

– последний

180.   late

– пізній; пізно

– поздний ; поздно

181.   across

– через, крізь; поперек

– через , сквозь ; поперек

182.   sure

– впевнений; звичайно

– уверен ; конечно

183.   front

– передній

– передний

184.   sound

– звук; звучати

– звук ; звучать

185.   big

– великий

– большой

186.   really

– дійсно

– действительно

187.   name

– ім'я; назва

– имя ; название

188.   should

– як модальне : повинен, слід

– как модальный : должен , следует

189.   new

– новий

– новый

190.   anything

– що–небудь; що завгодно

– что–нибудь ; что угодно

191.   against

– проти

– против

192.   guy

– хлопець

– парень

193.   kill

– вбивати

– убивать

194.   point

– вістря; точка; пункт; сенс; вказувати на

– острие ; точка ; пункт ; смысл ; указывать на

195.   small

– маленький

– маленький

196.   happen

– траплятися

– случаться

197.   wall

– стіна

– стена

198.   black

– чорний

– черный

199.   step

– крок; крокувати

– шаг ; шагать

200.   window

– вікно

– окно

201.   life

– життя

– жизнь

202.   maybe

– може бути

– может быть

203.   fall

– падати, знижуватися; падіння; осінь

– падать , снижаться ; падения; осень

204.   own

– свій; володіти

– свой ; владеть

205.   far

– дальній; далеко

– дальний ; далеко

206.   under

– під; нижче

– под ; ниже

207.   boy

– хлопчик, хлопець

– мальчик , парень

208.   end

– кінець; закінчувати

– конец ; заканчивать

209.   those

– ті

– те

210.   reach

– досягати

– достигать

211.   while

– в той час як

– в то время как

212.   floor

– підлога; поверх

– пол ; этаж

213.   street

– вулиця

– улица

214.   help

– допомога; помогать

– помощь; помогать

215.   girl

– дівчинка, дівчина

– девочка , девушка

216.   next

– наступний; майбутній; потім; біля

– следующий ; будущий ; потом

217.   few

– небагато; a ~ несколько

– немного ; a ~ несколько

218.   white

– білий

– белый

219.   must

– повинен, зобов'язаний

– должен , обязан

220.   feet

– ноги

– ноги

221.   table

– стіл

– стол

222.   these

– ці

– эти

223.   show

– показ; показувати

– показ; показывать

224.   okay або OK

– добре

– хорошо

225.   enough

– досить

– достаточно

226.   phone

– телефон; телефонувати

– телефон ; звонить

227.   body

– тіло

– тело

228.   same

– той же самий

– то же самое

229.   minute

– хвилина

– минута

230.   shake

– трясти (сь); тремтіти

– трясти ( сь) ; дрожать

231.   water

– вода

– вода

232.   fire

– вогонь; пожежа; стріляти; підпалювати

– огонь ; пожар ; стрелять ; поджигать

233.   inside

– внутрішній; всередині; всередину

– внутренний ; внутри ; внутрь

234.   break

– ламати (ся); пролом; перерву

– ломать ( ся ) ; пролом; перерыв

235.   ever

– коли–небудь

– когда–нибудь

236.   follow

– слідувати (за)

– следовать (за)

237.   second

– секунда; другий

– секунда ; второй

238.   nod

– кивати головою; кивок

– кивать головой; кивок

239.   meet

– зустрічати (ся); знайомитися

– встречать ( ся ) ; знакомиться

240.   great

– великий

– большой

241.   yeah– yes

– так

– так

242.   each

– кожен, всякий

– каждый , всякий

243.   mind

– розум; думка

– разум ; мнение

244.   suddenly

– раптом

– вдруг

245.   dead

– мертвий

– мертвый

246.   almost

– майже

– почти

247.   gun

– пістолет

– пистолет

248.   both

– обидва

– оба

249.   speak

– говорити, розмовляти

– говорить , разговаривать

250.   love

– любовь; любити

– любовь ; любить

251.   pick

– збирати; вибирати

– собирать ; выбирать

252.   home

– дом

– дом

253.   without

– без

– без

254.   win

– виграти

– выиграть

255.   once

– одного разу

– однажды

256.   word

– слово

– слово

257.   better

– краще

– лучше

258.   every

– кожен

– каждый

259.   god

– бог

– бог

260.   build

– будувати

– строить

261.   until

– доти поки

– до тех пор пока

262.   beat

– бити

– бить

263.   course

– курс; of course – звичайно

– курс ; of course – конечно

264.   lot

– жереб, доля; a lot of, lots of – багато, маса

– жребий , судьба ; a lot of , lots of – много , масса

265.   drive

– їхати; керувати ( автомоб ); їзда

– ехать ; управлять (автомобильные ) ; езда

266.   bring

– приносити; приводити; привозити

– приносить ; приводить ; привозить

267.   along

– по; вперед

– по ; вперед

268.   five

– п'ять

– пять

269.   hard

– твердий, важкий; сильно, наполегливо

– твердый , тяжелый; сильно , настойчиво

270.   air

– повітря; повітряний

– воздух; воздушный

271.   continue

– продовжувати (ся)

– продолжать ( ся )

272.   most

– більшість; найбільший; найбільш

– большинство ; самый ; наиболее

273.   pass

– проходити, проїжджати; витримати (іспит ); перепустку

– проходить , проезжать ; выдержать ( экзамен ) ; пропуск

274.   always

– завжди

– всегда

275.   kid

– дитина, малюк; жартувати; обманювати

– ребенок , малыш ; шутить ; обманывать

276.   believe

– вірити

– верить

277.   half

– половина

– половина

278.   line

– лінія; проводити лінії; вибудовувати (ся) в ряд

– линия ; проводить линии ; выстраивать ( ся ) в ряд

279.   high

– високий; вищий; високо

– высокий ; выше ; высоко

280.   set

– ставити, поміщати; комплект, набір

– ставить , помещать ; комплект , набор

281.   read

– читати

– читать

282.   world

– світ, всесвіт

– мир , вселенная

283.   hour

– годину

– час

284.   office

– контора

– контора

285.   play

– гра; грати

– игра ; играть

286.   young

– молодий, юний

– молодой , юный

287.   answer

– відповідь; відповідати

– ответ ; отвечать

288.   shoot

– стрелять

– стрелять

289.   dark

– темрява; темний

– тьма ; темный

290.   laugh

– сміх; сміятися

– смех ; смеяться

291.   bed

– ліжко, постіль

– кровать , постель

292.   thank

– дякувати

– спасибо

293.   remember

– пам'ятати, згадувати

– помнить , вспоминать

294.   drop

– крапля; капати

– капля ; капать

295.   friend

– друг, подруга

– друг , подруга

296.   though

– проте; хоча

– однако ; хотя

297.   glass

– скло; стакан

– стекло; стакан

298.   hair

– волосся, волосся

– волосы , волосы

299.   hell

– пекло

– ад

300.   catch

– ловити, зловити, застигнути; захват

– ловить , поймать , застыть ; восторг

301.   mother

– мати

– иметь

302.   four

– чотири

– четыре

303.   listen

– слухати

– слушать

304.   understand

– розуміти

– понимать

305.   sir

– сер, пан

– сэр , господин

306.   lose

– втрачати; програвати; відставати ( про годинник )

– терять ; проигрывать ; отставать ( о часах )

307.   lie

– лежати; брехня; брехати

– лежать ; ложь ; врать

308.   between

– між

– между

309.   live

– жити

– жить

310.   money

– гроші

– деньги

311.   father

– батько

– отец

312.   morning

– ранок

– утро

313.   red

– червоний

– красный

314.   please

– подобатися

– нравиться

315.   everything

– все

– все

316.   slowly

– повільно

– медленно

317.   rise

– підніматися, вставати; сходити

– подниматься , вставать ;сходить

318.   die

– вмирати

– умирать

319.   else

– ще; крім

– еще ; кроме

320.   kind

– сорт, вид; добрий, люб'язний

– сорт , вид ; добрый , любезный

321.   wear

– носити ( одяг тощо); одяг

– носить ( одежда и т.д.) ; одежда

322.   hit

– ударяти (ся); потрапляти; удар; попадання

– ударять ( ся ) ; попадать ; удар; попадания

323.   hang

– висіти; вішати

– висеть ; вешать

324.   many

– багато, безліч; багато

– много , множество ; много

325.   someone

– хтось

– кто–то

326.   drink

– пити; випивати; питво

– пить ; выпивать ; питье

327.   stay

– перебування; залишатися; жити

– пребывания; оставаться ; жить

328.   shoulder

– плече

– плечо

329.   past

– минуле; минулий; після, за; мимо

– прошлое ; прошлый ; после , по; мимо

330.   grab

– вистачати

– хватать

331.   question

– питання; проблема

– вопрос ; проблема

332.   part

– частина; роль

– часть ; роль

333.   case

– випадок; обставина; ящик, валіза

– случай ; обстоятельство ; ящик , чемодан

334.   mouth

– рот

– рот

335.   throw

– кидати, кидати

– бросать, кидать

336.   enter

– входити (в)

– входить ( в )

337.   hundred

– сто

– сто

338.   cover

– (по) кришка; покривати, прикривати

– (по) крышка ; покрывать , прикрывать

– толчок ; толкать ( ся ) ; нажимать

339.   blood

– кров

– кровь

340.   check

– перевірка, контроль; перевіряти, контролювати

– проверка , контроль ; проверять, контролировать

341.   outside

– зовнішній, зовнішній; зовні

– внешний , внешний ; снаружи

342.   large

– великий, крупний

– большой , крупный

343.   change

– зміна, зміна; міняти(ся), змінювати (ся

– изменение , изменение; менять (ся) , изменять (ся)

344.   push

– поштовх; штовхати (ся); натискати

– толчок ; толкать ( ся ) ; нажимать

345.   sorry

– жалкувати

– сожалеть

346.   bad

– поганий

– плохой

347.   top

– верх; верхній

– верх ; верхней

348.   chair

– стілець, крісло

– стул , кресло

349.   finger

– палець

– палец

350.   lead

– вести

– вести

351.   scream

– крик, крик; кричати, волати

– крик , крик ; кричать , вопить

352.   ground

– земля

– земля

353.   already

– вже

– уже

354.   forward

– вперед; передній

– вперед ; передний

355.   figure

– фігура; цифра; обчислювати; розуміти

– фигура ; цифра ; вычислять ; понимать

356.   touch

– дотик; чіпати, торкатися

– прикосновение ; трогать , касаться

357.   become

– ставати, робитися

– становиться , делаться

358.   yet

– ще; проте

– еще ; однако

359.   also

– також

– также

360.   desk

– письмовий стіл

– письменный стол

361.   clear

– очищати; чистий

– очищать ; чистый

362.   real

– дійсний

– действительный

363.   carry

– нести; везти

– нести ; везти

364.   sleep

– спати

– спать

365.   glance

– (швидкий ) погляд; (мигцем ) поглянути

– (быстрый ) взгляд ; ( мельком ) посмотреть

366.   seat

– сидіння; місце; усаджувати; вміщати

– сиденье ; место; усаживать ; вмещать

367.   matter

– справа, питання; мати значення

– дело , вопрос ; иметь значение

368.   number

– число

– число

369.   ship

– корабель, судно

– корабль , судно

370.   full

– повний

– полный

371.   police

– поліція

– полиция

372.   twenty

– двадцять

– двадцать

373.   send

– посилати; відправляти; надсилати

– посылать ; отправлять; отправлять

374.   gonna = Going to

– збиратися щось зробити

– собираться что–то сделать

375.   together

– разом

– вместе

376.   ten

– десять

– десять

377.   roll

– рулон; гуркіт; котити (ся); гуркотіти; качати (ся)

– рулон ; грохот ; катить ( ся ) ; грохотать ; качать ( ся )

378.   return

– повернення; відповідний; повертати (ся); відповідати

– возвращение ; соответствующий; возвращать (ся) ; отвечать

379.   such

– такий

– такой

380.   near

– ближній; близько; близько; наближатися

– ближний ; близко; близко; приближаться

381.   miss

– промахнутися; промах; міс

– промахнуться ; промах ; мис

382.   pay

– платити; плата

– платить ; плата

383.   paper

– папір; газета

– бумага ; газета

384.   rest

– відпочивати; лежати; спокій, відпочинок; the ~ залишок

– отдыхать ; лежать ; покой , отдых; the ~ остаток

385.   appear

– з'являтися

– появляться

386.   park

– парк

– парк

387.   above

– над; понад; нагорі, вище

– над ; более ; наверху , выше

388.   onto

– на

– на

389.   control

– управління, контроль; керування

– управление , контроль ; управления

390.   fly

– летіти, літати; мчати; муха

– лететь , летать ; мчаться ; муха

391.   pause

– пауза, перерва; робити паузу, перерва

– пауза , перерыв ; делать паузу , перерыв

392.   road

– дорога; шлях

– дорога ; путь

393.   probably

– ймовірно

– вероятно

394.   finally

– на закінчення

– в заключение

395.   guard

– стража, охорона; вартовий; охороняти; захищати

– тража , охрана ; часовой ; охранять ; защищать

396.   draw

– тягти, тягнути; креслити, малювати

– тянуть , тянуть ; чертить , рисовать

397.   city

– місто

– город

398.   deep

– глибокий; глубоко

– глубокий ; глубоко

399.   job

– робота; справа

– работа ; дело

400.   ring

– дзвонити, дзвеніти; дзвінок; кільце; коло

– звонить , звенеть ; звонок ; кольцо ; круг

401.   fight

– бой; бійка; боротися, битися

– бой ; драка ; бороться , драться

402.   leg

– нога; ніжка

– нога ; ножка

403.   wonder

– здивування; дивуватися; цікавитися

– удивление ; удивляться ; интересоваться

404.   lean

– притуляти(ся); нахиляти (ся); худий, худий

– прикладывать ( ся ) ; наклонять ( ся ) ; худой , худой

405.   since

– з; відтоді; відколи

–  с ; с тех пор ; сколы

406.   hope

– надія; сподіватися

– надежда ; надеяться

407.   left

– лівий; наліво

– левый ; налево

408.   sign

– знак; підписувати (ся)

– знак, подписывать ( ся )

409.   cross

– хрест; перетинати; переходити; схрещувати

– крест ; пересекать ; переходить ; скрещивать

410.   suppose

– припускати

– предполагать

411.   order

– порядок; наказ; замовлення; наказувати; замовляти

– порядок; приказ ; заказ ; приказывать ; заказывать

412.   eat

– їсти

– есть

413.   corner

– кут

– угол

414.   wrong

– неправильний; не той; неправильно, невірно

– неправильный ; не тот ; неправильно , неверно

415.   tear

– сльоза; розрив; рвати (ся)

– слеза ; разрыв ; рвать ( ся )

416.   shit

– вигукуючи "чорт"

– выкрикивая  "черт"

417.   six

– шість

– шесть

418.   soon

– скоро, незабаром

– скоро , вскоре

419.   fast

– швидкий; міцний; швидко; міцно

– быстрый ; прочный; быстро ; прочно

420.   bill

– рахунок; банкнота

– счет; банкнота

421.   case

– випадок, справа; чохол, футляр

– случай , дело ; чехол, футляр

422.   quickly

– швидко

– быстро

423.   shadow

– тінь

– тень

424.   wife

– дружина

– жена

425.   dress

– плаття, одяг; одягати (ся)

– платье , одежда; одевать ( ся )

426.   damn

– прокляття; проклинати; в знач вигуки: чорт !

– проклятие ; проклинать ; в знач возгласы: черт !

427.   guess

– думати, думати

– думать , думать

428.   myself

– себе; сам

– себя ; сам

429.   care

– турбота; дбати

– забота ; заботиться

430.   raise

– піднімати

– поднимать

431.   mile

– миля

– миля

432.   land

– земля; грунт; країна; приземлятися; висаджуватися

– земля ; грунт; страна ; приземляться ; высаживаться

433.   perhaps

– може бути, можливо

– иожет быть , возможно

434.   bar

– засув; перепона; решітка

– засов ; преграда ; решетка

435.   blue

– синій, блакитний

– синий , голубой

436.   idea

– ідея, думка

– идея , мысль

437.   death

– смерть

– смерть

438.   alone

– один, самотній

– один , одинокий

439.   best

– (най) кращий; найкраще; найбільше

– ( самый ) лучший ; лучше ; больше

440.   dad, daddy

– тато

– папа

441.   whole

– весь, цілий

– весь, целый

442.   tree

– дерево

– дерево

443.   force

– сила; насильство; ~ s війська; змушувати, примушувати

– сила ; насилие ; ~ S войска ; заставлять , принуждать

444.   fill

– наповнювати (ся)

– наполнять ( ся )

445.   crowd

– натовп; товпитися; набиватися битком

– толпа ; толпиться ; набиваться битком

446.   shut

– закривати (ся); перекривати; замикати

– закрывать ( ся ) ; перекрывать ; запирать

447.   business

– справа, заняття

– дело , занятие

448.   blow

– дути; роздувати; удар

– дуть ; раздувать ; удар

449.   cry

– крик; кричати

– крик ; кричать

450.   write

– писати

– писать

451.   notice

– повідомлення; увага; звертати увагу

– сообщение ; внимание; обращать внимание

452.   fine

– прекрасний; ясний

– прекрасный ; ясный

453.   quite

– цілком, зовсім

– вполне , совсем

454.   power

– сила, енергія

– сила , энергия

455.   fact

– факт

– факт

456.   pretty

– гарненький

– хорошенький

457.   week

– тиждень

– неделя

458.   nice

– хороший; милий

– хороший ; милый

459.   lock

– замок; замикати

– замок ; запирать

460.   story

– повість, оповідання

– повесть , рассказы

461.   dog

– собака

– собака

462.   least

– найменший; найменш; the ~ найменше

– наименьший ; наименее ; the ~ меньше

463.   empty

– порожній

– пустой

464.   everyone

– кожен

– каждый

465.   wave

– хвиля; помах ( рукою); махати (рукою); майоріти

– волна ; взмах ( рукой) ; махать (рукой) ; развеваться

466.   capital

– капітал; столиця

– капитал ; столица

467.   several

– кілька

– несколько

468.   silence

– мовчання

– молчание

469.   short

– короткий

– короткий

470.   cold

– холодний

– холодный

471.   problem

– проблема

– проблема

472.   cop

– поліцейський

– полицейский

473.   thousand

– тисячі

– тысячи

474.   approach

– наближення; наближатися (до)

– приближение ; приближаться ( к )

475.   realize

– уявляти собі, розуміти, усвідомлювати

– представлять себе , понимать , осознавать

476.   rock

– камінь; скеля; качати (ся)

– камень ; скала ; качать ( ся )

477.   piece

– шматок; штука

– кусок ; штука

478.   wind

– вітер; запах; витися, звиватися

– ветер ; запах ; виться , извиваться

479.   box

– коробка, ящик

– коробка , ящик

480.   either

– будь–який (з двох ); також (за негативні )

– любой ( из двух ) ; также ( за негативные )

481.   sort

– сорт, рід, вид

– сорт , род , вид

482.   kiss

– поцілунок; цілувати (ся)

– поцелуй ; целовать ( ся )

483.   edge

– вістря, лезо; край, кромка; точити; облямовувати

– острие , лезвие ; край , кромка ; точить ; окаймлять

484.   interest

– інтерес; (за) цікавити

– интерес ; (за) интересовать

485.   surprise

– здивування; сюрприз; дивувати

– удивление ; сюрприз ; удивлять

486.   bit

– шматочок; a ~ трохи

– кусочек ; a ~ немного

487.   forget

– забувати, не пам'ятати

– забывать , не помнить

488.   stick

– встромляти, приколювати; липнути; ціпок

– втыкать , прикалывать ; липнуть; палку

489.   heart

– серце

– сердце

490.   finish

– закінчення; закінчувати (ся)

– окончание ; заканчивать ( ся )

491.   fuck

– до біса!

– к черту!

492.   grow

– рости; збільшуватися; ставати

– расти ; увеличиваться ; становиться

493.   ago

– тому назад

– назад

494.   bag

– мішок, сумка

– мешок , сумка

495.   sense

– почуття, відчуття; відчувати, усвідомлювати

– чувство , ощущение ; чувствовать , осознавать

496.   picture

– картина

– картина

497.   ready

– готовий

– готов

498.   chance

– випадок

– случай

499.   worry

– турбувати

– беспокоить

500.   ahead

– вперед; попереду

– вперед ; впереди

 

Коментарі

клас

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович