Методична розробка відкритого заняття «Особистість мовця. Аудиторія. Види слухання»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Круглик Наталя Анатоліївна,  викладач української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням) ВСП Київський індустріальний коледж  Київського національного університету будівництва та архітектуриАвтор: Круглик Наталя Анатоліївна,
 викладач української мови та літератури,
української мови (за професійним спрямуванням)
ВСП Київський індустріальний коледж

Київського національного університету будівництва та архітектури

 

 

 

Розробка рекомендована для студентів I курсу коледжу, спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», кваліфікація: рекламіст.

Мета (формувати компетентності):  предметні: знання студентів про риторику; знання про види слухання, уміння визначати мету слухання, навички моделювання аудиторії, засоби налагодження контакту промовця з аудиторією, навички грамотного письма; ключові: уміння вчитися: спостережливість, кмітливість, мовне чуття; комунікативні: робота в колективі та в парах; інформаційні: навички роботи з текстом, роботи зі словниками; загальнокультурні: мовленнєва культура студентів.

Вид заняття: засвоєння нового матеріалу, онлайн-заняття

Методи заняття: синтезу, аналізу, репродуктивний, пояснювально- ілюстративний, проблемно-пошуковий, інтерактивні, «мозковий штурм»

Література:

1. Українська мова (рівень стандарту) :підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Олександр Авраменко. – Київ : Грамота, 2018. – 208с.

2. Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Олександр Заболотний, Віктор Заболотний. – Київ : Генеза, 2018. – 240 с.

3.Українська мова. Комплексна підготовкадо ЗНО та ДПА/О.Білецька.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2019.- 592 с.

4.Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі: І ч. / Олександр Авраменко, Марія Блажко. – Київ: Грамота, 2019. – 496 с.

5. Українська мова: лайфхаки/ І.Г.Хворостяний. – Х.: «Ранок», 2019. – 288 с.

6. Український правопис 2019 mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019

Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби: Слайди, ілюстрації, онлайн-словник, ТЗН

СТРУКТУРА НАВЧАННЯ

 1. Організаційна частина заняття:

-Привітання

-Перевірка наявності студентів на занятті

 2. Актуалізація опорних знань:

Продовжіть речення

1. Термін «риторика» означає…(теорія ораторського мистецтва, наука красномовства).

2. Адресат – це …(людина, до якої звернена мова)

3. Адресант – це … (ініціатор діалогу)

4. Предмет риторики…(публічний виступ у процесі комунікації)

5. Завдання риторики…(переконання аудиторії, краса і витонченість вираження думок)

6. Риторика виникла …(Стародавня Греція)

7. Відомі ритори…(Арістотель, Цицерон)

8. В основі риторики лежить сукупність наук…(філософія, психологія, історія, логіка, етика, естетика)

9. Відомий український мандрівний філософ, ритор 18 століття…(Григорій Сковорода).

10. Спілкування – це …(обмін інформацією, передача її  однією людиною іншій).

11. Вербальні засоби спілкування….(слова)

12. Невербальні засоби спілкування….(жести, міміка)

3. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань

Особистість мовця. Аудиторія. Види слухання

4. Мотивація навчальної діяльності (студенти повинні знати):

Розрізняє види слухання, формулює цілі слухання, пояснює важливість контакту з аудиторією та прийоми його налагодження. Уміє проєктувати мовленнєві ситуації, правильно добирати тему висловлювання, усвідомлює мету ораторського виступу, арґументує свою позицію.

5. План заняття (розгорнутий або тезисний):

1. Особистість мовця.

2. Аудиторія.

3.Види слухання.

6. Підведення підсумків (узагальнення матеріалу, видача домашнього завдання для студентів):

- Якими внутрішніми якостями повинен володіти мовець?

- Що повинен врахувати оратор перед виступом?

7. Домашнє завдання:

Написати текст промови на тему «Пріоритети XXI століття». Розказати про одну з глобальних проблем людства та шляхи її вирішення. Обсяг до 150 слів. Потренуйтеся виголошувати написаний текст удома перед рідними чи знайомими або перед дзеркалом. Записати промову на відео і скинути на диск.

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПИ

Привітання.

Присутність студентів на занятті.

Рубрика «Чи знаєте ви, що….»

Презентація студентки.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Продовжіть речення

1. Термін «риторика» означає…(теорія ораторського мистецтва, наука красномовства).

2. Адресат – це …(людина, до якої звернена мова)

3. Адресант – це … (ініціатор діалогу)

4. Предмет риторики…(публічний виступ у процесі комуніуації)

5. Завдання риторики…(переконання аудиторії, краса і витонченість вираження думок)

6. Риторика виникла …(Стародавня Греція)

7. Відомі ритори…(Арістотель, Цицерон)

8. В основі риторики лежить сукупність наук…(філософія, психологія, історія, логіка, етика, естетика)

9. Відомий український мандрівний філософ, оратор 18 століття…(Григорій Сковорода).

10. Спілкування – це …(обмін інформацією, передача її  однією людиною іншій).

11. Вербальні засоби спілкування….(слова)

12. Невербальні засоби спілкування….(жести, міміка)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ ЗАНЯТТЯ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- Як ви гадаєте, ритором народжуються чи ці якості набуті?

Правильно, ці якості набуваються завдяки певним вмінням і навичкам. Тема нашого заняття: «Особистість мовця. Аудиторія. Види слухання».

План

1. Особистість мовця.

2. Аудиторія.

3. Види слухання.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

► Прочитайте слова відомого давньогрецького філософа Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив». Поясніть думку філософа.

Отже, людину, яка вміє гарно говорити, в усі часи шанували. Здатність чітко висловлювати свої думки є запорукою успіху, а культура мови – це уміння активно користуватися набутими знаннями та творчо їх застосовувати.

Чи знаєте ви, що в сучасному світі роботодавці шукають спеціалістів, які мають певні корисні навички:

- Аналітичне мислення та інноваційність;

- Креативність, оригінальність та ініціативність;

- Аргументованість, вирішення проблем та генерування ідей.

Отже, важливими вимогами до майбутніх фахівців є аналітичне мислення та аргументованість думок.

1. Робота з таблицею

Для успішного виступу та спілкування велике значення мають поведінка мовця, його характер, ставлення до життя, емоційний стан, зовнішній вигляд, його поза, рухи, жести, міміка, дикція, тон, гучність мовлення, уміння утримувати увагу слухачів. Досконалий за змістом текст можна виголосити мляво, невиразно, непереконливо. І навпаки – слабший за змістом текст може мати більший вплив на аудиторію, якщо промовець виголосить його майстерно.

Характеристика мовця:

1. Зовнішній вигляд: хороший охайний одяг надає впевненості у власних силах і підвищує повагу до самого себе.

2. Внутрішні якості: Інтелект, щирість, людяність, порядність, доброзичливість, толерантність, енергійність – запорука гарного оратора.

3. Комунікативні вміння: оратор, який довго стоїть за трибуною нерухомо, втомлює аудиторію. Мовець повинен усією своєю поведінкою виражати впевненість.

ОСОБЛИВІСТЬ МОВЦЯ

ЧАРІВНІСТЬ - зовнішність має значення!!!

АРТИСТИЗМ -  інтонація, жести, міміка – складники успіху будь-якого артиста!!!

УПЕВНЕНІСТЬ В СОБІ - люди завжди тягнуться до сильних!!!

ЩИРІСТЬ – зі щирими людьми комфортно спілкуватись!!!

ОБІЗНАНІСТЬ – знання предмета розмови допомагає бути впевненим!!!

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ – обєктивність викликає довіру!!!

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ – сприяє налагодженню міцного контакту з аудиторією!!!

2. Робота над вправою підручника

Олександр Авраменко ст.54, вправа 5 (усно)

3. Рубрика «Чи знаєте ви, що…»

Виступ студентки за темою «Імідж оратора».

4. Робота з таблицею «Вимоги до мовлення»

На замітку фахівцям!!!!!

Джон Д. Рокфеллер (американський підприємець та благодійник, неофіційно вважається найбагатшою людиною новітньої епохи 19 століття, перший у світі доларовий мільярдер, також один з найбагатших людей усіх часів) говорив: «Уміння спілкуватися з людьми – такий самий товар, що купується за гроші, як цукор або кава. Я готовий платити за це вміння більше, ніж за будь-який інший товар у цьому світі».

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Практична вправа

Проаналізуйте запропоновані ситуації. Поміркуйте, чи матимуть відповідні виступи успіх. Проаналізуйте причини невдач промовців та визначте, яких помилок вони припустилися.

Ситуація 1. Лектор виходить на трибуну. Головуючий називає його прізвище, не згадуючи при цьому ні про його діяльність, ні при місце роботи, ні про тему лекції. Лектор відразу ж починає із самої суті справи. Ви слухаєте його й з окремих уривчастих зауважень намагається зрозуміти, хто він і звідки; чи те, про що він говорить, пов’язане з його професійною діяльністю, чи це просто його захоплення; скільки часу він працює над цією проблемою

Ситуація 2. Зявився лектор – поважний, самовпевнений. Довго порпався в портфелі, дістав купу паперів, не поспішаючи, розклав їх на кафедрі, поправив окуляри й почав читати. Його монотонний голос бринів рівномірно, повільно, заколисливо. У залі запала нудьга, байдужість…

Ситуація 3. У переповненому залі розпочалася лекція. Раптом з останніх рядів озвалося кілька чоловіків: «Голосніше! Нічого не чути!». Лектор знітився. Почав було говорити голосніше, але через кілька хвилин його голос знову стишився, і знову зауваження із залу. Промовець ще раз підвищив голос, але цього разу лише на якусь мить. Слухачі в останніх рядах утратили до лекції інтерес і перестали просити лектора говорити голосніше.

2. Практична вправа

- Поясніть значення слів. За потреби скористайтесь тлумачним онлайн-словником.

ФАМІЛЬЯРНІСТЬ                       ЩИРІСТЬ                   ЧЕРСТВІСТЬ

     

                           ЧУЙНІСТЬ                                   ВІРНІСТЬ                МУДРІСТЬ

ФАМІЛЬЯРНІСТЬ – це безцеремонне звернення до когось, панібратство (ти, лафа, браток, пришелепкуватий, розтелепа

ЧЕРСТВІСТЬ – це байдужий, жорстокий.

ЧУЙНІСТЬ – це уважність, сердечність.

ЩИРІСТЬ – це чесність.

ВІРНІСТЬ – це відданість.

МУДРІСТЬ – це знання і досвід.

- Які з якостей, названі цими іменниками, не сприяють діловим стосункам?

3. Виступ студентки

Дейл Карнегі ( відомий психолог) «Як набувати друзів і впливати на людей?»

- Який із цих способів, на вашу думку, є найважливішим? Чи достатньо дотримуватися лише одного правила?

4. Мозковий штурм

Прочитайте фрагменти виступів. Визначте ті, які не сприяють установленню контакту промовця з аудиторією. Поясніть чому.

1. Оце і все, що я вам хотів сказати. 2. А зараз я вам розповім про подію, свідком якої мені довелося бути. 3. Зараз я вам усім доведу, як ви помиляєтеся, коли думаєте, що… 4. Як сказав мені по секрету один товариш… 5. Так про що ми сьогодні говоритимемо?  6. З тим, що говорили ви. Можна погодитися, але варто, мабуть, узяти до уваги й те, що… 7. Перепрошую, я зовсім не підготувався до виступу…

4. Робота з таблицею

АУДИТОРІЯ  Велике значення для успішного усного виступу чи спілкування, крім особистості мовця, має такий чинник, як урахування особливостей аудиторії за різними її характеристиками (вік, стать, професія, рівень обізнаності з темою виступу).

АДРЕСАТ Якщо адресат відомий, оратору потрібно врахувати особливості аудиторії за різними її характеристиками. Якщо ж конкретний адресат перед підготовкою промови не відомий, оратору необхідно враховувати ці ознаки безпосередньо вже під час виступу.

СЛУХАЧ Заздалегідь налаштуватися на своїх слухачів. Наприклад, перед слухачами з високим рівнем професійної чи наукової підготовки не можна виступати, якщо немає нових поглядів, підходів, до вирішення проблеми, не можна зловживати цифрами, цитатами, ухилятися від суті проблеми.

5. Практичні вправи

3апишіть прощальні формули, враховуючи вік, стать, соціальне становище співрозмовника:

Товаришеві:_________________________________________________________

Рідній людині:_______________________________________________________

Директорові установи:________________________________________________

Одногрупниці (одногрупнику):_________________________________________

Прощайте! Прощавайте! До зустрічі! До побачення! Щасливо! Дозвольте попрощатись! Бувай (бувайте) здорові!На все добре

6. "Гідна відповідь"

Вам пропонується продемонструвати різні варіанти відповідей у конкретній ситуації. Наприклад: "Ваш друг забув повернути вам гроші, узяті в борг на один місяць, а минуло вже цілих три".

Зажадайте від нього повернути борг, звертаючись до кого-небудь по-різному:  а) агресивно, б) невпевнено, в) упевнено — гідно.

Зразки для вправи:

  • - Ваша подруга просить позичити їй на вечір нове плаття, а вам не хотілося б, щоб дехто міг бачити іншу в цьому платті та порівнювати. Ви говорите...
  • - Друг займає у вас час розмовою, а вам потрібно піти. Ви говорите...

7. Робота з таблицею

ВИДИ СЛУХАННЯ

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНЕ: вимагає від слухачів загального охоплення змісту повідомлення, уміння визначити його тему, основну думку, розрізняти елементи композиції.

ВИВЧАЛЬНЕ: передбачає якнайповніше сприймання змісту повідомлення,

усвідомлення деталей змісту, кожного з його елементів.

КРИТИЧНЕ: вимагає висловлення власної думки з приводу почутого, мотивованої оцінки сприйнятого твердження, критичного осмислення сприйнятого на слух

7. Мозковий штурм

Уявіть, що ви виголошуєте промову перед аудиторією. Стежачи за реакцією слухачів, помічаєте, що через деякий час після початку вашого виступу їхня увага тимчасово згасає, вони втрачають інтерес до лекції – перешіптуються, крутяться на своїх місцях, не дивляться на вас, позіхають, «клюють носом». Запропонуйте різні варіанти відновлення контакту зі слухачами й активізації їхньої уваги.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Підготовка до ЗНО

► Прочитайте текст. Визначте, хто може бути його адресатом, змоделюйте аудиторію (3-4) речення.

На жаль, у нас дехто вважає, що культурне мовлення потрібне лише представникам таких професій, як вчителі, журналісти, дипломати. Ця хибна думка породжує скептичне ставлення майбутніх «технарів» до мови. І тоді в їхньому мовленні звичними стають стилістичні помилки на зразок: «у місяці березні», «витрачання коштів за цільовим призначенням», «кількісне збільшення», «для здійснення перевірки», «мозолі на долонях рук», «відступати назад», «моя власна думка», «моє особисте враження», «температура повітря — плюс 5 градусів тепла». А в побутовому вжитку часто чуємо «кровать», «форточка», «ковьор», «полотенце», «тряпка», «убрано», «часи», «прийомник» і тощо. Така мовна неохайність негативно позначається на чистоті мовлення, яка є свідченням і культури мислення, і культури поведінки (За Н. Бабич).

VІІ. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

Рефлексія

► Зробіть висновки за темою заняття, закінчивши речення.

  • Слухання буває ...
  • Риторичні прийоми для налагодження контакту з аудиторією ...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати текст промови на тему «Пріоритети XXI століття». Розказати про одну з глобальних проблем людства та шляхи її вирішення. Обсяг до 150 слів.

Потренуйтеся виголошувати написаний текст удома перед рідними чи знайомими або перед дзеркалом. Записати промову на відео і скинути на диск.

Додаткові матеріали (завантажити): 

1. Особистість мовця

2. Дейл Карнеги

3. Імідж оратора

4. Страх публічного виступу 

 

 

 

 

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ