Виховна система класу «Компетентна особистість в інформаційному середовищі»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Матвіюк Оксана Данилівна,

 вчитель історії та правознавства

Бердичівської міської гуманітарної гімназії № 2

 

Розробка містить опис виховної системи класу «Компетентна особистість в інформаційному середовищі», її використання можливе в роботі заступників директорів, керівників методичних об'єднань, учителів, класних керівників, класоводів, вихователів

Коли я щось вивчаю, я знаю,

для чого це мені потрібно, і де та як

я можу ці знання застосувати.

Є.С. Полат

Закон України Про освіту, Національна доктрина розвитку освіти та наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Про Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (Наказ МОНмолодьспорт №1243 від 31.10.11 р.) визначають основні пріоритети сучасної школи: впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку підростаючого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, виховання моральності, патріотизму та правове виховання учнів.

Тому стратегічною метою виховної системи «Компетентна особистість в інформаційному середовищі» є створення умов для формування вільної, творчої, всебічно розвиненої, соціально-зорієнтованої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації.

Виходячи з мети виховної системи, основними завданнями виховної роботи є:

1.  Сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів.

2. Формування комунікативних вмінь і навичок.

3.  Створення умов для розвитку особистості учня, здатного до гнучкої адаптації в сучасному суспільстві.

4.  Формування українського менталітету, національної свідомості; виховання патріотизму та культури міжетнічних відносин.

5. Виховання моральної активності особистості; поглиблення етичних знань.

6. Виховання самостійності та відповідальності за доручену справу.

7. Правова просвіта учнів.

8. Залучення учнів до суспільно корисної праці; формування працелюбності як базової якості особистості.

9. Екологічне виховання учнів.

10.  Підтримка зв’язків з батьками, учителями-предметниками, шкільною соціально-психологічною службою.

11.  Формування художньо-естетичної культури засобами національного культурологічного надбання.

12. Формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.

13.  Виховання активної громадянської позиції.

14.  Профорієнтаційна робота з учнями.

15.  Організація і проведення колективних творчих справ.

16. Формування ключових компетентностей учнів.

Для досягнення поставленої мети та реалізації завдань проводиться систематична робота по основних напрямках:

 • Громадянське виховання;
 • Національно-патріотичне виховання;
 • Інтелектуальний розвиток;
 • Художньо-естетичне виховання;
 • Трудове виховання;
 • Правове виховання;
 • Робота з батьками.

В цілому вся виховна система підпорядкована особистості учня, визнанні його індивідуальності та прояві власного «Я» і побудована на основі особистісно-зорієнтованого підходу.

В сучасному стані функціонування виховної системи важливе значення має системність і цілісність у взаємодії між всіма учасниками навчально-виховного процесу. Така взаємодія можлива за наступних умов:

 • залучення кожного учня в активний пізнавальний процес, практичне застосування набутих знань та чітке усвідомлення де, яким чином і з якою метою ці знання можуть бути використані;
 • співробітництво у вирішенні різних проблем та сформованість комунікативної компетентності;
 • виконання різних соціальних ролей.

Створення таких умов забезпечує використання інноваційних педагогічних технологій, зокрема проектної технології, що отримала пріоритетні позиції у виховній системі класу.

Дана технологія легко вписується у навчально-виховний процес, вдало поєднується з профільним навчанням та вихованням, забезпечує інтелектуальний та моральний розвиток учня, їх самостійність, доброзичливість, цілеспрямованість, наполегливість, комунікативність, а також сприяє формуванню ключових компетентностей особистості.

Організаційний період моєї роботи з побудови виховної системи класу складався з наступних етапів:

І. Вивчення науково-методичної літератури та педагогічної практики з використання системного підходу у виховній діяльності.

ІІ. Діагностичне дослідження учнів класу, зовнішнього і внутрішнього середовища класного колективу.

ІІІ. Спільна робота педагогів, учнів та їх батьків по проектуванню мети, перспектив і способу життєдіяльності класного колективу.

IV. Організація учнівського самоврядування.

V. Формування концепції виховної системи як сукупності усіх педагогічних ідей.

Виконання завдань виховної системи «Компетентна особистість в інформаційному середовищі» розраховано на 7 років (5 – 11 клас), її реалізація є умовою для формування моделі випускника гімназії, що відповідає потребам сучасної особистості (життєва компетентність і життєвий успіх) та вимогам сучасного суспільства (вимогам вищої освіти, виробництва, суспільно-політичного, культурного життя).

Концепція виховної системи вибудовувалась з орієнтацією на модель випускника як соціально адаптованої, освіченої людини, вільної, культурної, гуманної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.

Випускник гімназії повинен вміти самостійно набувати знання, практично їх застосовувати; працювати з різною інформацією, аналізувати та узагальнювати її; вміти аргументувати свою точку зору, критично мислити; бути комунікабельним, гнучко адаптуватись у мінливих життєвих умовах.

Ці основні вміння стали очікуваним результатом побудови моєї виховної системи. Робота з учнями у цьому напрямку розпочалась у 5 класі і успішно триває досі, будучи на завершальному етапі та утворюючи цілісну, взаємозв’язану та логічно обумовлену систему.

Такий системний підхід дозволяє втілювати проектні методики у навчально-виховний процес. В його основі:

 • набуття особистісного досвіду в процесі використання нестандартних засобів;
 • розвиток пізнавальних творчих навичок учнів;
 • формування в дітей прагнення і вміння самостійно здобувати і використовувати нові знання;
 • створення ситуації успіху;
 • розвиток критичного мислення.

Спробуємо на конкретних прикладах окремих проектів краще осмислити дидактичну суть цієї педагогічної технології. Важливо при цьому зрозуміти, що метод проектів – це приклад педагогічних технологій, засоби ж їх проведення можуть бути різними, в тому числі і з використанням нових інформаційних технологій. Тому головне чітко визначитися з самим методом.

Для успішного функціонування виховної системи необхідно враховувати вікові особливості учнів, принцип наступності навчання.

Дана виховна система розрахована на 7 років, що схематично може бути представлено наступним чином:

Кожен етап має свої особливості та способи реалізації поставлених завдань.

І етап – підготовчий (проектування спільної діяльності) – 5 клас.

На даному етапі відбувається знайомство учнів з класним керівником, закладаються основи тісного співробітництва. Проводиться вивчення інтересів, потреб, особистісних характеристик учня, діагностика міжособистісних стосунків, а також заходи, спрямовані на усунення проблеми адаптації п’ятикласників.

Важливим моментом є формування класного самоврядування, яке відбувається шляхом гри «Вибори» з представленням міні-проекту «Давайте познайомимось», мета якого – самопрезентація кожного учня класу.

Даний етап передбачає знайомство учнів з проектною технологією та проектування спільної діяльності. Тому теми для проектів обираються доступними для розуміння і сприйняття учнями. Прикладом може бути робота над пізнавально-дослідницьким проектом «Сім чудес України», підсумком –проведення години спілкування у формі уроку-презентації

ІІ етап – навчальний (становлення системи) – 6 – 7 класи.

На даному етапі визначаються пріоритетні напрямки функціонування системи, опановуються навички проектної діяльності.

Розвиваються навички рефлексії, вміння оцінювати свою діяльність, формується вміння визначати цілі, планувати та організовувати власну діяльність, працювати з інформацією.

В класі розвивається самоврядування, самостійність учнів. Продовжується робота із збереження традицій класного колективу.

Одним із найвдаліших проектів, реалізованих на даному етапі, був проект «Символіка православного храму».

ІІІ етап – узагальнюючий, 8-9 класи.

Це початковий ступінь самовизначення, попередньої профорієнтації. Важливим, зокрема, є діагностика інтересів, потреб, нахилів учнів; узагальнення зібраного матеріалу, що підтверджує рівень досягнень дітей; індивідуальне консультування учнів і батьків.

Реалізація завдань виховної системи на даному етапі дала можливість прослідкувати рівень сформованості громадянської компетентності учнів, що яскраво ілюструють проекти «Єврейське населення в долі Бердичева», «Я – громадянин України», «Ми йшли до тебе, Перемого».

 

IV етап – оновлення системи, завершальний етап – 10 – 11 класи.

Цей етап характеризується наступними рисами:

 • зростання прагнення учнів до самостійності, сформованість почуття відповідальності, саморозвиток та самовдосконалення;
 • аналіз результативності роботи;
 • формування активної життєвої позиції, визначення пріоритетних ціннісних орієнтацій;
 • соціалізація учнів.

Навчаючись у 10 класі, учні працюють над проектом «Україна починається з тебе», «Різдвяна Зірка» «Життя і смерть в нацистських концтаборах», «Чорна сповідь моєї Вітчизни».

Досвід роботи дозволяє вважати результати апробації даної виховної системи досить успішними. Проектування використовувалось на різних етапах виховної роботи. Основним видом був дослідницький проект, який дав можливість отримати наступні результати:

 • вміння учнів набувати знання самостійно;
 • розвиток комунікативних якостей;
 • формування ключових компетентностей учнів.

Система виховної роботи

«Компетентна особистість в інформаційному середовищі»

Паспорт виховної системи класу

Назва виховної системи

«Компетентна особистість в інформаційному середовищі»

Підстави для розробки

Використання проектної технології як умова формування творчої, соціально орієнтованої, компетентної особистості та технології порт фоліо як умови формування здатності до саморозвитку і самореалізації – основа побудови виховної системи класу, що відповідає вимогам часу

Розробник

Матвіюк Оксана Данилівна

Мета і завдання

Мета: створення в класному колективі всіх необхідних умов для формування творчої, соціально орієнтованої, компетентної особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації

Завдання:

 • сприяти інтелектуальному розвитку учнів, розвитку потреби у самовдосконаленні та самопізнанні;
 • формувати компетентну особистість, здатну гнучко адаптуватись в інформаційному середовищі;
 • створювати умови для взаємодії учнів, батьків, педагогів;
 • виховувати активну життєву позицію, демократичні цінності та ідеали, почуття патріотизму та високоморальну особистість

Умови досягнення мети і реалізації завдань

Консолідація зусиль педагогів, адміністрації, батьків, органів учнівського самоврядування, соціально-психологічної служби

Основні напрямки

 • соціальне партнерство з сім’єю;
 • проектування як системоутворююча діяльність;
 • робота з портфоліо

Виконавці

Самоврядування класу, батьківський колектив, класний керівник

Очікувані результати

 • визначення реальних можливостей кожного учня;
 • сформована стійка потреба реалізовувати свій потенціал у сучасному суспільстві;
 • сформовані моральні цінності, високий рівень вихованості, активна життєва позиція;
 • профілактика правопорушень, виховання толерантності, вміння орієнтуватись в суспільстві з врахуванням позицій інших людей;
 • компетентна особистість як модель випускника.

Механізм реалізації

1.     ІНТЕЛЕКТ

Мета: сприяти інтелектуальному розвитку учнів, формуванню їх пізнавальної активності

2.     ЗДОРОВ’Я

Мета: формування в учнів усвідомленого ставлення до свого здоров’я

3.     МОРАЛЬНІСТЬ

Мета: навчання учнів розумінню сутності людського існування, моральних цінностей

4.     СІМ’Я

Мета: зближення інтересів батьків і педагогів по формуванню розвинутої особистості

5.     ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК

Мета: розвиток психологічних якостей особистості

6.     ПРАВО

Мета: формування правової грамотності та правової культури

7.     САМОВРЯДУВАННЯ

Мета: соціалізація особистості

Система контролю

Систематичний аналіз результатів на основі психолого-педагогічного моніторингу. Робота з портфоліо

Критерії ефективності

 • сформованість морального, пізнавального, комунікативного, естетичного і фізичного потенціалів особистості учня;
 • розвиток креативності;
 • прояв індивідуальності кожного учня і класного колективу в цілому;
 • сформованість класного колективу, співробітництво та взаємо підтримка;
 • практичне застосування учнями набутих знань

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -