Технологія проектної діяльності гімназистів з різними рівнями навчальних досягнень в умовах профільного навчання

Навчальний рівень: 

 Коршун Антоніна Яківна, вчитель біології КЗ «Оріхівська гімназія №1 «Сузір’я» Оріховської районної ради Запорізької областіКоршун Антоніна Яківна,
вчитель біології
КЗ «Оріхівська гімназія №1 «Сузір’я»
Оріховської районної ради Запорізької області

Ме́тод прое́ктів — освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.

Формування та розвиток у дітей ключових компетентностей стало основним завданням початку XXI століття. Ця проблема набуває актуальності у зв'язку з тим, що сучасний світ характеризується стрімким соціальним, технологічним і політичним розвитком, який потребує від людини здатності робити духовно-моральний вибір, мобільності та відповідальності у прийнятті рішень, вміння ефективно спілкуватися та бути успішним.

Визначаючи сутність поняття «навчальний проект», слід зазначити, що воно вперше з'явилось у XVII—XVIII століттях і служило синонімом словам «експеримент» у природничих науках і «розгляд справ» у юриспруденції. Пізніше, у XIX столітті були визначені ще дві моделі проектів, які використовуються і сьогодні. Перша, давніша, модель Вудворта передбачає, що учні спочатку вивчають матеріал, набувають знань та навиків, які в подальшому знадобляться для конструювання проектів. Друга, сучасніша, модель Ричардса передбачає «занурення» в проблему, її фундаментальне дослідження.

Методична розробка «Технологія проектної діяльності гімназистів з різними рівнями навчальних досягнень в умовах профільного навчання»

Структура різних типів проектів

І. За методом або видом діяльності яка домінує в проекті

1. Дослідницькі проекти Потребують чітко продуманої структури, визначеної мети, актуальності проекту для всіх учасників, соціальної значимості, продуманих методів роботи.

2. Творчі проекти Зазвичай не мають чітко продуманої структури, вона розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проекту Оформлені результати можуть бути у вигляді збірника, сценарію, програми свята тощо.

3. Ігрові проекти Структура таких проектів залишається відкритою до їхнього закінчення Учасники беруть на себе певні ролі Результати можуть визначатися на початку проекту або до його завершення Наявним високий ступінь творчості.

4. Інформаційні проекти Спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення фактів Потребують чіткої структури, можливостей систематичної корекції під час проектної діяльності.

До обов'язкових структурних елементів належатимуть: • мета проекту-результат (стаття, реферат, доповідь, відеоматеріали тощо); • предмет інформаційного пошуку — поетапність пошуку з визначенням результатів-аналітична робота над зібраними фактами — висновки — корекція, у разі потреби подальший пошук інформації -аналіз нових даних -висновки — оформлення результатів.

5. Практично орієнтовані Відзначаються чітко визначеним із самого початку результатом діяльності учасників проекту, який зорієнтований на соціальні інтереси самих учасників роботи (газета, документ, відеофільм, спектакль, програма дій, проект закону, довідковий матеріал тощо) Потребують продуманої структури, навіть сценарію діяльності учасників із визначенням функції кожного Дуже важливо добре організувати координаційну роботу через обговорення, корекцію спільних дій, презентацію отриманих результатів та можливих способів використання їх на практиці, зовнішню оцінку проекту.

ІІ. За змістовим аспектом проекту

1. Літературно-творчі. Поширений тип спільних проектів.

2. Природничо-наукові. Зазвичай мають чітко окреслене дослідницьке завдання (наприклад, дослідити стан довкілля певної місцевості).

3. Екологічні проекти. Здебільшого потребують використання дослідницьких, наукових методів, інтегрованих знань із різних галузей.

4. Мовні (лінгвістичні). Навчальні проекти, спрямовані на оволодіння мовним матеріалом, формування певних мовленнєвих навичок та вмінь: лінгвістичні, спрямовані на вивчення мовних особливостей, мовних реалій, фольклору; філологічні, передбачають вивчення етимонології слів, літературні дослідження тощо).

5. Культурологічні. Мають зв'язок з історією та традиціями різних країн За змістом можуть бути історико-географічними, етнографічними, політичними, мистецтвознавчими, економічними.

6. Рольово-ігрові За змістом можуть бути уявними мандрівками; імітаційно-діловими, які моделюють професійні та комунікативні ситуації; драматизація, соціальні імітації.

7. Спортивні.

8. Географічні.

9. Історичні.

10. Музичні.

Вимоги до організації проекту

1.Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми, що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку.

2.Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів.

3.Самостійна діяльність учнів Вона може бути груповою, парною чи індивідуальною.

4.Визначення кінцевих цілей спільних чи індивідуальних проектів.

5.Визначення базових знань із різних галузей, необхідних для роботи над проектом.

6.Структурування змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів).

7.Використання дослідницьких методів.

8.Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними, тобто оформленими у визначений спосіб (презентація, щоденник мандрівника

Результати проектної діяльності як творчої співпраці вчителя й учнів

Учитель:

 • підвищення професійної майстерності;
 • зацікавлення учнів предметом;
 • посилення інтересу до навчання;
 • залучення учнів до пошуку, дослідження;
 • відчутність реальних результатів своєї праці;
 • задоволення в інтелектуальному розвитку..

Співпраця:

 • творча самореалізація;
 • задоволення потреби в  саморозвитку та самовдосконаленні;
 • заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.

Учні:

 • поглиблення знань;
 • розвиток навичок мислення високого рівня;
 • розвиток творчих здібностей;
 • творче застосування знань;
 • свобода вибору;
 • уміння працювати в команді;
 • підготовка до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницької діяльності.

Проект характеризується такими ознаками:

 • розв’язується певна проблема;
 • результати мають практичну, теоретичну чи пізнавальну значущість для учнів;
 • має місце самостійна діяльність учнів (індивідуальна , парна, групова);
 • учні займаються дослідницькою роботою;
 • передбачена необхідність інтегрувати знання та вміння з різних предметів.

Треба сказати, що будь-яка робота над темою чи просто групова робота не може називатися методом проектів. Проектна технологія передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів із обов’язковим представленням результатів. Результати виконання проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом, комп’ютерна газета, альманах тощо).

Робота над проектом складається з таких етапів:

 1. підготовчий етап (визначення теми, мети проекту, обговорення проблеми, висунення гіпотези);
 2. планування (визначення джерел, засобів збирання, методів аналізу інформації, способів представлення результатів; установлення критеріїв оцінювання результату процесу);
 3. дослідження, спостереження, робота з інформаційними ресурсами, досліди, анкетування;
 4. аналіз інформації, підбиття підсумків, формулювання висновків;
 5. оформлення звіту (узагальнення та класифікація зібраних матеріалів, виготовлення ілюстративного матеріалу), підготовка до презентації;
 6. творчий звіт, презентація (показ результатів у формі усного звіту, звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту тощо);
 7. оцінювання результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями;
 8. післяпроектні дії (корекція, використання результатів).

Значення проектної діяльності

 • допомагає учням реалізувати як дослідницькі, так і практичні завдання, дає їм можливість
  почуватися особистостями, причетними до справ суспільства;
 • проектуючи, учні виробляють навички контактів із зовнішнім світом: спілкування з учите­лями, адміністрацією закладу, органами місцевого самоврядування тощо;
 • проектування розвиває творчу думку та на­вички роботи із джерелами інформації, допомагає
  вирішити і проблеми практично орієнтованих учнів, яким важко виявити себе на уроках, а реалі­зовуючи проект, вони виявляють найрізноманіт­ніші здібності;
 • метод проектів є тим середовищем, у якому учні набувають сил, упевненості, а ситуація успіху може стати відправною точкою для подальшого зростання у власних очах;
 • досвід проектної діяльності знадобиться не лише в їхній самоосвіті та самореалізації, а й взагалі в житті. Фактично, проект—це будь-який задум, що має мету, термін та конкретні кроки реалізації. Проект мусить відповісти на запитання:
 • Навіщо, для чого він створений?
 • Наскільки новим постає бачення проблеми?
 • Наскільки проект відповідає вимогам часу?
 • Чи придатний він для втілення?
 • Чи завершений він, чи готовий до реалізації?

Проектне навчання — це цілісна дидактична система, яка ґрунтується на логіко-психологічних закономірностях творчого засвоєння знань у на­вчальній діяльності. В основі проектів лежить роз­виток пізнавальних творчих навичок учнів, їхніх умінь самостійно конструювати свої знання, орієн­туватися в інформаційному просторі, що сприяє розвитку критичного мислення.
 

Головні умови організації роботи над проектом

 1. Професіоналізм учителя, знання ним особливостей проектної методики, усвідомлення широких можливостей розвитку учнів у процесі проектної діяльності.
 2. Навчання учнів та оволодіння ними технологією проектної діяльності ( уміння визначати мету, завдання, бачити предмет дослідження, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів).
 3. Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом; певний рівень володіння знаннями з біології та загальнонавчальними, інтелектуальними вміннями.
 4. Започаткувавщи спільну роботу варто доводити її до кінця, поетапно узгоджуючи проміжні результати дослідження з учителем.
 5. Наявність інформації про хід реалізації проекту.

Основні структурні елементи виконання проекту

 1. Визначення мети проекту й постановка проблеми
 2. Складання плану виконання проекту ( терміни, коло учасників, форми презентації)

1.    План реалізації:

 • Організація груп і розподіл завдань між групами або в самій групі;
 • Визначення джерел інформації, її збирання;
 • Аналіз і систематизація одержаної інформації, висування гіпотез;
 • Підбиття підсумків,оформлення результатів у письмовій формі;
 • Проведення презентацій різних проектів( форма звіт, круглий стіл, прес – конференція). Широке застосування учнями стіннівок, альбомів, плакатів, фото матеріалів;
 • Загальне обговорення результатів дослідження.

Вимоги

 1. Проект розробляється за ініціативою учнів, але тема може бути запропонована вчителем. Тема для всього класу повина бути одна, але шляхи її розв'язання у кожній групі будуть різні.
 2. Проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів.
 3. Робота над проектом має дослідницький характер.Проект має бути педагогічно значущим, тобто в процесі цого здійснення учні одержують нові знання, будують нові стосунки, набувають загальнонавчальних умінь
 4. Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями мною та учнями. У той же час передбачає, в разі потреби, коригування і зміни.
 5. Проек рекламується у рамках класу, паралелі, школи з метою підвищення мотивації участі в його реалізації, усвідомлення його суспільної значущості.
 6. Проект реадістичний, має визначену практичну значащість, зорінтований на можливості учнів. Допускається широке розмаїття тем.

Етапи проектування

 1. Початковий

Розробка основних ідей, збирання і аналіз данних.

 1. Етап розробки

Вибір виконавця ( одного чи декількох), формування команди, розподіл обов'язків, планування роботи, розробка змісту етапів, корекція з боку вчителя.

 1. Етап реалізації проекту

Накопичення всієї інформації з урахуванням теми, мети. Підготовка наочного – графічного матеріалу.Контроль і кореагування проміжних результатів, співвідношення їх з метою, керування координація учнів.

 1. Завершення проекту

Представлення і захист проекту в класі. На конференції. Оцінювання і підбиття підсумків. Обговорення результатів проекту, яких пізнавальних і моральних якостей набули цого учасники, таким чином, під час роботи над проектом дуже важливо дотримуватись поетапності:

 • Задум, визначання мети, формування робочих груп;
 • Планування розподіл ролей
 • Прийняття рішень
 • Виконання проекту
 • Опис, оформлення проекту
 • Захист проекту
 • Оцінка результатів

Людина створена таким чином, що вже з перших днів життя прагне до пізнання оточуючого світу: все розглядає, до всього тягне руки, прислуховується... з часом рівень активності таких дій зростає. І з володінням дитиною вміння користуватися хоча б найпростішим знаряддям та набуттям певного досвіду в неї вже виявляється не лише дослідницькі задатки, а й задатки і нахили до творчості. Дитина власноруч створює те, що знаходить відображення в її уяві.

Учні мають одержувати достатню кількість інформації та вчитися використовувати її  у своїй практичній діядьності.

Разом з цим, одним з найважливіших завдань школи є виявлення в учнів задатків до певного виду діяльності та створення умов для її розвитку у відповідні здібності.

При цьому слід ураховувати те, що учні мають різні задатки.. деякі учні із задоволенням оволодівають знаннями, які їм подають у готовому вигляді. Інші ж ,навпаки, прагнуть здобувати знання не з вуст вчителя, а в ході самостійних пошуків, велике задоволення вони одеожують від власних спостережень за перебігом певного явища або процесу. Від того, що вони можуть впливати на хід подій та робити власні висновки.

Робота над проектом підвищує інтерес до науки біології, поглиблює знання, спонукає до пошуку в дослідницькій роботі, залучає комп'ютерні технології, інтегрує в собі проблемний підхід, групову,

Література.

 1. Закон України «Про загальну середню освіту»;
 2. Національна доктрина розвитку освіти;
 3. Концепція профільного навчання в старшій школі (проект);Завуч, №33,2003;
 4. Шумейко А.А. «Становление экологического менталитета современных школьников»;
 5.  Ворон М. «Проектна діяльність у школі» osvita.ua/school/method/1158/;
 6.  Порохня Л. «Метод проектів у навчальному процесі»//г.”Директор школи”. –   2006, № 42.;
 7. Взаємодія учня і вчителя у площині   проектної діяльності(Метод  проектів у сучасній школі. Структура різних типів проектів: Матеріали роботи творчої групи педагогів Волинської області) //Школа.-2006.-№5.-с.32-40.;
 8. Бритикова  Г.В. та ін. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія // Управління школою.-2008.-№7.-с.26-28.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ