Конспект уроку на тему: «Цивільно – правові відносини»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета уроку: сформувати в учнів чітке уявлення  про цивільно–правові відносини, цивільне право і цивільне законодавство, знання про учасників цивільних відносин (фізичних і юридичних осіб), цивільно– правову правоздатність і дієздатність, майнові права неповнолітніх; розвивати навички роботи з юридичними документами, роботи в групі, творчого мислення учнів, уміння робити самостійні висновки, застосовувати одержані знання на практиці, удосконалити навички усних виступів, аргументованого діалогу; формувати моральні пріоритети, які визнають людину найвищою цінністю, особистісні вольові риси; виховати інтерес до знань, почуття громадянськості і відповідальності, поваги до права інших людей.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методика уроку: бесіда, «мозковий штурм», робота з текстами нормативних документів, метод запитань, аналіз життєвого досвіду учнів, аналіз завдань з практичним змістом із використанням інтерактивних методів навчання і взаємонавчання, робота з підручником.

Методико–дидактичне забезпечення: Конституція України, Цивільний кодекс, підручник з основ правознавства, таблиця «Дієздатність» (необов’язково, лише для демонстрації, примірники таких документів: Житловий кодекс, Повітряний кодекс,  Сімейний кодекс, Закони України «Про власність», «Про підприємство в Україні», «Про господарські товариства»), ватман і маркери, класна дошка.

СТРУКТУР УРОКУ

1. Організація класу.

2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.

3. Вивчення нового матеріалу та його усвідомлення.

1) Суть і специфіка цивільно–правових відносин. Цивільний кодекс України.

2) Правоздатність і дієздатність.

3) Майнові права неповнолітніх.

4) Поняття юридичної особи.

4. Закріплення вивченого матеріалу.

5. Підсумки уроку.

6. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ, ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Завдання

Учитель пропонує розглядати життєві ситуації і подумати, наскільки часто доводиться нам бути їх учасниками ( ситуації записано на дошці чи аркуші ватману)

- Під час перерви ви у шкільній їдальні придбали бутерброд;

- Батьки подарували вам на день народження фотоапарат;

- У шкільній газеті опубліковано статтю, в якій написано, що ви злісний прогульник і ледар, тому що минулого тижня пропустили три дні навчання (насправді ви хворіли);

- Однокласник, щоб придбати на концерт, позичив у вас 10 грн і не поспішає повертати.

Вислухавши деякі відповіді учнів, учитель пояснює, що подібні відносини пронизують усе наше життя, вони регулюються нормами цивільного права, які супроводжують нас повсюдно.

Учитель. На сьогоднішньому та наступних уроках ви будете вивчати різноманітні правові норми, що регулюють цивільні правові відносини. Сьогодні ми з вами почнемо вивчати розділ « Найважливіші положення цивільного, земельного, сімейного і трудового права, правове регулювання підприємницької діяльності». Цей розділ ви будете вивчати протягом десяти уроків і дізнаєтеся дуже багато цікавого і корисного. Після закінчення вивчення розділу буде проведено тематичне оцінювання у формі письмового заліку.

Після запису учнями теми і плану уроків учитель пропонує учням методом «мозкового штурму» висловити очікування від сьогоднішнього уроку. Очікування записуються на дошці. Після цього учитель пояснює, що учні дійсно зможуть на цьому уроці знайти відповіді на поставлені питання, повідомляє мету і оставлене завдання уроку: Чи можуть учні 9 – го класу бути повноправними учасниками цивільно – правових відносин.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО УСВІДОМЛЕННЯ

1. Суть і специфіка цивільно–правових відносин. Цивільний кодекс України

Робота у парах

Учитель пропонує учням ще раз розглянути приклади правовідносин і поміркувати над питанням, що є предметом відносин у сих ситуаціях.

Вислухавши відповіді учнів, учитель уточнює, що предметом відносин у наведених прикладах є певні майнові права а бо захист честі й гідності.

Учитель. Чи можемо ми з вами тепер визначити, що ж регулює цивільне право?

Цивільне право регулює особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленню, майновій самостійності їх учасників.

Майнові відносини пов’язані з належністю, набуттям, володінням, користуванням і розпорядженням, майном, тобто із реалізацією права…(власності).

Учитель. Поміркуйте, які ж особливості цивільно – правових відносин.

- У них повинні брати участь дві особи (громадяни, юридичні особи, держані органи, органи місцевого самоврядування);

- Учасники цивільних правовідносин не підпорядковані один одному, тобто є рівними.

Учитель. Звідки ж ми одержимо знання правових норм цивільного права?

Основні засади цивільно – правого регулювання визначаються Конституцією України. Зокрема, Конституція визначає основні форми власності, закріплює право громадян на приватну власність, встановлює підстави правового регулювання відносин власності.

Робота з текстом Конституції України

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності…

Робота з текстом підручника Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка, – 1997. – С. 287, абзац 2.

Особисті немайнові відносини виникають на підставі здійснення особистих немайнових прав, зокрема таких, як право на життя, право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на повагу на до людської гідності, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Робота з текстом Конституції України

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначають в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 21. Усі  люди є вільні і рівні  своїй гідності і правах.

Учитель. Розвиток зазначених конституційних засад знаходить своє відображення у законах України. Серед законів України, які регулюють цивільно – правові відносини, головне місце посідає Цивільний кодекс прийнятий 16 січня 2003 року, який вступив у дію з 1 січня 2004 року.

Цивільний кодекс  складається із шести книг, однієї тисячі трьохсот восьми та одинадцяти пунктів перехідних положення.

Книга І. Загальні положення (основні положення; особи правовідносин; фізичні і юридичні особи, опіка та піклування, підприємницькі товариства; участь держави, АРК, територіальних громад у цивільних правовідносинах; Об’єкти цивільних правт( речі, майно, цінні папери, нематеріальні блага).

Книга ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи (особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи, особисті немайнові права, що забезпечують її соціальне буття).

Книга ІІІ. Право власності та інші немайнові права (право власності, речові права на чуже майно).

Книга ІV. Право інтелектуальної власності (право інтелектуальної власності на літературний твір і інший твір (авторське право), на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) мовлення (суміжні права), на наукове відкриття, на винахід, промисловий зразок, на компонування інтегральної мікросхеми, на сорт рослин, породу тварин, на комерційне найменування, на торговельну марку, на географічне зазначення, на комерційну таємницю).

Книга V. Зобов’язальне право (сторони зобов’язання, забезпечення виконання зобов’язання, припинення зобов’язання, поняття та припинення договору, види договорів: купівлі – продажу, обміну, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), найму (оренди), позички, підряду, виконання науково – дослідних або дослідно – конструкторських робіт, надання послуг, перевезення, транспортного експедіювання, зберігання, страхування, доручення, управління майном, позику, кредитом, банківського вкладу; види і форми розрахунків, майнові права інтелектуальної власності; не договірні зобов’язання, відшкодування шкоди).

Книга VI. Спадкове право (спадкування за заповітом, за законом, виконання заповіту, оформлення права, права на спадщину, спадковий договір).

Крім ЦК, до системи цивільного законодавства належать: Житловий кодекс, Повітряний кодекс, Сімейний кодекс, Закон України «Про власність», «Про підприємство в Україні», «Про господарські товариства»…Багато цивільно – правових норм у підзаконних актах.

2. Правоздатність і дієздатність.

Із відносинами, які регулюються цивільним правом, людина стикається протягом усього життя: від народження до смерті. Зрозуміло, що немовля не може придбати або продати автомобіль чи квартиру.

Учитель. Як ви вважаєте, або взагалі дитина отримати той же автомобіль у спадок або як подарунок?

Висловлювання учнів.

Учитель. Для того, щоб урахувати вікові особливості учасників цивільних правовідносин, використовують поняття цивільна правоздатність і дієздатність. Ви вже частково знайомилися з цими поняттями. Зараз ми їх розглянемо детальніше.

Згадайте що таке правоздатність.

Висловлювання учнів

Учитель. Цивільна правоздатність – це здатність мати цивільні права та обов’язки.

Вона визначається за всіма громадянами незалежно від будь – яких обставин із моменту їх народження та припиняться після їх смерті. В окремих випадках, передбачених законом (зокрема, щодо права спадщини), охороняються також інтереси дитини, що зачата, але ще не народилася.

Правоздатність – це ще не права, а можливість їх мати.

Робота у парі

Обговоріть із сусідом по парті таку проблему чи достатньо для дитини правоздатності, щоб бути учасником цивільно – правових відносин? (Тобто чи можете ви придбати комп’ютер або спортивний костюм, продати квартиру чи поміняти, наприклад, лижі чи ролики?)

Висловлювання учнів.

Учитель. Для участі особи у цивільно – правових відносинах наявності в неї правоздатності замало. Для цього необхідна цивільна дієздатність.

Цивільна дієздатність – це здатність особи своїми діями набувати цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільний обов’язок, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків, називаються «правочини».

Дієздатність=права+обов’язок+відповідальність.

Бесіда про межі дієздатності за пунктами 1, 4, 5 таблиці «Дієздатність».

Повна цивільна дієздатність дає право брати участь у всіх цивільно – правових відносинах. Її мають особи з 18 – річного віку (повноліття), із моменту одержання до досягнення 18 років, вона може надаватися фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років та:

- працює за трудовим договором;

- записана матір’ю або батьком дитини;

- бажає займатися підприємницькою діяльністю.

Надання повної цивільної дієздатності проводиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою зацікавленої особи за письмовою згодою батьків або осіб, які їх замінюють. У разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність  може бути надана за рішенням суду.

Учитель. Поміркуйте, хто може приймати рішення про обмеження або позбавлення дієздатності?

Суд може обмежити цивільну дієздатність, якщо особа:

- страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними;

- зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами і тим самим ставить себе чи свою сім’ю у скрутне становище.

Особа, яка має обмежену цивільну дієздатність, може вчиняти лише дрібні побутові правочини. Ті ж правочини, які виходять за межі побутових (розпорядження  майном, отримання зарплати, пенсії або інших видів доходів та розпорядження ними) можуть вчинятися лише за згодою піклувальника.

Обмеженість може мати тимчасовий характер.

Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, за шкодою, що завдана нею іншій особі.

Суд може визнати фізичну особу недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу нездатна усвідомлювати значення своїх дій або керуватися ними.

Над недієздатною особою встановлюється опіка.

Недієздатна фізична особа немає права вчиняти будь – якого правочину.

Правочин від імені недієздатної особи та в її інтересах здійснює її опікун.

Відповідальність за шкоду, здійснену недієздатною особою несе її опікун.

Таблиця «Дієздатності»

№  п/п

Вид дієздатності

Умови настання

1.

Повна дієдатність

Мають особи з 18-річного віку, із моменту одруження до досягнення 18 років

2.

Неповна дієздатність

Мають неповнолітні 14 – 18 років.

3.

Часткова дієздатність

Мають малолітні особи, які не досягли  14 років.

4.

Обмежена дієздантість

Мають особи, які страждають на психічницрозлад, зловживають шкідливими засобами.

5.

Недієздатні особи

Мають особи, які внаслідок душевної хвороби не можуть розуміти значення своїх дій.

Завдання

Дайте відповідь на запитання:

- Коли припиняється дієздатність? (внаслідок смерті фізичної особи)

Регулювання цивільних  відносин передбачає участі у них фізичної особи. Але можливе виникнення таких ситуацій, коли тривалий час немає відомостей про громадянина за постійним місцем його проживання. У таких випадках виникає необхідність спочатку оголосити особу такою, що зникла безвісти, а потім і померлою.

3. Майнові права неповнолітніх

Законом передбачено поступове набуття неповнолітніх дієздатності. Але зрозуміло, що наділити неповнолітнього повним обсягом цивільної дієздатності неможливо.

Робота в четвірках

Обговоріть і дайте відповідь на питання:

- Які правові дії ви маєте право вчиняти до 18 – ти років і які матимете права після досягнення 18-ти років?

Висловлювання учнів. Бесіда проходить за пунктами 2 – 3 таблиці «Дієздатності».

 

Правоздатність

Дієздатність

Час виникнення

 

 

У чому полягає

 

 

Можливість обмежень

 

 

Малолітні особи до 14 – ти років мають право:

- Учиняти лише дрібні побутові правочини, тобто правочини, які задовільняють побутові потреби особи і стосуються, предметів,  які мають невисоку вартість, відповідають її фізичному і соціальному розвитку;

- Здійснювати особисті немайнові права на результати, інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом.

Від їх імені укладають правочини батьки або їх опікуни.

Куксенко С. І. Цивільно–правові відносини [Текст] / С. І. Куксенко // Історія та правознавство. – 2005 – № 3 – С. 15-18.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ