Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними. Тренувальні вправи». Конспект №2

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Рекомендовано студентам. Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 10 класу.

 

Тема заняття: «Складні випадки правопису слів з ненаголошеними  голосними. Тренувальні вправи»

Мета заняття:

Дидактична – Навчити грамотно використовувати орфограми пов’язані з правописом ненаголошених голосних на практиці; правильно поєднувати звучання та написання

Виховна – Виховувати творчу грамотну особистість

Розвиваюча – Розвивати творчі здібності, грамотне використання правил правопису

Вид заняття: Практичне заняття

Форма проведення заняття: Виконання вправ

Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти

Література

Обов’язкова:

1.     Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

2.     Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова

3.     Збірник диктантів.-Д.,1999.

4.     Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

5.     Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Технічні засоби навчання: комп’ютер

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.   Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2.   Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3.   Мотивація навчання (пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з’ясовуємо необхідність вивченої теми)

В українській мові лише три голосні в ненаголошеній позиції вимовляються невиразно. Це о, е, и.

1. Слід пам’ятати, що в складах з ненаголошеним о пишеться та сама літера, що й під наголосом, напр.: голубка, бо голуб, розумний, бо розум, робити, бо робить.

У деяких словах сумнівний о наголосом не перевіряєть-
ся, напр.: союз, лопух, сокира. Правопис цих слів треба запам’ятати.

2. В окремих словах перед постійно наголошеним а(я) у вимові і на письмі маємо а, напр.: багатий, багато, багач, багатство (пор. рос.: богатый, богатство), гарячий, гарячка, гаразд, кажан, калач, качан, хазяїн, багатир (багач), гаряче (але: солдат, лопата, гончар, корявий, поганий, ропа, товар, богатир (веле­тень), монастир).

1. Ненаголошені е та и в ненаголошеній позиції у вимові наближаються один до одного.

Слід пам’ятати, що в ненаголошених складах пишеться та сама літера, що й під наголосом, напр.: великий, бо велич, земля, бо землі, клекотіти, бо клекіт, держу, бо одержати, несу, бо несений, шепотіти, бо шепіт, щеміти, бо щем; криве, бо криво, широкий, бо широко.

Слова левада, леміш, кишеня, минулий, які мають постійний наголос, перевіряються за словниками.

2. Е також пишеться:

а) У групах -ере-, -еле-: дерево, берег, серед; селезень, шелест, пелена, зелень.

б) У суфіксах -ен-, -еня-, -енк-, -еньк-, -есеньк-, -ечк-,
-тель, -ер: доручений, гусеня, Петренко, ніженька, гарнесенький, сонечко, учитель, восьмеро.

в) Якщо е при зміні слова випадає: вітер, бо вітру, березень, бо березня, хлопець, бо хлопця, травень, бо травня.

3. И завжди пишеться:

а) У групах -ри-, -ли- між приголосними у відкритих складах: тривога, дрижати, кривавий, стриміти, глитати.

б) Зрідка ненаголошений и в групах -ри-, -ли- перевіряється наго­лосом: тримати (стримувати), кришити (крихта), блищати (блиск).

У ряді слів не під наголосом відповідно до вимови пишеться
-рі-,  -лі-: дрімати, дрімливий, дрімота, тріщати, перебріхувати, злітати.

4.   Актуалізація опорних знань – виконання вправ

Вправа 1. Випишіть слова зі вставленою буквою и у ліву колонку, зі вставленою буквою е — у праву. Поясніть орфограми у виписаних словах.

Бл…зенько, ос…литися, хв…люватися, оп…нитися, справ…д­ливий, греб…лька, розп…тати, р…вти, тр…мати, зш…вати, дал…чінь, неприм…ренний, поч…нати, вир…нати, сп…нити, дят…л, ст…лити, ущ…мити, тр…вога, оц…нкований, в…ршина.

Вправа 2. Перепишіть речення. Вставте пропущені букви, поясніть їх правопис.

1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр…ваво ч…рвонів (О. Гончар). 2. Гілки д…рев мокро бл…щали, зволожені по-в…сня­ному (О. Гончар). 3. Кр…ло зорі рум’янить тучі у голубій дал…ч…ні (В. Сосюра). 4. Схололі в хмарах крап…льки води п…рлинами котилися в сади (М. Бажан). 5. Під в…селкою у голубіні голуби л…тять (В. Лучук). 6. З пш…ничного поля Данило поглянув на той обш…р, який густіше проростав туманом та й зн…кав у тумані (М. Стельмах). 7. У небі віт…р куч…рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат…хає, й знов шумить (М. Рильський).

Вправа 3. Перекладіть речення з російської мови на українську. Порівняйте правопис букв е та и в обох мовах.

Листва на березах была еще почти вся зеленая (И. Тургенев). Вода заблестела, как расплавленный металл (В. Шишков). Серебристые поля сверкали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин галактики (Ю. Бондарев).

5.   Коментар відповідей та робіт  студентів

6.  Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у вправах, які студенти мають виконувати)

Вправа 4. Перепишіть текст і вставте пропущені букви е та и, поясніть їх написання.

Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще з-за гор…зонту верхи в…л…т…нського нагромадж…ння хмар, що насувалися з заходу на все небо. Хмара була важка, темно-темно-синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її здавався жовтим. В…личні німі зловісні бл…скавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи, між шарами хмар. І все це одб…валося в воді, і здавалося, що ми стояли не на з…млі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір, і ми, розгубл…ні в ньому, мал…нькі, як річні піщинки. Небо було надзвичайне. Природа була ніби в змові з подіями і поп…р…джала нас своїми грізними знаками.

(О. Довженко).

Вправа 5. Перепишіть речення і вставте в словах пропущені букви о та е. Поясніть їх правопис.

1. Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж…рлами було закрито новими брезентовими ч…хлами. 2. Люди в шлюпці мали ш…стеро весел, і, хоч звичайно вона ходила під ч…тирма веслами, тепер вони налягли на всі шість. 3. Двоє хлопців, яким прийшла ч…рга, кинулись у ч…вен і зайняли місця на лаві. 4. Маяли над ними метелики, маленькі, ж…вті, голубі, ч…рвоні, сині. 5. Лиш трутень звик солодкі ж…рти соки, бдж…ла ж для меду й серце віддала. 6. Ми рвемо над дорогою стиглі ч…рниці.

(З творів Є. Гуцала).

Вправа 6. Перепишіть речення. Поясніть правопис слів з ненаголошеними е, и.

1. Я все забуду тільки лиш за те, що знову небокрай веселкою цвіте, що грає піснею весняний виднокруг, що йду по борозні, узявшися за плуг. 2. Думко тривожна, куди ти летиш?! Серце моє, ну чого ти щемиш? 3. І я подивився у очі йому, погладив шинель, поруділу в диму. 4. В моїм краю зелені трави і неба синя глибина. 5. Нехай вітрами з високості крилата молодість зліта і на гучнім кленовім мості мої не спиняться літа. 6. Повільним кроком проїхали через село. Темні силуети хат, присипані снігом дерева, тини, чорні руки колодязних журавлів, простягнуті в передсвітанкове небо.

(З творів Г. Тютюнника).

Вправа 7. Перепишіть слова і вставте пропущені букви е, и. Поясніть їх правопис. Виділіть слова, написання яких перевіряється за словником.

Розд…влятися, т…хнічний, гал…рея, пробл…матичний, кр…ва­вий, стр…міти, заб…рати, невм…рущий, завм…рати, т…рплячий, прод…ш…вити, мат…мат…ка, усвідомл…ний, зб…р…гти, кр…тич­ний, б…р…жливий, нем…лосердний, пов…ртатися, ущ…мити, неприм…ренний, справ…дливий, м…нулий, тр…мтіти, дзв…нить, ос…литися, зв…чайний, гр…міти, дж…р…ло, вс…р…дині, в…селка, ш…л…стіти, принц…повий, р…кторат.

7.   Коментар роботи студентів

8. Підсумок заняття:

Вправа 8

Запишіть слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и.

Ет...кетка, д...сятий, еф...ктивний, нож...ці, кат...горія, ап...льсин, т...жневий, доб...реться.

Ключ. Підкресліть першу букву у кожному слові - прочитаєте назву одного з віршів І. Франка. (декадент)

Вправа 9

Запишіть слова у дві колонки: у першу - з ненаголошеним е, у другу - з ненаголошеним и.

Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте ім'я та прізвище автора повісті ″Зачарована Десна″. Олександр Довженко)

9. Домашнє завдання:

Вправа 10

Запишіть слова у дві колонки: у першу - з ненаголошеним е, у другу - з ненаголошеним и.

З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро.

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву - прочитаєте народну мудрість.

Відповідь: Осінь на рябому коні їздить

 

Муравльова Оксана Володимирівна

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -