Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок

Тип матеріалу: 

О. П. Верба, заступник директора з навчально-виховної роботи  Бальковецького навчально-виховного комплексуО. П. Верба,
заступник директора з навчально-виховної роботи 
Бальковецького навчально-виховного комплексу


Школа не повинна вносити різкого перелому
в життя дитини. Нехай, ставши учнем, 
дитина продовжує робити сьогодні те,
що робила вчора.” (В. О. Сухомлинський).

Сьогодні доводиться констатувати, що сучасні зміни освіти покликані забезпечити взаємозв’язок між її ланками. Натомість, задекларованим нормам актуалізується питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти. Забезпечення неперервності освітнього процесу можливе за умови дотримання основних освітніх принципів - перспективності та наступності.
Особливо вразливими є дві суміжні ланки - дошкільна та початкова, в міру психофізичного розвитку дітей, їх вікових особливостей. 
Психологічно виваженому та успішному для дитини переходу від дошкільної до початкової освіти сприятиме спільна система взаємодії педагогів дошкільної та початкової ланок, батьківської громадськості.

Реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” до 2029 року, адаптація нормативної бази дозволяють забезпечити розвиток освіти усіх рівнів з максимальним урахуванням індивідуальних фізичних, психологічних, інтелектуальних особливостей дітей вікової категорії.
Розвиток дошкільної та початкової освіти на засадах Концепції Нової української школи мають багато спільного. В основі освітнього процесу покладені ключові компоненти:
●    новий зміст, тобто формування компетентностей;
●    наскрізний процес виховання - формування суспільно-моральних цінностей;
●    педагогіка партнерства: учень - вчитель - батьки;
●    дитиноцентризм - орієнтація на запити та потреби учня;
●    оновлена структура школи;
●    сучасне освітнє середовище, яке забезпечить  умови для організації освітнього процесу у закладі та поза його межами;
●    гуманізм, як норма поваги до особистості, ставлення до дитини без спонукання та насилля;
●    урахування індивідуальних інтересів, темпу розвитку дитини; опора на досвід дитини;
●    створення сприятливих умов для розвитку у дитини психічних процесів, активності, мотивів поведінки, самооцінки;
●    забезпечення реалізації можливостей кожної дитини.
У Базовому компоненті дошкільної освіти (2012 р.) у Державному стандарті початкової освіти (2018 р.) визначено пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого, середовищного підходів до організації освітнього процесу.
Основні нормативні документи, як бачимо, визначають пріоритетність особистості дитини, фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціальний, моральний, креативний розвиток.
Державним стандартом початкової школи визначені ключові компетентності, які формуються на основі компетенцій закладених у дошкільному віці: здоров’язбережувальної, комунікативної, предметно-практичної, ігрової, мовленнєвої, сенсорно-пізнавальної, соціальної, особистісно-оцінної (згідно Базового компонента дошкільної освіти).
Впровадження освітньої програми “Впевнений старт” у практику роботи з дітьми старшого дошкільного віку відображає запити практиків, враховує кращі теоретичні та методичні рекомендації, націлює педагогів та батьків на особистісний розвиток дітей. Документ дозволяє забезпечити якісно нову, змістовну життєдіяльність дошкільників у різних видах дитячої діяльності. Оновлена програма визначає освітні завдання за видами дитячої діяльності: комунікативної, здоров’язбережувальної і рухової, пізнавально-дослідницької, мовленнєвої, ігрової, господарсько-побутової, художньо-естетичної. Нова програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” за редакцією доктора психологічних наук Тамари Піроженко не обтяжена порадами щодо професійної діяльності, передбачає свободу у виборі форм, методів, засобів творчості педагога, наближена до програми початкової школи, максимально враховує усі провідні ідеї та головні складові Нової української школи:
●    забезпечення вимог базового компонента та дошкільної освіти;
●    створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи;
●    збалансування напрямів розвитку цілісної особистості дитини;
●    зорієнтованість на результат, завдяки системі критеріїв навчальних досягнень;
●    розподіл завдань з урахуванням 6-го або 7-го року життя, індивідуального розвитку дитини, завдяки дворівневій системі набору завдань;
●    створення сучасної та зручної системи методичного сервісу педагогів та батьків.

Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності полягає у забезпеченні єдності, взаємозв’язку, узгодженості мети, змісту, методів, форм організації. Саме тому обізнаність педагогів із нормативними документами, технологіями, методами, прийомами щодо розвитку двох суміжних освітніх ланок забезпечить уникнення складностей, ситуацій форсування або сповільнення розвитку дитини.
Слід визнати нагальну потребу підвищення, вдосконалення професійної компетенції педагогів, узгодження взаємодії спеціалістів, враховуючи різний рівень освітніх характеристик та практичний педагогічний досвід.
З метою удосконалення освітнього процесу у закладах слід оновити систему методичної роботи з учителями. Запроваджувати творчі, дієві індивідуальні та інтерактивні (колективні, групові) форми методичної роботи. Такі заходи сприятимуть зміні форм організації освітнього процесу, відмові від застарілих підходів: фронтальних форм роботи на уроці, класичного розташування парт, статичних поз учнів та інше.  

При плануванні методичної роботи у нашому закладі враховано результати анкетування педагогів з метою виявлення потреб у підвищенні кваліфікації. Сплановано взаємовідвідування вчителями та вихователями відкритих занять та уроків, з подальшим обговоренням та узагальненням рекомендацій; підготовку і проведення спільних педагогічних нарад, семінарів-практикумів, “круглих-столів”. Передбачено організацію  спільних засідань методичних об’єднань, творчих груп; педагогічних проектів; поширення позитивного педагогічного досвіду.

Інформаційно-просвітницька робота закладу передбачає інформативні та активні форми взаємодії із батьківською громадськістю. Актуальним джерелом інформації є сайт закладу balnvk.e-schools.info/ , персональні блоги педагогів:
- Гаврищук Оксана Зіновіївна вчитель англійської мови  І категорії Бальковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів - spiri1t.blogspot.com/;
- вчителя початкових класів Демчук Галини Михайлівни Бальковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - demchukgalina.blogspot.com/;
- вчителя початкових класів Бальковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - glyxova-larisa.blogspot.com/;
- вчителя початкової школи Цимбал Оксани Анатоліївни -  oksanats.blogspot.com/.
Високий рівень організації освітнього процесу - це базис, який сформує здорового, освіченого, активного члена суспільства, який зможе не тільки отримати грунтовні знання, а й стане конкурентноздатним у суспільстві.
У нашому закладі створене середовище, яке  забезпечує можливості дітям робити власний вибір, розвивати  нові та удосконалювати наявні практичні навички, отримувати  знання, формування позитивного  ставлення до інших. 

У такому освітньому середовищі є баланс між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем, та видами діяльності, ініційованими самими дітьми.  Тому,  що створюється для заохочення самовизначення дітей у класі та розвитку їхніх спроможностей.
Організація навчальних центрів у першому класі та ігрових зон у групах здійснюється для забезпечення дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, організації роботи дітей в парах, у малих групах, а також індивідуально.  Тут педагоги  проводять різні види навчальної та ігрової діяльності.
Немає нічого дорожчого за дітей, і немає більш важливої справи на землі, ніж виростити людину - здорову, розумну, добру і щасливу. 
Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя, який пов’язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей.

Тому дуже важливо, щоб у дошкільному закладі, в сім’ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання, що є умовою принципу наступності дошкільної та початкової освіти.

 Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок

 Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок

 Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок

 Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок

 Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок

 Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок

 Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок

 Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок
 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович