Твір на тему: "The Cossack Republic" / Козацька республіка / Казацкая республика

Тип матеріалу: 
Предмет: 
The Cossack Republic
The word Cossack means a free and independent man. Cossacks were first mentioned in writing in 1492. In the 16th century the Cossacks united in a single military organization. The first fortifications were built on Mala Khortytsia Island, in the lower reaches of Dnieper, beyond the rapids. Hence the name, Zaporizhia.
The word "sich" comes from Ukrainian "sikty", meaning "to chop up", cut because the Cossacks cut trees to make their fortifications of wood. Fighting the enemies of the Eastern Orthodox faith and for the independence of the native land was the predominant idea of the Sich host. The end of the 16th century witnessed joint peasant-Cossack revolts against the Polish social, economic, religious and cultural oppression. In 1648 a national liberation war broke out in Ukraine, led by Bohdan Khmelnytsky. That same year the Polish army lost several battles to the Cossack forces. On December 23, 1648, Kyiv joyously welcomed the victorious Cossacks.
Squeezed between the three powerful countries Muscovy, Poland and the Ottoman Empire with its vassal Crimeam Khanate, Ukraine had to seek allies. This led to the Treaty of Pereyaslav (1654), a military and political alliance with Russia. In 1667 Moscow and Warsaw divided Ukraine between the two of them, the Right Bank went to Poland and the Left Bank to Muscovy. For the Ukrainian people it was sheer political disaster.
The Ukrainian Cossacks played an important role in European political history, in 1621 a Cossack host led by Het man P. Sagaidachny, in an alliance with Poland, defeated the Turko-Tatar army and stopped the Ottoman Empire's onslaught in Europe. Cossacks were in the front ranks of Russian forces in the Russo-Turkish wars of the 18th century, and in battles against the Crimean Tatars.
Козацька республіка
Слово "козак" означає "вільна і незалежна людина". Перші письмові згадки про козаків датовані 1492 р. У XVI ст. козаки об'єдналися в окрему військову організацію. Перші фортеці були побудовані на острові Мала Хортиця, в пониззі Дніпра, за порогами. Відтепер назва Запоріжжя.
Слово "січ" походить від українського "сікти", що означає рубати, вирізати, тому що козаки вирізували дерева, щоб робити свої фортифікації з деревини. Битва з ворогами православної віри й за незалежність батьківщини була домінуючою ідеєю Січі. Кінець XVI ст. свідчив про об'єднання козацького і селянського повстання проти соціального, економічного, релігійного і культурного гніту поляків. У 1648 р. національ¬но-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького вибухнула в Україні. Того ж року польська армія програла в кількох битвах проти козацьких сил. 23 грудня 1648 р. Київ радісно вітав козаків-переможців.
Опинившись між трьох могутніх країн – Московською державою, Польщею і Османською Імперією з її васалом – Кримським ханством, Україні було потрібно знайти союзників. Це призвело до Переяславського договору (1654), військового і політичного альянсу з Росією. У 1667 р. Москва і Варшава розділили Україну між собою, Правобережні землі відійшли до Польщі, а Лівобережні – до Московської держави. Для українських людей це було політичне лихо.
Українські козаки грали важливу роль в європейській політичній історії, у 1621 р. Козацькі сили під проводом гетьмана П. Сагайдачного в альянсі з Польщею, завдали поразки армії Туреччини й зупинили наступ Османської Імперії на Європу. Козаки були в перших рядах російських сил в російсько-турецьких війнах XVII ст., і в битвах проти кримських татар.
 

Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English.- Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович