Конспект уроку на тему: «Загальна характеристика прав людини».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити, розкрити й систематизувати права людини; навчити практично застосовувати права людини у щоденному житті; з'ясувати значення прав людини в історії людства, держави, особистому житті.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи і методичні прийоми: пояснювально-ілюстративний, бесіда, робота у групах, рольова гра.

Обладнання: підручник, юридичний словник, «Загальна декларація прав людини», таблиця 25 кодексів, плакат «Конституція України», роздавальний матеріал; стенд з основними міжнародно-правовими документами.

Основні терміни: Декларація, Хартія прав людини, права людини.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повідомлення мети і плану уроку

Цінність держави визначено цінністю громадян. Дж.-С. Міль.

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані. Сенека.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Боротьба за юридичне закріплення прав людини в історії цивілізації

Учитель. Ідея про права людини має давню історію. Її сучасне розуміння зумовлено рівнем та особливостями розвитку світової цивілізації і водночас спирається на попередній досвід людства. Протягом усієї історії людство вело боротьбу за свої права та їх юридичне закріплення в законах і кодексах.

Першими ідею рівності всіх людей від народженняпроголосили давньогрецькі філософи – софісти. Доба рабовласництва і феодалізму закріплювала права лише панівного прошарку суспільства. Досягненнями на цьому шляху стали:

а) Велика хартія вольностей (Magna Charta), 1215 р.;

б) Білль про права, 1688 p.;

в) Декларація незалежності СІЛА, 1776 p.;

г) Конституція США, 1787 р. і 12 поправок до неї від 1789 р. Найбільшим досягненням буржуазної епохи стала французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р. У ній сформульовано головні принципи ставлення держави до людини:

1) людина становить самостійну цінність;

2) вона від природи наділена правами, які не можуть бути обмежені;

3) держава ж служить знаряддям захисту невід’ємних прав людини.

Перша стаття Декларації наголошує: «Люди - народжуються і залишаються вільними і рівними . вправах».

Держава служить знаряддям захисту прав людини. Але вже після Першої світової війни стало зрозумілим, що силами окремої держави важко захистити права людини, потрібні ще міжнародні гарантії. Зусиллями держав світу 1919 року була створена Ліга Націй, а 1945 року – Організація Об’єднаних Націй, впливова міжнародна інституція, яка вже 10 грудня 1948 р. у Парижі на Генеральній Асамблеї проголосила і прийняла «Загальну Декларацію прав людини».

- Загальна Декларація прав людини, 1948 р.

- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 1966 р.

- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 1966 р.

- Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 1979 р.

- Конвенція про права дитини, 1989 р.

2. Аналіз Загальної Декларації прав людини

Робота в групах

1. Переглянути Декларацію і визначити їїструктуру (будову). .

2. Ознайомитися із поданим переліком статей і назвати права людини, які вони висвітлюють.

3. Визначити, до якої групи прав людини належать передбачені в документі права.

1-ша група. Ст. 1, 2, 30

а) Люди є вільними і рівними в правах уже від народження;

б) кожній людині надаються всі права і свободи...

в) ніхто не має права порушувати й неправильно тлумачити ці права і свободи.

2-га група

Ст. 3. Право на життя, свободу і особисту недоторканість.

Ст. 4. Ніхто не повинен утримуватися в рабстві або підневільному стані.

Ст. 5. Ніхто не повинен зазнавати тортур, ставлення чи покарання, що принижує людську гідність.

Ст. 6. Право на визнання правосуб’єктності людини.

Ст. 7. Право на рівний захист законом.

Ст. 8. ... на поновлення своїх основних прав судами.

Ст. 10. ... на розгляд своєї справи незалежним судом.

Ст. 11. ... вважатися безвинним доти, доки винність не буде встановлена законним шляхом.

Ст. 12. ... на захист особистого сімейного життя. житла, таємниці кореспонденції, честі і гідності, репутації.

Ст. 13 (1). ... свободи пересування і місця проживання.

Ст. 16. ... на сім’ю.

3-тя група

Ст. 13 (2). ... залишати й повертатися до своєї країни.

Ст. 14. ... на притулок від переслідувань.

Ст. 15. ... на громадянство і зміну громадянства.

Ст. 18. ... на свободу думки, совісті, релігії.

Ст. 19. ... на свободу переконань і на вільний х вияв.

Ст. 20. ... на свободу мирних зборів і об’єднань.

Ст. 21. ... брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через представників.

4- та група

Ст. 17. ... на володіння майном.

Ст. 22. ... на соціальне забезпечення.

Ст. 23. ... на працю.

Ст. 25. ... на гідний рівень життя.

5-та група

Ст. 24. ... на відпочинок і дозвілля;

Ст. 26. ... на освіту;

Ст. 27 (1). ... вільно брати участь у культурному житті;

Ст. 27 (2) ... на захист своїх моральних і матеріальних інтересів, які є результатом наукових, літературних, художніх праць.

Учитель. Отже, ми розглянули деякі пункти Декларації. Тепер ми вже їх знаємо і навіть класифікували.

Робота з розділом ІІ Конституції України

1. Чому положення Конституції України настільки співзвучні з положеннями Декларації прав людини?

2. У чому полягає значення Конституції України?

Гра «У Верховній Раді»

Учитель. А зараз спробуйте уявити себе депутатами Верховної Ради України, яким треба прийняти дуже важливий закон із урахуванням прав людини..

Клас поділений на групи-фракції. Учням пропонують перелік пропозицій, з яких кожна група повинна вибрати пропозицію відповідно до своєї фракції, і вказати на статтю Декларації, яка відповідає цій пропозиції.

Перелі кпропозицій

1. Ліквідація смертної кари (ст. 3).

2. Справжня влада українського народу і справжня демократія (ст. 21).

3. Ефективне використання природних ресурсів (ст. 24).

4. Захист від безробіття, ліквідація безробіття, гарантування оплати праці (ст. 23, 25).

5. Розвиток фермерського руху, перетворення землі па товар (ст. 17, 23, 25).

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель. Давайте разом визначимо, у чому полягає значення Загальної Декларації прав людини.

Декларація ...є світовим надбанням, що висвітлює права людини; .;.є зразком для вироблення подібних документів чи конституцій іншими країнами; ... висвітлює основні права людини; ...є основним міжнародно-правовим документом.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти:

1-й варіант. Декларація прав і свобод учнів (класу, школи).    

2-й варіант. Декларація прав і свобод вчителів (класу, школи).

Мартинів В. М., вечірня (змінна) школа № 8, м. Львів

Мартинів В. М. Загальна характеристика прав людини / В. М. Мартинів // Історія та правознавство. – 2013. – № 28. – С. 17-18.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -