Конспект уроку на тему: "Міжнародні організації"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Мета уроку:

навчальна

 • дати учням уявлення про міжнародні організації;
 • сформувати основні поняття з даної теми;
 • вчити учнів працювати з різними джерелами знань;

розвивальна

 • розвивати спостережливість та логічне мислення;
 • розвивати пізнавальний інтерес до географії;
 • розвивати навички та вміння висловлювати свої думки;

виховна

 • виховувати інтерес до знань, застосовувати їх на практиці;
 • прививати екологічну культуру.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: мультимедійна дошка, атлас з гео­графії для 10-11 класів, робочий зошит, настінна карта (політична карта світу), ілюстрації і фотоматеріали, роздатковий матеріал.

Література для вчителя

 1. Навчальні програми для 12-річної школи. Географія. Програма для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл/рівень стандарту/офіційний сайт Міністерства освіти і науки.
 2. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 класу/ За ред. Б.П.Яценка. - К.: Форум, 2004. - С.27-30.
 3. КобернікС.Г., Коваленко Р.Р. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах. - К.: Навчальна книга, 2005. - 319 с.

Література для учня

 1. Навчальний атлас. Економічна та соціальна географія світу, 10-11 класи.

Хід уроку

І. Організаційна частина

Привітання вчителя, перевірка готовності учнів до уроку.

Учні готуються до уроку, слідкують за вказів­ками вчителя.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учитель На минулому уроці ми з вами розглядали етапи формування політичної карти світу. У вас є кілька хвилин для повторення домашнього завдання, після чого ми з вами напишемо перевірну роботу.

Завдання: Вам потрібно дати відповіді на 5 питань. Кожну правильну відповідь оцінюють у 2 бали, тому максимум за цей вид роботи ви можете отримати 10 балів. На виконання завдання у вас є 7 хвилин.

Варіант 1

Доповніть речення

1) Середньовічний етап тривав                                                            ;

Дайте відповідь на запитання:

2) Яку географічну карту називають політичною?

3) Перелічіть етапи формування політичної карти світу?

4) Які процеси відбувалися в 60-х роках на території Африки?

5) Щ обуло характерно для стародавнього етапу?

 

Варіант 2

Доповніть речення

1) Новий етап тривав                                                                                      ;

Дайте відповіді на запитання

2) Яка головна властивість політичної карти?

3) Перелічіть етапи формування політичної карти світу?

4) Перелічіть події, які характерні періоду між двома світовими війнами (1914-1945 рр.);

5) Щ обуло характерно для середньвічного етапу?

 

Ймовірні відповіді

Варіант 1

 • Середньовічний етап тривав з V до ХV ст.
 • Яку географічну карту називають політичною?
  Політична карта — це географічна карта, на якій відображені всі країни світу, їхні держав­ні кордони і столиці.
 • Перелічіть етапи формування політичної кар­ти світу.
  Виділяють такі етапи — стародавній, серед­ньовічний, новий та новітній.
 • Які процеси відбувалися в 60-х роках на тери­торії Африки?
  У 60-х роках на території Африки відбулися процеси деколонізації, багато держав конти­ненту стали незалежними.
 • Що було характерно для стародавнього етапу?
  Стародавній етап пов'язаний з виникненням, розквітом і крахом перших монархій і респу­блік (Стародавній Єгипет, Ассирія, Стародав­ній Рим, Вавилон, Перська держава та міста- держави Фінікії, Греції).

Варіант 2

 • Новий етап тривав з XV ст. аж до Першої сві­тової війни.
 • Яка головна властивість політичної карти?
  Головна властивість політичної карти — це її динамічність, тобто здатність постійно змінюватися.
 • Перелічіть етапи формування політичної кар­ти світу.
  Виділяють такі етапи — стародавній, серед­ньовічний, новий та новітній.
 • Перелічіть події, які характерні періоду між двома світовими війнами (1914-1945 рр.).
  Цей період характеризується такими подіями: розпадом Австро-Угорської, Османської, Росій­ської імперій, утворенням Радянського Союзу.
 • Що було характерно для середньовічного етапу?
  Політична карта середньовічного періоду — нестійка, внаслідок територіальних захо­плень земель великими феодальними держа­вами. Найвпливовіші країни — Священна Римська імперія, Франкська імперія, Київська Русь, Візантія, Англія, Іспанія, Франція.

ІІІ. Мотиваційна діяльність

Учитель. Чому люди дружать? Загалом лю­дина не може існувати одноосібно. Вона завжди стикається з іншими людьми, щоб щось обговори­ти, вирішити якісь питання. Для того, щоб було до кого звернутися по допомогу в скрутній ситуації. Інші люди об'єднуються, щоб комусь протистояти. У таких випадках напівсерйозно запитують: проти кого дружимо? Це непросто запитання, відповіді на нього допоможуть краще зрозуміти, як і чому дружать не тільки люди, але й країни. Звичайно, відносини між ними більш складні, різноманіт­ніші, але таке порівняння цілком доречне. І там, і тут в основі об'єднання, дружби лежать інтереси, вигоди, які одержують усі учасники-співтовари­ства країн.

Таким чином, сьогодні на уроці ми дізнаємося про діяльність міжнародних організацій. Скажіть мені, будь-ласка, які міжнародні організації ви знаєте (ООН, НАТО, ЄС, СНД тощо)? Добре, а до яких міжнародних організацій належить Україна? (Відповідь учнів.) Молодці, ви назвали багато орга­нізацій, отже, наша держава бере активну участь у міжнародному співробітництві.

Отже, ми маємо збагнути, що собою являють міжнародні організації, з якою метою їх створю­ють, та проаналізувати їхню діяльність.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

На початку XXI ст. світ постає єдиним соці- ально-економічним організмом, функціонування якого вимагає узгоджених дій урядів, представ­ників громадськості, бізнесових кіл різних кра­їн. Часи, коли стосунки між державами вирішу­валися силовими методами, поступово відходять у минуле. Порозуміння через домовленість, пошук взаємовигідних варіантів розв'язання проблем — цивілізовані методи міждержавного спілкування. Для координації діяльності світового співтовари­ства, вирішення суперечок, боротьби з глобаль­ними і регіональними проблемами створено низ­ку міжнародних організацій. Погляньте на слайд презентації.

Зачитаємо і запишемо визначення.

Міжнародна організація — це об'єднання трьох або більше урядів, міжурядових або гро­мадських співтовариств, спрямоване на вирі­шення певних спільних питань чи реалізації проектів.

Як ви думаєте, хто бере участь у роботі орга­нізацій? Так, правильно — це уповноважені осо­би, які представляють інтереси своєї держави чи співтовариства, дотримуючись поваги, порядку та норм міжнародного права.

За предметом діяльності розрізняють загально­політичні та спеціальні міжнародні організації. Кожна організація має установчу міжнародну угоду, постійні органи і штаб-квартиру.

Розглянемо детальніше загальнополітичні, а потім спеціальні міжнародні організації.

 • Випереджальне завдання учнів

Виступи групи учнів, що готували виперед­жальні завдання-повідомлення про організації. Інші діти, що не готували повідомлень, слухають, ставлять запитання та записують у зошит необхід­ну інформацію.

Перша група. Організація Об’єднаних Націй

ООН — універсальна організація, яка вико­нує і загальнополітичні, і спеціалізовані функ­ції, оскільки містить понад ЗО взаємопов'язаних об'єднань. Заснована ще в 1945 р., нині вона охо­плює 193 країни світу і є центром розв'язання про­блем, з якими зіштовхується людство. Щоденно ця організація проводить роботу зі сприяння до­тримання прав людини, охорони довкілля, бороть­би з хворобами і скорочення масштабів бідності. ООН розробляє норми і правила безпечного й ефек­тивного повітряного сполучення, приділяє увагу удосконаленню телекомунікацій і захисту інтер­есів споживачів. Вона є ініціатором міжнародних кампаній у боротьбі з обігом наркотиків і терориз­мом. Діючи в усіх регіонах світу, ця організація надає допомогу біженцям, допомагає збільшити обсяги виробництва продовольства, відіграє про­відну роль у боротьбі зі СНІДом. Головними орга­нами ООН є Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Міжнародний Суд, Секретаріат та ін. На особливу увагу заслуговують галузеві організації, створені ООН для вирішення певних завдань міжнародного розвитку.

На засіданнях Генеральної Асамблеї розгляда­ють кардинальні питання світової політики, кож­на країна незалежно від кількості її населення й економічного потенціалу має один голос. Участь у роботі сесій Генеральної Асамблеї відкриває для суверенних країн світу широкі можливості для об­міну думками, розробки важливих рішень, перего­ворів і консультацій з життєво важливих для них проблем світової політики.

Рада Безпеки — відповідальна за дотриман­ня миру та безпеки, складається з 15 країн-чле- нів: 5 постійні (СІЛА, Росія, Великобританія, Франція, Китай), 10 послідовно обирають на певний термін. Рада має виключні повноважен­ня для запобігання війни та створення мирного співробітництва. У роботі Ради головна роль на­лежить її постійним членам — тільки за їхньої одностайної згоди рішення Ради Безпеки ють прийнятим.

Економічну і Соціальну Раду (ЕКОСОР) обирають на Генеральній Асамблеї, вона здійснює координацік економічної та соціальної діяльності ООН. У ній обговорюють міжнародні глобальні та міжгалузе ві проблеми світового господарства, організовуюті дослідження з питань економіки, екології, культу ри, освіти та прав людини.

Міжнародний Суд ООН — розв'язує суперечкі між державами та надає консультації з правовий питань.

Секретаріат — забезпечує нормальні умови роботи організації.

Розповідь учителя з елементами бесіди

Учитель. А зараз поговоримо про спеціа лізовані установи: ЮНЕСКО, ФАО, МОП(ІЖ)) МВФ(ШФ), МБРР, ВОЗ.

 • ЮНЕСКО (1945 p.) — штаб-квартира у Парижі;
 • ФАО (Продовольча і сільськогосподарська орга нізація) — штаб-квартира у Римі;
 • МВФ — International Monetary Fund) — штаб квартира у Вашинґтоні;
 • МБРР (міжнародний банк реконструкції і рої витку, або Світовий Банк) — штаб-квартир у Вашинґтоні;
 • МОП (IJIO — International Labour Organizt tion) — штаб-квартира у Женеві;
 • ВОЗ - Всесвітня організація охорони здоров'ї
 • Прошу наступну групу розповісти нам детальніше про ЮНЕСКО.

 

 • Випереджальне завдання учнів

UNESCO ЮНЕСКОДруга група: ЮНЕСКО

ЮНЕСКО – спеціа­лізований підрозділ ООН із питань освіти, науки і культури. Ме­тою цієї міжурядової організації є сприян­ня миру і зміцнення міжнародної безпеки шляхом розвитку співробітництва між державами в гуманітарній сфер ЮНЕСКО об'єднує 195 країн. Одним із напрямів діяльності є охорона культурної і природної світо­вої спадщини та її використання для потреб між­народного туризму. Список світової культурної спадщини, складений під егідою ЮНЕСКО, налі­чує 962 об'єктів (станом на 2012 р.).

Із численних пам'яток України до нього вклю­чено Києво-Печерську лавру і Софійський собор у Києві, історичний центр Львова, ліси Україн­ських Карпат тощо.

Розповідь учителя з елементами бесіди

Учитель. Дякую за корисну інформацію. Пе­реходимо до інших загальнополітичних організа­цій, але поговоримо про них коротко. Рада Європи (1949 р.) — завдан­ня — захист прав людини та верховен­ство права; допома­гає утвердженню де­мократії в Європі, підтримуючи полі­тичні, законотворчі та конституційні ре­форми.

Співдружність Незалежних Держав (СНД) — утво­рено у 1991 р. Це господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії, України та 8 колишніх республік Радянського Союзу: Азер­байджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Мол­дова, Таджикистан, Узбекистан, Грузія (з 2009 р. не є членом).

Серед військових організацій детально розгля­немо НАТО. У нас знову є доповідач

 • Випереджальне завдання учнів

Третя група. Організація Північноатлантичного договору

НАТО, або Північноатлантичний Альянс — між­народна військово-політична організація, ство­рена в 1949 р. Нині в своєму складі вона налічує 28 держав.

Учитель. У кож­ного на парті лежать матеріали, є табличка, у якій подані країни, що належать до цієї ор­ганізації. Будь ласка, наклейте собі в зошит та запам'ятайте, якщо є бажання.

Продовжуємо!

 

Країни-члени НАТО

Рік вступу

  Країни

1949

Бельгія, Велика Британія, Данія, Франція, Нідерланди, Ісландія, Кана­да, Люксембург, Норвегія, Португа­лія, СІНА, Італія (країни-засновники)

1952

Греція, Туреччина

1955

Німеччина

1982

Іспанія

1999

Чехія, Польща, Угорщина

2004

Болгарія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Словаччина, Словенія

2008

Албанія, Хорватія

Третя група. До цієї організації прагне в майбутньому долучитися й Україна. Основним принципом діяльності організації є система ко­лективної оборони — спільні організовані дії всіх її членів, якщо виникне загроза ззовні. Нині НАТО — один із провідних компонентів безпеки в усьому світі.

Розповідь учителя з елементами бесіди

Учитель. Дякую за доповідь! Крім НАТО, у світі ще є багато військово-політичних союзів, зокрема це АНЗЮК та АНЗЮС.

Працюємо далі. Серед економічних організа­цій ми розглянемо СОТ, ЄС, ОПЕК, МЕРКОСУР, НАФТА та АСЕАН. Однак детально поговоримо про СОТ, ЄС та ОПЕК.

Запишіть будь ласка, СОТ (Світова організа­ція торгівлі) організована 1947 р., штаб-квартира у Женеві. Організація опікується правилами тор­гівлі між країнами, врегульовує торговельні су­перечки.

Про ЄС та ОПЕК нам розповість наступна група учнів.

 • Випереджальне завдання учнів

Четверта група: Європейський Союз

ЄС — політико-економічне інтеграційне об'єд­нання 28 країн Європи, утворене в 1993 р. ЄС по­єднує ознаки міжнародної організації і держави, однак формально не є ні тим, ні іншим. Країни ЄС пройшли довгий інтеграційний шлях: від підпи­сання у 1951 р. договору про створення Європей­ського об'єднання вугілля і сталі, до Лісабонського договору 2007 р. про реформування ЄС. Він відіграє значну роль у міжнародних відносинах. Країни ЄС зобов'язалися проводити спільний зовнішньополі­тичний курс, узгоджувати основні напрямки еко­номічної, екологічної і соціальної політики.

Країни члени ЄС (станом на 2013)

Рік вступу

Країни

1993

Бельґія, Велика Британія, Греція, Данія, Ір­ландія, Іспанія, Італія, Люксембург", Нідер­ланди, Німеччина, Портуґалія, Франція

1995

Австрія, Фінляндія, Швеція

2004

Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Польща, Мальта, Кіпр

2007

Болгарія, Румунія

2013

Хорватія

П’ята група: Організація країн-експортерів нафти

ОПЕК — об'єднання основних нафтовидобув­них країн, що розвиваються (Алжир, Венесуе­ла, Індонезія, Ірак, Іран, Катар, Кувейт, Лівія, Ніґерія, ОАЕ, Саудівська Аравія). Заснована ще в 1960 р., нині ОПЕК контролює більше трети­ни світового видобутку нафти. Організація коор­динує нафтову політику (регулювання видобут­ку, експорту, цін тощо), підвищення прибутків, сприяння освоєнню національних запасів нафти в інтересах її членів).

Розповідь учителя з елементами бесіди

Учитель. Також ви маєте знати про інтегра­ційні утворення в межах Північної та Південної Америки. Це НАФТА та МЕРКОСУР.

Ми ознайомилися з основними економічними організаціями. Переходимо до валютно-фінансо­вих, ви вже дещо знаєте про них, перелічіть їх. Правильно -  це Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний фонд «Європейський розвиток», Європейський банк реконструкції та розвитку.

І нарешті, звернемо увагу на таку організа­цію, як Римський Клуб. Організація була створе­на за ініціативи італійського громадського діяча А. Печчеі у 1968 р. Римський Клуб — неурядова організація, що об'єднує науковців, економістів, політичних діячів, керівників великих корпорацій та ін. з метою поглиблення розуміння особливостей розвитку людства в епоху НТР. Основною формою діяльності Римського Клубу є організація велико­масштабних наукових досліджень в області еконо­міки та її впливу на розвиток людства. Результати роботи публікуються у так званих доповідях Рим­ського Клубу.

Таким чином, ми дізналися багато корисної ін­формації про міжнародні організації.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Учитель. А зараз пригадаймо ще раз, що ми засвоїли на уроці. Для цього увага на пре­зентацію. Я називаю організацію, а ви повинні вибрати з переліку відповідний рік утворення та штаб-квартиру. Хто знає відповідь, піднімає руку. Отже, розпочинаємо!

Назва організації

Рік створення

Штаб-квартира

ООН

1945 p.

Нью-Йорк

ВОЗ

1948 p.

Женева

ОПЕК

1960 p.

Відень

НАТО

1949 p.

Брюссель

МЕРКОСУР

1991p.

Монтевідео

Римський Клуб

1968 p.

Рим

МВФ

1945 p.

Вашингтон

АСЕАН

1967 p.

Джакарта

ЮНЕСКО

1945 p.

Париж

VI. Висновки уроку

Учитель запитує кількох учнів, про що вони дізналися на уроці, дає завдання ще раз пере­лічити загальнополітичні та спеціальні міжна­родні організації та назвати ту, яка найбільше запам'яталася.

VIІ. Підсумки уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, відмічає найактивніших учнів, заохочує їх оцінками, ар­гументує своє рішення.

VIІІ. Домашнє завдання

 • Вивчити конспект
 • Підготуватися до самостійної роботи за темою уроку.

Герасимюк Т.О. міжнародні організації. 10 клас // Географія. - 2013. - №22(242). - С.33-37.
Герасимюк Т.О., НПУ імені М.П.Драгоманова

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -