Конференція: «Використання дитячої праці в Україні»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета конференції: закріпити знання учнів про особливості використання дитячої праці в Україні та США; основну мету сучасних міжнародно-правових актів у сфері охорони дитячої праці; сприяти розвиткові навичок критичного мислення, вміння порівнювати та аналізувати, аргументовано висловлювати власну точку зору з проблем організації та охорони дитячої праці в Україні та США, терпеливо ставитися до інших думок; виховувати розуміння цінності значення дитячої праці та необхідності урахування відповідних норм в організації дитячої праці.

Оформлення: державна символіка, ілюстративно-науковий матеріал, виставка літератури за даною проблемою, відеоматеріали, творчі роботи учнів.

Учасники: група старшокласників та вчителів з м. Омаха штату Небраска, що перебували в Артемівську у межах українсько-американської програми «Партнерство середніх шкіл», група старшокласників та вчителів ЗПШ № 11 ім. Артема м. Артемівська.

Підсумок конференції: складання нормативно-правового мінімуму неповнолітніх дітей під час працевлаштування.

Обладнання: Загальна декларація прав людини; Конвенція про захист прав дитини; Конституція України; Конституція США; КЗОТ України; Охорона праці України; виставка літератури, що розповідає про використання дитячої праці у різні часи; великий екран, і добірка відеофільмів; таблиці, плакати з теми; добірка за матеріалами засобів масової інформації про характер використання дитячої праці за сучасних умов; відеоряд про види трудової діяльності учнів школи; відеопрактикум з помилками у завданнях з організації дитячої праці в Україні.

Понятійний апарат: права людини та дитини, стандарти з охорони прав дитини, прийом на роботу та звільнення з роботи неповнолітніх, охорона праці та відпочинок у процесі праці.

ХІД ЗАХОДУ

Ведучий. Для того, щоб ми змогли систематизувати та закріпити свої знання та вміння, пов’язані з організацією та використанням дитячої праці, пропонується заслухати декілька повідомлень, а потім провести відеопрактикум. Тема першого повідомлення – «Міжнародно-правові стандарти у сфері прав людини та захисту прав дитини».

2- й  учень. Вся історія людства – це історія боротьби за його права, у тому числі й за права дитини. Незважаючи на те, що боротьба за реалізацію прав людини сягає в глибину століть, юридичне кодифікування індивідуальних прав маг своїх конкретних попередників Англійського білля про права, Французької декларації прав людини, Білля про права США. Хоча ці декларації виключали жінок, людей з іншим кольором шкіри, осіб певних соціальних, економічних, релігійних і політичних груп, а також дітей, проте вони сповідували, попри свою обмеженість, певні ідеали прав людини у ХVІІІ-ХІХ ст. Більш повне розв’язання цієї проблеми розпочалося в ІІ половині XX ст. (Див. табл.)

Таблиця

Боротьба за юридичне закріплення прав людини в історії цивілізації

Велика хартія вольностей,Англія, 1215

Білль про права, Англія, 1689

Американська декларація незалежності, 1776

Конституція США, 1789

Білль про права США, 1789-1791

Декларація прав людини і громадянина, Франція, 1789

Міжнародне співтовариство в галузі використання дитячої праці стосується в основному питань боротьби з експлуатацією дитячої праці. Найрадикальнішою забороною тут є загальна норма проти рабства та работоргівлі, закріплена у згаданих вище міжнародних правових нормах. Ця заборона безпосередньо стосується захисту прав дітей, оскільки, по-перше, у світі й дотепер надзвичайно поширене використання дитячої праці, а по-друге, все ще відбувається торгівля дітьми. В особливих випадках йдеться про сучасні форми рабства, як їх визначає Додаткова конвенція (1956 р.), про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, схожих з рабством .

Що ж до сумнівних форм використовування дитячої праці, то міжнародно-правова регламентація здійснюється на підставі конвенцій Міжнародної організації праці. Інші ж міжнародно-правові документи стосуються цього питання в загальноюридичному плані, як, наприклад, Конвенція про права дитини, що сформулювала заагальне зобов'язання захищати дитину від всіх форм експлуатації, які завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини.

Стаття 32 Конвенції проголошує необхідність:

1. Встановлення віку або мінімального віку для прийому на роботу.

2. Визначення - необхідних вимог про умови праці та тривалості робочого дня.

3. Встановлення відповідних видів покарання або інших санкцій для забезпечення ефективного існування зазначених вимог.

Перш за все слід зазначити, що Конституція України виключає примусову працю. У законодавстві України ці правовідносини регулюються розділом XIII Кодексу законів про працю України. Так, відповідно до статті 187 КЗОТ України, неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах дорівнюються у правах із повнолітніми, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Щодо мінімального віку прийому на роботу підлітків ст. 188 КЗОТ України містить такі положення: не . допускається прийом на роботу осіб, молодших 16 років, окрім випадків, коли це відбувається з відома одного з батьків або осіб, що їх замінюють, в цьому разі можуть прийматися на роботу особи, що досягли 15 років.

Водночас зіставлення Конвенції та чинного законодавства України свідчить про необхідність. подальшого розвитку нормативної бази галузі забезпечення прав дітей.

Ведучий. Виходячи з вищевикладеного, ми переконалися, що в Україні має місце використання дитячої праці. Тому, які існують закріплені законодавством України вимоги і до прийому на роботу неповнолітніх і звільнення їх з роботи, присвячено наступне повідомлення.

2-а учениця. Залучення неповнолітніх до соціально корисної праці, яка засвідчила практика, є позитивним заходом як для суспільства, І так і для окремої особи. Підлітки і мають нагоду набути професійних первинних навичок, адаптуватися до трудової діяльності, а в окремих  випадках – зробити для себе правильний вибір щодо майбутньої  професії. Крім того, залучення до соціально корисної праці є важливим профілактичним,виховним чинником, а також джерелом задоволення матеріальних і духовних потреб підлітків, особливо за умов нестабільності економічної ситуації, характерної для України.

Трудова правосуб’єктність – це можливість громадянина по досягненні встановленого законом віку мати загальні й спеціальні трудові права та обов’язки та самостійно реалізовувати їх. На відміну від цивільного права, трудова правоздатність та дієздатність виникають одночасно, за загальним правилом, або ж за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, допускається прийом на роботу осіб; які досягли 15-річного віку. Закон не встановлює форми такої згоди, проте вважаю за доцільне, щоб вона надавалася письмово, що виключатиме суперечки з приводу того, чи мала місце така згода.

Допускається також прийом на роботу осіб, які досягли 14-річного віку, за дотримання умов, наведених у частині 3 ст. 188 КЗоТ:

1. неповнолітні повинні бути учнями;

2. виконувана робота повинна бути легкою та не завдавати шкоди здоров’ю неповнолітнього;

3. робота не повинна негативно впливати на процес навчання та виконуватися у вільний від навчання час;

4. має бути згода одного з батьків або осіб, які їх замінюють (опікунів).

Неповнолітні працівники в питаннях припинення трудових правовідносин користуються такими ж правами, як і дорослі працівники. Вони можуть самостійно ухвалювати рішення про звільнення без узгодження свого рішення з батьками. Розірвання трудового договору за ініціативою власника має здійснювалися з дотриманням загального порядку, передбаченого відповідними статтями КЗоТ. Разом з тим ст. 192 КЗоТ встановлює додаткові гарантії стабільності трудових правовідносин неповнолітніх і підприємства. З метою запобігання незаконним звільненням неповнолітніх працівників стаття передбачає, що розірвання трудового договору за ініціативою власника, окрім дотримання загального порядку звільнення, допускається тільки з відома служби у справах неповнолітніх Відсутність узгодження з такою службою кваліфікується як звільнення без законних підстав і, відповідно, вимагає поновлення на роботі.

Звільнення підлітків з роботи з  обов’язковим працевлаштування допускається за умови:

1. зміни в організації виробництва праці, у тому числі ліквідації реорганізації та ін.;

2. виявлення невідповідного працівника обійманій посаді виконуваній роботі;

3. відновлення на роботі  працівника, що раніше виконував  цю  роботу.

Підліткові в даному випадку надається або інше робоче місце, або його працевлаштування здійснюється через державну службу зайнятості.

Зажадати розірвання трудового говору можуть і батьки, якщо він порушує законні інтереси неповнолітніх.

Ведучий. У наступному повідомленні нас поінформують про те, як забезпечується охорона праці молоді в Україні.

3-я учениця. Перш за все варто сказати, що на кожному підприємстві, де працюють неповнолітні повинен вестися спеціальний облік із зазначенням дати їх народження пов’язано з наданням їм пільг. По-друге, до 21 року вони зобов’язані проходити медичний огляд що є обов’язковим при прийомі на роботу. Ці медогляди проходять за рахунок підприємства. Якщо працівник ухиляється від проходження медичного огляду, то власник має право притягти його до дисциплінарної відповідальності або не допускати до роботи без збереження заробітної  платні.

Українське законодавство забороняє використання праці осіб молодше 18 років на важких роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах.

Встановлені також граничні норми підняття та переміщення вантажів неповнолітніми:

Календарний вік, років

Граничні норми ваги (кг)

Короткочасна робота

Хлопці

Дівчата

14

5

2,5

15

12

6

16

14

7

17

16

8

Під короткочасною роботою слід розуміти 1-2 підняття або переміщення вантажу протягом однієї години роботи. Якщо ж за годину здійснюються понад два підняття або переміщення вантажів, то робота вважається тривалою.

На жаль, ці норми часто залишаються на папері, а в житті їх не дотримуються.

Встановлені також граничні норми сумарної ваги вантажу для неповнолітніх з розрахунку на одну годину робочого часу.

Календарний вік, років

Сумарна вата вантажу (кг), який підіймається (переміщається) при виконанні робіт

З рівня робочої поверхні

З підлоги

Хлопці

Дівчата

 

Хлопці

 

Дівчата

|14

10

5

7

3,5

15

48

12

24

6

16

160

40

80

20

17

272

72

130

32

Нажаль, і цих норм не завжди дотримуються при використанні дитячої праці. Судячи з інформації ЗМІ, фільмів, книг, не дотримуються цих норм і в Сполучених Штатах. Українське законодавство забороняє залучати працівників молодше 18 років до нічних, наднормованих робіт і робіт у вихідні дні.

Під нічними роботами в Україні мають на увазі будь-які види робіт, які здійснюються з 22 години до 6 години ранку. Наднормованими вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня.

Встановлена така тривалість  робочого дня:

Календарний вік, років

Норми робочого часу

У канікулярний час

Під час навчання

15

24 години на тиждень

12 годин на тиждень

16-18

36 години на тиждень

18 годин на тиждень

Для робітників до 18 років норми виробітку встановлюються, виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років.

Заробітна плата працівникам молодше 18 років за умов скороченої тривалості щоденної робота виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Такі основні особливості організації охорони праці неповнолітніх за українським законодавством.

Ведучий. А тепер заслухаємо інформацію про особливості організації відпочинку молодих працівників в Україні.

4-а учениця. Законодавство України визначає особливості відпочинку неповнолітніх. Окрім загальновстановлених норм часу відпочинку, КЗоТ України передбачає для неповнолітніх подовжену тривалість відпустки – 31 календарний день. Відпустка такої тривалості надається працівникові лише за період до досягнення 18-річного віку.

Законодавством передбачається надання щорічних відпусток у зручний для підлітків час. Це положення означає, що при складанні графіків відпусток власник і профспілковий комітет зобов’язані враховувати побажання працівника щодо часу надання відпустки та відобразити його у графіку відпусток. Конкретна дата початку відпустки повинна бути відома неповнолітньому працівнику не пізніше, ніж за два тижні до початку відпустки.

Крім того, законодавець встановлює можливість надання неповнолітнім працівникам щорічної відпустки повної тривалості авансом – до настання 6-місячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві. Ця норма обумовлена інтересами охорони здоров’я неповнолітнього та має на меті задовольнити бажання підлітка використовувати для відпустки найбільш зручну пору року.

Також слід зазначити, що в нашому законодавстві передбачається створення пільгових умов роботи для неповнолітніх працівників, які продовжують навчання без відриву від трудової, суспільно корисної діяльності.

Ведучи й. Я хотів доповнити – ця норма у нас в Україні суворо контролюється.

Ми заслухали ряд повідомлень про особливості використання дитячої праці в Україні, а зараз я пропоную переглянути декілька відеосюжетів, що стосуються використання дитячої праці, встановити допущені юридичні помилки та пояснити їх, спираючись на українське законодавство та законодавство США

Сюжет 1

Прийом на роботу 15-річного підлітка. (Опис див. у додатку1)

Сюжет 2

Організація роботи з порушенням вимог охорони праці. (Опис – див. у додатку І)

Сюжет З

Надання відпочинку неповнолітнім. (Опис див. у додатку 1)

(Після кожного сюжету учні визначають правові помилки.)

Ведучий. Сьогодні ми з вами розглянули організацію дитячої праці відповідно до українського законодавства. Ми ще раз переконалися, що наше національне законодавство враховує вироблені міжнародно-правові стандарти.

Підсумки конференції: затвердження соціально-правового проекту на тему «Використання дитячої праці на підприємствах, організаціях» і створення анкети-дослідження з даної теми. (Див. додаток 2)

Додаток 1

Сюжет 1

Дійові особи: Директор підприємства.  Підліток, що поступає на роботу.

Кабінет директора підприємства: письмовий стіл, крісло директора, 2 приставних Стільці. На столі письмовий прилад, телефон, теки Для паперів, комп’ютер. За столом сидить директор і читає КЗоТ України. Стук у двері. Голос:

Підліток. Можна?

Директор поволі піднімає голову і незадоволеним голосом говорить

Директор. Хто там?

В кабінет боязко заходить підліток.

Підліток. Це я, Костянтин Павленко.

Директор .Чого тобі треба?

Підліток. Я чув, що Вам потрібен різноробочий, а у нас зараз канікули, і мені б хотілося підробити. 

Директор. Так, у нас є одне вільне робоче місце. А  скільки тобі років?

Підліток. Десять днів тому мені виповнилося п’ятнадцять років.

Директор. Гм, малий ти ще працювати.

Підліток. Будь ласка, я сильний та витривалий, можу працювати нарівні з дорослими.

Директор оцінююче дивиться на підлітка, почухавши потилицю, каже:

Директор. Добре! Приходь завтра о 8-й ранку на роботу. Робота у нас тризмінна, тому доведеться працювати і в 1-у, і в 2-у, і в 3-ю зміни, по вісім годин. У зв’язку з тим, що ми отримуємо багато вантажів з продукцією, доводиться працювати після роботи. Але спочатку ти пройдеш безкоштовне стажування протягом 2-х тижнів. Влаштовують тебе, Костику, мої умови?

Підліток. Так.

Директор. Тоді все. До побачення.

Сюжет 2

Дійові особи: Майстер цеху, молодий неповнолітній робітник.

Місце дії – цех.

Майстер цеху визначає наряд роботи на зміну. На годиннику вказано час 15.55. Майстер цеху каже робітникам:

Майстер. Отже, на сьогодні у нас така робота: прийшли вагони з мукою в мішках ,по 50 кг – їх треба розвантажити. Цю роботу виконують Величко, Карпенко, Тополенко, Жуков, Іванов, Сидоров. Жуков, перериваючи майстра, боязко задає питання.

Жуков. Андрій Іванович, але я ж вчуся в 10-у класі вечірньої школи і мені сьогодні на заняття.

Майстер, Мене це не обходить. Є виробнича необхідність. До того ж ти, Колю, хлопець, міцний. Працюєш, незважаючи на свої 17 років, по 12 годин нарівні з усіма дорослими. Так що йди, працюй. Один раз на тиждень після роботи можна й попрацювати на користь рідного підприємства.

Сюжет 3

Дійові особи: Керівник підприємства, молодий неповнолітній робітник.

Місце дії – кабінет керівника. Письмовий стіл, крісло, стільці. На столі комп'ютер, телефонний апарат, письмовий прилад, папери. За столом сидить керівник і читає документи. Стук у двері. Голос іі дверима.

Робітник. Можна!

Керівник, піднявши голову від паперу, вимовляє.

Керівник. Так!

До кабінету входить Сидоров Павло.

Робітник. Іван Іванович, ось заява на відпустку,

Керівник. А навіщо вона тобі? Зараз листопад, холодно. Краще підеш у відпустку влітку.

Робітник. Річ у тому, що мої батьки, які працюють на заводі «Перемога праці», взяли відпустку та їдуть до Львова до родичів, яких не бачили 5 років, і мене беруть. Тому я прошу 2 тижні відпустки.

Керівник. Ні, я не можу надати відпустки, оскільки ти відпрацював лише 7 місяців, а треба 11 місяців, щоб отримати першу відпустку. До того ж, тобі 16 років і ти повинен відвідувати вечірню школу. Ти працюєш плавильником і тебе нема ким замінити. Не дам я тобі відпустки.

Додаток 2

Анкета

Дослідження стану дотримання законодавства України при використанні праці підлітків.

1. Назва підприємства (організації, установи, приватного підприємства).

2. Чи використовується на підприємстві (організації, в установі) праця підлітків?

3. Чи ведеться облік працівників які не досягли 18 років?

4. Які роботи виконують підлітки?

5.  Як організовано медогляд підлітків, що працюють на підприємстві?

6. Чи ведеться облік порушень організації праці підлітків?

7.  Коли надавалася відпустка працюючим підліткам?

8. Чи існує броня на прийом молоді  на роботу?

9.  Скільки було направлено підлітків на професійне навчання?

10. Скільки виділено місць для молоді за ст. 97 (надання молоді першого робочого місця)?

11. Чи були випадки звільнення підлітків за ініціативою адміністрації?

12. Чи були випадки звільнення  підлітків на вимогу батьків?

13. Яку участь брали молодіжні організації у розгляді питань щодо праці та побуту молоді?

Інтерв’юер... (П.І.Б.)

Література

1. Загальна декларація прав людини. – К, 1999.

2. Конвенція про права дитини. – К., 2001.

3. Конституцій Украйни – К, 2001

4. Котюк 1.1. Основи правознавства. Підручник для 9 кл. – К.: Генеза, 2002.

5. Лисенкова С. Л. Основи правознавства. Навчальний посібник для учнів 9 кл. – К., Либідь, 2000.

6. Наровлянський О. Д. Основи правознавства. Підручник для 9 кл. – К.: Парламентське видавництво, 2001

7. Основи правознавства. Підручник для 9 кл. / Під ред. І. Усенка. – К.: Перун, 2002

8. Права человека в севременном мире. – Донецк, 1991.

9. Права людини: Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій  і ліцеїв. – К.: Право 1996.

10. Кодекс законов про працю. – Харків, 2003.

11. Охорона праці в Україні. -  К.: Юрінком, 2000.

Сутковий В, учитель ЗПШ № 11 ім. Артема, м. Артемівська, Донецька обл.

Сутковий В. Використання дитячої праці в Україні. / В. Сутковий // Історія та правознавство. – 2006. – № 31. – С. 27-30

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -