«Міжгалузевий брейн-ринг»

Навчальний рівень: 

У Законі України «Про загальну середню освіту» одним із найважливіших завдань шкільної освіти визначено формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду. Це завдання може бути виконано тільки в тому випадку, якщо учитель буде застосовувати різні форми, прийоми і методи навчання, в тому числі інтелектуальні ігри. Однією із таких ігор є брейн-ринг. У педагогічній пресі опубліковано уже не одну сотню запитань автора цієї статті з даного приводу, однак це були здебільшого запитання, які стосувалися певної галузі права чи теорії держави і права. Нижче вперше публікуються запитання на міжгалузеві зв'язки. Такі завдання слід вважати завданнями підвищеної складності. Про це свідчить хоча б той факт, що на два з них (а таких запитань було 5) не змогла відповісти жодна із 28 команд-учасників ІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців. Не змогли відповісти на них і студенти багатьох ВУЗів і навіть науковці-юристи. Робота учнів з такими запитаннями не тільки сприяє систематизації їх правових знань, а й допомагає усунути прогалини в них, поглибити і розширити знання з різних галузей права, краще зрозуміти взаємодію різного роду правових норм, удосконалити свої знання про міжгалузеві інститути, виробляє у школярів навички логічного і нестандартного мислення. Мабуть, головним є те, що робота з такими завданнями підвищує інтерес до правознавства і стимулює учнів до критичної оцінки своїх навчальних досягнень.

Специфіка цих завдань полягає в тому, що всі вони є запитаннями одного типу: «Що єднає?». При відповіді на них учні повинні відшуковувати спільні елементи між такими юридичними термінами, між якими їх на перший погляд аж ніяк не повинно бути. І таким елементом у всіх випадках є певне ключове слово. Особливо слід зазначити при цьому, що ключові слова можуть бути пов'язані не тільки із певною галуззю права, а й із теорією права. Нижче наводяться приклади найбільш складних запитань брейн-рингу із міжгалузевих зв'язків.

1. Що єднає батьківські права, волю і спеціальне право? (Можливе позбавлення батьківських прав як сімейно-правова санкція; позбавлення чи обмеження волі як кримінально-правова санкція; позбавлення спеціального права як адміністративно-правова санкція.)

2. Що єднає ціни, цивільно-правову відповідальність та походження держави? (Ціни можуть бути договірними; залежно від підстав виникнення цивільно-правова відповідальність може бути договірною і такою, що виникає на підставі закону; однією із теорій походження держави є договірна.)

3. Що єднає форму держави, забезпечення охорони державної таємниці та право дружини, чоловіка усиновлюваш дитину без згоди іншого з подружжя? (Одним з елементів форми держави є державний режим; єдиним порядком забезпечення охорони державної таємниці є режим секретності; одним із правових наслідків встановлення режиму окремого проживання є право дружини, чоловіка усиновлювати дитину без згоди другого з подружжя.)

4. Що єднає один із елементів складу злочину, демократію та реєстрацію шлюбу у день подання відповідної заяви? (Одним із елементів складу злочину є об'єкт злочину, який по вертикалі може бути безпосереднім; однією з форм демократії є безпосередня демократія; якщо є безпосередня загроза для життя нареченої чи нареченого, шлюб реєструється удень подання відповідної заяви.)

5. Що єднає військовий обов'язок, суди загальної юрисдикції та виборче право? (Військовий обов'язок може бути загальним; різновидом судів загальної юрисдикції є загальні суди; загальне виборче право є принципом виборчого права.)

6. Що єднає правочин, укладений із вадами волі, шахрайство та крадіжку з проникненням у житло? (Одним із правочинів із вадами волі є правочин, вчинений під впливом обману; одним із способів вчинення шахрайства є обман; при крадіжці з проникненням у житло як засіб злочину може бути використано обман.)

7. Що єднає об'єднання громадян, розірвання трудового договору з ініціативи власника підприємства або уповноваженого ним органу у випадку систематичного, невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, та звіти посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів перед жителями територіальної громади? (Одним із видів об'єднань громадян є громадські організації; розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, можливе тільки, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; одним із прав територіальна громади є проведення громадських слухань — зустрічей з депутатами відповідної ради та місцевого самоврядування.)

8. Що єднає поділ правових норм на галузі, речову ознаку злочину та сукупність обставин, що підлягають доведенню по цивільній чи кримінальній справі? (Основним критерієм поділу правових норм на галузі є предмет правового регулювання; речовою ознакою злочину є предмет злочину (або однією із речових ознак); сукупність обставин, що підлягають доведенню по кримінальній, чи цивільній справі становить предмет доказування.)

9. Що єднає структуру правової норми, засоби впливу, що застосовуються міжнародним співтовариством до держави у разі порушення нею норм міжнародного права та резолютивні акти прокурорського нагляду при застосуванні заходів примусового характеру? (Одним із елементів структури правової нормі є санкція; одним із засобів примусового впливу, що застосовуються міжнародним співтоваристввом до держави у разі порушення нею норм міжнародного правої є санкції; санкція є одним із видів резолютивного акта прокурорського нагляду при застосуванні заходів примусового характеру.

10. Що єднає владу, цивільний договір та функції права? (Існує такий різновид влади, як інформаційна; однією із функцій цивільного договору є інформаційна; однією із функцій права, згідно з характером впливу права на свідомість і поведінку суспільних відносин, є інформаційна.)

11. Що єднає неустойку залежно від можливого стягнення збитків, виконання обов’язку, який суперечить релігійним переконанням громадянина, та варіанти поведінки учасника правових відносин? (Різновидом неустойки залежно від можливого стягнення збитків є альтернативна неустойка; у випадку, якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, то виконання цього обов’язку має бути замінено альтернативною службою; варіанти поведінки учасника правових відносин передбачають альтернативні норми.)

12. Що єднає аванс, державні органи за часом функціонування та право на материнство? (Аванс виконує дві функції: платіжну ізасвідчувальну; існує два види державних органів за часом функціонування: постійні і тимчасові; право на материнство може бути реалізоване двома способами: 1) право народити дитину; 2) право утриматися від народження дитини. Отже, з одного боку, єднає кількість функцій; з іншого,– прав.)

13. Що єднає поруку, право на відпочинок та здоров’я особи, авторитет органів державної влади, громадську безпеку? (Забезпечувальний механізм поруки полягає в залученні додаткового боржника, який поряд з основним відповідає перед кредитором за виконання зобов’язання; право на відпочинок забезпечується, зокрема, наданням щорічної додаткової відпустки окремим категоріям працівників; здоров’я особи, авторитет органів державної влади та громадська безпека можуть бути додатковим об’єктом хуліганства.)

14. Що єднає аукціон, односторонні правочини та правочин, спрямований на порушення конституційних прав і свободи людини і громадянина? (Аукціон є публічним торгом; різновидом односторонніх правочинів є публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу; правочин, спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, вважається таким, що порушує публічний порядок.)

15. Що єднає види застави, правомочності орендаря та відмінність між державним підприємством і державною установою? (Критерієм поділу застави на самостійні види є володіння предметом застави; однією із правомочностей орендаря є володіння річчю, отриманою в найм; одним із критеріїв відмежування державних підприємств від державних установ є ступінь самостійності володіння часткою державної власності (підприємством) на правах повного господарського відання, а установою – на правах оперативного управління.)

16. Що єднає колізійну норму, юридичний критерій неосудності та правові відносини? (Одним із аспектів змісту колізійної норми є вольовий; однією із ознак юридичного критерію неосудності є вольова ознака; суть правових відносин полягає в тому, що вони є вольовими відносинами.)

17. Що єднає цивільно-правову відповідальність, змішані кримінальні покарання та адміністративні стягнення? (Цивільно-правова відповідальність як різновид санкції може передбачати позбавлення порушника певних прав; одним із змішаних кримінальних покарань є позбавлення засудженої особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; одним із адміністративних стягнень є позбавлення особи, яка скоїла адміністративний проступок, спеціального права.)

18. Що єднає дієздатність, робочий час і цивільно-правову відповідальність у разі втрати завдатку? (Різновидом дієздатності є неповна дієздатність; одним із неосновних видів робочого часу є неповний робочий час; у разі втрати завдатку має місце неповний (усічений) склад правопорушення – протиправність і вина.)

19. Що єднає непереборну силу, організаційну єдність як одну з ознакюридичної особи та систему цілей, а також методів і засобів їх досягнення тієї чи іншої держави у її міжнародних відносинах? (Непереборна сила характеризується, зокрема, як зовнішня до діяльності сторін обставина; система цілей, методів і засобів їх досягнення є зовнішньою політикою держави; організаційна єдність юридичної особи означає, що, незалежно від особливостей своєї внутрішньої структури, у зовнішніх відносинах вона виступає як єдина організація.)

20. Що єднає наявність у діях особи складу правопорушення, регулятивні правовідносини та жорстоке поводження батьків з дитиною? (Наявність у діях особи складу правопорушення є однією із підстав юридичної відповідальності (фактичною підставою); регулятивні правовідносини є одним із видів правовідносин за підставами і їх виникнення; жорстоке поводження з дитиною є однією із підстав для позбавлення батьків батьківських прав.)

21. Що єднає класифікацію злочинів, абсолютні правовідносини Та стадії вчинення злочину? (Класифікація злочинів здійснюється залежно від ступеня їх тяжкості; абсолютні правовідносини є різновидом правовідносин залежно від ступеня визначеності кола суб’єктів, які виступають сторонами у правовідносинах; однією з ознак розрізнення стадій злочину є ступінь реалізації злочинного наміру.)

22. Що єднає речі, право на виховання дитини та склад правопорушення? (Речі є об’єктом речових правовідносин; право на виховання дитини є одним із об’єктів сімейних правовідносин; об’єкт правопорушення є одним із елементів складу злочину.)

23. Що єднає договір підряду, зміст позовної заяви та виробничу марку? (Однією із істотних умов договору підряду є ціна; однією із складових змісту позовної заяви є ціна позову; ціна є однією із складових виробничої марки як засобу індивідуалізації юридичної особи та продукції, що нею виготовляється.)

24. Що єднає один із особливо кваліфікованих видів хуліганства, виробничумарку та гроші? (Одним із особливо кваліфікованих видів хуліганства є його вчинення з обов’язковим використанням засобів (зброї); виробнича марка є засобом індивідуалізації юридичної особи та продукції, що нею виготовляється; гроші виконують функцію засобу платежу, обігу та накопичення.)

25. Що єднає народного депутата, особисті немайнові права юридичної особи та судців? (Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність; одним із особистих прав юридичної особи є право на недоторканність ділової репутації; однією із гарантій незалежності суддів є їхня недоторканність.)

26. Що єднає характер Конституції, статут політичної партії та договірний спосіб виникнення юридичної особи? (Конституція має установчий характер; статут політичної партії затверджується на установчому з’їзді; при договірному способі утворення юридичної особи між її засновниками укладається установчий договір.)

27. Що єднає монархію, нікчемні правочини та відповідальність держави за шкоду, заподіяну космічними об’єктами? (Різновидом монархії є абсолютна монархія; нікчемний правочин є абсолютно недійсним; за шкоду, заподіяну космічними об’єктами, держава несе абсолютну відповідальність.)

28. Що єднає обмеження у прийнятті спадщини, добровільність шлюбу та реальність посягання ? (Не допускається прийняття спадщини з умовою; однією з умов дійсності шлюбу є його добровільність; однією із умов правомірності необхідної оборони є наявність реального посягання з боку особи, якій було завдано шкоду, з метою захисту гарантованих законом прав та інтересів особи, яка захищалася.)

29. Що єднає «матерію» та «Всесвіт», смерть та помилку, яка має істотне значення? (Терміни «матерія» та «Всесвіт» застосовуються в одному ряду (є синонімом) з поняттям «природа»; смерть є юридичним фактом, що належить до сфери природи; під помилкою, яка має істотне значення, ЦК розуміє помилку щодо природи правочину.)

30. Що єднає осіб, які вчиняють правочини відповідно до вимог ЦК у простій письмовій формі, можливість особи уникнути посягання та зняття комісією по трудових спорах із розгляду заяви працівника у випадку його повторного нез’явлення на засідання комісії без поважних причин? (Особи, які вчиняють правочини у простій письмовій формі відповідно до вимог ЦК, не позбавлені права нотаріально засвідчити цей правочин; можливість особи уникнути посягання не позбавляє її прав на необхідну оборону; зняття комісією по трудових спорах із розгляду заяви працівника не позбавляє його права подати заяву знову у межах тримісячного терміну з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.)

31. Що єднає забезпечення охорони державної таємниці, форму держави та речі? (Єдиним порядком охорони державної таємниці є режим секретності; одним із елементів форми держави є державний режим; речі є різновидом об’єктів цивільних прав за правовим режимом і цільовим призначенням.)

32. Що єднає Центральну виборчу комісію України, приналежність та метод правового регулювання? (ЦВК виконує допоміжні функції; приналежність, на відміну від головної речі, має допоміжне значення; метод правового регулювання є допоміжним критерієм поділу правових норм на галузі.)

33. Що єднає ціну речі, яка була у користуванні, речі, обмежені у вжитку, та доктора наук? (Ціна речі, яка була у користуванні, залежить значною мірою від ступеня зношеності речі; речі, обмежені у вжитку, є різновидом речей залежно від ступеня свободи участі у цивільному обороті; доктор наук є різновидом наукового ступеня.)

34. Що єднає спільну діяльність, юридичні факти та форму територіального устрою держави? (Спільна діяльність здійснюється через створення простого товариства; юридичні факти можуть бути простими; різновидом форми територіального устрою є проста (унітарна) держава.)

35. Що єднає правовий прецедент, імперію та правочин? (Правовийпрецедент є однією із форм права; імперія є однією із форм територіального устрою держави; правочин служить правовою формою, що сприяє забезпеченню культурно-побутових потреб громадян, функціонування економіки і т. д.)

36. Що єднає форму правління, реальні правочини та примусове виконання добровільно не виконаного обов’язку? (Форма правління є способом організації верховної влади; реальний правочин є різновидом правочину залежно від способу завершення укладення правочинів; примусове виконання добровільно невиконаного обов’язку є одним із способів захисту сімейних прав та інтересів.)

37. Що єднає повільне виконання підрядником робіт, передбачених договором підряду, наявність обставин, що виключають провадження у кримінальній справі, та відсутність підтвердження пред’явленого підсудному обвинувачення в процесі судового слухання кримінальної справи? (Якщо підрядник виконує роботу настільки повільно, що закінчення її у термін, передбачений договором, стає неможливим, то допускається відмова від договору; за наявності обставин, що виключають провадження у кримінальній справі, приймається рішення прокурором, органом дізнання, слідчим чи суддею про відмову у порушенні кримінальної справи; якщо у процесі слухання кримінальної справи прокурор упевниться у відсутності підтвердження пред’явленого підсудному обвинувачення та необхідності ухвалення судом обвинувального вироку, він повинен прийняти процесуальне рішення про відмову від обвинувачення.)

38. Що єднає кримінальні покарання, права та обов’язки держав і не споживні речі? (Кримінальні покарання, права та обов’язки держав можуть бути основними, а неспоживні речі можуть використовуватися як основні фонди.)

39. Що єднає цивільно-правові строки, зобов’язуючі адміністративно-правові норми та визнання виборів недійсними? (Цивільно-правові строки є часовою формою руху цивільних правовідносин; зобов’язуючі адміністративно-правові норми є різновидом адміністративних норм за формою припису; визнання виборів недійсними є однією із форм (санкцій) конституційно-правової відповідальності.)

40. Що єднає диспозитивні строки, галузеві адміністративні норми та відносно визначені конституційно - правові норми? (Диспозитивні строки є різновидом цивільно-правових строків за ступенем самостійності учасників цивільних правовідносин у встановленні строків; галузеві адміністративні норми є різновидом адміністративних норм за ступенем загальності; відносно визначені конституційно-правові норми є різновидом конституційних норм за ступенем визначеності змісту.)

41. Що єднає словосполучення «позовна давність», судочинство та співвиконавство у скоєнні злочину? (Словосполучення «позовна давність» відображає зв’язок з формою захисту порушених прав (позов); судочинство є процесуальною формою здійснення правосуддя; співвиконавство у скоєнні злочину є простою формою співучасті.)

42. Що єднає шлюбний вік для чоловіків, позовну давність у разі порушення права чи захищеного законом інтересу неповнолітньої особи та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність? (Шлюбний вік для чоловіка встановлюється у 18років; у разі порушення права чи охоронюваного законом інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею 18-річного віку; суб’єктом злочину, передбаченого ст. 304 ККУ(втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), є особа, яка досягла 18-річного віку.)

43. Що єднає відмінність рукоприкладача від представника, метод правового регулювання та хронічне психічне захворювання? (Рукоприкладач відрізняється від представника за критерієм вияву волі; метод правового регулювання є одним із критеріїв поділу правових норм на галузі права; хронічне психічне захворювання є одним із медичних критеріїв неосудності.)

44. Що єднає довіреність, право суб’єктність осіб та види правових норм залежно від суб’єктів, на які поширюються правові норми? (Спеціальна довіреність є різновидом довіреності за змістом і обсягом повноважень, що їх отримує представник; одним із різновидів правосуб’єктності осіб є спеціальна; спеціальна норма є одним із різновидів норм залежно від суб’єктів, на яких поширюється правова норма.)

45. Що єднає суб’єктивну сторону злочину, припинення юридичного обов’язку та кінцевий результат, якого прагне досягнути держава засобами кримінально-правового впливу? (Однією із складових суб’єктивної сторони злочину є мета злочину; метою поведінки зобов’язаної особи є. припинення юридичного обов’язку; мета покарання – кінцевий результат, якого прагне досягнути держава засобами кримінально-правового впливу.)

46. Що єднає позов про виключення майна з опису, наглядову правоохоронну функцію та повноваження Президента України щодо можливості створення для здійснення своїх повноважень консультативних та дорадчих органів? (Позов про виключення майна з опису є допоміжним речово-правовим засобом (способом) захисту права власності; наглядова правоохоронна функція є допоміжною правоохоронною функцією; консультативні та дорадчі органи, які можуть створюватися президентом, є допоміжними.)

47. Що єднає вимогу не володіючого майном власника до незаконно володіючого цим майном невласника про повернення йому майна з чужого незаконного володіння, майнові відносини між подружжям та майно і право на нього? (Вимога не володіючого майном власника до незаконно володіючого цим майном невласника про повернення індивідуально визначеного майна з чужого незаконного володіння становить предмет віндикаційного позову; майнові відносиш між подружжям становлять предмет шлюбного договору; майно і право на нього становлять предмет шахрайства і вимагання.)

48. Що єднає обставини, які виключають злочинність діяння, обов’язок недобросовісного набувача майна та причинний зв’язок між діянням та його суспільно небезпечними наслідками? (Однією із обставин, що виключає злочинність діяння, є необхідна оборона; одним із обов’язків недобросовісного набувача майна є його обов’язок щодо відшкодування власникові необхідних витрат на утримання, збереження майна, здійснених з часу, з якого власникові належить право на повернення майна або передання доходів; причинний зв’язок між діянням та його суспільно небезпечними наслідками має бути необхідним.)

49. Що єднає результати творчої діяльності людини, консенсуальний договір та припинення трудового договору? (Спільною істотною ознакою авторського та патентного права є те, що об’єктами авторських прав і прав промислової власності ви ступають результати творчої діяльності людини; консенсуальний договір вважається укладеним з моменту досягнення згоди з усіх істотних умов; однією із підстав припинення трудового договору є відмова працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці.)

50. Що єднає службову недбалість, різні строки дії авторського 5 патентного права та строк у договорі майнового найму? (Однією із ознак суб’єктивної сторони службової недбалості є наслідки у вигляді заподіяння істотної шкоди захищеним за коном правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб; різні строки дії авторського і патентного права є істотною відмінністю цивільно-правової охорони цих інститутів; однією з істотних умов договору майнового найму є строк дії договору.)

51.Що єднає нижченазване:

1) ступінь цивільно-правової відповідальності і форма провини;

2) авторське право на твір і право власності на річ, у якій він втілений;

3) право спільної сумісної власності майна подружжя та наявність самостійного заробітку?

(Ступінь цивільно-правової відповідальності не залежить від форми провини; авторське право на твір не залежить від права власності на річ, у яку він втілений (має місце і зворотна незалежність); право спільної власності майна подружжя не залежить від наявності самостійного заробітку в одного з подружжя (якщо на це були поважні причини))

52. Що єднає вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, розбій та договір застави? (Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, є додатковою підставою для розірвання трудового договору з ініціативи власника підприємства; при вчиненні розбою, крім основного безпосереднього об’єкта, здійснюється посягання ще й на додатковий; договір застави має додатковий характер.)

53. Що єднає винахід, недолік товару, який робить недопустимим чи неможливим використання товару відповідно до його цільового призначення і який не можна усунути, та право сторін на зміну або розірвання за взаємною згодою договору? (Винахід – це пошук рішення, яке істотно відрізняється від подібних відомих рішень такими ознаками та перевагами, що роблять доцільним його використання; недолік товару, який робить недопустимим чи неможливим використання товару відповідно до його цільового призначення і не можна усунути, є істотним недоліком; сторони мають право на зміну або розірвання договору за взаємною згодою у випадку істотної зміни обставин, якими вони керувалися при укладенні договору.)

54. Якщо виходити з об’єктів зобов’язання, то яке зобов’язання буде зайвим і чому: безоплатний договір зберігання майна, договір купівлі-продажу, договір підряду? (Зайвим буде безоплатний договір зберігання майна, бо в ньому є два юридичні об’єкти: 1) збереження майна зберігачем; 2) своєчасне одержання майна поклажодавцем; і один матеріальний об’єкт – майно, яке дано на зберігання. В інших договорах двом юридичним об’єктам відповідають два матеріальні об’єкти. У договорі купівлі-продажу юридичними об’єктами є передача майна і передача грошей, а матеріальними – майно і гроші. У договорі підряду відповідно оплата виконаної роботи і виконання роботи, гроші і результати праці підрядника.)

55. Що єднає реалізацію права, припинення зобов’язань та обставин, що викликають злочинність діяння? (Однією з форм реалізації права є його виконання; одним із способів припинення зобов’язання за волею сторін є виконання зобов’язань; однією з обставин, що виключає злочинність діяння, є виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.)

56. Що єднає належне виконання зобов’язання, обов’язкові умови при укладанні трудового договору та порушення недоторканості життя громадян? (Під належним виконанням зобов’язання розуміють, зокрема, виконання в належному місці; однією із обов’язкових умов при укладанні трудового договору, яку працівник і власник повинні визначити в процесі обопільної домовленості, є місце роботи; місце злочину є необхідною ознакою такого злочину, як порушення недоторканості житла громадян.)

57. Що єднає сім’ю, розмежування компетенції та її суб’єктами і своєрідний спосіб реалізації суб’єктами права приватної, державної, комунальної власності? (Однією із ознак сім’ї є спільне проживання осіб, які її складають; розмежування компетенції у федеративній державі може здійснюватись за принципом спільної компетенції; спільна власність за юридичною природою є своєрідним способом реалізації суб’єктами права приватної, державної, комунальної власності.)

58. Що єднає забезпечення родом захисту своїх членів від зовнішніх ворогів, вирішення сімейних спорів та встановлений відповідними міжнародними актами порядок ведення війни? (Рід забезпечував захист своїх членів від зовнішніх ворогів за допомогою звичаю кровної помсти і воєнної сили; при вирішенні сімейного спору суд за заявою зацікавленої сторони може врахувати місцевий звичай (а також звичай національної меншини); встановлений відповідними міжнародними актами порядок ведення війни є об’єктом такого злочину, як порушення законів та звичаїв війни.)

59. Що єднає співучасть у злочині, зобов’язання, які можуть бути активними, пасивними та змішаними, і рецидив злочину? (Першою ознакою, яка з об’єктивного боку свідчить про наявність співучасті, є множинність учасників злочину; активними, пасивними та змішаними є зобов’язання із множинністю осіб, рецидив злочину є різновидом множинності злочинів.)

60. Що єднає авторське право правонаступників, державну владу в умовах феодалізму та регресне зобов’язання? (Авторське право правонаступників є похідним; державна влада в епоху феодалізму була похідною від власності на землю, регресне зобов’язання є похідним.)

61. Що єднає правомірну поведінку, підстави для звільнення особи за попередню злочинну діяльність (підготовка до злочину та замах на вчинення злочину) і соціальне страхування? (Добровільна поведінка є різновидом правомірної поведінки залежно від контролю поведінки свідомістю і волею особи; добровільна відмова від доведення злочину до кінця є підставою для звільнення особи за попередню злочинну діяльність; одним із видів соціального страхування, за яким здійснюється забезпечення деяких категорій громадян у разі настання страхових випадків, є добровільне соціальне страхування.)

62. Що єднає неможливість виконання зобов’язання, умови договору та мимовільні дії, які завдали шкоди право охоронюваним правам та інтересам? (Різновидом неможливості виконання зобов’язання є випадкова неможливість; різновидом умов договору є випадкові умови договору; мимовільні дії, які завдали шкоди правоохоронюваним правам та інтересам, вважаються випадковими і тому не можуть вважатися винними.)

63. Що єднає права батьків щодо виховання дитини, працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва, та заставоотримувача зареєстрованої в Державному реєстрі застави? (Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини; працівники, які навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва, мають переважне право на залишення на роботі при звільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці; заставоотримувач зареєстрованої в Державному реєстрі держави отримує переважне право на задоволення своїх вимог з предмета застави порівняно із заставоотримувачами незареєстрованих застав і тих, які були зареєстровані пізніше.)

64. Що єднає первісне самоврядування, зловживання довірою та ліквідацією юридичної особи? (Первісне самоврядування було способом реалізації соціальної влади у первісному суспільстві; зловживання довірою є одним із способів чинення шахрайства; ліквідація юридичної особи є одним із способів її припинення, а також одним із способів припинення зобов’язання.)

65. Що єднає припинення зобов’язань, вступ особи до навчального закладу та процесуальні обов’язки суду, який ухвалює обвинувачувальний вирок? (Одним із способів припинення зобов’язання є зарахування зустрічної вимоги; вступ особи до навчального закладу відбувається через зарахування до цієї установи; одним із процесуальних обов’язків суду, який ухвалює обвинувачувальний вирок стосовно винного, якого було піддано попередньому ув’язненню, є зарахування попереднього ув’язнення до строку відбуття покарання.)

66. Що єднає уповноважуючі правові норми, юридичні правові норми та зарахування як спосіб припинення зобов’язання? (Уповноважуючі правові норми є різновидом правових норм залежно від характеру правил, які встановлюються цими нормами; юридична відповідальність особи має індивідуальний характер; при зарахуванні зобов’язань характер не має значення.)

67. Що єднає правові акти, які обмежують можливість особи мати  не заборонені законом права та обов’язки, шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною, та правочин, який порушує публічний порядок? (Правові акти, що обмежують можливість особи мати не заборонені законом права та обов’язки, є нікчемними; шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною, є нікчемним; правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.)

68. Що єднає договір позики, прощення боргу та зміну умов шлюбного договору? (Договір позики є одностороннім договором; прощення боргу є одностороннім актом кредитора; одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається.)

69. Що єднає підстави припинення трудового договору, припинення шлюбного договору та право на звернення до суду за судовим захистом? (Однією з підстав припинення трудового договору є відмова працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці; одним із способів припинення шлюбного договору є відмова від шлюбного договору; відмова від права на звернення до суду не дійсна.)

70. Що єднає спосіб реалізації соціальної влади у первісному суспільстві, авторське право автора та розірвання шлюбного договору? (Способом реалізації соціальної влади у первісному суспільстві було первісне самоврядування; авторське право автора є первісним; розірвання шлюбного договору можливе тоді, коли жодна з його умов не може бути виконана ні у первісному, ні у зміненому вигляді.)

71. Що єднає правову державу, завдання Конституційного Суду України та науку конституційного права? (Однією з ознак правової держави є верховенство права; завданням Конституційного Суду є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України; одним з найважливіших принципів науки конституційного права є принцип верховенства парламенту.)

72. Що єднає затримання особи, що скоїла злочин, конституційно-правові норми та додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов? (Затримання особи, що скоїла злочин, здійснюється безпосередньо після скоєння злочину; однією із специфічних особливостей норм конституційного права є безпосередній і прямий характер їхньої дії; однією із додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу є винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого ним органу.)

73. що єднає гіпотезу, цивільні права особи та соціальні нормативи? (Призначення гіпотези – визначати сферу і межі регулятивної дії диспозиції правової норми; цивільні права особа здійснює у межах поданих їй договором або актом цивільного законодавства; межа малозабезпеченості є одним із соціальних нормативів.)

74. Що єднає скасування усиновлення, визнання виборів недійними та адміністративний арешт? (Скасування усиновлення є сімейно-правовою санкцією; визнання виборів недійсними є конституційно-правовою санкцією; адміністративний арешт є адміністративно-правовою санкцією.)

75. Що єднає конституційно-правову відповідальність, соціальні норми та об’єднання громадян? (Конституційно-правова відповідальність має політичний характер; політичні норми є різновидом соціальних норм за сферою суспільних відносин; політична партія є різновидом об’єднань громадян.)

76. Що єднає заміну осіб у зобов’язанні, зміни у правовому статусі працівника та результат впливу правової норми на суспільні відносини? (Заміна осіб у зобов’язанні може набувати форми заміни боржника (переведення боргу); одним із способів зміни у правовому статусі працівника є переведення його на іншу роботу; результат впливу правової норми на суспільні відносини можна охарактеризувати як засіб переведення змісту правової норми (суб’єктивного права) в її конкретні (суб’єктивні) права та обов’язки правовідносин.) 

Машіка В. Т., ЗОШ № 6, м. Мукачево

Машіка В. Т. Міжгалузевий брейн-ринг [Текст] / В. Т. Машіка // // Історія України: правознавство та інші суспільні дисципліни. – 2005– № 3 – С. 12.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ