Екологічний проект «Бабки (Odonata) Ружинського району Житомирської області»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Барвінський Кирило Сергійович, вчитель біології та екології Чорнорудської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської областіБарвінський Кирило Сергійович,
вчитель біології та екології
Чорнорудської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ружинського району Житомирської області

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………3         

Розділ 1. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖУВАНИХ ДЖЕРЕЛ

                 ІНФОРМАЦІЇ……………………………………………………….5        

Розділ 2. РЯД БАБКИ (ODONATA). ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ,

                АНАТОМІЇ ТА БІОЛОГІЇ БАБОК………………………………...14

Розділ 3. КОМАХИ З НЕПОВНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ

                (HEMIMETABOLA)………………………………………………...25

Розділ 4. ВИДОВИЙ СКЛАД БАБОК УКРАЇНИ……………….………….26

4.1. Видовий склад бабок Ружинського

району Житомирської області ……………………………………….............29

4.2. Природні умови району досліджень……………………..……...............35

4.3. Фенологічні групи за періодами льоту бабок………..…….....................37

Розділ 5. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАБОК……………………..……......39

Розділ 6. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ФОТОГРАФУВАННЯ БАБОК…………40

Розділ 7. БАБКИ УКРАЇНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОХОРОНІ……..………..42

Розділ 8.  ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ  РОБОТИ В КУРСІ

                 ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ…..….44

ВИСНОВКИ …………………………………………………………..………46     

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………..………..48                                             

ВСТУП

Актуальність теми. Бабки є одним з найбільш древніх рядів комах і відрізняються високою морфологічною спеціалізацією, завдяки якій багато авторів відносять їх до особливого відділу чи інфраклас, протиставляючи іншим крилатим комахам. Незважаючи на старовину класу, бабки нині - процвітаюча група комах, про що свідчить їх широке розповсюдження, видове різноманіття і велика кількість в прісноводних і навколоводних біогеоценозах практично у всіх кліматичних зон. Завдяки високій чисельності, активному хижацтву і чергуванню в життєвому циклі водної та наземної фаз, бабки вносять істотний внесок у кругообіг речовин у біогеоценозах.

Незважаючи на майже 150-річну історію вивчення одонатофауни Ружинського району Житомирської області, ця територія в одонатологічному відношенні досі залишається недостатньо і вкрай нерівномірно дослідженою.

Мета: 

 - вивчити Фауну бабок Ружинського району Житомирської області,

- виявити її основні зоогеографічні та екологічні особливості.

Завдання:

1. Встановити видовий склад бабок Ружинського району Житомирської області з урахуванням сучасних даних з систематики.

2. З'ясувати географічне поширення бабок на території Ружинського району Житомирської області та проаналізувати характер ареалів.

3. Провести зоогеографічне районування Ружинського району Житомирської області на підставі поширення бабок.

4. Вивчити основні риси екології бабок (фенологія імаго, біотопічна приуроченість личинок).

Об’єкт дослідження: бабки річкових біоценозів лісостепової зони Ружинського району Житомирської області.

Предмет дослідження:  одонатофауна, особливості біології різних видів бабок, фенологічні групи Odonata за періодами льоту.

Методи наукового дослідження:  Збір бабок, спостереження в природі, камеральний обробіток матеріалу, статистична обробка даних.

Наукова новизна. У перше проведено комплексне еколого-фауністичне дослідження бабок Ружинського району Житомирської області. Встановлено видовий склад, уточнені межі розповсюдження в регіоні.  Встановлені основні фактори, що визначають структуру и динаміку бабок в регіоні.  Отримані нові відомості з розміщення, екології їх розмноження і харчування в Ружинському районі Житомирської області.

Теоретичне та практичне значення. Знання екології бабок можуть служити для залучення цих хижаків як одного із засобів біологічного контролю над шкідливими видами комах.

Відомості, отримані за результатами роботи, використовують при проведенні уроків по зоології безхребетних.

Результати роботи можуть бути використані для поглиблених фауністичних та екологічних досліджень у регіоні; зроблена спроба систематизувати матеріали щодо фауни, екології та особливостей біології бабок на території лісостепової зони Ружинського району Житомирської області.

Особистий внесок:  планування роботи,  огляд літератури, збір матеріалу та його вивчення, аналіз, узагальнення і формулювання, висновків виконанні науковим керівником та учнями самостійно. Статистична обробка матеріалу , який був отриманий в наслідок дослідження та спостереження за бабками.   

Апробація результатів дослідження: матеріали дослідження розглядалися  на засіданнях районних та шкільних методичних об’єднаннях вчителів біології та екології, крім того, матеріал роботи з успіхом використовується при підготовці та вивченні тем з зоології безхребетних.

Структура і обсяг роботи: проектна  робота викладена на 57 сторінках друкованого тексту. Складається зі вступу, 8 розділів та висновків. Список літератури містить 20 першоджерел. У роботі вміщені 6 рисунків, 30 фотографій та 5 таблиць.

Завантажити 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –