Інструктивно-методична карта відкритого практичного заняття на тему: «М’ясні страви»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

   Голуб О.А.,
викладач Черкаського комерційного технікуму

 

Інструктивно-методична карта відкритого практичного заняття № 11

з нормативної навчальної дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

за спеціальністю 5. 05170101 «Виробництво харчової продукції»

групи ВХП-13-09-14 денного відділення

Тип заняття: практичне заняття

Актуальність теми полягає в тому, що для майбутніх спеціалістів галузі харчової промисловості важливо знати назви і рецепти приготування мясних страв та вміти пояснювати процес їх приготування англійською мовою, враховуючи особливості мовного середовища; раціонально використовувати набуті навички у своїй професійній діяльності. Знання з даної теми допоможуть вирішити комунікативні проблеми в процесі роботи з іноземними клієнтами та адаптуватись у професійному середовищі.

І. Мета заняття

1.1    Навчальна:

 • вчити студентів користуватися професійною лексикою; 
 • формувати вміння ознайомлювального читання;
 • вчити студентів орієнтуватися у сфері ситуаційного спілкування в процесі роботи з іноземними клієнтами.

1.2   Розвиваюча мета:

 • розвивати інтелектуальні, пізнавальні здібності студентів та комунікативні вміння у сфері професійного спілкування.

1.3   Виховна мета:

 • виховувати органiзованiсть у роботi та вiдповiдальне ставлення до працi;
 • виховувати культуру спілкування, прийняту в сучасному цивілізованому світі;

- формувати знання з історії, культури, традицій та звичаїв харчування українського народу іноземною мовою.                       

II. Методи проведення

2.1.  За джерелами передачі та сприйняття навчальної інформації:

 • словесні;
 • наочні;
 • комунікативне спілкування.

2.2.  За методами активізації навчальної діяльності студентів:

 • мотиваційні;
 • творчо-осмислювальні;
 • пошукові.

2.3.  За методами управління навчальною роботою:

 • навчальна робота під керівництвом викладача;
 • самостійна робота студентів;
 • створення ситуації зацікавленості поглибленням знань з навчальної
  дисципліни та емоційного і естетичного сприйняття навчального
  матеріалу.

2.4. Методи контролю та стимулювання навчальної діяльності:

 • виконання лексичного тесту;
 • виконання завдань до аудіювання;
 • перевірка читання та перекладу тематичного тексту;
 • виконання різнорівневих тестових завдань на закріплення граматичного матеріалу.

III   Інтеграція між навчальними дисциплінами

3.1.  Дисципліна, що забезпечує вивчення даної навчальної дисципліни:

- Технологія виробництва кулінарної продукції:

тема № 3.3 «Технологія виробництва напівфабрикатів з м’яса і м’ясопродуктів»;

- Іноземна мова.

3.2.  Дисципліна, яку забезпечує вивчення даної навчальної дисципліни:

Технологія виробництва кулінарної продукції:

тема № 4.6 «Технологія страв та кулінарних виробів з м’яса та м’ясопродуктів».

IV. Забезпечення заняття

4.1.  Роздатковий матеріал:

 • інструктивно-методичні карти практичного заняття;
 • українсько-англійські/англо-українські словники;
 • картки з тестовими завданнями з граматики;
 • картки з новим лексичним матеріалом;
 • картки із завданнями до аудіювання.

4.2. Технічне забезпечення:

 • мультимедійний проектор;
 • ноутбук.           

V.Види самостійної роботи

5.1. Виконання завдань до аудіювання.

5.2. Переклад тексту.

5.3. Виконання різнорівневих тестових завдань з граматики.

Література                                          

 Базова

1. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. – К.: Освіта, 2001. – 414с.

2. Зощенко Л.А. English of Food Science and Commercial Activity: навчальний посібник. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2002. – 216с.

  Допоміжна

1. Бех П.О. Англійська мова: навчальний посібник.- К.: Либідь, 1996. – 272с.

2. Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування: підручник. - К.: Вища шк., 2002. – 302с.

Інформаційні ресурси

1. angliyska-mova.com.

2. lingua-room.com.

3. subject.com.ua.  

 

Викладач                                               О.А.Голуб

План та організаційна структура практичного заняття

 І. Підготовчий етап:

1. Організація групи: перевірка присутності студентів, перевірка наявності наочності;

визначення теми, мети та плану роботи практичного заняття.

2. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання (відповіді на запитання).

II. Основний етап:

Постановка загальної проблеми викладачем та її обговорення:

Знання правил приготування мясних страв  – важлива складова успішної професійної діяльності працівника харчової промисловості.

Завдання 1. Аудіювання тексту.

1.1. Прослуховування тексту.

1.2. Виконання завдань до прослуханого тексту.

Завдання 2. Опрацювання нових лексичних одиниць.

2.1. Читання вголос за диктором нових лексичних одиниць та їх переклад.

Завдання 3. Опрацювання тематичного тексту.

3.1. Опрацювання нової лексики до тексту.

3.2. Читання та переклад тексту.

3.3. Перегляд відеорецепту приготування   тюфтельок.

Завдання 4. Повторення нормативної граматики.

Завдання 5. Самостійна робота на закріплення граматичного матеріалу (виконання контролюючих завдань).         

IIІ. Заключний етап:

 1. Формулювання висновку з проблеми.
 2. Відповіді на можливі запитання студентів.
 3.  Оцінювання знань студентів.

 IV. Домашнє завдання:

     1. Вивчити нові лексичні одиниці з теми (підготуватися  до лексичного тесту).

     2. Записати в зошиті та вивчити монолог  «My favorite meat dish».

Викладач                                                                             О.А. Голуб

1. Аудіювання тексту

Мета: розвивати  навички  розуміння та сприйняття тексту на слух.

Завдання 1.1: прочитати вголос нові  лексичні одиниці за викладачем та перекласти їх.

to boil – варити, кип’ятити

to roast – смажити (у великій кількості жиру)

to bake – пекти, запікати

to fry – жарити, піджарювати

chips – смажена картопля

crisps - чіпси

Завдання 1.2:прослухати  текст.

All about Potatoes

A lot of potatoes are eaten in many parts of the world, particularly in Northern Europe and North America. The potato had been cultivated in America before it became important food in Europe, Africa and Asia. It was introduced to England in the time of Queen Elizabeth I in the 16th century. Nowadays it is such an important part of the Englishman's diet.

Potatoes can be cooked in many different ways. The four main methods used in England are boiling, roasting, baking and frying. When pota­toes are boiled, they are cut up and put in a saucepan with water and a little salt. When po­tatoes are baked, they are put in an oven for half an hour. They usually are not peeled. Baked po­tatoes with their skins on are called "potatoes in their jackets". Roasting is like baking because it is usually done in an oven. The main difference between baking and roasting is in the usage of fat. Fat is used while you are roasting, but it is not while you are baking.

In Britain fried potatoes are called "chips". We must be careful not to get confused about the meaning of the word "chips". Potato crisps are very thin slices of potato fried by a special fac­tory method and sold in a plastic bag.

One of the most popular dishes in Britain is fish and chips. In every town in Britain there are fish and chips shops where one can go and buy chips and fish for the whole fa­mily.

Завдання 1.3:виконати завдання до прослуханого тексту.

Write true (T) or false (F)

 1. Very little potatoes are eaten in many parts of the world.
 2. Potato had been cultivated in Africa before it came to the Europe.
 3. Potatoes can be cooked in four main ways.
 4. When pota­toes are boiled, they are put in an oven.
 5. Baked po­tatoes with their skins on are called "potatoes in their jackets".
 6. The main difference between baking and roasting is in the usage of water.
 7. In Britain fried potatoes are called "crisps".
 8. Potato crisps are very thin slices of potato fried by a special fac­tory method.
 9. The four main methods used in England are boiling, roasting, baking and frying.
 10. One of the most popular dishes in Britain is fish and chips.

2. Опрацювання нових лексичних одиниць

Мета: формувати лексичні навички говоріння в ситуативному мовленні.

Завдання 2.1.: прочитати вголос за диктором нові лексичні одиниці та перекласти їх.

youtube.com/watch?v=-iM1k7Z8FdI

3. Читання та переклад тексту

Завдання 3.1.:прочитати  та перекласти  нову  лексику до тексту.

to slice

tsp. (скор. від teaspoon)

Tbsp. (скор. від tablespoon)

to soften

a core

to peel off

tongs

a pot

paper towel

a bowl

rubber spatula

nutmeg

a wrap

to solidify

a stem

a toothpick

stuffing

to simmer

broth

/slais/

/’ti:spun /

/’teiblspun /

/;soft(ə)n /

/ kɔ:/

/pі:l/

/tɔŋs /

/pɔt/

/’tauəl/

/bəul/

/’spӕtjulə/

/’nʌtmeg/

/rӕp/

/sə’lidifai/

/stem/

/’tuθpik/

/’stʌfiŋ/

/’simə/

/broθ/

нарізати тоненькими скибочками

чайна ложка

столова ложка

пом’якшувати(ся)

серцевина, середина

очищати(ся), знімати (шкірку)

щипці

каструля

паперовий рушник

чаша, миска

гумова лопатка

мускатний горіх

обгортка

тверднути

стебло, основа

зубочистка

начинка

кип’ятити (на малому вогні)

бульйон, м’ясний відвар

Завдання 3.2.: прочитати та перекласти тематичний текст.

Stuffed Cabbage Rolls

Prep time 30 mins

Cook time 60 mins

Total time 1 hour 30 mins

 Serves: 4 (12 cabbage rolls)

Ingredients

 • half large onion
 • 2 Tbsp. olive oil
 • 1 large head of cabbage (will need 12 cabbage leaves)
 • salt
 • 1 kg. ground meat (preferably one part kg. pork and three parts kg. beef)
 • 1 Tbsp.  flour
 • half Tbsp. butter
 • parsley for garnish

For Stuffing

 • 1 egg
 • 2 Tbsp. milk
 • half tsp. nutmeg
 • freshly ground black pepper

For Sauce

 • 2 bay leaves
 • 1 large garlic clove, minced
 • 1 can of diced tomatoes
 • 1 Tbsp. white wine
 • 1 cup chicken/vegetable broth

Equipment you will need

 • 1 pot
 • 1 bowl
 • 12 toothpicks
 • aluminium foil

Instructions

 1. Mince the onion. With the knife tip pointing toward the root, thinly slice the onion. Then slice the onion horizontally. Then cut perpendicular to the first slices you made.
 2. In a frying pan, heat 1 Tbsp. olive oil on medium heat and sauté onion until softened, about 4 to 6 minutes.
 3. Start boiling 2L water and add 1 tsp. salt when boiling. Remove the center core of the cabbage with a knife.
 4. Cook the cabbage until the leaves start to peel off, about 5 minutes. Using kitchen tongs or a fork, peel off and take out loosen cabbage leaves from the pot.
 5. Put the cabbage leaves into iced water to stop the cooking process. Remove excess water from them with a dry paper towel.
 6. In a large bowl, mix the meat and onion with your clean hands or a rubber spatula.
 7. Add 1 egg,  2 Tbsp. milk, half tsp. nutmeg, 1 tsp. salt, and pepper.
 8. Mix well until the mixture is combined. Cover with plastic wrap and keep in the refrigerator for 15-30 minutes (this step is optional; however, it helps to solidify fat, keep the meat juicy and prevent from drying out).
 9. Try to divide the mixture into 12 equal parts.
 10. Starting with the stem end, roll the cabbage leaves up.
 11. Insert a toothpick to secure the edge so the roll doesn’t fall apart while cooking. Repeat with the remaining leaves and stuffing.
 12. In a large pot heat 1 Tbsp. of olive oil on medium heat and cook 2 bay leaves and minced garlic. Then stir in the diced tomatoes.
 13. Reduce the heat to medium low. Add 1 Tbsp. white wine, half tsp. salt, and freshly ground black pepper, and bring it to simmer on medium heat.
 14. Place the cabbage rolls side by side in rows in the pot. Pour 1 cup of  chicken/vegetable broth.
 15. Place aluminum foil on top of the cabbage rolls. Cover to cook on medium heat. After boiling, lower the heat to medium low heat and simmer for 30 minutes. Add half Tbsp. butter to give it a little shine and more flavor.
 16. When you are ready to serve, carefully pick up the stuffed cabbage roll with kitchen tongs and put in a serving dish. Remove the toothpick and pour the sauce on top. Garnish with parsley and serve.

Завдання 3.3.: переглянути та перекласти за диктором відеорецепт приготування   тюфтельок.

youtube.com/watch?v=6ViUx0xui8Q

4. Повторення нормативної граматики

Мета: формувати граматичні навички говоріння (множина іменників).

-s

a cat — cats

a book — books

a rose — roses

 

-es

a box — boxes

a brush — brushes

a match — matches

a class- classes

-y (після приг.)

a story — stories

an army — armies

 

-y (після гол.)

a boy – boys

a toy - toys

 

-f (fe)

a knife — knives

a life — lives

a wife — wives

a wolf — wolves

a leaf — leaves

                      -o

а hero — heroes

а potato — potatoes

 

-th

а mouth — mouths

a path — paths

a bath — baths

Винятки:

a man — men

a woman — women

a foot — feet

a tooth — teeth

a goose — geese

a mouse — mice

a sheep — many sheep

child— children

ox— oxen

5. Самостійна робота на закріплення граматичного матеріалу

Мета: проконтролювати знання граматичного матеріалу та розвивати навички використання граматики в ситуативному спілкуванні .

Завдання 6.1.: виконати різнорівневий граматичний тест.

«5»

Доберіть іменник у необхідній формі.

 1.  My mother spoke many ... .

a) words           b) word           c) wordes 

 1.  The ... was full.

a)  moons        b)  moon         c) moones 

 1.  The two ... lived in that house.

a)  ladys          b)  lady           c)  ladies 

 1.  In one ... all blood in my body stopped.

a)  moment      b)  moments    c)  momentes 

 1.  A dark ... was over London.

a)  clouds        b)  cloud         c)  cloudes 

 1.  I saw two ... suddenly.

a)  women       b)  womans     c)  woman

 1.  She put that singular ... to me.

a)  question     b)  questions   c)  questiones 

 1.  Her ... were nervous.

a)  lip               b)  lips             c)  lipes 

 1.  The ... was rapid.

a)  utterance    b)  utterances  c)  utterancies 

 1.  I could not guess what sort of a ... she was.

a)  women       b)  woman       c) womans 

    11. We are …..

a) engineer’s; b) engineers’; c) engineers ; d) engineer.

12. The ….. are on the table.

a) matches’; b) matches; c) match; d) match’s.

13. My ….. name is Mary.

a) sister; b) sisters; c) sisters’; d) sister’s.

14. My ….. flats are light and comfortable.

a) friend’s; b) friends’; c) friend; d) friends.

15. They are …..

a) brother’s; b) brothers’; c) brothers; d) brother.

16. ….. 2 children are the students.

a) Mary’s; b) Mary; c) Marys’; d) Maries.

17. What kind of ….. is this ?

a) classroom’s; b) classrooms’; c) classroom; d) classrooms.

18. The ….. in my room are yellow.

a) wall; b) walls; c) wall’s; d) walls’.

19. Does your ….. wife speak Spanish well?

a) friend; b) friends; c) friends’; d) friend’s.

20. This ….. is white.

a) cup’s; b) cups’; c)cup; d) cups.

 «4»

Доберіть іменник у необхідній формі.

1. My ….. office is near her house.

a) sister; b) sisters; c) sister’s; d) sisters’.

2. The ….. translation was correct.

a) student; b) students; c) student’s; d) students’.

3. I never saw a ….. looks so worn.

a) mans; b) men’s; c) man; d) men.

4. Are my ….. flats comfortable?

a) brother; b) brothers; c) brother’s; d) brothers’.

5. His ….. name is Mary.

a) wife; b) wives; c) wife’s; d) wifes.

6. My ….. family lives in Kiev.

a) friend’s; b) friend; c) friends’; d) friends.

7. Some ….. don’t like to play.

a) child; b) childs; c) childrens; d) children.

8. My ….. sons are 4 and 10.

a) sister; b) sisters’; c) sister’s; d) sisters.

9. It took them an ….. to get there by car.

a) hour; b) hours; c) hour’s; d) hours’.

10. His ….. health is still poor.

a) wifes; b) wives; c) wife’s; d) wife.

11. The ….. leaves are turning golden.

a) tree; b) tree’s; c) trees’; d) trees.

12. This ….. is my sister.

a) girl’s; b) girls’; c) girl; d) girls.

13. We have two ….. , a boy and a girl.

a) childs; b) childrens; c) children; d) child.

14. That ….. bag is very small.

a) women; b) women’s; c) woman’s; d) woman.

15. Please cut this apple into two …..

a) half; b) halfs; c) halves; d) half’s.

«3»

Доберіть іменник у необхідній формі.

 1.  My mother spoke many ... .

       a) words    b) word           c) wordes 

 1.  The ... was full.

       a)  moons b)  moon          c) moones 

 1.  The two ... lived in that house.

       a)  ladys   b)  lady            c)  ladies 

 1.  In one ... all blood in my body stopped.

       a)  moment           b)  moments    c)  momentes 

 1.  A dark ... was over London.

       a)  clouds b)  cloud          c)  cloudes 

 1.  I saw two ... suddenly.

       a)  women            b)  womans     c)  woman

 1.  She put that singular ... to me.

       a)  question          b)  questions   c)  questiones 

 1.  Her ... were nervous.

       a)  lip                    b)  lips             c)  lipes 

 1.  The ... was rapid.

       a)  utterance         b)  utterances  c)  utterancies 

 1.  I could not guess what sort of a ... she was.

       a)  women            b)  woman       c) womans 

Викладач                                                            О.А. Голуб

Завантажити презентацію до інструктивно-методичної карти відкритого практичного заняття «М’ясні страви»

Інструктивно-методична карта відкритого практичного заняття «М’ясні страви»

Інструктивно-методична карта відкритого практичного заняття «М’ясні страви»

Інструктивно-методична карта відкритого практичного заняття «М’ясні страви»

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -