Конспект уроку на тему: «Правопис. Написання складних слів»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Рекомендовано студентам. Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 11 класу.

 

Тема заняття: «Правопис. Написання складних слів»

Мета заняття:

Дидактична – Пригадати правила правопису складних слів – різних частин мови; навчити грамотно вживати вивчені правила орфографії

Виховна – Виховувати грамотного спеціаліста

Розвиваюча – Розвивати відчуття правильного правопису складних слів

Вид заняття: Практичне заняття

Форма проведення заняття: Виконання вправ

Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти

Література

Обов’язкова

1.     Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

2.     Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова

3.     Бєляєв О. М., Симоненкова Л. М., Скуратівський Л.В.,  Шелехова Г. Т.  Українська мова, 10-11 кл.: - К.: Вид.  „Освіта”,  2000.

4.     Литвин І. В., Литвин С. І.,   Українська мова в таблицях. - К.: Вид. „Експрес-об’ява”, 1998.

5.     Пентилюк М.І.  Культура мови і стилістика.- К.: Вид. „Вежа,” 1994.

Технічні засоби навчання: комп’ютер

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.   Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2.   Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3.   Мотивація навчання

Що вивчає орфографія?

У чому особливість правопису складних слів?

Назвіть основні правила написання слів разом і через дефіс.

4.   Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

Правопис складних іменників

Складні іменники можуть писатися разом і через дефіс.

Разом пишуться:

1) Складні іменники, утворені поєднанням двох або кількох основ, з яких одна — дієслівного походження: вертоліт, лісосплав, самохід.

2) Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ: білокрівці, чорногуз, чорнозем.

3) Складні іменники, утворені від двох іменникових основ: верболоз, лісостеп, трудодень (але: людино-день), до них також належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження: автострада, велотрек, радіокомітет.

4) Складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт, зірвиголова, пройдисвіт, Перебийніс, Убийвовк.

5) Складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника: дванадцятитонка, шестиденка, п’ятиріччя, сторіччя.

6) Складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: піваркуша, півгодини, півкарбованця, півколо, півогірка, пів’#блука; напівавтомат, напівсон; полукіпок, полумисок, але перед іменниками — власними назвами пів- пишеться через дефіс: пів-Києва, пів-Європи.

7) Складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток, світловодолікарня.

Через дефіс пишуться:

1) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюються обидві частини, що означають:

а) протилежні за змістом поняття (купівля-продаж, розтяг-стиск);

б) спеціальність, професію (лікар-еколог, астроном-магнітолог);

в) назви казкових персонажів (Лисичка-Сестричка, Зайчик-Побігайчик).

2) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюється лише друга частина. Такі іменники означають:

а) державні посади, військові, наукові звання (генерал-губернатор, контр-адмірал, прем’єр-міністр, унтер-офіцер, член-кореспондент, штабс-капітан);

б) складні одиниці виміру (кіловат-година, людино-день, тонно-кілометр);

в) складні іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: блок-система, дизель-мотор, жар-птиця, стоп-кран.

3) Складні іменники з першою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-: віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міні-футбол, обер-майстер.

4) Іншомовні назви проміжних частин світу: норд-вест, норд-ост.

5) Субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин: брат-і-сестра, люби-мене, розрив-трава, чар-зілля.

6) Скорочені іменники, в яких подається початок і кінець слова: б-ка — бібліотека, д-р — директор, л-ра — література, т-во — товариство.

7) Перша частина складного слова, коли далі йде слово з такою самою другою частиною: радіо- й телеапаратура, тепло- й гідроелектростанції.

Примітка. У складних словах із числівником, який означає число двозначне, тризначне та ін., числівник звичайно пишеться цифрами й приєднується до другої частини слова за допомогою дефіса: 750-річчя, 16-поверховий.

е) Складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: піваркуша, півгодини, півдюжини, півкарбованця, півколо, півмісяць, півогірка, пів’яблука; напівавтомат, напівсон; полукіпок, полумисок.

Примітка. Перед іменниками – власними назвами пів- пишеться через дефіс: пів-Європи, пів-Києва.

Прикладки

Прикладки можуть писатися окремо й через дефіс, що залежить від семантики поєднувальних складників:

1. Якщо прикладкою виступає видова назва, то дефіс між означуваним іменником і прикладкою не ставиться: місто Київ, ріка Москва, трава звіробій.

Якщо ж у ролі прикладки виступає родова назва, то між означуваним іменником і прикладкою ставиться дефіс: звіробій-трава, Москва-ріка, Сапун-гора.

2. Якщо узгоджуваний іменник, що має атрибутивне (означальне) значення, виступає в ролі прикладки в постпозиції, він приєднується до пояснюваного іменника дефісом: вовк-жаднюга, дівчина-красуня, хлопець-богатир.

Якщо такий іменник виступає в препозиції до означуваного іменника, то він пишеться окремо: богатир хлопець, жаднюга вовк, красуня дівчина.

3. Якщо пояснюваний іменник і прикладка можуть мінятися місцями (причому атрибутивну роль виконує іменник у постпозиції), між ними завжди ставиться дефіс: дівчина-грузинка й грузинка-дівчина, учитель-фізик і фізик-учитель, художник-пейзажист і пейзажист-художник.

4. Якщо прикладка входить до складу терміна, вона втрачає атрибутивне значення, перетворюючи словосполучення в складний іменник без сполучного звука. Такі іменники пишемо через дефіс: гриб-паразит, жук-короїд, заєць-русак, льон-довгунець.

Складні числівники та займенники

1. Разом пишуться:

а) Складні кількісні числівники: одинадцять, п’ятдесят, триста (трьохсот, трьомстам).

б) Складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев’ятисотий, п’ятнадцятий, п’ятсоттридцятитисячний, шістдесятий, шістдесятип’ятимільйонний; багатотисячний, кількамільйонний.

Примітка 1. Складені кількісні та порядкові числівники пишемо окремо: тисяча п’ятсот, тридцять вісім, тисяча дев’ятсот вісімдесят восьмий.

Примітка 2. Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишемо окремо: три з половиною тисячний загін.

2. Через дефіс пишуться:

а) Порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-ї, 11-го, 35-мільйонний, 3-тисячний, 4½-тисячний.

б) Складні займенники з компонентами бозна-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й под.: будь-котрий, будь-хто, будь-чий, будь-що, будь-який; котрий-будь, хто-будь, чий-будь, що-будь, який-будь; котрий-небудь, хто-небудь, чий-небудь, що-небудь, який-небудь; казна-що, хтозна-який. Але: будь у кого, будь на чому, казна з ким, казна при кому (бо в середині таких слів з’являється прийменник).

Складні прикметники

1. Разом пишуться:

а) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: електросиловий (електросила), лісостеповий (лісостеп), м’ясозаготівельний (м’ясозаготівля), радіофізичний (радіофізика), самохідний (самохід), теплообмінний (теплообмін), чорноземний (чорнозем).

б) Складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосвітній (загальна освіта), легкоатлетичний (легка атлетика), мовностильовий (мовний стиль), народногосподарський (народне господарство), народнопоетичний (народна поезія), первіснообщинний (первісна община), правобережний (правий берег), сільськогосподарський (сільське господарство), східнослов’янський (східні слов’яни).

в) Складні прикметники з другою дієслівною частиною: волелюбний, деревообробний, карколомний, машинобудівний.

Примітка. Прикметники з другою префіксальною дієслівною частиною пишуться через дефіс: вантажно-розвантажувальний, контрольно-вимірювальний.

г) Складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник: важкохворий, внутрішньозаводський, загальнодержавний; так само й такі, в яких другою складовою частиною є дієприкметник: вищезгаданий, нижчепідписаний, новоутворений, свіжозрубаний, але: трохи вище зазначений (параграф), бо є пояснювальне слово.

Примітка 1. Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником: абсолютно сухий, діаметрально протилежний, послідовно миролюбний, різко окреслений, суспільно корисний, суспільно необхідний, хімічно зв’язаний.

Примітка 2. У складних термінах прислівник — компонент, що уточнює значення складного прикметника, пишемо разом із цим прикметником: видовженотупоконічний, короткогрушоподібний, округлояйцеподібний.

д) Складні прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише звужують, уточнюють його зміст. Такі прикметники, як правило, мають термінологічне значення: вузькодіалектне (мовне явище), грудочеревна (перепона), давньоверхньонімецька (мова), двовуглекислий (газ), лінгвостилістичні (особливості); також — глухонімий, сліпоглухонімий.

е) складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: двадцятиповерховий, семиразовий, стодвадцятип’ятирічний, але 125-річний.

є) Складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників (зокрема ті, які виражають відношення родової ознаки до видової): поперечношліфувальний (поперечний шліфувальний верстат).

2. Через дефіс пишуться:

а) Складні прикметники, утворені від складних іменників, писаних із дефісом: віце-президентський (віце-президент), генерал-губернаторський (генерал-губернатор), дизель-моторний (дизель-мотор), соціал-демократичний (соціал-демократ), унтер-офіцерський (унтер-офіцер).

Примітка. В окремих випадках, коли прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставимо: Москва-ріка — москворіцький.

б) Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному: аграрно-сировинний, державно-монополістичний, електронно-обчислювальний, культурно-технічний, лісопильно-стругальний, масово-політичний, мовно-літературний, навчально-виховний, науково-технічний, партійно-політичний, плоско-опуклий, постачально-збутовий, свердлильно-довбальний, суспільно-політичний, столярно-механічний; а також узвичаєні: всесвітньо-історичний, літературно-художній, народно-визвольний, підзолисто-болотний тощо; між компонентами цих складних прикметників, не з’єднаними в одне слово, можна вставити сполучник і: аграрний і сировинний, навчальний і виховний і под.

в) Складні прикметники, в яких перша частина закінчується на -ико (-іко): буколіко-романтичний, діалектико-матеріалістичний, історико-культурний, механіко-математичний, політико-економічний.

г) Складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський, військово-спортивний, воєнно-стратегічний.

Примітка. Складні субстантивовані прикметники військовозобов’язаний, військовополонений пишемо разом.

д) Складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідна з другою частиною й приєднується до неї за допомогою сполучного звука о або е: м’ясо-вовняний, м’ясо-молочний, крохмале-патоковий.

Примітка. Складні прикметники цього типу, що виступають як наукові нові терміни, пишемо разом: головоногі, грудочеревна (перепона).

е) Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: блакитно-синій, гіркувато-солоний, кисло-солодкий, молочно-білий, сіро-голубий, темно-зелений, червоно-зелено-синій, але: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори).

є) Складні назви проміжних сторін світу: південно-східний, північно-західний.

ж) Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 20-річний, 10-поверховий.

Вправа 1. Перепишіть і поясніть правопис складних іменників.

Вуглевидобуток, вакуум-камера, снігозатримання, перекотиполе, штабс-капітан, овочесховище, блок-система, кораблебудівник, лісосмуга, магазин-салон, новобудова, макрокосмос, авансцена, екс-міністр, шлакоблок, купівля-продаж, льотчик-винищувач, щастя-доля, дизель-мотор, двадцятиріччя, двотижневик, прем’єр-міністр, електродвигун, автофургон, міськрада, секундомір, авіакомплекс.

Вправа 2. Запишіть складні іменники разом і через дефіс. Поясніть їх правопис.

1. (Авіа)(моторо)будування, (віце)адмірал, (хліб)сіль, (дощо)мір, (людино)день, (людино)доза, (життє)пис, (перекоти)поле, (п’яти)річка, (стоп)кран, (трудо)день, (лісо)сплав, (радіо)комітет, (купівля)продаж, (лікар)еколог, (блок)система, (прем’єр)міністр, (кіловат)година, (міні)футбол, (чар)зілля, (мати)(й)мачуха, (тепло)(й)(гідро)електро­станція, (сто)річчя.

2. Електро/поїзд, світло/водо/лікування, двох/сот/ліття, авто/фургон, магазин/салон, льон/кучерявець, зоре/носець, кіно/репортаж, мікро/економіка, мово/знавство, лексико/графія, макро/світ, Кам’янець/Подільський, максі/спідниця, всюди/хід.

Вправа 3. Запишіть слова, поясніть правопис частин пів-, напів-, полу- з іменниками.

Пів/аркуша, пів/години, пів/дюжини, пів/карбованця, пів/коло, пів/місяця, пів/яблука, пів/юрти, пів/Києва, пів/огірка, напів/автомат, пів/ящика, напів/провідник, напів/сон, полу/мисок, полу/кіпок, пів/класу, пів/Кавказу, напів/фабрикат, пів/острів, пів/Одеси, пів/день.

Вправа 4. Запишіть значення поданих слів, користуючись «Словником іншомовних слів». Поясніть їх правопис.

Авіаметеостанція, автократія, батисфера, біофізика, євродолар, мікроекономіка, синхромаркетинг, інфраструктура, електрифікація, зюйд-вест, картотека, лексикографія, піктографія, обер-прокурор, спектрограма, філармонія, фотогенічність, хронологія, штабс-капітан.

● Складіть речення з виділеними словами.

Вправа 5. Перекладіть подані нижче складні іменники українською мовою. Поставте їх у родовому та місцевому відмінках. Поясніть правопис складних іменників.

Минмонтажспецстрой, райисполком, госпромышленность, Госснаб, прораб, страхвзнос, госстандарт, стройбат, МИД, Стройбанк, главбух, госавтоинспекция, главпочтамт, госторговля, ГАИ, госбанк, госбюджет, госзаказ, госконтроль, госкредит.

Вправа 6. Запишіть абревіатури поданих словосполучень. Правильно прочитайте їх та поясніть правопис. Визначте можливості використання утворених абревіатур у ділових паперах.

Харківський державний університет, студентський будівельний загін, сільське професійно-технічне училище, термінологічна комісія, науково-дослідний інститут, міська рада народних депутатів, районний відділ народної освіти, продовольчий податок, податок на додану вартість, санітарна епідеміологічна станція, Служба безпеки України, Федеральне бюро розслідувань, завідувач кафедри, старший лаборант, завідувач відділу кадрів.

Вправа 7. Перекладіть подані словосполучення українською мовою, здійсніть скорочений запис. Порівняйте абревіатури в обох мовах.

Министерство путей сообщения, Международное общество хирургов, высшее учебное заведение, художественный руководитель, хозяйственный договор, жилищно-эксплуатационная контора, жилищно-коммунальное управление, запись актов гражданского состояния, заведующий гаражом, институт международных отношений, Киевский институт инженеров гражданской авиации.

Вправа 8. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть складні іменники, поясніть їх правопис.

Вице-президент Мосбизнесбанка дает несколько практических советов.

На Западе банки оказывают множество услуг населению. У нас же банки, как правило, обслуживают интересы лишь организаций, юридических лиц. Так происходит потому, что коммерческие банки, которые, кстати, созданы на базе бывших госбанков, рассчитаны на обслуживание юридических лиц, а не конкретного человека.

Услуги гражданину (бизнесмену, специалисту) требуют иных форм счетов, новой техники, технологии. В нашем банке недавно создан центр, который начинает обрабатывать технологию, как помочь клиенту сберечь деньги и правильно их вложить. Программа-минимум: сберечь деньги, учитывая высокие темпы инфляции. Программа-максимум: получить прибыль. Если у вас есть определенная сумма, то деньги лучше положить на краткосрочный депозит и полученный процент защитит вас от инфляции. Еще лучше вложить деньги в надежные акции, например в КАМАЗ, АВТОВАЗ, либо в какие-нибудь малые или средние предприятия, потому что стоимость имущества предприятия, оборудования в условиях инфляции будет расти. 

5.   Коментар відповідей та робіт  студентів

6.  Вивчення та закріплення  матеріалу:

Вправа №18

Запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс; 2) які пишуться разом.

Унтер\офіцер, вакуум\апарат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок, олійноково\слобідський, м'ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\призедент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, яйце\подібний, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця.

Ключ. Підкресліть першу букву - прочитаєте народну мудрість.

Вирішення

Пишуться через дефіс: унтер-офіцер, вакуум-апарат, соціал-демократ, ячміно-житній, кисло-солодкий, олійниково-слобідський, м'ясо-молочний, учитель-фізик, південно-східний, олійно-екстракційний, дизель-мотор, віце-президент, історико-культурний, розтяг-стиск, їдальня-зимівниця.

Пишуться разом: самохід, верболіз, овочесховище, єдинопочаток, правобережний, облвиконком, волелюбний, індокитайський, радіофізичний, яйцеподібний.

Ключ. У всякому подвір'ї своє повір'я

7. Закріплення знань студентів:

Вправа №20

Запишіть іменники у дві колонки: 1) які пишуться разом; 2) які пишуться через дефіс.

Індо/китай, руко/пис, блок/система, життє/пис, екс/чемпіон, зюйд/вест, авто/страда, верто/літ, дизель/поїзд, ін/новація, інженер/механік, єдино/початок, їжачок/лісовичок.

Ключ. Підкресліть першу букву - прочитаєте другу частину вислову Шерлока Холмса: ″Найдосконаліший мозок...″

Відповідь:

Пишуться разом: Індокитай, рукопис, життєпис, автострада, вертоліт, інновація, єдинопочаток.

Пишуться через дефіс: блок-система, екс-чемпіон, зюйд-вест, дизель-поїзд, інженер-механік, їжачок-лісовичок.

Ключ. Іржавіє без дії.

Пояснити вислів: „Хай оживає істина стара: людина починається з добра”

8. Домашнє завдання: Написати творчу роботу на тему: «Чужому лихові не смійся»

Документ на право тимчасового користування - договір оренди земельної ділянки, зареєстрований відповідно до закону.

Дослідження - науково-пошукова, науково-практична діяльність, спрямована на одержання нової інформації про об’єкти культурної спадщини, історичні населені місця, традиційний характер середовища, який є типовим для певних культур або період розвитку.

Житлове приміщення - приміщення, яке належить до житлового фонду і є складовою житлової квартири, як самостійного об’єкта цивільно-правових відносин.

Забудова - (земельної ділянки) – розміщення на земельній ділянці об’єктів містобудування, здійснення їх будівництва.

Забудовник - особа, яка отримала право на забудову території, будівництво об’єкта на земельній ділянці та виконує функції замовника.

Завдання на проектування - документ, у якому містяться вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до архітектурно-планувального завдання, технічних умов.

Замовник - інвестор або визначена ним юридична чи фізична особа, яка за дорученням (контрактом) інвестора розміщує замовлення і укладає договори на виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт по спорудженню будинків і споруд, прокладанню інженерних мереж, здає обєкт (будову) в експлуатацію та виконує інші функції відповідно до вимог законодавства.

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правилами.

Земельне поліпшення - результати будь-яких заходів,що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості.До земельних поліпшень належать матеріальні обєкти,розташованої у межах земельної ділянки,переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення,а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна релєфу,поліпшення грунтів,розміщення посівів,багаторічних насаджень,інженерної інфраструктури тощо).

Зміна об’єкта культурної спадщини - дії, що призводять чи можуть призвести до часткового або повного зникнення предмета охорони об’єкта культурної спадщини.

Зона (територіальна зона) - частина території, в межах якої Правилами регламентовані переважні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, встановлені єдині умови та обмеження використання земельних ділянок.

Зона охорони археологічного культурного шару - територія за межами пам’ятки археології та її охоронної зони, де виявлені окремі археологічні знахідки або можливе існування археологічного культурного шару, доведення якого потребує проведення шурфування або розкопок. Призначена для забезпечення збереження і дослідження пам’яток археології.

Зона охоронюваного ландшафту - природна чи близька до природної незабудована територія за межами охоронної зони, з якою пам’ятка має активний візуальний зв’язок. Вона визначається для збереження і реабілітації природних утворень, які є характерним історичним середовищем пам’ятки, і відіграє важливу роль в образі населеного місця або окремому пейзажі, що містить пам’ятку. У зоні охоронюваного ландшафту забороняється будівництво капітальних будівель і споруд, шляхові і земляні роботи, що змінюють ландшафт, що охороняється.

 

Муравльова Оксана Володимирівна

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -