Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напрямку «Геологічне краєзнавство Тернопілля»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Малюга Богдан – керівник гуртків Борщівського будинку дитячої творчостіАвтор програми:
Малюга Богдан – керівник гуртків
Борщівського будинку дитячої творчості

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Назва "геологія" походить від двох грецьких слів: gео - Земля і 1оgоs - поняття, вчення, наука. Отже, геолоігія — це комплекс наук про оудову и розвиток Землі. Втім, Землю як об'єкт вивчають астрономія, геодезія, географія, геофізика, геохімія.

Астрономія вивчає Землю як космічне тіло, як планетуСонячної системи; геодезія — форму й розміри Землі; фізична географія — поверхню Землі, її природу; геофізика і геохімія досліджують фізичні властивості й хімічний склад Землі. Особливість геології полягає в тому, що вона вивчає надра Землі. Основне завдання геології — вивчення будови й складу та історії розвитку Землі, насамперед її верхньої оболонки — літосфери.

З накопиченням відомостей про Землю геологія поклала початок цілій низці споріднених наук: мінералогії, петрографії, динамічній геології, геотектоніці, палеонтології, історичній геології, геоморфології, геохімії, геофізиці тощо.

Основним завданням гуртка „Геологічне краєзнавство” є підготовка гуртківцям до обласних геолого-географічних змагань школярів Тернопілля, через надання вихованцям знань з основ геології, геологічних дисциплін, петрографії і мінералогії, ознайомлення учнів з найпростішими методами розвідки і пошуку корисних копалин, визначення ролі і значення геології в розвитку країни, навчання вихованців бережному ставленню до багатств навколишнього природного середовища, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти.

Метою програми є набуття особистістю компетентностей засобами геолгічного краєзнавства. Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність: уміння досліджувати та раціонально використовувати природні ресурси, знайомитися та вивчати природні багатства рідного краю, кліматичні та погодні умови, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.

2. Практична компетентність: уміння досліджувати та описувати геологічні об’єкти, в т.ч. природні (корисні копалини, мінерали та ін.), проводити пошукові роботи, вивчати мікроклімат, готувати колекції та гербарії, оформляти польовий зошит та щоденник досліджень за обраною темою, орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки при участі у туристських подорожах та змаганнях; брати участь в учнівських та студентських конкурсах науково-дослідницьких робіт, олімпіадах, конференціях.

3. Творча компетнтність: набуття знань та навичок підготовки науково-дослідницьких та пошукових робіт, умінь складати та читати геологічні карти та розрізи, оформляти геологічні виставки, куточки та музеї, готувати описи маршрутів 1-3 денного походу, брати участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.

4. Інформаційна компетентність: формування за допомогою інформаційних технологій вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну геологічну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її; використовувати інформаційні технології для підготовки науково-дослідницьких робіт, рефератів, доповідей.

5. Соціально-комунікативна компетентність: здатність до співробітництва з науковими та науково-дослідницькими закладами, установами, соціальна активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження природних багатств, повага до людей праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, ініціативність, відповідальність та інші), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.

Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів та туристсько-краєзнавчої роботи.

Навчальна програма розрахована на один навчальний рік На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 годин.

В основу програми „Геологічне краєзнавство” покладено навчальну програму з позашкільної освіти «Геологічне краєзнавство», основного рівня навчання, що є рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-7082 від 14.07.2017). Авторкою програми є Скриль Ірина Анатоліївна – завідувачка відділом краєзнавства КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради, кандидат географічних наук. Також з використанням блоку «Туристсько-спортивна та фізична підготовка» (для програм гуртків краєзнавчого профілю згідно із зазначеним у Пояснювальних записках до зазначених програм), автором є Наровлянський Олександр Данилович – заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Для складання навчальної програми використано базові блоки: краєзнавство; спортивно-туристська підготовка; фізична-культура та безпека життєдіяльності.

У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузях „Природознавство”, „Суспільствознавство”, „Здоров'я і фізична культура”. Програма включає відомості, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів з географії, економіки, що вивчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. Особливо слід підкреслити різнобічний зв'язок геології з географією. Такі теми з геології, як „Літосфера”, „Геологічна будова, рельєф та корисні копалини” та ін., включені до навчальних програм шкільного курсу географії, що сприятиме кращому засвоєнню юними геологами знань з геології та географії.

Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню геологічної, географічної, краєзнавчої та туристської термінології,

практичних навичок роботи з колекціями гірських порід, мінералів, корисних копалин; користування компасом, картографічними матеріалами, туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, формування свідомого ставлення до власного здоров’я.

Заняття гуртка організовується таким чином: одне заняття - теоретичне, друге – практичне. Тривалість занять обчислюється в академічних годинах і визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку вихованців та допустимого навантаження. Орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних годин 1:4. Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Періодичність екскурсій і практичних занять на місцевості – один раз на місяць. Необхідною умовою організації екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

При плануванні екскурсій, практичних занять, подорожей та змагань беруться до уваги сезонні зміни погоди, кліматичні умови. Додаткові можливості для реалізації запланованих заходів з’являються під час канікул. Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального року проводиться літня туристсько-краєзнавча подорож (поза сіткою навчальних годин).

Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу спрямованість. На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців. Серед них: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні (відтворювальні), тренінгові, дискусійні, проблемно-пошукові методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається геологічним дослідженням та пошуковій роботі, складанню геологічних розрізів, збору колекцій, спортивним та рухливим іграм з елементами туризму та інше. Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, колекції, картографічний матеріал, технічні засоби навчання.

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей стану здоров’я дітей відповідно до чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Середня наповнюваність груп встановлюється відповідно до чинного Положення про позашкільний навчальний заклад. Рекомендований вік вихованців становить 12-16 років.

Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі змагань, вікторин, конкурсів, геологічних олімпіад, а також під час відвідування музейних, екскурсійних та промислових об’єктів.

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.

У перші тижні занять необхідно провести батьківські збори, де розповісти про план роботи гуртка, розклад занять та особисте спорядження юного туриста.

При проведенні навчально-виховного процесу в гуртках та з метою ефективного засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок використовуються засоби навчання відповідно до чинного Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів.

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Назва розділу, теми

Кількість годин

 

Усього

 

У тому числі

 

Теоретичних

Практичних

 

 

Розділ 1.Вспуп

12

12

 

 

1.1

Вступне заняття

3

3

-

 

1.2

Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю

3

3

-

 

1.3

Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей

3

3

-

 

1.4

Організація туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю

3

3

-

 

 

РОЗДІЛ 2. Геологічне краєзнавство

 

15

12

-

 

2.1

Повторення навчального матеріалу з основ геології. Загальні відомості про геологію, витоки геологічних знань

3

3

-

 

2.2

Земля в космосі та її будова

3

3

-

 

2.3

Розвиток Землі як геологічної структури, виникнення та розвиток життя на ній

3

3

-

 

2.4

Геологічні процеси та їх місце у формуванні гірських порід, мінералів і покладів корисних копалин

6

3

3

 

 

Розділ 3. Гідрологічні дослідження.

21

9

15

 

3.1

Гідрологія України

3

3

-

 

3.2

Визначення витрати води в річці

9

3

6

 

3.3

Визначення дебіту джерела

3

 

3

 

3.4

Заповнення облікової картки

6

-

6

 

 

Розділ 4.  Радіометричні дослідження

21

3

18

 

4.1

Радіометричні методи пошуку корисних копалин.

3

3

-

 

4.2

Робота з радіометром

6

-

6

 

4.3

Обробка і занесення даних в облікову картку

6

-

6

 

4.4

Побудова плану ізогам.

6

-

6

 

 

Розділ 5. Мінералогія та петрографія

21

6

15

 

5.1

Класифікації гірських порід та мінералів.

3

3

-

 

5.2

Визначення властивостей гірських порід та мінералів.

9

3

6

 

5.3

Робота з колекціями мінералів та гірських порід.

6

 

6

 

5.4

Опис та заповнення облікової картки.

3

 

3

 

 

Розділ 6. Топографічна підготовка

39

15

24

 

6.1

Поняття про картографію.

3

3

 

 

6.2

Поняття про масштаб.

6

3

3

 

6.3

Поняття про азимут. Робота з компасом

6

3

3

 

6.4

Топографічна номенклатура

9

3

6

 

6.5

Набуття навичок з окомірної топографічної зйомки.

15

-

15

 

 

Розділ 7. Методика роботи на геологічному маршруті

21

6

15

 

7.1

Орієнтування на місцевості.

12

3

9

 

7.2

Документація матеріалів зйомки

6

3

3

 

7.3

Робота з гірничим компасом.

3

 

3

 

 

Розділ 8. Шліхове випробування

6

 

 

 

8.1

Шліховий метод пошуків самородних елементів

3

3

 

 

8.2

Практичні тренування на річках

3

 

3

 

 

Розділ 9.  Забезпечення життєдіяльності учасників туристсько-краєзнавчих подорожей

 

15

 

 

 

9.1

Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога

6

3

3

 

9.2

Туристський побут

3

 

3

 

9.3

Організація харчування в польових умовах

6

 

6

 

 

Розділ 10. Туристсько-спортивна підготовка

18

 

 

 

10.1

Туристське спорядження

6

 

6

 

10.2

Техніка туризму (відповідно до обраних для експедиції засобів пересування)

6

3

3

 

10.3

Участь у масових заходах

6

3

3

 

 

Розділ 11. Фізична підготовка

27

 

 

 

11.1

Загальна фізична підготовка. Техніка безпеки занять фізичною підготовкою

18

3

15

 

11.2

Спортивні та рухливі ігри

9

3

6

 

 

 

216

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ВСТУП (12 год.)

1.1. Вступне заняття (3 год.)

Історія розвитку туризму та краєзнавства. Традиції, сучасний стан і перспективи розвитку туризму і краєзнавства в Україні. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості роботи юних геологів-краєзнавців.

1.2. Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю (3 год.)

Зручність та вигідність географічного положення України. Різноманітність фауни, флори, багатство історико-культурної спадщини. Транспортний зв’язок та кордони рідного краю.

1.3. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (3 год.)

Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.

Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських подорожах та краєзнавчих експедиціях.

1.4. Організація туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю (3 год.)

Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей.

Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи» від 02.10. 2014 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 р. за № 1341/261178).

РОЗДІЛ 2. ГЕОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО (15 год.)

2.1. Повторення навчального матеріалу з основ геології. Загальні відомості про геологію, витоки геологічних знань (3 год.)

Геологія як фундаментальна наука геономічного циклу. Складові геологічної науки: мінералогія, петрографія, геохімія, історична геологія, динамічна геологія, палеонтологія. Витоки геологічних знань. Періодизація розвитку геології. Дослідження українських вчених-геологів.

2.2. Земля в космосі та її будова (3 год.)

Місце планети Земля у Сонячній системі, походження Землі, форма Землі та її рух. Оболонки Землі та їх взаємозв’язок між собою.

2.3. Розвиток Землі як геологічної структури, виникнення та розвиток життя на ній (3 год.)

Вік та періодизація розвитку Землі. Методи геохронології. Абсолютний та відносний вік гірських порід. Геохронологічна шкала. Еволюція земної кори. Геохронологічні поняття: ера (група), період (система), століття (ярус). Поняття викопної фауни.

2.4. Геологічні процеси та їх місце у формуванні гірських порід, мінералів і покладів корисних копалин (6 год.)

Геологічні процеси та їх енергетичні передумови. Ендогенні геологічні процеси, пов’язані з проявом внутрішньої енергії Землі. Рух земної кори, виникнення складок, тріщин, розломів і розривів. Значення понять «гороутворення», «землетруси», «вулканізм». Характеристика таких утворень, як платформи, геосинкліналі, їх значення у формуванні суші. Зв’язок вулканізму з тектонічними процесами. Поняття інтрузії та дифузії, пегматитовий процес, пневматолітове та гідротермальне мінералоутворення. Метаморфічні процеси та їх види.

Екзогенні процеси та їх енергія: вивітрювання, діяльність підземних вод, льодовиків, морів, лагун, озер, боліт. Фізичні, хімічні та біохімічні типи вивітрювання. Роль екзогенних сил в утворенні покладів корисних копалин.

Вплив діяльності людини на природу, принципи раціонального використання геологічного середовища.

Практичні заняття.Екскурсія до геологічних відслонень з метою ознайомлення з ендогенним та екзогенними процесами, продуктами руйнування гірських порід. Заняття з геологічною картою, збирання геологічних колекцій магматичних, метаморфічних та осадових порід. Опис ландшафту як результату дії геологічних процесів.

РОЗДІЛ 3. ГІДРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. (21 год.)

3.1 Гідрологія України. (3 год.)

 Гідрологічне районування України. Загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок.

3.2 Визначення витрати води в річці (9 год.)

Визначення витрати води в річці методом поплавка.

Практичні заняття.  Збір необхідних даних на річці. Розв’язування задач на визначення витрати води в річці.

3.3 Визначення дебіту джерела (3 год.)

Практичне заняття. Способи визначення дебіту джерела та розрахунки.

3.4 Заповнення облікової картки (6 год)

Практичне заняття. Заповнення облікової картки. Оформлення рисунка розрізу річки та її долини.

РОЗДІЛ 4.  РАДІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (21 год)

4.1 Радіометричні методи пошуку корисних копалин. (3 год)

Радіометричні методи пошуку корисних копалин. Екологічні дослідження.

4.2 Робота з радіометром. (6 год)

Практичне заняття. Будова та принцип дії радіометрів різних типів.

Методи обробки матеріалів досліджень. Превірка справності радіометра. Проведення вимірів.

4.3 Обробка і занесення даних в облікову картку (6 год)

Практичне заняття. Обробка і занесення даних в облікову картку. Проведення попередніх розрахунків.

4.4 Побудова плану ізогам. (6 год.)

Практичне заняття.Набуття навички побудови ізогам, як підсумку радіометричного дослідження.

РОЗДІЛ 5. МІНЕРАЛОГІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ (21 год)

5.1. Класифікації гірських порід та мінералів. (3 год.)

Мінерали у земній корі. Хімічний склад. Принципи класифікації мінералів за хімічним складом.

5.2. Визначення властивостей гірських порід та мінералів. (9 год.)

Основні фізичні властивості мінералів: колір, колір риски, прозорість, блиск, твердість, спайність, злам. щільність. Шкала Мооса. Магнітні властивості мінералів, взаємодія з кислотою.

Практичні заняття. Визначення твердості мінералів за допомогою шкали Мооса. Визначення мінералів відповідно до їх фізичних властивостей.

5.3. Робота з колекціями мінералів та гірських порід. (6 год)

Практичне заняття. Робота з колекціями мінералів. Збирання мінералів на геологічних відслоненнях та оформлення їх у колекції. Змагання з визначення та опису мінералів.

5.4 Опис та заповнення облікової картки.(3 год)

Практичне заняття. Змагання з визначення та опису мінералів

РОЗДІЛ 6. ТОПОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА (39 год.)

6.1 Поняття про картографію. (3 год)

Поняття про геодезію та картографію. Умовні топографічні знаки. Зображення горизонталей та рельєфу на картах.

6.2 Поняття про масштаб. (6 год.)

Класифікація масштабів карт.

Практичні заняття. Вимірювання відстаней на карті та на місцевості.

6.3 Поняття про азимут. Робота з компасом (6 год)

Компас і його будова. Поняття про азимут.

Практичні заняття. Робота з компасом, курвіметром, транспортиром, візирною лінійкою.

Перевірка компасу, визначення азимутів на місцевості.

6.4 Топографічна номенклатура (9 год)

Вивчення топографічних знаків. Їх класифікація.

Практичні заняття. Виготовлення карток топографічних знаків. Топографічні завдання, ігри, диктанти.

6.5 Набуття навичок з окомірної топографічної зйомки. (15 год)

Практичні заняття. Оформлення робочого листа. Польова робота зі площинної та маршрутної топографічної зйомки. Камеральна обробка результатів.

РОЗДІЛ 7. МЕТОДИКА РОБОТИ НА ГЕОЛОГІЧНОМУ МАРШРУТІ (21 год.)

7.1 Орієнтування на місцевості. (12 год)

Загальні відомості про орієнтування на місцевості. Спортивне орієнтування як вид спорту.

Практичні заняття. Вправи з читання карт спортивного орієнтування. Розробка схеми маршруту.  Рух за вказаним азимутом. Визначення сторін горизонту за місцевими предметами. Орієнтування за допомогою компасу, карти, за місцевими предметами та ознаками природи. Користування картами та схемами на місцевості.  Визначення на карті точки свого місцезнаходження. Змагання з орієнтування.

7.2 Документація матеріалів зйомки (6 год)

Польова книжка геолога та її титульний лист – головний документ у роботі геолога. Опис маршруту. Опис на прикладі геологічних відслонень гірських порід і їх визначення; добір і документація зразків, опис ландшафту,як результату діяльності геологічних процесів.

Практичні заняття. Тренувальні маршрути. Нотатки в польовому щоденнику. Замальовка та опис відслонень у польовому щоденнику. Виконання рисунку відслонення, та опис ландшафту і мікрорельєфу на місцевості.

7.3 Робота з гірничим компасом. (3год)

Практичні заняття. Набуття навичок роботи з гірничим компасом.

РОЗДІЛ 8. ШЛІХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ  (6 год)

8.1 Шліховий метод пошуків самородних елементів  (3 год)

Шліховий метод пошуків самородних елементів.Необхідне спорядження та матеріали для шліхового випробування розсипних корисних копалин

8.2 Практичні тренування на річках  (3год)

Практичні заняття. Тренування на річках різних типів з геологічним матеріалом різного складу.

РОЗДІЛ 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ПОДОРОЖЕЙ   (15 год)

9.1. Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога (6 год.)

Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу). Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі. Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани, порізи, отруєння). Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, живота, грудей. Гостра судинна недостатність, непритомність, шок. Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.

Практичні заняття. Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів тощо. Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні травами, грибами.

9.2. Туристський побут(3 год.)

Практичні заняття. Улаштування місць привалів і ночівель – загальні вимоги. Вибір місця з урахуванням безпеки, гігієни та санітарних норм і потреб, рельєфу та інших природних факторів, зміни погоди тощо.

Охорона природного середовища. Заготівля дров. Типи вогнищ. Вимоги до організації харчування в польових умовах.

Практичні заняття. Встановлення наметів на місцевості. Аналіз можливих небезпечних ситуацій в залежності від вибору місця розташування тимчасового табору.

9.3. Організація харчування в краєзнавчій експедиції (6 год.)

Практичні заняття. Види продуктів харчування та їх калорійність, потреби людини у різноманітті продуктів. Вимоги до зберігання продуктів харчування у побуті та у польових умовах. Терміни зберігання та пакування продуктів харчування.

Варіанти меню для польових умов споживання: теорія і практика.

Вимоги до місця та улаштування вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу. Приготування їжі в польових умовах за допомогою природних органічних матеріалів та за допомогою сучасних приладів.

Вимоги з безпеки поводження з вогнем, перебування біля вогнища. Експлуатація приладів (примусів тощо) для приготування їжі.

Вимоги до одягу та взуття учасників приготування їжі у польових умовах.

Практичні заняття. Підготовка різних варіантів меню. Приготування їжі в польових умовах.

 РОЗДІЛ 10. ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (18 год.)

10.1. Туристське спорядження (6 год.)

Загальні вимоги до спорядження (вага, надійність, компактність, естетичність, відповідність призначенню). Особисте та групове спорядження. Види рюкзаків. Спальні мішки, каремати.

Практичні заняття. Укладка рюкзака. Підбір спорядження.

10.2. Техніка туризму (відповідно до обраних для експедиції засобів пересування) (6 год.)

Техніка руху (відповідно до обраного для експедиції способу пересування). Особливості руху туристської групи в певному районі. Техніка подолання найпростіших перешкод. Забезпечення техніки безпеки під час руху та при подоланні перешкод. Основи самостраховки та страховки.

Практичні заняття. Рух групи під час переходів. Подолання перешкод. Організація страховки.

10.3. Участь у масових заходах (6 год.)

Умови проведення масових заходів. Техніка безпеки на дистанціях змагань та під час подорожей.

Практичні заняття. Участь в змаганнях, зльотах, одноденному поході тощо.

РОЗДІЛ 11. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА (27 год.)

11.1. Загальна фізична підготовка. Техніка безпеки занять фізичною підготовкою (16 год.)

Техніка безпеки занять фізичною підготовкою

Практичні заняття. Загальна фізична підготовка. Вправи на розвиток швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності.

Розвиток швидкості. Човниковий біг, біг із прискоренням, біг на короткі відстані з максимальною швидкістю, рухливі ігри та естафети, які вимагають швидкості дій тощо.

Розвиток сили. Вправи з використанням маси власного тіла (підтягування, віджимання, присідання, стрибки тощо);

Розвиток витривалості. Хода пересіченою місцевістю; стрибки зі скакалкою.

Розвиток гнучкості. Динамічні вправи: активні (нахили, махи тощо); пасивні (за допомогою партнера).

Розвиток спритності. стрибки; метання; загально розвиваючі вправи з предметами; гімнастичні та акробатичні вправи.

11.2. Спортивні та рухливі ігри (9 год.)

Види спортивних та рухливих ігор. Правила та умови їх проведення.

Безпека під час проведення спортивних та рухливих ігор.

Практичні заняття. Підготовка та проведення спортивних та рухливих ігор.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні повинні знати:

 основні поняття з геології;

 значення геології в розвитку господарства України;

 геологічні пам’ятки, історію геологічного розвитку, тектонічні структури та корисні копалини рідного краю;

 найпростіші методи пошуку корисних копалин;

 основні методи геологічних досліджень;

 основні види геологічних спостережень, які можуть здійснюватися в туристському поході та інструменти (прибори), які при цьому застосовуються;

 основи петрографії та мінералогії;

 туристські можливості України та окремих регіонів;

 правила підготовки та написання учнівської пошуково-дослідницької роботи;

 правила безпеки учасників туристських походів та змагань, при подоланні перешкод, організації біваку;

 права та обов’язки учасників подорожей та змагань;

 основні положення Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи» від 02.10. 2014 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 р. за № 1341/261178).

 основні види перешкод;

 основи тактики туристського походу;

 особливості організації біваку;

 вимоги до організації харчування туристів.

Учні повинні вміти:

 виконувати найпростіші польові геологічні роботи;

 працювати з навчальними колекціями мінералів, гірських порід, корисних копалин;

 давати схематичну фізико-географічну та геологічну характеристику району проведення геолого-краєзнавчої експедиції;

 виконувати практичні роботи на відслоненнях;

 вести польову книжку геолога;

 вести геологічну документацію;

 виконувати камеральні та лабораторні роботи;

 орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрут за легендою, картою;

 розробляти маршрути походів та краєзнавчих експедицій;

 працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою в архівах, бібліотеках, наукових установах;

 систематизувати зібраний геологічний та краєзнавчий матеріал;

 складати геологічний звіт, виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка;

 представляти результати пошуково-дослідницької роботи на конкурсах, конференціях, олімпіадах;

 долати річку вбрід, по колоді, за допомогою маятника, безпечно долати яри, круті трав’яні та піщані схили;

 вимірювати відстані та визначати висоту предметів на місцевості різними способами;

 в’язати вузли;

 організувати бівак, розпалювати вогнище;

 складати меню для туристського походу;

 готувати їжу в похідних умовах на вогнищі;

 дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;

 бережливо ставитися до обладнання та спорядження;

 оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;

 співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;

 складати певний розділ звіту про краєзнавчу експедицію чи туристський похід, технічний опис маршруту;

 надавати першу долікарську допомогу при травмуваннях.

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Аллисон А. Геология: Перевод с англ. / А. Аллисон, Д. Палмер – М.: Мир, 1984.

2.Андропов В.А. Дыхание земли. Вулканы и землетрясения. /В. А.Андропов – М. : Географгиз, 1963.

3.Архангельский М.М. Тайны земли раскрываются в космосе. /М.М. Архангельський, О. Д. Шебалин – М.: Знание, 1963.

4.Бадилевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых./В.И. Бадилевский – Л.: Гостоптехиздат, 1962.

5.Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму (аспекти). - Дніпропетровськ : Промінь, 2002, 115 с.

6.Белоусов В.Д. Земля, ее строение и развитие. / В. Д. Белоусов – М, : АН. СССР, 1963.

7. Васильев Ю. М. Общая и историческая геология. /Ю.М. Всильев, В.С. Мильничук, М.С. Арабаджи – М., «Недра», 1977, 472 с.

8.Вольфсон Ф.И. Что такое рудные месторождения и как их отыскать. /Ф. И. Вольфсон, Л. И. Лукин – 3- е издание – М.: Госхеолтехиздат, 1962.

9.Геологічні пам’ятки України: у 4-х т. /В.П.Безвинний, С.В.Білецький, О.Б.Бобров та інші і за редакцією В.І.Калініна, Д.С.Гурського, І.В.Антакової. К.: ДІА, 2006 - 2012.

10.Геологія і корисні копалини України. Атлас. /Гол.ред. Л.С. Галецький. – Київ, 2001.

11.Григорович М.Б. Естественные строительные камни и песок. /М. Б. Григорович. 2-е изд.- М.: Госгеолтехиздат, 1962.

12.Гурський Д.С. Металічні і неметалічні корисні копалини. У 2-х томах /Д.С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В.І. Калінін та ін. – Київ – Львів: Видавництва «Центр Європи», 2006. – 552 с.

13.Заріцький П.В. Геологія з основами мінералогії. /П.В. Заріцький, Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін та ін. – Х.: Майдан, 2009, 584 с.

14.Камзіст Ж.С. Гідрогеологія України / Ж. С. Камзіст, О. Л. Шевченко О.Л – К, Інкос, 2009 – 614с.

15.Короновський Н.В. Основы геологии /Н.В.Короновський, А.Ф. Якушова - М.:Высшая школа, 1991- 416 с.

16.Лазаренко Є. К. Курс мінералогії /Є. К. Лазаренко – К.: Вища школа, 1970.

17.Ливин А.С. Организация летних экологических экспедиций школьников. – Запорожье, Областная станция юных туристов, 1991.

18.Методичні рекомендації щодо проведення регіональних геолого-краєзнавчих досліджень. – Харків, ОблСЮтур, 2011.

19.Методические рекомендации по проведению радиометрических наблюдений и шлиховому апробированию в школьном геологическом кружке. – Запорожье: ОблСютур, 1990.

20.Павлишин В. І. Генезис мінералів /В.І. Павлишин, О.І. Матковський, О.С. Довгий. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003.

21.Пересадько В.А Шкільний словник-довідник з картографії й топографії. /В. А. Пересадько, Л. Я. Борисенко – Харків.: Видав. гр. “Основа”, 2004.– (Бібліотека журналу “Географія”).

22.Сивий М. Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез. Монографія-Тернопіль: Підручники і посібники. / М. Сивий - 2004.- 656 с.

23.Смирнов В. І. Геологія корисних копалин. /В. І. Смирнов. – К.: Вища школа, 1995.

24.Соловьев В. О. Историческая геология: учебное пособие /В. О. Соловьев, Э.С. Тхоржевский. – Х.: ХНАДУ, 2013. – 240 с.

25.Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: Монографія / [За ред. проф. В.В. Александрова]. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2010. – 268 с.

26.Яришева Н.Ф. Природа України /Н. Ф. Яришева. – К., Вища школа,1996.

27. Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю - наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи» від 02.10. 2014 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 р. за № 1341/261178).

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ