Застосування проектної діяльності на уроках біології

Тип матеріалу: 
Предмет: 

Кривко Раїса Володимирівна, учитель біології  Комунального закладу «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Мереф’янської міської ради Харківської областіКривко Раїса Володимирівна,
учитель біології
Комунального закладу «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»
Мереф’янської міської ради Харківської області

Важливою рисою сучасного уроку є активна діяльність учнів. Це насамперед їх активність у навчанні, яка формується в процесі пізнавальної діяльності, свідомі і цілеспрямовані зусилля. Активізація пізнавальної діяльності має бути спрямована не тільки на активне мислення, а й на  підвищення розумових зусиль, удосконалення процесу засвоєння знань, умінь, навичок, тобто на підвищення ефективності уроку. Обираючи з різноманітних форм і методів навчання найбільш раціональні для певного уроку, я виходжу з основного – забезпечити активність учнів і високу якість знань в освітньому процесі. Цього можна досягти, використовуючи метод проектів, суть якого полягає у розвитку особистості у процесі свідомо мотивованої індивідуальної діяльності в групі для розв'язання спільного завдання. Основою проектного методу є виконання різних навчальних і творчих проектних завдань, тематика яких розробляється мною, вчителем біології, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Робота учнів над навчальним проектом передбачає розв'язання проблемних ситуацій,  що потребує від учасників освітнього процесу пошукових зусиль, спрямованих на розробку оптимальних шляхів їх реалізації, незмінний публічний захист і аналіз підсумків.

Проект спонукає учня виявити інтелектуальні здібності, моральні і комунікабельні якості, продемонструвати рівень оволодіння знаннями й загально-навчальними вміннями, здатність до самоосвіти й самоорганізації.

Перед виконанням проектної роботи, я пропоную учням, вправу "мозковий штурм",  у процесі якої ставляться нові цікаві для учнів проблеми. При здійсненні проекту учні синтезують знання, інтегрують інформацію суміжних дисциплін, шукають більш ефективні шляхи розв'язання задач проекту, спілкуються одне з одним. Спільна діяльність учнів і вчителя реально демонструє широкі можливості співробітництва, у ході якого учні ставлять мету, визначають оптимальні засоби її досягнення, розподіляють обов'язки, виявляють власну компетентність. Система проектів є також частиною інтерактивних методик.

Проекти є практичним утіленням отриманих знань і вмінь під час виконання групової або індивідуальної роботи. Мета виконання проектів – організація самостійної дослідницької роботи учнів під час вивчення біології, створення умов для їх самонавчання, розвитку ініціативи, окреслення інтересів та особистих прагнень.

Людина створена таким чином, що вже з перших днів життя прагне до пізнання оточуючого світу: все розглядає, до всього тягне руки, прислуховується... з часом рівень активності таких дій зростає. І з володінням дитиною вміння користуватися хоча б найпростішим знаряддям та набуттям певного досвіду в неї вже виявляється не лише дослідницькі задатки, а й задатки і нахили до творчості. Дитина власноруч створює те, що знаходить відображення в її уяві.

Учні одержують достатню кількість інформації та вчаться використовувати її  у своїй практичній діяльності.

Якраз під час виконання проектів здійснюється особистісний і діяльнісний підхід учнів до навчання. Проектний метод – це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку креативного мислення й одночасно формування визначених особистісних якостей. Три "кити", на яких тримається ця технологія, – самостійність, діяльність, результативність.

За визначений час ( від одного уроку до одного місяця) учні вирішують пізнавальне, дослідне,  конструкторське або інше завдання. В своїй педагогічній діяльності я використовую такі види проектів: інформаційний, ігровий, творчий. Вид проекту залежить від віку учнів і теми. За змістом проекти переважно є міжпредметні, тому що інтегруються знання з історії, географії, природознавства. За способом виконання – індивідуальні та групові.

Проект розробляється за ініціативою учнів, але тема може бути запропонована вчителем. Тема для всього класу може бути одна, але я пропоную на вибір учнів кілька тем.

Робота над проектом має дослідницький характер, в процесі цього здійснення учні одержують нові знання, будують нові стосунки, набувають загально-навчальних умінь

Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями мною та учнями. У той же час передбачає, в разі потреби, коригування і зміни.

При цьому слід ураховувати те, що учні мають різні задатки. Деякі учні із задоволенням оволодівають знаннями, які їм подають у готовому вигляді. Інші ж, навпаки, прагнуть здобувати знання не з вуст вчителя, а в ході самостійних пошуків, велике задоволення вони одержують від власних спостережень за перебігом певного явища або процесу. Від того, що вони можуть впливати на хід подій та робити власні висновки. Допускається широке розмаїття тем.

Разом з цим, одним з найважливіших завдань школи є виявлення в учнів задатків до певного виду діяльності та створення умов для її розвитку у відповідні здібності.

Всі проекти реалістичні, мають визначену практичну значущість, зорієнтовані на можливості учнів. Допускається широке розмаїття тем.

Мої учні працюють над проектами починаючи з 6 класу.

Починаю практику  з короткочасних міні  проектів

– Будова плодів

–Будова квіток

­Розмноження рослин

­Різноманітність плодів

Потім  пропоную довготривалі:

–Будова насінини

–Дослідження умов проростання насіння

–Вирощування кімнатних рослин в певних умовах

При дослідженні умов проростання насіння учні здобувають як теоретичні, так і практичні знання.  При вирощуванні кімнатних рослин учні набувають практичних вмінь розмножувати рослини за допомогою вегетативних органів.

В 7 класі більш поширені групові міні - проекти 

–Пристосування до способу життя у представників різних груп птахів

–Вивчення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

Пропоную також  індивідуальні проекти:

–Турбота про потомство тварин

–Форми поведінки тварин

Учні 7 класів, виконуючи  завдання міні – проектів, набувають теоретичних знань, вчаться певним методикам біологічних досліджень (спостереження, опис)

Учні 8х класів вивчають людину і також займаються проектною діяльністю.

Довготривалі проекти:

–Збалансоване харчування

–Короткочасні проекти:

–Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою

–Гіподинамія ворог сучасної людини

–Йододефіцит в організмі людини,  його наслідки та профілактика

Восьмикласники готують дуже цікаві міні - проекти і використовують  міжпредметні зв’язки (біологія, медицина, фармакологія)

Учні 9х класів учні готують міні – проект

–Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак / родовід родини видатних людей (за вибором учнів)

Тема і задачі проекту виявились складними, кілька учнів досліджували  у власних сім’ях успадкування певних ознак. І тільки одна учениця досліджувала успадкування гемофілії у царських сім’ях Європи.

При підготовці проектів учні використовують Інтернет-ресурси, літературні джерела, практичні навички. Презентують свої проекти створені у програмі Power Point  або у вигляді постерів. Після захисту в класі відбувається жваве обговорення теми проекту. Учні задають один одному цікаві питання.

В результаті роботи над проектами у учнів підвищується інтерес до науки біології, поглиблюються знання. Проектна діяльність  спонукає до пошуку в дослідницькій роботі, залучає комп'ютерні технології, інтегрує в собі проблемний підхід, групову, дослідну, пошукову форми роботи.

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –