Забезпечення мобільності вчителя і учня як необхідної умови соціалізації особистості шляхом формування інформаційних та комунікативних компетентностей

Тип матеріалу: 
Предмет: 

Музичка Наталія Сергіївна, вчитель інформатики Навчально-виховного комплексу №24, м. Кам’янськеМузичка Наталія Сергіївна,
вчитель інформатики
Навчально-виховного комплексу №24,
 м. Кам’янське

Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити

в цьому новому оточенні.

Норберт Вінер,

американський вчений,

математик і філософ

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьо­годнішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із сут­тєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Вимоги, висунуті до вчителів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетентнісно-орієнтованого підходу. Сучасний учитель повинен уміти сам і навчити учнів твор­чо опановувати знання, застосовувати їх у кон­кретних навчальних і життєвих ситуаціях, кри­тично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками саморозвитку, самоана­лізу, самоконтролю та самооцінки. Учитель має оволодіти всіма складовими професійної компе­тентності, а також способами мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для здійснення профе­сійного самовдосконалення на засадах компетентнісного підходу.

Конкурентоспроможність учителя на ринку праці визначається обсягом компетенцій у сфері професійної діяльності, залежить від рівня ква­ліфікації, педагогічного досвіду, майстерності, професійно значущих якостей особистості.

Рівень професійної компетентності вчите­ля — це його знання, вміння, особистий до­свід.  Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід.

Тому основна мета професіональної освіти – підготовка кваліфікованого фахівця відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, такого, що вільно володіє своєю професією і орієнтованого в суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціально-професійної мобільності.

Що ж таке мобільність?

Виклики суспільства й освіти спрямовують педагога на постійний пошук шляхів удосконалення навчально-виховного процесу. Школі потрібен учитель, котрий працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й включають інноваційні елементи.

За ці роки зроблений істотний крок у відході школи від однаковості, з'явилася значна кількість наших вчителів, які працюють за інтерактивними методами, в інноваційному режимі. Збільшилася кількість вчителів та учнів, які беруть участь у конкурсах, турнірах, фестивалях, олімпіадах різного рівня, захищають свої творчі роботи МАН. Вони досягають гарних результатів.

Сучасне суспільство висуває до нас особливі вимоги,  пов'язані з тими змінами, що відбуваються в соціальній сфері та сфері освіти. Професійна діяльність вчителя, характеризується досить високим рівнем складності та напруженості. Ми відчули на собі, що вчителеві приходиться здійснювати як заздалегідь заплановані та цілеспрямовано організовані навчальні й виховні заходи, так і часто приймати педагогічні рішення у стихійно виникаючих, непередбачених ситуаціях взаємодії з учнями, їхніми батьками,  колегами по роботі, адміністрацією.

Професійна мобільність вчителя проявляється в її здатності до творчого засвоєння нових видів діяльності у сучасній школі та перебудови стереотипів, які склалися раніше.

 При цьому вона передбачає:

 – відкритість людини по відношенню до нового, впевненість у своїх силах в процесі його засвоєння;

 – широту і багатогранність мислення, здатність переходити від одного способу діяльності до іншого;

 – гнучкість настанов особистості вчителя, які дозволяють регулювати свої  дії в умовах, що змінюються;

 – критичність особистості, здатність адекватно оцінювати свої результати і намічати нові перспективи. 

Аналіз поняття „професійна мобільність“ дозволяє розглядати його як одну із  сутнісних  характеристик людини, що проявляється у професійній діяльності.

У широкому значенні – це ознака рухливості педагога, здатності до швидкої адаптації, тобто адаптаційна активність, спроможність при цьому знаходити потрібні форми діяльності – адаптаційна мобільність: зміни статусу, категорії, підготовленість до продуктивного саморозвитку, готовність та здатність учителя до набуття нових професійних знань, умінь, навичок ; уміння швидко орієнтуватися у ситуації, самоактуалізуватися, саморегулюватися, самоорганізовуватися, самоконтролюватися. Вочевидь, мова йде про індивіда, який має певну потребу і потенціал самореалізації, самовдосконалення у певному професійному середовищі.

У вузькому розумінні професійна мобільність пов’язана з безпосереднімшвидким виконанням конкретних посадових завдань.

Соціальна мобільність:

Професійні якості:

 • здатність реалізовувати і відчувати себе в умовах діалектичності соціального життя  соціально-компетентною особистістю;
 • орієнтація на оволодіння поліфункціональними вміннями в умовах нестабільності в державі;
 • готовність до гнучкої переорієнтації в реальних професіях;
 • володіння іноземними мовами на рівні професійного та ситуаційного спілкування;
 • володіння інформаційною культурою.

Особисті якості:

 • комунікативна культура;
 • оптимізм, віра у свої сили;

 Психологічний компонент мобільності:

Професійні якості:

 • здатність об’єктивно, адекватно сприймати та оцінювати стосунки в колективі;
 • здатність забезпечувати (створювати) емоційний комфорт і здорову соціально – психологічну атмосферу.

Особисті якості:

 • наявність вищого рівня культури спілкування, комунікативних умінь;
 • толерантність;
 • поміркованість;
 • здатність до самоконтролю та саморегуляції;
 • психологічна готовність іти на компроміс, на допомогу іншим.

Комунікативна компетентність полягає в:

Умінні ставити цілі; грамотно оформляти документи; представляти і цивілізовано відстоювати свою точку зору; дотримуватись соціальних норм і правил; продуктивно співпрацювати з різними соціальними групами і партнерами в групі, виконувати різні ролі й функції в колективі; застосовувати технології розв'язання конфліктів, досягнення консенсусу; працювати в команді; застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації, технології говоріння і слухання, ділового мовлення.

Інформаційна компетентність полягає в:

Здатності до використання інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтування в інформаційному просторі, володіння  й оперування  інформацією відповідно до потреб ринку праці; застосовуванні  інформаційно-комунікаційних  технологій в професійній діяльності та повсякденному житті, раціональному  використання комп'ютера й комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та обміном.

Швидкий розвиток інформаційної, соціальної, наукової сфер життя суспільства потребує змін у навчально-виховному процесі, оновлення його змісту, форм і методів, вимагає широкого впровадження в шкільний педагогічний процес інформаційних технологій, які виступають своєрідними акумуляторами й водночас трансляторами динамічно розвивального потоку новітніх знань.

Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє розв’язувати вирішувати складні й актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності всіх учасників навчально-виховного процесу.

ІКТ формують вміння працювати з інформацією, розвивають комунікативні здібності, тобто виховують особистість «інформаційного суспільства», поліпшується якість навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації, причому комп'ютер виступає в ролі засобу, а не суб'єкта навчальної діяльності, він помічник педагогу, а не його заміна.

За рахунок використання комп'ютерних технологій на уроках надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок – підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.

Все це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей школярів. У психологічних дослідженнях зазначається, що ІКТ впливають на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, що комп'ютерна візуалізація навчальної інформації має суттєвий вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Ми вже не одноразово говорили про те, що використання можливостей ІКТ на уроках дозволяє підвищити ефективність навчання.Необхідно також відзначити, що ці технології відкривають нові можливості перед вчителем при проведенні уроків, дозволяючи зробити їх різноманітнішими за формами, уникнути шаблонності, підвищити інтерес учнів до навчання. Використання ІКТ на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним,  диференційованим та індивідуальним.

Саме мобільний вчитель готує  мобільних учнів до життя в мультикультурному толерантному суспільстві, яке забезпечує рівні можливості для особистісного та професійного розвитку всіх громадян, формує  стиль їх життя з урахуванням вимог збереження стабільності оточуючого середовища, сприяє  гендерній  рівності в сім’ї, на роботі, у суспільному житті.

Учні усвідомлюють себе громадянами Європи та використовують функції, що відповідають такому статусу, готові до управління власним кар’єрним розвитком, тощо. Учні прагнуть бути креативними, інноваційними, готовими до розв’язання проблем, мати підприємницькі уміння, комунікаційні уміння.

На завершення  слід відзначити, що чим вищий рівень розвитку соціально-професійної мобільності педагогів, тим більш інтенсивно вони залучені в інноваційний процес, оскільки новації і мобільність в сучасній школі – це два чинники, взаємопов’язаних і взаємовпливаючих один на одного. При цьому соціально-професійну мобільність можна розглядати як засіб, як спосіб і як результат освоєння новацій учителем, що свідомо включається в інноваційну педагогічну діяльність і фундаментально підготовлений до здійснення цього процесу.  Таким чином, соціально-професійну мобільність педагога можна вважати тією рушійною силою, що сприяє переходу внутрішнього потенціалу майбутнього вчителя середнього закладу освіти у зовнішню активність, гнучкість, що засвідчують ефективність педагогічної діяльності. Недарма давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому полягає основна місія сучасного учителя».

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –