Конспект уроку на тему  «Складання схем схрещування. Практична  робота №3»

Предмет: 
Навчальний рівень: 

 

  Лозінська Ольга  Теодозіївна,  вчитель біології вищої категорії  Хустського навчально-виховного комплексу №1  Закарпатської області  Лозінська Ольга  Теодозіївна,
 вчитель біології вищої категорії
 Хустського навчально-виховного комплексу №1
 Закарпатської області

Мета.
 Освітня. Розширити знання учнів про генетичні дослідження; навчити складати схеми схрещувань, розв’язувати типові задачі на різноманітні приклади успадкування ознак у рослин, тварин.
 Розвиваюча. Розвивати уміння використовувати набуті теоретичні знання при розрахункових завданнях на успадкування ознак; уміння порівнювати та робити висновки.
 Виховна. Виховувати бережливе ставлення до живих організмів.

Тип уроку. Використання та узагальнення знань.
Форма уроку. Комбінований.

Міжпредметні зв ́язки: математика.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, посібники, таблиці.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

 Актуалізувати знання учнів з генетичних понять та законів успадкування Г.Менделя.

- Ген це-………..

- Генотип……………
- Гібрид ……………..
- Гомозигота………………
- Гетерозигота ………………..
- Моногібридне схрещування ……………………..
- Дигібридне схрещування …………………
- Домінантний ген ……………………
- Рецесивний ген …………………..
- Спадковість ……………………..
- Фенотип ……………………..

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку.
Поставити проблемне запитання:
- яке значення мають математичні розрахунки успадкування ознак у рослин, тварин та людини?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Теоретичне обгрунтування.

 Приступаючи до рішення генетичних задач, необхідно пам’ятати, що в основі їх лежить знання основних законів спадковості ознак. 

Закон розщеплення: при схрещуванні гібридів першого покоління між собою серед їхніх нащадків спостерігається явище розщеплення ознак. Закон незалежного комбінування станів ознак: при ди- або полігібридному схрещуванні розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно від інших. Закон чистоти гамет: в гібридного (гетерозиготного) організму гамети "чисті”. Чисті лінії - це генотипно однорідні нащадки однієї особини, гомозиготні за більшістю генів й одержані у результаті самозапліднення. Гомозиготною називають диплоїдну або поліплоїдну клітину (особину), гомологічні хромосоми якої несуть однакові алелі певного гена. Гетерозиготноюназивають диплоїдну або поліплоїдну клітину (особину), гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена. Алельні гени –це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) в хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) та визначають різні стани певної ознаки. Алель, яка в присутності іншої завжди проявляється у формі кодованого нею стану ознаки, називається домінантною. (Дана ознака завжди переважає). А та ознака, що не проявляється зовні має назву-рецесивна. Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах клітини або організму, називається генотипом. Унаслідок взаємодії генотипу з чинниками довкілля формується фенотип –сукупність усіх ознак і властивостей організму. Отже, предметом генетичних досліджень є явища спадковості й мінливості організмів. Спадковість – це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу потомкам, забезпечуючи спадкоємність поколінь організмів. Мінливість – здатність живих організмів набувати нових ознак та їхніх станів у процесі індивідуального розвитку. Моногібридне схрещування –це поєднання батьківських форм, які відрізняються різними станами лише однієї спадкової ознаки; дигібридне- двох ознак.

Задача.  При схрещуванні двох сортів томатів з червоним і жовтим забарвленням в першому поколінні всі виявилися з червоним забарвленням. Визначте генотипи вихідних батьківських форм і гібридів першого покоління. Яке потомство можна очікувати при схрещуванні гібридів між собою?

Рішення.

Р                       аа         х        АА                       А- червоні

Гамети:             а                    А                         а-білі

F1                                Аа

 

Р (F1)                    Аа        х        Аа                         

Гамети:              А ;   а             А ;   а                      

F2                        АА(червоні)    Аа (червоні)    Аа (червоні)    аа (білі)

Відповідь: генотипи батьків: аа, АА – гомозиготні, генотипи гібридів першого покоління Аа. По закону розщеплення ознак відбудеться розщеплення ознак: по генотипу у відношенні 1:2:1, по фенотипу 3:1.

Задача.  При схрещуванні курей з трояндо подібним гребенем у потомстві одержано 15 курчат, з яких 11 мають трояндо подібний гребінь, а 4 – простий. Визначте генотипи батьків.

Задача. У квасолі чорне забарвлення насінної шкірки А домінує над білим. Визначте забарвлення насіння квасолі у рослин, одержаних у результаті наступних схрещувань. Аа х Аа,  Аа х АА,   аа х АА,  Аа  х  аа.

Дигібридне схрещення

Задача. У гороху  жовте забарвлення А домінує над зеленим а, гладка форма насіння В над  зморшкуватим b. Визначте зовнішній вигляд потомства від наступних схрещувань:

АаВb  x aabb,  AaBB x aaBb,  AAbb x aaBB.  

Рішення:     Р     Аа  Вb          х              аа bb                  А- жовте     а-зелене

                      Гамети: АВ, Аb, аВ, аb            аb, аb             В-гладке  b-зморшкувате

F1

 АВ                  Аb                     аВ                     аb

аb

аb

АаВb  ж.г.     Ааbb   ж.з.        ааВb з.г.        ааbb з.з.

АаВb  ж.г.     Ааbb   ж.з.        ааВb з.г.        ааbb з.з.

Задача.  У якому із схрещувань співвідношення генотипів у потомстві складає 9 : 3 : 3 : 1, якщо гени містяться у різних парах хромосом:
а) АаВВ  Х  АаВв;     б) АаВв  х  аавв;  
в) АаВв  х  ааВв;        г) Аавв  х  ааВВ.

ІV. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання домашнього завдання.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –