Методична розробка "Можливості використання електронних презентацій PowerPoint для характеристики напрямів і стилів світової літератури"

Опришко Ірина Георгіївна,
вчитель зарубіжної літератури та російської мови
Мереф'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Мереф'янської міської ради Харківської області

Однією із найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, а тому питання інформатизації всіх сфер суспільного життя є одним із пріоритетних завдань держави. До найважливіших стратегій розвитку суспільства відноситься, зокрема, інформатизація освіти, підготовка майбутнього покоління до життя у інформаційному суспільстві і створення умов до безперервної освіти.

Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися використовувати ці технології, тому  відповідно до Концепції Нової української школи, інформаційна  компетентність визначена  як одна із приоритетних. Широкі можливості для її формування закладено в предметі «Зарубіжна література».

Використання комп’ютера на уроках літератури – це велике поле діяльності і прояву творчих можливостей всіх, хто може і бажає працювати, здатний зрозуміти сьогоднішніх дітей, їх запити і інтереси, хто любить дітей і віддає себе дітям. Можливості сучасної техніки щодо таких нововведень досить широкі та різноманітні. Одна із них – створення електронних презентацій у програмі MS Office PowerPoint, які являють собою вдале поєднання принципів наочності, системності та лаконічності подання навчальної інформації, представленої учнівській аудиторії.

Комп’ютер як одна з вагомих складових ТЗН застосовується вже багато років. Підключаючи його до уроків у середніх і старших класах, перш за все необхідно ставити перед собою мету активізувати пізнавальну діяльність учнів та урізноманітнити форми робіт на уроці.

Ми вважаємо, що сучасний урок неможливий без використання наочності: плакатів, стендів, роздаткових карток, демонстрацій. Проте підготовка таких матеріалів потребує від учителя багато зусиль і часу. Для розв’язання цієї проблеми варто повною мірою використовувати можливості сучасних інтерактивних комп'ютерних технологій. Тому, на нашу думку, використання комп'ютера допомагає учителю зробити сучасний урок більш цікавим, різноманітним, ефективним, насиченим та інформативним. Комп’ютер бере на себе левину частку рутинної роботи учителя, звільняючи йому час для творчої діяльності.

 Ефективність технічних засобів на уроках світової літератури слід визначати за такими критеріями:

  • сприяння підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процесу;
  • забезпечення негайного й постійного підкріплення правильності навчальних дій кожного учня;
  • підвищення свідомості та інтересу до вивчення літератури;
  • забезпечення оперативного зворотного зв’язку і поопераційного контролю дій учнів;
  • можливість швидкого перевірки відповідей без тривалого їх кодування і шифрування.

Запровадження в освітній процес сучасних інформаційних, зокрема, комп'ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові способи всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно орієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики.

Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації освітнього процесу. Ці відбивається і на формі проведення занять з зарубіжної  літератури. Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів  вивчення літератури, який дозволяє стимулювати інтерес учнів до художніх творів і вивільнити чимало часу для творчої співпраці вчителя та учня. Оснащення   навчального кабінету комп'ютерною технікою і доцільне використання її на уроці літератури стає обов'язковим атрибутом сучасної школи.

Звичайно, варто пам'ятати, що постійними компонентами у процесі літературної освіти школярів залишається  літературний текст як естетичне явище та  діалог, організований учителем: художній текст – читач, читач – автор, художній текст – автор – читач.

Серед головних дидактичних функцій, що мають бути реалізовані за допомогою комп'ютерних технологій у процесі   навчання,  визначають наступні:

- пізнавальна. Використовуючи комп'ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію, як ту, що зберігається на жорсткому диску власної комп'ютерної бази, так і розміщену на дисках CD-ROM чи відповідних сторінках Інтернету. Популярними серед молоді є мультимедійні програми, мультимедійні енциклопедії, зокрема  "Велика енциклопедія", "Кирила та Мефодія", "Ілюстративна популярна дитяча енциклопедія" чи відома 32-томна Британська енциклопедія, а також різноманітні тематичні енциклопедії; 

- розвивальна. Під час використання ІКТ навчання надається можливість враховувати типологічні вікові та індивідуальні здібності учнів, виявляти і розвивати потенційні можливості, особисті потреби школярів, водночас коригувати недоліки у розвитку їхніх навичок та умінь. Робота з різноманітними комп'ютерними програмами, крім активізації літературних можливостей особистості, сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічного мислення, пам'яті, уяви;

- дослідницька. На основі широкого спектру інформації, представленої завдяки   комп'ютерним  технологіям, сучасні учні готують різноманітні роботи самостійного, дослідницького  характеру за окремими темами. У школярів з'являється можливість узяти участь у роботі літературних пошукових груп,  Інтернет-конкурсах; виконувати творчі роботи різних видів, створювати власні творчі проекти, розробляти доповіді, реферати, учнівські презентації, публікації, web-сайти);  дослідити певні проблемні питання, представляти своє досліджувати на різноманітних Інтернет-олімпіадах, -проектах, -конференціях, - форумах);

- комунікативна. Під час обміну інформацією між учнями створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції ).

Відомо, що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка одночасно впливає на кілька органів чуття, і запам'ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів сприймання було активізовано. Тому очевидною є роль, яку ми відводимо мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп'ютерів, якісних навчальних програм, розвинених комп'ютерних систем навчання. Я.А. Коменський зазначав: "... Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями... усе, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме - для  сприймання зором,  чутне - слухом,  запахи - нюхом, доступне дотикові - через дотик...."

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедіа дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на заняттях зарубіжної літератури. Саме тому мультимедійні програми як своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між учнем і технічною системою відбувається у діалоговій формі, за нерегламентованим сценарієм, який кожного разу будується учнем по-новому, за його розсудом, а сама комп'ютерна технологія навчання органічно вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її, забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного навчання і контролю знань, надає реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання.

Арсенал дидактичних можливостей мультимедійних засобів навчання можна стисло визначити так:

-  урізноманітнення форм подання інформації;

- урізноманітнення типів навчальних завдань;

- створення навчальних середовищ, які забезпечують "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;

- забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;

- широка індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності;

- широке застосування ігрових прийомів;

- широкі можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного);

- активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги тощо);

- посилення мотивації навчання.

Використання мультимедійних програм може відбуватися у різних видах навчальної діяльності учнів визначаємо так:

І. Комп'ютерні програми під час подання нового матеріалу, його повторення, узагальнення та систематизації (використання засобів мультимедіа з метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає  створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, але й поглиблення знань).

ІІ. Мультимедійні програми як засіб впровадження самостійної роботи учнів (мультимедійні програми здебільшого розраховані на самостійне активне сприймання та засвоєння учнями знань. Доцільність проведення самостійної роботи за змістом мультимедійних засобів навчання полягає в тому, що вони допомагають учителеві поставити проблему, активізувати сприймання, забезпечити міцне  засвоєння знань, сприяють виробленню умінь і навичок самостійного оволодіння знаннями. Дидактична цінність полягає саме в тому, що учні сприймають не "готові" знання, а виконують пошукову роботу).

ІІІ. Мультимедійна інформація як інструктивний та ілюстративний матеріал (розрізняють ілюстрації, що лише відтворюють та конкретизують навчальний матеріал; ілюстрації, що доповнюють навчальний матеріал або подають його в новому висвітленні. Останній вид ілюстрації варто вважати найпридатнішим для розвитку пізнавальної активності школярів у процесі вивчення зарубіжної літератури. Необхідно підкреслити, що використання мультимедійної інформації з ілюстративним матеріалом – це не "доважок" до уроку літератури, а  додаткове джерело навчальної інформації, за допомогою якого має вивчатися  художній твір).

 Залежно від того, яке завдання необхідно розв'язати, учитель-словесник залучає ті або інші засоби. Так виникають поєднання - комплекси засобів навчання.

Застосування комп’ютерів на уроках значно підвищує інтенсивність навчального процесу. Так, при комп’ютерному навчанні завоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, на мою думку, матеріал при використанні комп’ютера засвоюється міцніше.

Однак, сказавши про переваги комп’ютерів, слід відзначити й деякі недоліки роботи з ними. В умовах комп'ютерізації можливий дефіцит безпосереднього спілкування вчителя та учня, живого слова вчителя. Навчання немислимо без впливу, що виховує особистість, а для цього необхідний безпосередній контакт. При використанні комп’ютера, учителю треба пам’ятати про негативний вплив випромінювання монітора на зір, симптом хронічної втоми та болі у спині, появу психічного стресу тощо, тому треба дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, передбачати спеціальні вправи на уроках для запобігання можливих небажаних наслідків.

Але ці недоліки не стануть на заваді все ширшого використання інформаційних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури.

Саме використання інформаційних технологій дає змогу створити на уроці природне середовище, допомагає розвинути творчі здібності учнів, розвиває їхнє мислення і формує у них навички, необхідні для сучасного суспільства.

Окреме місце в системі уроків світової літератури, розроблених із допомогою ІКТ,  займають презентації, зокрема створені в програмі Microsoft PowerPoint, що входить в комплект Microsoft Office.

За допомогою редактора Microsoft PowerPoint можна створювати слайди, в яких текст сполучається з таблицями, діаграмами, графікою, картинками, малюнками, фотографіями, фільмами і звуком, відео кліпами. Все це сприяє реалізації принципів наочності, системності та доступності подачі граматичного навчального матеріалу.

Кожен слайд презентації Microsoft PowerPoint має властивості, які впливають на його відображення під час демонстрації:

• розмір слайду;

• розмітка слайду (розташування заголовків, тексту та об'єктів на слайді);

• шаблон оформлення (дизайн слайду);

• ефект переходу від слайду до слайду.

Для максимально результативною самостійної роботи учнів рекомендується враховувати основні вимоги до оформлення презентацій у програмі Microsoft PowerPoint, що сприяють візуалізації навчального матеріалу, а значить і поліпшують його освоєння:

• Презентація не повинна бути менше 10 слайдів;

• Перший лист - це титульний лист, на якому обов'язково має бути представлено назва проекту;

• Наступним слайдом має бути зміст, де представлені основні етапи (моменти) уроку-презентації. Бажано, щоб із змісту за гіперпосиланням можна перейти на необхідну сторінку і повернутися знову на утримання;

• Дизайн-ергономічні вимоги: сполучуваність квітів, обмежена кількість об'єктів на слайді, колір тексту;

• У презентації необхідні імпортовані об'єкти з існуючих цифрових освітніх ресурсів.

Як бачимо, розробка презентації - це тривалий і копіткий процес, не тільки включає в себе підбір та обробку навчальної інформації, але також вимагає ретельної, методологічно вірної і точної підготовки слайдів презентації, включаючи вертикальну і горизонтальну логіку, зміст і співвідношення текстової та графічної інформації. Лише в такому випадку готовий продукт буде володіти всіма якостями, необхідними для досягнення мети навчання, як то: наочність, системність, доступність і чіткість викладу матеріалу, що і робить програму-презентацію настільки важливим і невід'ємним елементом традиційного та дистанційного навчання, що забезпечує мобільність учителя в умовах роботи концепції безперервної освіти.

Розроблений нами власний варіант електронного начального посібника із загальною темою «Літературні течії та напрямки» містить цикл електронних презентацій із заданої теми. До уваги представлено десять презентацій, розташованих відповідно до програми зі світової літератури у 8-11 класах загальноосвітніх шкіл: «Античність», «Середньовіччя», «Відродження», «Бароко», «Класицизм», «Просвітництво», «Романтизм», «Реалізм», «Модернізм», «Постмодернізм». Кожна із презентацій містить від дванадцяти до п’ятнадцяти слайдів, об’єднаних загальною темою презентації, і побудована за принципами системності, чіткості, мобільності та стислості. Велика увага приділяється принципові наочності, адже саме його реалізація є чи не найбільш важливим завданням при створенні подібного роду електронних посібників.  Отже, структура кожного слайду витримана в послідовній манері та є однотипною. Крім перших двох слайдів, що містять назву конкретної теми, презентація зазвичай демонструє  інформацію про загальні риси того чи іншого напрямку, основних його представників, взаємозв’язок із попередніми та наступними течіями й напрямками, поданий, зокрема, у вигляді таблиць і схем, а також розкриває присутність тієї чи іншої літературної течії в інших видах мистецства: живописі, архітектурі, скульптурі, музиці, графіці, театрі тощо, не оминаючи при цьому наукового, політичного, соціального підгрунтя виникнення даної течії. Цей перелік може варіювати в залежності від конкретної теми та часового періоду, і відтак трохи видозмінюється структура презентації. Так, якщо в темі «Античність» і «Бароко» присутні усі напрями мистцтва (і то не дивно, адже в античні часи усі вони беруть початок і отримують більш-менш грунтовні теоретичні засади, а барокко – перший європейський загальномистецький напрямок), у темі «Середньовіччя» вплив загальних трендів літературного життя на інші види мистоецтва не набуває подібного масштабу, а отже – і презентації у посібнику (значно більша увага приділяється ролі пануючої на той час християнської догматики), а в темі «Просвітництво» (відоме як «доба розуму») значний обсяг у наповненні слайдів відводиться філософським ідеям і загальнонауковому резонансу їх, особистостям визначних просвітників доби.  Така структура уможливлює використання курсу не лише в умовах шкільної аудиторії, але й в якості матеріалів для дистанційного навчання.

Основною особливістю методики використання як окремих презентацій посібника для викладення певних тем з історії літератури, так і їхніх поєднань на комплексній основі, полягає в тому, щоб забезпечити відповідність між специфічними особливостями викладу навчального матеріалу і основними психолого-педагогічними закономірностями процесу навчання, особливостями та умовами засвоєння учнями знань.

Вважаємо, що необхідне раціональне чергування на уроці засобів навчання, деяке обмеження їх обсягу та тривалості демонстрування (не тільки з гігієнічних обмежень). Добираючи засоби навчання, треба чітко з'ясувати можливості їх застосування в певній системі, визначити їхні дидактичні функції на уроках, а також необхідний та достатній (оптимальний) обсяг навчальної інформації, її відповідність змісту уроків, можливі форми поєднання зі словом учителя, який, маючи демонтраційний файл презентації на власному комп’ютері, повинен постійно коментувати те, що учні бачать на  своїх моніторах.

Результативність поєднання засобів навчання залежить від того, наскільки воно відповідає структурі уроку і змісту навчального матеріалу, наскільки вчитель урахував специфіку класу (загальний рівень розвитку учнів, їх підготовку з даної теми, вміння працювати з мультимедійною інформацією тощо).

Актуальність такої розробки полягає у тому факті, що під час уроків, відведених на «лекції» з історії світової літератури, учитель може відчувати певні труднощі, оскільки подібні теми досить об’ємні, важкі для сприйняття і потребують величезної кількості наочного матеріалу, знаходити  який – доволі тривале та трудоємке заняття. Тому ми вважаємо, що запропонований нами посібник може мати перспективу використання учителями середніх і старших класів. Крім грунтовної теоретичної бази, презентації пройшли апробацію на уроках світової літератури у Комунальному закладі «Мереф’янська загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів № 1» Мереф’янської міської ради, що доводить їхню ефективність і доцільність.   

Даний посібник можна знайти за посиланням

drive.google.com/open?id=1KCca9_lE_AoGoMorRuvNGqPPSo50XL-M
 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -