Розвиток пізнавальної активності молодших школярів

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Костянчук Наталія Антонівна,
вчитель початкових класів
ЗОШ №5 м. Коростень


Проблема розвитку пізнавальної активності школяра не є новою, вона  притаманна майже всім періодам розвитку педагогіки і має давню історію. Оскільки пізнавальна активність – це якість особистості, яка виявляється в направленості і стійкості пізнавальних інтересів, потягу до ефективного оволодіння знаннями і способами діяльності, в мобілізації вольових зусиль, спрямованих на досягнення навчально-пізнавальної мети, то не дивно, що увага до цієї теми характерна для багатьох педагогів.

Так, видатний чеський педагог Я.А.Коменський у першому розділі «Великої дидактики» говорив про необхідність всіма засобами підвищувати в дітях гаряче прагнення до пізнання, до навчання. Цій проблемі надавали належної уваги І.Г.Песталоцці, А.Г.Дістерверг, К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський.

Особливо актуальною ця проблема є в наш час, коли школа звільняється від стереотипів у навчанні, і на перше місце стає розвиток і активація творчих здібностей у дітей.

У зв’язку з цим, до найважливіших наукових і практичних проблем роботи вчителя відноситься широке коло питань формування і розвитку пізнавальної активності школярів у процесі навчання.

 Пізнавальний інтерес не тільки активізує розумову діяльність в даний момент, але і спрямовує її в послідуючих рішеннях різноманітних задач. Стійкий пізнавальний інтерес формується різними засобами в навчальній діяльності учителя (елементи зацікавленості, гра, предметна діяльність школярів і т. ін.). Завдання вчителя не тільки дати дітям певне коло знань, а навчити спілкуватися, самостійно вирішувати проблеми, знаходити вихід із нестандартної ситуації.

У цьому сенсі організація навчання учнів за традицією не сприяє розвитку такої поведінкової якості в учнів як самостійність тому, що за традиційними методиками ведуча роль належить вчителю, а учень залишається в позиції виконавця. 

Наші діти є «чомусиками». Їх все цікавить . Де? Чому? Що? Звідки? З такими запитаннями вони постійно звертаються до дорослих – мами, тата, бабусі або дідуся; переступивши шкільний поріг,- до вчителя. І наш обов’язок – учити їх активно пізнавати світ. «Подумай, відгадай, порівняй, доведи, зроби висновок»,-так доречно відповідати на запитання наших маленьких «чомусиків», намагаючись розвинути їхню фантазію, думку, інтерес до світу. Учням подобаються такі види навчальної діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, можливість проявляти ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості т творчості.   Для цього доречним буде інтерактивне навчання.

Застосування інтерактивного навчання  здійснюю шляхом використання кооперативних та колективно-групових технологій навчальної діяльності, інтерактивних методів, що сприяють навчанню учнів доводити свою думку, дискутувати, моделювати життєві ситуації.

Наприклад, на уроках читання використовую методи: Ґронування, «Закінчи речення…»

Діти висловлюють свої думки, аналізуючи прочитане, роблять висновки.

 На уроках української мови даю завдання проблемного характеру для  організації роботи в парах.

Ефективним виявляється використання методу «Мозковий штурм» при роботі з новим матеріалом.

Застосовую ПРЕС-метод.

Дітям пропоную довести, що виділені слова зліплене, встелене не належать до дієслів за опорою:

Я вважаю…  Тому що …  Отже …

Учні самостійно вибирають аргументи і висловлюють свою думку у виразній і стислій формі.

 На уроках «Природознавства»  застосовую пошуковий і дослідницький методи, а на уроках математики пропоную завдання творчого рівня, з логічним навантаження:

1) На першому етапі даю такі завдання: діти повинні самостійно визначити, де обернені, подібні чи прості і складені задачі, порівнюючи їх парами.

2) Наступний етап—учні повинні самостійно:

  скласти обернену задачу; скласти подібну задачу; із простої задачі скласти складену, змінивши запитання.

Під час такої роботи  учні вчаться  аналізувати задачі і самостійно їх розв’язувати.

Працюючи над методами викладання й опрацювання нового матеріалу, беру до уваги те, що саме в початковій школі формуються навички спілкування, поповнюється словниковий запас учня, орфографічна та пунктуаційна грамотність. Дитина повинна зрозуміти, запам'ятати й безпомилково відтворювати досить великий обсяг складної й важливої мовної інформації. І від того, наскільки цей процес пізнання й запам'ятовування буде ефективним, залежить мовна компетенція учня в майбутньому.

 Пропоную учням завдання на асоціацію.

Графічне відтворення за допомогою схем та знаків-символів. Цей підхід допомагає учням вдумливо сприймати певну інформацію, зосереджує їх увагу на головному.

Використання будь-яких нетрадиційних методів навчання підвищує пізнавальний інтерес в учнів, сприяє розвитку самостійності, творчості, активного пошуку інформації, усвідомленого оперування нею.

Навчальний матеріал містить багато стимулів, що збуджують допитливість і розумову активність учнів. 

Пізнавальна активність з’являється тоді, коли вчитель ставить перед учнями ту чи іншу задачу для самостійного розв’язання. Там, де дитина зустрічається з чимось новим, невідомим, де відбуваються якісь зміни, завжди з’являється інтерес, а це викликає допитливість, яка в свою чергу викликає бажання зрозуміти, дослідити. Тому дії, що мотивуються інтересом, приємні для школяра, бо вони нові, творчі, оригінальні. Змінюється і розумова діяльність. Вона тепер спрямована на певні питання і предмети. Ця емоція підтримує і активізує пізнання, а її подальший розвиток – необхідна умова творчості, дослідження і конструктивної діяльності.

Отже, використання різних методів навчання – це сходинка до успішного й результативного навчання.

Література

1. Ніколаєнко Л.Т.   Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів.-Початкова школа.-2001.-№8

2. Кравченко Т. Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках української.-Початкова школа.-2001.-№5

3. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи.-Упорядник Стребна О.В., Соценко А.О.- Х.: Вид.група «Основа»,2007.

4. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання.-К.:Шк.світ,2007

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ