Конспект уроку на тему: «Житлове право»

Навчальний рівень: 

Соколінська Вікторія Володимирівна, вчитель правознавства Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Нетішинської міської ради Хмельницької областіСоколінська Вікторія Володимирівна,
вчитель правознавства
Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
Нетішинської міської ради Хмельницької області

Мета: ознайомити учнів із структурою й джерелами житлового права; визначити роль цих галузей у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати понят­тя, працювати з джерелами інформації, аналізувати життєві ситуації з позицій права, формувати правову компетент­ність школярів як учасників житлових правовід­носин.

Поняття і терміни: «житлове право», «договір житлового найму».

Обладнання уроку: підручник, Конституція України , Житловий кодекс України, Цивільний кодекс України.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда на повторення

 1. Що таке сім'я і шлюб?
 2. Які особисті немайнові та майнові права й обов'язки мають подружжя?
 3. Які взаємні права та обов'язки мають батьки і діти?
 4. Як держава захищає права дитини в сім'ї?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВОГО ПРАВА.

Крім родинного затишку, велику роль у забезпеченні нормального фізі­ологічного й гармонійного суспільного життя людини відіграють умови її проживання. Право на житло є конституційним правом людини і громадя­нина. Також Конституція України гарантує кожному громадянинові право на недоторканністежитла. Це означає, що ніхто не має права проникнення до житла або іншого володіння особи; проведення в них огляду або обшуку є можливим тільки за вмотивованим рішенням суду.

Житлове право України — це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними та гро­мадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права люди­ни і громадянина на житло.

Конспект уроку на тему: «Житлове право»

Конспект уроку на тему: «Житлове право»

Конспект уроку на тему: «Житлове право»

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» визна­чає основні принципи приватизації державного житлового фонду, правові, економічні та соціальні засади перетворення відносин власності на житло. Згідно із цим законом при приватизації житла відбувається, як правило, без­оплатна передача у власність громадян житлових приміщень, які вони за­ймають у будинках державного житлового фонду.

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будин­ку» визначає засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих і нежилих приміщень багатоквартирного будин­ку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» визначає правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забез­печення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла.

5. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО: ЗМІСТ І СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ.

Стаття 47 Конституції України закріплює право громадян на житло.

Конспект уроку на тему: «Житлове право»

Стаття 41 Конституції України визначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У Цивільному кодексі України право власності на житло визначене в главі 28. Саме там наводиться визначення поняття «житло». Житлом фі­зичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в них.

Крім питання власності на житло, Цивільний кодекс України регулює й інші житлові правовідносини, зокрема, право користування.

Житловий кодекс України закріплює право громадян на житло відповідно до Конституції України, визначає поняття житлового фонду, його види, регу­лює питання управління житловим фондом, компетенцію місцевих органів влади, відомчих органів із використання, експлуатації і забезпечення його збереження. У Житловому кодексі України конкретизовані житлові права та обов'язки громадян. Зокрема, стаття 9 цього кодексу визначає, що грома­дяни мають право на одержання в безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського жит­лового фонду або в будинках житлово-будівельних кооперативів. Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фон­ду або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України.

Конспект уроку на тему: «Житлове право»

Житловий кодекс України визначає порядок надання житла, норми жит­лової площі; порядок користування жилими приміщеннями в будинках дер­жавного, громадського та індивідуального житлового фонду, користування службовими жилими приміщеннями, гуртожитками, питання найму і під­найму жилих приміщень; порядок втрати жилого приміщення, обмін жилих приміщень.

У кодексі встановлюється відповідальність за порушення житлового за­конодавства, порядок вирішення житлових спорів та інші питання.

6. ДОГОВІР ЖИТЛОВОГО НАЙМУ.

Важливу роль у житловому праві відіграє договір найму житлового при­міщення, шляхом укладання якого в основному здійснюється забезпечення громадян житлом. Зміст цього договору полягає в тому, що наймач (особа, на ім'я якої видано ордер) одержує від наймодавця (власника житла) право користуватися житловим приміщенням у будинках державного, комуналь­ного або громадського житлового фонду.

Типовий договір найму приміщення передбачає правила користування житлом, утримання жилого будинку і прибудинкової території. Умови, що обмежують права наймача і членів його сім'ї всупереч закону, вважаються недійсними.

Законодавство передбачає такі права та обов'язки наймача і членів його сім'ї:

 • користуватися жилими й підсобними приміщеннями, санітарно-технічним та іншим обладнанням;
 • залишати за собою житло на визначений законодавством строк у разі тимчасового виїзду;
 • здавати частину житла у піднайом іншим особам;
 • обмінювати жиле приміщення на інше;
 • вимагати розподілу чи об'єднання житла, надання додаткового неізольо-ваного житла (або ізольованого в межах передбаченої законом норми);
 • вселення інших осіб чи виселення їх на законних підставах.

Поряд із широкими правами від наймача вимагається і здійснення певних обов'язків:

 • бережливе ставлення до найманого житла;
 • дотримання правил користування житлом;
 • економне використання води, електроенергії, газу, теплової енергії;
 • недопущення порушень житлових прав інших суб'єктів та інших необ­хідних правил поведінки, що передбачені Типовим договором найму жилого приміщення.

Конспект уроку на тему: «Житлове право»

Громадяни самостійно здійснюють право на одержання житлового приміщення в будинках державного, комунального і громадського житлового фонду з настанням повноліття, тобто після досягнення 18-річного віку, а такі, що
одружились або влаштувалися на роботу,— до досягнення 18-річного віку.

Житлове приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути упорядкованим за умовами даного населеного пункту, відповідно до встановлених санітарних і технічних вимог. Не допускається заселення од­нієї кімнати особами різної статі, старшими за дев'ять років, крім подружжя.

Договір найму житлового приміщення є двостороннім, оплатним, письмо­вим та необмеженим у часі (безстроковим). Наймодавець зобов'язаний забез­печувати належне утримання будинку та його обладнання, здійснювати ка­пітальний ремонт. Ці правила не поширюються на договір найму (на оренду) житлового приміщення щодо будинків і квартир, які належать громадянам на праві власності. Такі договори укладаються з власником житлової площі за домовленістю сторін і відповідно до вимог закону.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Завдання для роботи в групах Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору.

Ситуація. Жителі одного з житлово-будівельних кооперативів звер­нулись до компетентних органів із проханням вжити заходів щодо їхнього сусіда М., який у своїй квартирі обладнав міні-майстерню з виробництва ку­хонних меблів.

Деревообробний верстат у квартирі М. спричинює шум, а випари лаків і фарб, що використовуються при обробці меблів, призвели до загострення алергічних реакцій у кількох сусідів. На всі зауваження жителів будинку М. відповідав, що квартира є його власністю і він може використовувати її на власний розсуд.

V.     ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків роботи в групах.

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати текст підручника.
 2. Записати в зошити визначення понять: «житлове право», «договір житлового найму».

Провести міні-дослідження. Дізнатися в батьків, на яких умовах займає житлове приміщення ваша родина. Які права належать вам особисто? Чи захищені ваші права на житло в разі продажу квартири (будинку), якщо вона перебуває у власності вашої родини, або у разі закінчення строку (ро­зірвання) договору найму, якщо ви наймаєте житло.

Завантажити презентацію

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –