Методична розробка "Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури як  засіб  розвитку полікультурної компетенції учнів"

Навчальний рівень: 

Опришко Ірина Георгіївна,
вчитель зарубіжної літератури та російської мови
Мереф'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Мереф'янської міської ради Харківської області 

Сучасна школа має готувати не лише носія знань, а й творчу особистість, яка здатна використовувати здобуті знання для конкурентноспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто формувати компетентну особистість. Тому  гостро постає питання організації навчального процесу з точки зору компетентнісного підходу. У сучасному світі у зв’язку з процесами глобалізації та зростанням взаємозалежності людей з різних країн та культур надзвичайно важливої ролі набуває формування полікультурних компетенцій школярів.  Проблема полікультурного виховання є однією з пріоритетних в Концепції нової української школи. Концепція розвитку освіти передбачає синтез різних навчальних дисциплін, насамперед предметів гуманітарного циклу в парадигмі культури та розробку інтегрованих курсів, які характеризуються системністю, комплексністю, цілісністю, синтезом і гармонією. Це викликано  суттєвим недоліком сучасного світобачення учнів, які не сприймають світ  цілісно. Маючи певний набір знань з окремих предметів, вони не розуміють  взаємопов’язаних процесів, явищ, які їх оточують. Виправити це і становить  на меті  нова парадигма освіти.

Чільне місце у вирішенні цієї проблеми посідає літературна освіта учнів, зокрема предмет «Зарубіжна література». Можна з впевненістю сказати, що література, впливаючи на формування і розвиток особистості, розкриває бачення світу і допомагає зрозуміти свою позицію відносно почутого чи побаченого. Одним із засобів  розвитку полікультурної компетентності є компаративний аналіз, тобто вивчення явищ мистецтва слова шляхом зіставлення їх з іншими подібними явищами переважно в різних національних письменствах. Актуальність компаративного вивчення літератур зумовлюється потребами самого життя . По-перше, урахування взаємодії літератур різних народів допомагає  учням краще пізнати не тільки національні літератури, а й літературу рідну, усвідомити її місце у світовому літературному процесі. По-друге, поява нових історико-літературних матеріалів, літературознавчих розвідок відкриває неосяжні обрії у взаємопов'язаному вивченні літератур. По-третє, порівняльний аналіз на уроках зарубіжної літератури – це ефективна можливість впровадження в освітній  процес проблемного навчання, дослідницької діяльності, розвитку образного мислення школярів.

Спектр використання засобів компаративного аналізу дуже широкий, не обмежений у часі і просторі: від байок Езопа до творів письменників - постмодерністів. Порівняльне  вивчення  літератур  розпочинаємо з простого, із зіставлення творів, що належать до однієї художньої системи, до одного жанру й стилю, здійснюючи зіставлення на різних рівнях: теми , сюжету, композиції, жанрової структури, стилістики тощо, фіксуючи при цьому, що в них повторюється і якою мірою, що редукується , що трансформується і т. ін. Цим шляхом досягається не тільки виявлення типологічних спільностей літературних явищ, а й поглиблене проникнення в їхній художній світ, в їхню індивідуальну неповторність. Як і інші шляхи аналізу, компаративний шлях повинен мати чітко визначені етапи: підготовчий, реалізації та узагальнення. На підготовчому етапі збираємо додатковий матеріал, який сприяє глибшому розумінню художнього тексту. Його мета – розкрити можливості вивчення світової літератури у тісному зв'язку з рідною. На цьому етапі звертаємося до контактних зв'язків. Вони встановлюються під час вивчення тієї чи іншої епохи, літературного напряму, стилю, школи, течії; біографії та творчого шляху письменника (зустрічі, листування, переклади, обмін творчими планами, впливи і взаємовпливи, обізнаність письменника з творчістю іншого митця, традиціями, якщо все це має документальне підтвердження); історія виникнення твору, сюжету (запозичення або передачі сюжету одного письменника іншому). Накопичений матеріал зручно систематизувати у таблиці, які можуть доповнюватися на кожному наступному уроці з вивчення творчості письменника (Додаток 1). Вивчення контактних зв'язків допомагає учням усвідомити взаємозв'язок і взаємодію національних літератур, готує їх до реалізації другого етапу компаративного шляху аналізу, на якому розглядаємо генетичні зв'язки усіх рівнів, тобто проводимо саме аналіз даного художнього твору в зіставленні з іншим. На останньому етапі  компаративного аналізу – узагальненні – робимо висновок  про своєрідність світоглядних позицій  та художньої манери авторів порівнювальних творів. Зясувавши причини взаємодії  різноманітних літератур, учні визначають специфіку  кожного з творів. Увагу учнів зосереджуємо  на типологічних  схожостях й причинах їх появи, а також відмінностях, які є виявом  національної самобутності  та індивідуального стилю  митців.

Компаративний метод доцільно застосовувати вже з 5 класу, поступово вводити в освітній процес елементи порівняння як пізнавальної операції.  Починати краще  з використання неповного та однолінійного порівняння, а також зіставлення схожих явищ.  Так, наприклад, при вивченні казкової творчості особливу увагу приділяємо зіставленню казок слов'янських народів, предки яких жили поруч і розмовляли близькими мовами. Для такого порівняння можна використати таблицю (Додаток 2).

При вивченні міфів Давньої Греції (6 клас) важливо повідомити, що грецька міфологія живила творчість багатьох українських письменників:  Г. Сковороди,  І. Франка, Л. Українки, Л. Костенко та ін. Після прочитання міфу     «Деметра і Персефона»  пропоную школярам завдання, спрямовані на порівняння типологічно близьких текстів, в результаті виконання яких учні можуть прийти до важливих висновків (Додаток 3).

Після закінчення вивчення теми "Міфи і перекази" у 6 класі проводимо урок розвитку мовлення «Складання порівняльної таблиці для характеристики міфу і казки», при вивченні теми  «Байки» у 6 класі – дослідницьку роботу «Порівняльний аналіз байок».  Після колективного складання вищезазначених таблиць з метою закріплення матеріалу пропонуються завдання по групам. (Додаток 4). Всі члени групи по черзі повинні взяти участь у складанні колективної відповіді. Кожен учень проголошує одну тезу або аргумент на доказ тези і передає «естафетну паличку» товаришу. Відповідь складається доти, доки всі тези і аргументи не вичерпаються.

 На нашу думку, в середніх класах найбільш ефективним може бути залучення контактних і типологічних зв'язків. Так, перший з названих типів зв'язків реалізується за допомогою наступних видів робіт: читання типологічно споріднених текстів, переказ уривків з текстів з елементами порівняння, вибірковий переказ з елементами порівняння, характеристика персонажів з елементами порівняння, бесіда за художніми творами (або уривками з них) з метою узагальнюючого порівняння, твір оповідного характеру з елементами порівняння, твір описового характеру з елементами порівняння. При цьому доцільно ознайомити учнів із пам'ятками до конкретних видів робіт. (Додаток 5). В старших класах перевагу надаємо  єврістичним методам, творчому читанню текстів, проблемним ситуативним диспутам тощо.

Цікавим є розгляд зарубіжної літератури крізь призму української поезії. Адже неможливо назвати видатного представника рідного письменства, творчість якого б не відображала певні грані міжнаціональних взаємин. Художні портрети зарубіжних письменників, наслідування, переспіви, стилізації, ремінісценції і т. ін. –  всі ці прояви творчого осмислення надбань світової літератури, яскраво відображені в українській поезії, відкривають широкі обрії у викладанні словесності. Поетична спадщина митців України допомагає школярам збагнути місце рідного письменства у світовому літературному процесі, приверне їхню увагу до деяких аспектів міжнаціональної взаємодії (Р. Бернс "Джон Ячмінне Зерно" (переклади С. Маршака, М. Лукаша) і С. Єсеніна  " Песнь о хлебе" ) , знаходити спільні  образи  в пейзажних творах різних письменників, які навіюють читачеві певний настрій (Й.Гете «Нічна пісня подорожнього», М. Лермонтов «Гірські вершини», П. Тичина «Гаї шумлять»),  уславлення  сильної особистості, здатної за  будь-яких умов   залишатися людиною  ( Р.Кіплінг «Якщо…», Л. Костенко «Чайка на крижині», В. Симоненко «Ти знаєш, що ти людина»).

 Компаративний аналіз можливий і при вивченні прозових та драматичних творів, він дає можливість показати своєрідність сюжетів, схожість героїв,  погляди різних народів на певні моральні проблеми. Доречно зіставляти «вічні образи» та «вічні теми» в  світовому та  рідному письменстві: М. де Сервантес «Дон Кіхот» та образи благородного ідальго у творчості   І. Франка, Б. Грінченка, Л. Костенко та ін.;  О.де Бальзак  «Гобсек» та  І. Карпенко-Карий (проблема згубної влади грошей); Мольєр «Міщанин-шляхтич» та  І.Карпенко - Карий «Мартин Боруля»; Л. Толстой «Анна Кареніна» та І. Франко «Украдене щастя» (проблеми сім’ї); О. Купрін «Гранатовий браслет» та Г. Тютюнник «Три зозулі з поклоном» , І. Тургенів «Ася» та І. Франко «Перехресні  стежки», вірші О. Пушкіна та В. Сосюри ( тема кохання.).

При вивченні роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», який  вражає розмахом, естетичною глибиною і філософською складністю , про що , крім історії написання роману і самого роману як художнього твору, незаперечно свідчать численні джерела, з якими він пов'язаний, слід розглянути ці джерела, тому що без знання про них буде важко збагнути ті складні питання, які постають під час вивчення роману. Через велику кількість і складність матеріалу, який становить зміст даної теми, цілком доречним є використання таблиць (Додаток 6). Першу таблицю учні заповнюють із допомогою вчителя, який розповідає їм про джерела роману. Для роботи з іншими таблицями клас поділяємо групи, кожна з яких отримує одну з таблиць із заповненою колонкою ліворуч, а відтак завданням груп є заповнення колонки праворуч, що без знання тексту роману М. Булгакова зробити буде неможливо.

Таким чином, ми можемо впевнено стверджувати, що компаративний аналіз можна і потрібно використовувати на уроках зарубіжної літератури, бо з його до­помогою учні вчаться самостійно мислити, аналізувати і порівнювати, робити логічні висновки.                                                                                                         

Додаток 1

Таблиця 1                                       В. Шекспір

 

Українські та російські перекладачі творів Шекспіра

Письменники та критики світу про Шекспіра

Твори Шекспіра на театральній сцені, теле та кіноекрані, у живопису

Розвиток шекспірівських традицій у творчості митців

П. Куліш

М. Старицький

С. Грибінка

М. Некрасов

Б. Пастернак

С. Маршак

Г. Кочур

Т. Шевченко

Л. Українка

І. Франко

О. Пушкін

Вольтер

Й. В. Гете

В. Гюго

" Гамлет"

У головних ролях

М. Чехов

К. Станіславський

В. Висоцький

у фільмі:

І. Смоктуновський

Т. Шевченко

Л. Українка

О. Пушкіх

Ф. Достоєвський

О. Островський

Г. Гегель

А. Шпегель

 

Таблиця 2                                        Дж. Байрон

 

Українські та російські перекладачі Байрона

Письменники та критики світу про Байрона

Байрон про Україну

Байронізм у літературах світу

П. Куліш

І. Франко

В. Фішер

В. Левін

Т. Шевченко

О. Пушкін

М. Лермонтов

О. Герцен

Г. Гейне

Ш. Петефі

«Мазепа»

у Німеччині – Г. Гейне, в Угорщині – Ш. Петефі, у Польщі – А. Міцкевич, в Україні – Т. Шевченко, в Росії – О Пушкін, М. Лермонтов

 

Таблиця 3                            О. Бальзак  

Українські та російські перекладачі Бальзака

Письменники та критики світу про Бальзака

Бальзак в Україні

Бальзак про Україну

Розвиток бальзаківських традицій у творчості

Твори Бальзака і мистецтво

Ф. Достоєвський

М. Лінд

Б. Гріфцов

Є. Старинкевич

Є. Дроб’язко

О. Герцен

П. В’яземський

В. Гюго

Е. Золя

Київ

Бердичев

Листи до Ганської

О. Пушкін

М. Гоголь

Ф. Достоєвський

І. Карпенко-Карий

В. Гюго

Ж. Санд

Картини

О. Домьє

А. Делиньєра

 

 

Додаток 2

Таблиця можливих взаємозв'язків у вивченні казок слов'янських народів.

Твори зарубіжної літератури

Можливий український варіант

 1. Казки, в яких засуджується черствість, пожадливість, недалекість багатіїв і підносяться чесність, доброта і розум людей праці.

"Два брати" (польська),

"Чудодійний млинок" (чеська),

"Мудра діва" (російська)

"Як Стецько з паном розмовляв" (білоруська)

"Про правду і кривду",  "Вівчар Василько і золоті гори", "Мудра дівчина", "Як пан гавкав на старого пня"

 1. Казки про мачуху та про двох дівчат – добру і злу.

"Брати - місяці" ( словацька )

" Морозко " ( російська)

"Гарна і погана дівчина" (лужицька)

" Про двох дівчат, добру й лиху"

(польська)

"Дідова дочка й бабина дочка"

"Кобиляча голова"

 1. Казки ,в яких розповідається про те, як у пригоді людям стають тварини

" Про хлопця та його собачку, котика і левеня" (польська)

"Принц та його чарівний кінь" (лужицька)

"Крихітка - Хіврунька" (російська)

"Про бідного парубка та царівну "

"Кобиляча голова"

 1.  Казки про хитрість лисиці.

"Горщик меду" ( лужицька)

" Чому ведмідь з лисичкою не дружить

(чеська),

"Лисиця і вовк" ( російська )

"Як лисиця шила вовку шубу" (російська)

" Лисиця - повитуха " ( російська)

"Лисичка - кума"

"Лисичка-сесричка і вовк - панібрат"

 1. Казки, в яких діють безстрашні народні богатирі

" Іван - селянський син і Чудо - Юдо'

(російська)

"Удовенко"( білоруська)     

"Котигорошко"

"Кирило Кожум'яка"

 

 1. Казки про тварин, в яких засуджується ледарство.

" Пшеничний колосок"

" Курочка, мишеня і тетерів "(російська)

" Колосок "

" Півник і двоє мишенят"

Додаток 3

Уважно прочитайте уривки з грецького міфу «Деметра і Персефона» та оповідання Є. Гуцала "Весна".

1.  "Як же зраділа вся природа появі Деметрової дочки! Кора йшла до матері, а земля стелила їй під ноги зелений килим із барвистими квітами. Весело заспівали птахи, знову задзвеніли гірські ручаї, зазеленіли поля"

"Та от повертається Персифона, земля прокидається від зимово­го сну, ласкаво сяє сонце, і все навкруги розцвітає

2.  "Блакитними очима дивиться мені в очі весна.

Вона ще молода, ніжна, усміхається святково й чисто, в її ледь чутному диханні - збудлива таємниця свіжості, краси природи, що завжди відроджується і відроджується. Ще так недавно бігла по дніпровських кручах рудою лисицею осінь, бігла барвисто, холодним повівом несло від її прудкого, безповоротного бігу. Так недавно дихало в мої думки студеним пахом зів'ялого листя , а вже сьогодні - лагідне, шовковисте повітря весни купає мої очі, вся земля наче випромінює благодатну снагу, що помагає рости не тільки траві, деревам, а й мріям людським. Стоять верби, опушені зелененьким листям, і, здається, чують   сплески журавлиних сурем у піднебессі, легенький бентежливий передзвін - прозорий, кришталевий ".

(Е. Гуцало)

Питання для еврістичної бесіди.

 1. Який настрій виник у вас, коли ви читали ці тексти ?
 2. Про весну в яких місцевостях йдеться в цих уривках? Завдяки чому ви здогадались ?
 3. Якою постає весна у грецькому міфі тау творі сучасного укра­їнського письменника ?
 4. Чим ці уривки перегукуються один з одним ?

Додаток 4

Порівняльна таблиця для характеристики міфу і казки

Казка

Міф

Спільні риси

 1. Жанр усної народної творчості.
 2. Колективний твір
 3. Вигадані події, герої
 4. Елементи фантастики
 5. Образність, поетичність мови.

Відмінності

1.         Свідома вигадка, що мала на меті повчання. В основі - протиставлення мрії та дійсності.

 1. Дійові особи (люди, рослини, звірі) згруповані контрастно, виступають носіями певних людських якостей.
 2. Герой сам творець своєї долі, бореться за неї.

4.Традиційна структура і композиція (зачин, основна частина, кінцівка), однакові початки і закінчення.

5.Сюжет багатоепізодний з драматичним розвитком подій, але щасливим за­кінченням.

 1. Виникли з потреби пояснити світ, природні явища.

 

 1. Герої - міфічні істоти, пов'язані з віруванням наших предків.

 

 1. Віра у вплив вищих сил на долю людей, цілих народів.
 2. Відсутність строгої структури, характерний повільний, неспішний розвиток дії.
 3. Сюжет багатоепізодний , але закінчення різне.

З метою закріплення матеріалу пропонуються завдання по групам:

 1. Користуючись таблицею, складіть розповідь про особливості жанру казки.
 2. Користуючись таблицею, складіть розповідь про особливості міфів .
 3. Користуючись таблицею, складіть розповідь про відмінності між міфом і казкою.

4.  Користуючись таблицею, доведіть, що "Яблуко розбрату" - міф.

Порівняльна таблиця «Байки  Езопа та І.Крилова "Вовк і Ягня»

Езоп

Крилов

Спільне

 1. Місце дії
 2. "Боротьба" між персонажами
 3. Діалог між героями
 4. Трагічна кінцівка байки
 5. Мораль

 

1. Мова прозова.

2. Лаконічний діалог.

3. Відсутність художніх засобів. Перевага дієслів , прості синтаксичні конструкції.

4. Мораль в кінці твору.

5. Констатація соціальної проблеми.

 

1. Мова віршована.

2. Значно розширений діалог.

3. Широке використання різних частин мови, наявність епітетів, різноманітність синтаксичних конструкцій.

4. Мораль на початку твору.

5. Загальнолюдська проблематика

Потім пропонується порівняти оригінал байки Крилова з перекладом М.Терещенка (сюжет, розвиток дії, образи, мовна характеристика, художні особливості).

Додаток 5

Пам'ятка до підготовки переказу уривка тексту з елементами порівняння:

 1. Уважно прочитайте тексти.
 2. Відшукайте і прочитайте потрібні уривки.
 3. Подумайте, що є спільне у них ( тема, події, герої, опис природи та інше) ?
 4. Чим вони відрізняються ?
 5. Складіть план переказу .
 6. Підберіть цитати , які допоможуть вам у розповіді.

Пам'ятка до підготовки до характеристики літературних героїв з елементами порівняння.

 1. Уважно прочитайте художні твори.
 2. Відберіть інформацію , необхідну для характеристики названих літературних героїв ( зверніть увагу на опис зовнішності, їхню поведінку, мову).
 3. Подумайте, що їх об'єднує.
 4. Чим вони відрізняються .
 5. Як ви ставитесь до кожного з них? Кому більше симпатизуєте або кого більше засуджуєте? Доведіть свою думку.
 6. Складіть план характеристики.

7.  Доберіть цитати, приказки або прислів'я, які допоможуть вам у розповіді.

Додаток 6

Таблиця 1. Джерела роману М. Булгакова

Реальні факти життя Булга­кова та історії СРСР у 1920-1930 р.р.

 

Життя в СРСР у 1920-1930 р.р., мистецькі організації, побут го­родян, репресії, долі митця тощо. Життя Москви та Києва, двох міст , з якими найбільше пов'язана діяльність митця.Історія кохання з О. С. Булгаковою (Шиловською), яка стала прообразом Маргарити.   

 

Книжні

 

Е. Ренан "Житгя Ісуса", Г. Сенкевич           " Куди йдеш " , А. Франц "Прокурор Іудеї", Й. В. Гете " Фауст ", Гофман "Малюк Цахес", "Золотий горнець", твори М. Гоголя, філософія Соловйова, твори Ф. Достоєвського тощо           

Міфологічні

 

Євангельські легенди про Ісуса Христа, Понтія Пі лата , Іуду та
інші біблійні міфи про диявола та поєдинок Христа з ним.
Слов'янські міфи про відьом, демонів , нечисту силу . Європей­ські міфи

( німецька легенда про народження Пілата , швейцарсь­ка легенда про неспокій Пілата і його муки тощо). Апокрифи (різні трактування долі Іуди , Пілата та інших біблійських персонажів)   _________

 

Враження від творів мистецтва

« Демон ", " Шестикрилий Серафим " Врубеля , полотна В. Васнецова у Володимирському соборі в Києві, художня панорама " Голгофа" тощо

Таблиця 2

" Божественна комедія"

"Майстер і Маргарита"

Прийом подорожі загробним світом

Земля як стихія абсурдного, ненормального існування перетворюється на пекло. Реальний світ постає як загробний, бо тут гинуть духов­ні ідеали, люди, життя.

У "Божественній комедії " загробним світом подорожує автор

У Булгакова подорож здійснює Воланд і його почет. Авторська місія - викривальна , диявол виявляє все приховане земне зло.

Зображено різні кола пекла, чистилища і раю, через які проходить герой. Там він бачить і грішників , і праведних людей, і святих.

Пекельні кола в "Майстері та Маргариті " - це різні боки суспільної системи та людських вад. Через духовне очищення, внутрішню зміну проходять лише душі майстра та Маргарити.

Провідниками Дайте у загробному світі були Вергілій, Матильда, Беатріче.

Автор постійно кличе за собою читача : " За мною , мой читатель, за мною... "

Таблиця 3

" Фауст" Й. В. Гете

"Майстер і Маргарита"

Мефістофель    демон-спокусник, дух зла.

Мефістофель спокушає Фауста різними реча­
ми : золотом , коханням, владою…

 

Воланд - диявол, сила зла, у романі показаний, як сила справедливості ( " Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо")

Воландові у Москві 30-х років вже не треба нікого спокушати

 

Маргарита - уособленню чистоти , жіночості, кохання , але вона показана як жертва кохан­ня, як жертва обставин, диявольського задуму

 

Маргарита - символ кохання і відданості, вона не жертва ,а рятівна сила для майстра. НавітьВоланд визнає її силу, називаючи її королевою Марго.____________

Маргарита допомагає майстрові здобути ви­нагороду - але вже не світло , а спокій ( бо він був звичайною людиною, а не святим і не ге­роєм)_________

 

Мотив поєдинку    змагання Мефістофеля і Фауста

 

У романі майстер і Воланд ні про що не домовлялися. Автор проголошує творчу незалеж­ність митця. На майстра ніхто не впливає, хоча і суспільство, і Воланд втручаються в йо­го долю

Таблиця 4

Гоголь І Булгаков

Традиції Гоголя

Новаторство Булгакова

Мотив подорожі (пригоди Чичикова)

Подорож Воланда з почтом Росією 1830-х р.р.

Тема "мертвих душ" (у прямому й переносно­му значенні: мова йде не тільки про мертвих селян, але й про "померлі" душі

Фантастика у Булгакова ( пригоди Воланда, політ Маргарити та ін.) має кілька функцій:  другий бік реальності, це засіб показу справж­ньої сутності людей і суспільства; це худож­ній прогноз, геніальні передбачення митцем жахливих перетворень у суспільстві.

Ліричні відступи у " Мертвих душах", ліризм прози Гоголя.

Ліричні відступи Булгакова втілюють точку зору автора, його уболівання за долю людей і світу.

Митець- пророк і провідник Божих заповідей (" Вибрані місця з листування з друзями")

Майстер пише про Єршалаїм, про Ієшуа, аби нагадати людям біблійні істини.

 

Таблиця 5.

Ф. Достоєвський

М. Булгаков

Мотив " вседозволеності" (якщо немає бога, то немає і диявола, тобто немає ні раю , ні пекла, отже, все дозволено в земному світі )

 

Суперечка між Берліозом і Бездомним про те, чи існував насправді Христос. Мотив "вседоз­воленості " надалі постійно звучить у романі. Все дозволено в земному світі: писати доноси, красти, брехати, арештовувати безвинних людей тощо

 

Князь Мишкін («Ідіот») ~ божевільний , але він єдина нормальна людина в божевільному світі

 

Майстер опинився у божевільні, бо він здога­
дався про реальний стан речей ( " Я знал...")
Булгаков розвиває тему суспільного
божевілля, соціального абсурду.

Мотив "бісів" , які входять у людей і спричи­
няють їхню духовну загибель ( роман "Біси"),
- геніальне передбачення письменника постійно відчуваегься в романі

Майстер опинився у божевільні, бо він здога­
дався про реальний стан речей ( " Я знал...")
Булгаков розвиває тему суспільного
божевілля, соціального абсурду.

" Біси "живуть і процвітають у Москві 30-х р. "Бісівська" атмосфера

постійно відчуваегься в романі

Таблиця 6

Переосмислення євангельського образу в романі "Майстер і Маргарита"

Євангелії

" Майстер і Маргарита"

Син Бога і людини (божественне походження)

Ієшуа - звичайна людина, він не знає про те, що Іуда - зрадник, не знає про неминучість страти. Підкреслюється приналежність персо­нажа до людського роду.

Мандрує світом і творить різні дива, утверд­жуючи силу християнства

Зникає мотив дива. Ієшуа не володіє силою чарівника.

Піднесена розповідь про Христа. Урочистий опис його жертовності в ім'я людей

Розповідь про Ієшуа позбавлена урочистості, вона радше наближена до земного плану, сповнена реального трагізму.

Христос проповідує Божі заповіді, повчає людей своїми притчами.

Ієшуа утверджує лише одну думку :"Всі люди добрі"

В образі Христа оголошується велика сила Бога.. Він може все. "Люди, вірте в Бога, єди­ного і всесильного..."

В образі Ієшуа Булгаков утверджує великі можливості людини, її здатність добром протисояти насильству. " Люди - ви боги!..."

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -