Виховний проект «Формування та розвиток екологічної культури учня»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Іващенко Наталія Василівна, вчитель хімії Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Слов´янського району Донецької областіІващенко Наталія Василівна,
вчитель хімії
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
Слов´янського району Донецької області

 

 

 

 

 

 

Виховний проект «Формування та розвиток екологічної культури учня»

Зміст

Вступ

Алгоритм проекту «Парк сімейного відпочинку»

Тренінг «Шкідливі звички»

Екологічна стежка як засіб екологічного виховання

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Яким би розвиненим не було людське суспільство, які б нові технології не увійшли в наше життя, перш за все, людина – істота біосоціальна. Тобто, крім всіх її важливих і значущих соціальних характеристик, людина має головну рису: є частиною величезної самодостатньої системи. Тим і відрізняється наш вид від інших, що саме ми можемо існувати в природі, створюючи в ній свою культуру, свої умови для життя за допомогою розумової і фізичної праці. З плином часу та появою інновацій, середовище, в якому живе людство, зазнає глобальних змін. Сподіватися на те, що природа сама впорається з тим навантаженням, яке на неї покладають, стає вже неможливо. Тому з недавніх пір зміцнила свої позиції така наука, як екологія.

Неможливо вивчення екології лише на рівні наукової спільноти, кожна людина зобов'язана знати елементарні проблеми й уявляти собі, як правильно особисто їй слід будувати своє життя, щоб у максимально сприяти гармонійному розвитку суспільства. Формування екологічної свідомості необхідно, щоб глобальні проблеми не представлялися якоюсь міфічною загрозою. Екологічна свідомість – це здатність розуміння нерозривного зв'язку людського суспільства з природою, залежність добробуту людей від цілісної та порівняльної незмінності природного середовища, та використання цього розумінні в практичній діяльності.

У кожного учня має бути чітко сформоване уявлення про можливі наслідки ірраціонального використання ресурсів та варварського відношення до природи. В роботі ми орієнтуємося перш за все на ціннісні установки особистості. Адже екологічний добробут і природні блага повинні становити собою не менш значиму цінність для людини, ніж, наприклад, соціальний статус і матеріальний добробут.

Програма формування екологічної культури, здорового й безпечного способу життя учнів – це комплексна програма формування знань, установок, особистісних орієнтирів і норм поведінки, що забезпечує:

 • формування уявлень про основи екологічної культури на прикладі поведінки в побуті та в природі, безпечної для людини й навколишнього середовища;
 • пробудження в дітях бажання піклуватися про своє здоров'я шляхом дотримання правил здорового способу життя та організації здоров´язберігаючого характеру навчальної діяльності й спілкування;
 • розвиток пізнавального інтересу до навколишнього середовища (природи);
 • ознайомлення учнів з основами здорового харчування;
 • формування вмінь організовувати свою роботу, створюючи необхідні умови, вибираючи найбільш сприятливі для цього засоби та прийоми рішення завдань, при цьому обов’язково враховувати індивідуальні особливості учня;
 • формування навичок безпечної поведінки у навколишньому середовищі й найпростіших умінь поведінки в екстремальних ситуаціях;
 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я як одного з ціннісних складових, що сприяють пізнавальному й емоційному розвитку дитини, досягнення планованих результатів освоєння навчальної програми загальної середньої освіти.

Мета проекту. Створення єдиного простору для формування основ екологічної культури, гармонійно розвиненої особистості, фізичного та психічного комфорту в умовах навчального закладу, формування в учнів знань про екологічну культуру та здоровий спосіб життя, прищеплення навичок відповідального ставлення до нього, профілактика шкідливих звичок, забезпечення учнів необхідною інформацією для формування власних стратегій і технологій, що дозволяють зберігати та зміцнювати здоров'я.

Завдання проекту:

 • сформувати уявлення про чинники, які впливають на екологічну культуру, здоров'я через залучення системи гурткової, позакласної роботи;
 • сформувати уявлення про правильне (здорове) харчування, його режим, структуру, корисні продукти; рухову активність, інфекційні захворювання, перевтоми тощо);
 • дати уявлення про негативні фактори ризику здоров'ю (вживання алкоголю, наркотиків, різноманітних психотропних речовин, тютюнопаління);
 • дати уявлення про вплив емоцій (позитивних і негативних) на здоров'я, в тому числі отриманих від спілкування в соціальних мережах, вплив комп’ютерних та азартних ігор, телебачення;
 • сформувати навички позитивного спілкування;
 • сформувати уявлення про основні компоненти екологічної культури, здоров'я й здорового способу життя;
 • поширити здоров´язберігаючі культурні традиції родин.

Методичні принципи в реалізації програми:

1. При реалізації програми навчання здоров'ю необхідно орієнтуватися не на передачу власне знань, а саме на формування відповідних уявлень. При цьому треба мати на увазі, що на формування системи уявлень учнів про здоров'я та здоровий спосіб життя може вплинути тільки та інформація, яка в їхній свідомості має пряме і безпосереднє ставлення до їх власного життя.

2. Без цілеспрямованої роботи з системою суб'єктивних відносин учнів всіх зусиль педагогів щодо формування у них уявлень про екологічну культуру, здоров'я та здоровий спосіб життя, а також з навчання необхідним стратегіям і технологіям поведінки виявляться малоефективними. Для цього необхідно, щоб інформація, яка транслюється, була в свідомості учнів тим чи іншим чином пов'язана із задоволенням їх потреб.

3. При реалізації програми навчання здоров'я та здорового способу життя перевага повинна бути віддана стратегіям в порівнянні з технологіями. При цьому необхідно забезпечити учням можливість набути досвіду переживання тих емоційних станів, які виникають в процесі різних діяльностей, пов'язаних зі здоров'ям. А оскільки досвід набувається тільки в процесі самої діяльності, успішна реалізації програми без чималої кількості практичних занять є неможливою.

Програма формування екологічної культури, здорового та безпечного способу реалізується через урочну і позаурочну діяльність. Позаурочна діяльність організовується за напрямами розвитку особистості (спортивно-оздоровчий, духовно-моральний, соціальний, загальноінтелектуальний, загальнокультурний), у тому числі через такі форми, як екскурсії, гуртки, секції, «круглі столи», конференції, диспути, наукові товариства, олімпіади, змагання, пошукові дослідження, суспільно корисні практики на добровільній основі у відповідності з вибором учасників освітнього процесу.

1. Алгоритм проекту «Парк сімейного відпочинку»

В екологічній освіті учнів велика роль належить проведенню масових заходів, таких як екологічні конференції «Парк сімейного відпочинку», «Дзвони Чорнобиля», тематичне свято «Екомісто», природоохоронні акції (місячник з благоустрою території, підгодівля птахів взимку, розвішування годівниць), конкурс малюнків, літературний конкурс на екологічну тематику, рольові ігри («Чи відомо тобі, що таке здоров’я»), тренінги «Шкідливі звички» тощо. В процесі проведення різноманітних заходів учні психологічно готуються до реалій життя, вчаться розуміти відношення до природи, опановувати прийоми спілкування з оточуючими людьми. Конференції доцільніше всього проводити на теми, які пов'язані з екологічними проблемами регіону або населеного пункту. Головне завдання викладача - залучити учнів до активної підготовки виступів не тільки на основі реферування літератури, а й з використанням даних, отриманих в результаті експерименту, особистих спостережень, участі в проектній діяльності.

Як приклад роботи в цьому напрямку пропоную розроблений алгоритм проекту «Парк сімейного відпочинку».

Учасники проекту: учні 7-11 класів Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

Терміни проведення проекту: встановлюються в залежності від поставленої мети.

Паспорт проекту.

Тема проекту: «Парк сімейного відпочинку».

Творча назва: Екологія дозвілля або Відпочинок по-нашому.

Предметна область проекту: екологія, біологія, соціологія, історія, медицина.

Цілі проекту: сформувати цілісну картину навколишнього світу через різні напрямки діяльності людини на прикладі проблеми відновлення парку «Мрія» в місті Слов’янськ; створити базу для орієнтації учнів у світі професій, озброїти їх знаннями, необхідними в повсякденному житті.

Об'єкт вивчення: парк «Мрія».

Завдання проекту: дослідити нові прийоми пошуку, аналізу, синтезу та подання інформації; освоїти технології дослідницької діяльності; розвинути вміння виражати і відстоювати свою точку зору; сформувати власний погляд на проблему; виховати громадянську позицію.

Методи дослідження: вивчення літератури з теорії питання, бесіда, спостереження, тестування, порівняння, експеримент, інтерв'ювання, метод візуалізації даних.

Підготовка (занурення в проект). В ході підготовки визначаються тема і цілі проекту, висуваються гіпотези, справедливість яких належить перевірити в ході дослідницької діяльності.

Гіпотеза: збереження парку «Мрія» надасть прямий вплив на стан здоров'я населення.

Основна проблема, висунута учнями: з розвитком цивілізації людина, стала повертатися обличчям до себе, до своєї перебудови, а не до перетворення природи. Це призводить до витіснення природних систем штучними системами, забруднення навколишнього середовища, підвищенням хімічного, фізичного і психічного навантаження на живі організми. Сучасне міське середовище змінюється дуже швидко і все більше віддаляється від того природного, в якій сформувався Homo sapiens. Люди відчувають перевантаження, стрес, дискомфорт і інстинктивно тягнуться до спілкування з природою. Краще почуваються ті, кому вдається регулярно і довго відпочивати на лоні природи або хоча б на дачі. Однак короткочасний відпочинок на природі не вирішує проблеми. Тому люди прагнуть залучити елементи природи в місто, ближче до свого житла. Найголовнішим вважається збереження (створення) парків і зелених зон. В результаті обговорення проблеми учні задають основні питання: Як ми відпочиваємо? Ставлять проблемні питання: Що краще: зберегти старе або побудувати нове? (Знайомство з історією парку). Де можна добре відпочити з сім'єю? (Проведення опитування громадської думки). Що впливає на екологічну обстановку мікрорайону парку. Скільки коштує наше дозвілля? (Розробка бізнес-плану). Чи можемо ми вплинути на політику керівників району та міста? (Співпраця із засобами масової інформації).

Планування (організація діяльності). На цьому етапі визначаються джерела інформації, способи представлення звітів, розподіляються завдання (обов'язки) між членами команди. Учні діляться на групи, отримують завдання. Напрямок роботи в проекті може виникнути абсолютно несподівано.

Завдання для груп учнів:

1. Ознайомитися з історією парку «Мрія».

2. Провести якісну оцінку забрудненості повітря.

3. Розробити бізнес-план.

Дослідження (здійснення діяльності). Учні збирають інформацію і вирішують проміжні завдання.

Основні методи дослідження: опитування, спостереження. Учні роблять фотографії, беруть інтерв'ю, проводять опитування на вулицях міста:

1) Чи часто ви буваєте в місцях сімейного відпочинку?

2) Чи необхідний парк сімейного відпочинку в нашому районі?

3) Зустрічаються з представниками влади, відвідують музей.

Діяльність викладача (ненав'язлива): відбирає можливі теми і пропонує їх учням; пропонує спільно відібрати тему проекту; попередньо виокремлює підтеми і пропонує учням для вибору; бере участь в обговоренні підтем проекту; організовує об'єднання учнів, які обрали собі конкретні підтеми і види діяльності; заздалегідь розробляє завдання, підбирає літературу і питання для пошукової діяльності; бере участь в обговоренні, консультує, координує роботу учнів; стимулює їх діяльність; організовує експертизу; оцінює свою діяльність по педагогічному керівництву, на думку учнів.

Результати та висновки: на даному етапі необхідно провести аналіз всієї зібраної інформації, сформулювати висновки. Обробляючи зібраний матеріал, учні обирають найбільш підходящу для них форму представлення результатів.

Представлення результатів (звіт). Питання досліджень, діяльність учнів, кількість груп можна оформити у вигляді таблиці (Таблиця 1).

Таблиця 1 – Питання досліджень, діяльність учнів з реалізації проекту

Назва групи

Питання досліджень

Діяльність учнів

Історики

Що краще: зберегти старе або побудувати нове? (Знайомство з історією парку);

- ознайомитися з історією  парку (пошук інформації в літературних джерелах);

- вивчити обстановку в парку на поточний момент (екскурсія в парк, пошук інформації в Інтернет, періодичної преси);

- по можливості представити інформацію на сайті навчального закладу

Соціологи

Де можна добре відпочити з сім'єю? (Проведення опитування громадської думки);

- розробити анкети для соціологічного опитування, провести опитування громадської думки;

- обробити анкети, побудували діаграми, зробити висновки;

- провести конкурс плакатів, стіннівок серед учнів І-ІІ курсів «Парк моєї мрії».

Екологи

Що впливає на екологічну обстановку міста і мікрорайону? (дослідження екологічної обстановки мікрорайону);

- вивчити теоретичний матеріал про вплив продуктів згоряння палива на живі організми;

- випустити інформаційний бюлетень «Здоров’я міста»;

Економісти

Скільки коштує наше дозвілля? (Розробка бізнес-плану парку). Аналіз системи культурно-побутового обслуговування міста і району. Пропозиція спектру послуг, відповідного попиту споживачів.

- здійснити пошук інформації про парки м. Слов’янська;

- проаналізувати ринок розважальних центрів міста

- скласти бізнес-план

 

Групи істориків, соціологів і екологів можуть оформити підсумки дослідження у вигляді презентацій. Для того, щоб учням було легше підготувати звіти, можна запропонувати їм алгоритми складання реферату, написання статті, план захисту проекту та основні критерії оцінки роботи. Нижче наведу приклад подібного алгоритму.

Орієнтовна схема захисту проекту

1. Постановка проблеми, її актуальність.

2. Висунуті гіпотези, аргументація їх положень.

3. Основна частина. Етапи роботи над проектом, отримані результати, їх короткий аналіз.

4. Висновки. Результати рефлексивної оцінки проекту.

5. Відповіді на питання інших груп (дискусія).

Оцінка екологічного дослідження. В екологічному дослідженні необхідно подивитися, реально відчути успішність процесу, тому орієнтуватися необхідно на щось інше. Для вирішення даної проблеми я використовувала критерії оцінки освітніх результатів учнів з дослідження фундаментальних освітніх об'єктів, взятих з книги Хуторського А.В.

Останній етап обов'язково включає порівняння того, що було задумано, з тим, що вийшло, з'єднання за допомогою рефлексивного аналізу кінцевого результату з початком роботи («дизайн-петля»). При підведенні підсумків кожен з учасників проекту дає самооцінку діяльності, оцінки обговорюються колективно.

Досвід показує, що при роботі над проектом кожен з учнів знаходить потрібну йому тему. Учні усвідомлюють на перший погляд невловиму думку, що все взаємопов'язано між собою, навіть такі, здавалося б, далекі області, як хімія, соціологія, економіка, історія, екологія. Учні вчаться самостійно ставити проблеми і знаходити шляхи їх вирішення. Вони також мають можливість висвітлювати отримані результати на уроках, що дозволяє іншим більш повно вивчити матеріал. Після захисту проекту число учнів, які бажають взяти участь в проектній діяльності, зазвичай значно збільшується.

2. Тренінг «Шкідливі звички»

Особливої популярності в останній час серед учнів набувають різноманітні тренінги. Далі пропоную сценарій тренінгу «Шкідливі звички», який був проведений з учнями І курсу. Метою цього заходу було формування в учнів розуміння важливості збереження та зміцнення власного здоров´я, дотримання здорового способу життя. Ведучими тренінгу можуть виступати як викладачі так і учні.

Приклад вступної промови для ведучого (-ої). У гарний день і добрий час я рада (-ий) бачити вас у гарному настрої і доброму здоров’ї. Щодня, прокидаючись уранці, ми прагнемо збагнути, що принесе нам новий день. Які враження, несподіванки, відкриття на нас чекають? Пізнаючи навколишній світ, ми намагаємося пізнати себе в ньому, свої здібності, уподобання, пізнати своє «Я». Хто я? Що можу доброго зробити? Кому подати руку допомоги, кого захистити, з ким розділити радість перемоги? Ми всі різні, але прагнемо жити в гармонії з природою, а найперше – створити острівець духовності, милосердя, взаєморозуміння, взаємоповаги у своєму колективі.

Шлях людини до себе та інших людей, до визначення своїх здібностей і можливостей, свого місця серед людей лежить через пізнання себе самого. Сьогодні на нашій зустрічі ми спробуємо осмислити своє власне «Я». Щоб з’ясувати це, пропонуємо вам анкету «Самооцінка» (таблиця 2).

Таблиця 2 – Анкета «Самооцінка»

Питання анкети

Так

Інколи

Ні

1

Мої товариші кепкують з мене

3

2

1

2

Я щаслива людина

1

2

3

3

Мені важко знайомитися

3

2

1

4

Я завжди засмучений (-а)

3

2

1

5

Я розумний (-а)

1

2

3

6

Я сором’язливий (-а)

3

2

1

7

Я нервую, коли мене викликають до дошки

3

2

1

8

Моя зовнішність дратує мене

3

2

1

9

Коли я виросту, буду впливовою людиною

1

2

3

10

Я непопулярний (-а)

3

2

1

11

Я хвилююся, коли в мене контрольна робота

3

2

1

12

У навчальному закладі я добре поводжуся

1

2

3

13

Коли щось не виходить, то це не моя провина

3

2

1

14

Я приношу прикрість моїм рідним

3

2

1

15

Я сильний (-а)

1

2

3

16

Відчуваю, що я гідна людина, в усякому разі не гірший (-а) за інших

1

2

3

17

Я завжди відчуваю себе невдахою

3

2

1

18

Мені здається, що в мене багато позитивних рис

1

2

3

19

Я можу дещо робити не гірше за інших

1

2

3

20

Вважаю, що мені немає чим пишатися

3

2

1

21

Я добре до себе ставлюся

1

2

3

22

Загалом я задоволений (-а) собою

1

2

3

23

Я хотів (-ла) би більше поважати себе

3

2

1

24

Інколи я виразно відчуваю, що з мене немає нікому ніякої користі

3

2

1

25

Інколи я думаю, що не маю ніяких позитивних рис

3

2

1

Результати. Сума балів від 26 до 50 вказує на достатній рівень самооцінки. Ти рідко страждаєш від комплексу меншовартості, інколи прислухаєшся до думок інших.

Сума балів від 51 до 75 вказує на недостатній рівень самооцінки. Ти хворобливо сприймаєш критичні зауваження на свою адресу і часто страждаєш від комплексу меншовартості.

Далі пропонується вправа під назвою «Чому курять?». Перед учнями ставиться завдання придумати гасла й девізи для тих, хто хоче кинути курити (рис.1), а також вказати насідки, до яких призводить тютюнокуріння (рис. 2).

Рисунок 1. Схема «Чому курять»

Виховний проект «Формування та розвиток екологічної культури учня»

Рисунок 2. Схема «Наслідки тютюнокуріння»   

Виховний проект «Формування та розвиток екологічної культури учня»

3. Екологічна стежка як засіб екологічного виховання

Неможливо не визнати, що найважливішою педагогічною умовою екологічного виховання поряд з теоретичним навчанням в класі (групі) є організація різноманітних видів діяльності учнів в природі. Відбувається постійний пошук нових форм організації навчально-виховного процесу і засобів більш тісного зв’язку уроку з позаурочною діяльністю, а також шляхів педагогічно організованої взаємодії учнів з навколишнім середовищем.

Все це потребує утворення спеціально облаштованої території – «кабінету» в природі. Таким «кабінетом» може виступати навчальна екологічна стежка, де створюються умови для виконання системи завдань, які організовують і спрямовують діяльність учнів в природному оточенні. Завдання виконуються і під час екологічних екскурсій. На ділянках екологічної стежки створюються умови не тільки для поглиблення, але й для конкретизації, застосування на практиці отриманих на уроках предметних універсальних навчальних дій, зв'язок їх з життям.

Маршрут екологічної стежки обирається таким чином, щоб в ньому поєднувалися елементи природи та антропогенний ландшафт (особливо важливо в межах міста). Це дозволяє проводити порівняльне вивчення природнього та зміненого людиною середовища, щоб учні навчилися оцінювати характер і наслідки діяльності людства в природі.

Для учнів важливо, щоб засвоєння наукових знань про навколишнє середовище з особистою участю в різноманітних практичних справах з захисту та поліпшення природи, а також пропаганді знань про її охорону. Тільки таке поєднання пізнання та практичної діяльності формує відповідальне ставлення до природнього середовища і відповідні універсальні навчальні дії.

Основне завдання навчальної екологічної стежки – створення умов для цілеспрямованого виховання екологічної культури учнів.

При виборі маршруту необхідно дотримуватися ряду умов:

 1. Стежка повинна бути доступною в транспортному відношенні. Бажано, щоб район стежки відвідувався місцевим населенням. Слід уникати великих ділянок з одноманітними монотонними природними спільнотами. Необхідно чергування різних ландшафтів (наприклад, рельєф, куточки недоторканої природи, ділянки, які були змінені діяльністю людини тощо).
 2. Інформативність екологічної стежки. Отриману інформацію умовно можна поділити на пізнавальну, просвітницьку та приписуючу. Кожному виду інформації відповідають «свої» об’єкти на маршруті.

Натуральні об’єкти виступають джерелом пізнавальної інформації. Наприклад, при підготовці до лабораторної роботи з біології на тему: «Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої», учням необхідно зібрати зразки листя дерев або кущів, що належать до одного виду. Як варіант, можна використати і колоски пшениці. Отже, учні знаходяться в природному середовищі й одночасно вивчають прояви модифікаційної мінливості у рослинних організмів. З використаного листя учні роблять гербарій, який може знадобитися в якості наочного матеріалу на подальших заняттях.

Найбільшою популярністю в учнів користуються біологічні об’єкти: рослини та тварини. Саме вони підлягають найбільшому впливу з боку людини, особливо в зонах відпочинку. Головне полягає в тому, щоб обраний природний ландшафт або процес дозволяв наочно показати в різних частинах стежки, як створюється і підтримується екологічна рівновага в природньому середовищі. Так, для виконання практичної роботи з екології на тему «Порівняння обсягів і структури забруднення міст України» необхідно визначити рівень забруднення міста та регіону вцілому. Саме тому, учні, які неодноразово проходили екологічною стежкою, з легкістю охарактеризують антропогенні фактори, що впливають на екологічний стан їхнього довкілля, проаналізують інформацію, зроблять відповідні висновки.

Щоб екскурсія екологічною стежкою була результативна викладачу необхідно намітити маршрут, продумати основні питання, завдання, виділити об’єкти для спостереження під час майбутньої екскурсії.

Екскурсія екологічною стежкою бути мати велике значення для формування знань про довкілля і екологічного виховання учнів.

Ефективність формування екологічної культури особистості можна оцінити, використовуючи метод діагностики, а саме комплексну екологічну анкету для учнів, розроблену на основі ряду методик С. С. Кашлева, С. М. Глазачева (див. додаток).

ВИСНОВКИ

Таким чином, пізнавально-навчальна діяльність відіграє важливу роль в процесі формування екологічної культури учнів, дозволяє враховувати індивідуальні та вікові особливості, реалізувати потреби дітей в спілкуванні, розвинути комунікативні навички.

Виховання екологічної культури реалізується не через епізодичні заходи, а через систему занять, позаурочних заходів, колективних творчих справ та індивідуальної роботи. Система достатньо технологічна, легка в застосуванні в умовах навчального закладу. Особлива її цінність полягає в тому, що вона охоплює більшість учнів. При чому досягається не тільки пасивна участь, але й активна творча робота, яка спрямована на отримання конкретного результату.

Список використаної літератури

 1. Запрошуємо до діалогу: За проектом «Діалог»: Навч. посіб.̸ Н.О. Березіна, О.В. Вінда – К.: Богдана, 2003. – 128 с.
 2. Кашлев, С. С. Педагогічна діагностика екологічної культури учнів̸ С. С, Кашлев, С. М. Глазачев // Посібник для вчителя. – М.: Горизонт, 2000. – 320 с.
 3. Муравйов, А. Р. Лабораторний екологічний практикум у шкільних курсах біології, екології, хімії / А. Р. Муравйов // Екологічна освіта. – 2002. - № 2 С. 36 -38.
 4. Наше навколишнє середовище: посібник для вчителів, під. ред. С. М. Юшкова. – Єкатеринбург: Корус, 2002. – 171 с.
 5. Хуторський А. В. Розвиток обдарованості школярів: Методика продуктивного навчання: Посібник для вчителя. - М.: Гум. вид. центр ВЛАДОС, 2000. – 125 с.

Додаток

Комплексна екологічна анкета для учнів

(за С. С. Кашлевим)

Питання

1. Що викликає у Вас потреба займатися екологічною діяльністю?

1.1. вимоги вчителів

1.2. мені подобається природа

1.3. хочу бути корисним

1.4. зрозумів свою особисту причетність до охорони природи

1.5. вимоги батьків

1.6. приклад інших людей

1.7. цікавлюся екологічними проблемами

1.8. не знаю

2. Переконані Ви в тому, що діяльність кожної конкретної людини сприяє вирішенню екологічних проблем?

2.1. так

2.2. не зовсім

2.3. ні

3. Чи Ви вважаєте своїм обов'язком займатися екологічною діяльністю (охороною природи)?

3.1. так, вважаю

3.2. скоріше так, ніж ні

3.3. швидше ні, ніж так

3.4. ні, не вважаю

4. Вас цікавлять проблеми взаємодії людини і природи? У чому це конкретно виражається?

4.1. постійно читаю книги, статті в газетах і журналах, дивлюся передачі екологічної тематики

4.2. часом читаю окремі статті в газетах і журналах

4.3. не цікавлюся цими проблемами

4.4. пишу доповіді з економічної тематики (уроки, гуртки)

4.5 проводжу дослідження у природі

4.6. важко відповісти

5. Що заважає Вам займатися екологічною діяльністю?

5.1. мені не цікаві проблеми взаємодії людини і природи

5.2. не вистачає часу

5.3. екологічна діяльність – це дуже важко

5.4. велика завантаженість іншою роботою

5.5. думка, що навряд чи я один можу змінити екологічну ситуацію

5.6. я не володію навичками і вміннями екологічної діяльності

5.7. це не моя справа

5.8. важко відповісти

6.Що є причиною Вашої поведінки в природі?

6.1. намагаюся берегти рослини і тварин

6.2. прагну отримати вигоду для себе

6.3. почуття боргу, що все живе має бути збережено

6.4. бажання відпочити, розслабитися

6.5. природа – джерело краси, натхнення

7. У чому цінність природи для людини?

7.1. головна умова життя людини

7.2. критерій прекрасного в житті

7.3. джерело їжі та одягу

7.4 джерело натхнення для людини

7.5. джерело здоров'я людини

7.6 джерело користі, достатку

7.7. джерело пізнання

8. У чому цінність природи особисто для тебе?

8.1. природа – джерело краси і натхнення

8.2. природа – об'єкт охорони

8.3 природа – джерело пізнання

8.5 значення не має

9. Що впливає на Ваше ставлення до природи?

9.1 екскурсії в природу

9.2. робота на екологічній стежці, лабораторії і т. д.

9.3. уроки біології, екології, географії, фізики і т. д.

9.4. відвідування музеїв

9.5. телепередачі

9.6. фільми про природу

9.7. бесіди та лекції про природу, її охорони

9.8. книги про природу

10. Що таке екологія?

10.1. наука про взаємодію людини і природи

10.2. система знань про екосистемах

10.3. наука про відтворенні життя і факторах цього відтворення

10. 4 відомості про екологічні проблеми

10.5. наука про взаємовідносини живих істот між собою і з навколишньою природою

10.6. система знань про рослинний і тваринний світ

10.7 наука про біосферу

10.8. важко відповісти

11. Які екологічні проблеми сучасності Ви знаєте?

11.1 закінчуються вичерпні ресурси

11.2. радіоактивне забруднення

11.3. утилізація відходів

11.4 парниковий ефект

11.5. забруднення ґрунтів, води, повітря

11.6. глобальне потепління

11.7. озонові діри

11.8. вирубка лісів

11.9. спалювання попутного газу в факелах

12. Які антропогенні фактори зміни навколишнього середовища Ви знаєте?

12.1. зростання міст

12.2. вирубка лісів

12.3. забруднення ґрунтів, води, повітря

12.4. спалювання попутного газу в факелах

13. Що таке Червона книга?

13.1 список рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин, що підлягають охороні

13.2. опис екологічних проблем сучасності

13.3. перелік кращих справ людства по охороні природи

13.4. перелік негативних вчинків, дій людини по відношенню до природи

13.5. опис найбільш красивих об'єктів, явищ природи

13.6. не знаю

14. Хто, насамперед, повинен займатися охороною природи?

14.1. перш усього, я сам

14.2. керівники промислових підприємств

14.3. Президент країни

14.4. Міністерство екології та природних ресурсів

14.5. всі люди на планеті

14. 6.фахівці – екологи

14.7.вчителі

15. Які правила необхідно дотримуватися у спілкуванні з природою?

15.1. берегти

15.2. бути відповідальним

15.3. бути байдужим

15.4. любити

16. Чи можна рвати квіти в лісі?

16.1. так

16.2. ні

16.3. не знаю

17. Можна приносити додому диких тварин?

17.1. так

17.2. ні

17.3. не знаю

18. Яким принципом повинен слідувати людина в спілкуванні з природою?

18.1. любити і охороняти

18.2. підкорювати і використовувати

18.3. вивчати і відкривати нове

18.4. відповідально ставитися

18.5. жити в мирі і злагоді

18.6. раціонально використовувати

18.7. берегти і захоплюватися

18.8. не звертати особливої уваги

18.9. важко відповісти

19. Хотіли б ви, щоб Ваша майбутня робота була пов'язана із захистом природи?

19.1 так

19.2. ні

19.3. не знаю

20. Чи вмієте Ви садити дерева?

20.1. вмію

20.2. недостатньо вмію

20.3. не вмію

21. Чи зумієте Ви переконати іншого не завдавати шкоди природі?

21.1 зумію

21.2. не завжди

21.3. не вмію

22. Зумієте чи Ви організувати та провести екскурсію в природу для маленьких дітей?

22.1. зумію

22.2. не завжди

22.3. не зумію

23. Чи Ви усвідомлюєте свою діяльність і поведінку в природі, своє ставлення до природи?

23.1. так, завжди

23.2 так, іноді

23.3. дуже рідко

23.4. ні, ніколи

24. Як би Ви оцінили свою екологічну діяльність?

24.1 на високому рівні

24.2. на середньому рівні

24.3. на низькому рівні

25. Які емоції і почуття викликає у Вас спілкування з природою?

25.1 позитивне

25.2. байдуже

25.3. бажання оберігати

25.4. почуття відповідальності

26. Чи завжди Ви можете втриматися від того, аби зірвати квітку, зламати гілку дерева без потреби?

26.1. завжди

26.2. іноді

26.3. дуже рідко

26.4. ніколи

27. Ви Могли б зупинити свого товариша від нанесення шкоди природі?

27.1. так

27.2. ні

28. Чи є у Вас постійне бажання займатися екологічною діяльністю?

28.1. так

28.2. ні

28.3. не знаю

Виховний проект «Формування та розвиток екологічної культури учня»

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -