Історія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Струкевич. — К. : Грамота, 2016. — 272 с. : іл.

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2016

Історія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Струкевич. — К. : Грамота, 2016. — 272 с. : іл.Історія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Струкевич. — К. : Грамота, 2016. — 272 с. : іл.

Підручник орієнтований на вікові пізнавальні можливості восьмикласників, відображає досягнення сучасної вітчизняної історичної науки.

У виданні максимально використано конкретні факти, щоб вибудувати живу й колоритну картину життя українців та Української козацької держави в ХVІ–ХVІІІ ст.

Методичний апарат підручника дасть учителеві можливість застосовувати проблемний виклад, інтерактивні технології, а найголовніше — формувати в учнів перші дослідницькі вміння й навички.

Текст супроводжують ілюстрації, мапи та схеми. Підручник завершується змістовним словником, який повною мірою охоплює понятійно-категоріальний апарат тексту. 


Читати онлайн


ЗМІСТ

Від автора…3
Вступ…4

Розділ І. Українські землі в XVI ст.
§ 1. Україна на межі раннього Нового часу…8
§ 2. Економічне життя села та міста: фільварки, цехи…14
§ 3. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі…19
§ 4. Українське козацтво…24
§ 5. Утворення реєстрового козацтва…32
Практичне заняття 1…36
§ 6. Церковне життя в Україні XVI ст. Особливості реформаційного та контрреформаційного рухів…39
 § 7. Культурно-освітнє життя ХVI ст…44
 § 8. Українські міста та розвиток мистецтва в ХVI ст…50
Узагальнення до розділу І…55
Тестові завдання для самоперевірки до розділу І…56

Розділ іі. Українські землі наприкінці ХVI — у першій половині XVII ст.
§ 9. Церковне життя наприкінці ХVI — у першій половині ХVІI ст.....57
§ 10. Кримське ханство. Доба героїчних морських походів козаків...... 63
§ 11. Гетьман Петро Конашевич-Cагайдачний…68
Практичне заняття 2…73
§ 12. Відродження української православної церкви…78
§ 13. Новий спалах національно-визвольного руху…83
§ 14. Українська культура наприкінці ХVI — у першій половині ХVІI ст…90
Узагальнення до розділу ІІ…98
Тестові завдання для самоперевірки до розділу ІІ…99

Розділ ІІІ. Національно-визвольна війна  українського народу середини XVII ст.
§ 15. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст…100
§ 16. Українсько-польське воєнно-політичне протистояння 1649–1650 рр…108
§ 17. Виборення козацькою Україною незалежності. 1651 р. — червень 1652 р…114
§ 18. Утворення Української козацької держави — Війська Запорозького…120
§ 19. Продовження війни з Польщею. Укладення українсько-московського договору 1654 р…128
§ 20. Продовження Національно-визвольної війни в 1654–1657 рр…134
Практичне заняття 3…139
Узагальнення до розділу ІІІ…143
Тестові завдання для самоперевірки до розділу ІІІ…144

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х років XVII — на початку ХVIII ст.
§ 21. Україна за гетьманування Івана Виговського…145
§ 22. Порушення територіальної єдності України…151
§ 23. Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за об’єднання України…156
§ 24. Припинення існування Правобережної Гетьманщини…161
§ 25. Запорозька Січ і Слобідська Україна в другій половині ХVII — на початку ХVIII ст…166
§ 26. Внутрішня і зовнішня політика Івана Мазепи…172
§ 27. Північна війна та Україна. Військово-політичний виступ гетьмана Івана Мазепи проти Московії…177
Практичне заняття 4…183
§ 28. Україна після поразки українсько-шведських союзників. Діяльність Пилипа Орлика…185
§ 29. Українська культура наприкінці 50-х років ХVII — на початку XVIІІ ст…190
Узагальнення до розділу IV…196
Тестові завдання для самоперевірки до розділу IV…197

Розділ V. Українські землі у 20–90-х роках XVIII ст.
§ 30. Протистояння українських гетьманів наступу Петра І на українську державність…198
§ 31. Життя України-Гетьманщини наприкінці 20-х — у 40-х роках ХVIII ст…204
§ 32. Україна-Гетьманщина в другій половині ХVIII ст…209
§ 33. Запорозька Січ і південь України в другій половині ХVIII ст…215
§ 34. Україна та Кримське ханство у вирі російсько-турецьких воєн ХVIII ст…221
§ 35. Правобережна Україна у 20–90-х роках ХVIII ст…227
§ 36. Соціально-політичне й економічне становище західноукраїнських земель у другій половині ХVIII ст…232
§ 37–38. Українська культура у 20–90-х роках ХVIII ст…238
Практичне заняття 5…245
Узагальнення до розділу V…248
Тестові завдання для самоперевірки до розділу V…249

Хронологічна таблиця…250
Словник понять і термінів…254

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -