Хімія: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільн. рівень) / Авт. Буринська Н. М., Депутат В. М., Сударева Г. Ф., Чайченко Н. Н. - К.: Педагогічна думка, 2010. - 352 с., іл., табл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Хімія: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільн. рівень) / Авт. Буринська Н. М., Депутат В. М., Сударева Г. Ф., Чайченко Н. Н. - К.: Педагогічна думка, 2010. - 352 с., іл., табл.Хімія: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільн. рівень) / Авт. Буринська Н. М., Депутат В. М., Сударева Г. Ф., Чайченко Н. Н. - К.: Педагогічна думка, 2010. - 352 с., іл., табл.

Підручник розрахований на учнів 10 класу, які обрали майбутню професію, пов'язану з використанням хімічних знань, тобто певний хімічний профіль - біолого-хімічний, хіміко-технологічний, агрохімічний тощо. Курс хімії починається з повторення основних теоретичних питань, що вивчалися у попередніх класах, їх зміст поглиблюється, а обсяг - збільшується. Особлива увага приділяється хімії елементів, ролі елементів та їх сполук. Одним із найсуттєвіших чинників, які забезпечують засвоєння навчального матеріалу, є самостійна робота, передусім з підручником.


Читати


Зміст

 
Передмова.................................6
Як користуватися підручником.................................7
Правила поведінки в кабінеті хімії.................................8
 
РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи
§ 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук.................................12
Практична робота 1. Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук.................................17
§ 2. Обчислення за хімічними рівняннями.................................18
§ 3. Сучасні уявлення про будову атома.................................21
§ 4. Будова електронних оболонок атомів.................................24
§ 5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома.................................28
§ 6. Характеристика властивостей атомів елементів.................................З0
§ 7. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома.................................34
§ 8. Хімічний зв'язок.................................37
§ 9. Кристалічні ґратки.................................41
§ 10. Валентність і ступінь окиснення.................................44
§ 11. Окисно-відновні реакції.................................47
§ 12. Розчини. Процес розчинення речовин.................................50
§13. Кількісний склад розчинів.................................53
Практична робота 2. Виготовлення розчину солі заданої молярної концентрації.................................56
§ 14. Гідроліз солей.................................56
§ 15. Хімічна рівновага.................................60
РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки Гідроген. Водень.................................64
§ 16. Гідроген.................................64
§ 17. Водень. Фізичні властивості. Добування.................................66
§ 18. Хімічні властивості водню. Застосування .................................69
Практична робота 3. Відновні властивості водню.................................73
Хімічні елементи VИА групи.................................74
§ 19. Загальна характеристика.................................75
§ 20. Хлор. Фізичні властивості. Добування.................................79
§ 21. Хімічні властивості хлору. Застосування.................................82
§ 22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди.................................86 
Практична робота 4. Хімічні властивості хлоридної кислоти.................................91
§ 23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку.................................92
§ 24. Фтор. Бром. Йод.................................96
Практична робота 5. Розв'язування експериментальних задач з теми «Сполуки галогенів».................................101
Хімічні елементи VIА групи (халькогени).................................102
§ 25. Загальна характеристика.................................102
§ 26. Кисень. Озон.................................107
§ 27. Сірка.................................112
§ 28. Сірководень. Сульфіди.................................117
§ 29. Сполуки Сульфуру(ІУ).................................122
§ З0. Сполуки Сульфуру(УІ) .................................127
Практична робота 6. Розв'язування експериментальних задач з теми «Сполуки Сульфуру».................................135
Хімічні елементи УА групи.................................136
§ 31. Загальна характеристика.................................137
§ 32. Азот.................................140
§ 33. Амоніак.................................143
Практична робота 7. Добування амоніаку і досліди з ним.................................148
§ 34. Солі амонію.................................149
§ 35. Обчислення виходу продукту.................................152
§ 36. Оксиди Нітрогену.................................155
§ 37. Нітратна кислота.................................158
§ 38. Нітрити та нітрати.................................163
§ 39. Колообіг Нітрогену в природі.................................166
§ 40. Фосфор.................................169
§ 41. Сполуки Фосфору.................................173
§ 42. Колообіг Фосфору в природі.................................178
§ 43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива.................................180
Практична робота 8. Визначення мінеральних добрив.................................185
Практична робота 9. Розв'язування експериментальних задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору».................................187
Хімічні елементи ІУА групи.................................188
§ 44. Загальна характеристика.................................188
§ 45. Прості речовини Карбону. Адсорбція.................................193
§ 46. Хімічні властивості вуглецю.................................199
§ 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій.................................202
§ 48. Оксиди Карбону.................................205
§ 49. Карбонатна кислота та її солі.................................211
Практична робота 10. Добування карбон(ІУ) оксиду та вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів.................................215
§ 50. Колообіг Карбону в природі.................................216
§ 51. Силіцій.................................220
§ 52. Сполуки Силіцію(ІУ).................................223
§ 53. Силікатні матеріали.................................227
 
РОЗДІЛ 3. Металічні елементи та їх сполуки 
§ 54. Положення металічних елементів у періодичній системі. Будова атомів.................................232
§ 55. Метали — прості речовини.................................235
§ 56. Хімічні властивості металів.................................239
§ 57. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом.................................245
§ 58. Загальні способи добування металів.................................248
§ 59. Електроліз.................................251
§ 60. Корозія металів.................................256
Хімічні елементи ІА — ІІІА груп.................................262
§ 61. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи.................................262
§ 62. Лужні метали. Натрій і Калій.................................266
§ 63. Сполуки Натрію і Калію.................................270
§ 64. Обчислення вмісту металів у їх суміші.................................273
§ 65. Загальна характеристика хімічних елементів ПА групи.................................277
§ 66. Магній і Кальцій.................................281
§ 67. Сполуки Магнію і Кальцію.................................285
§ 68. Твердість води та способи її усунення.................................290
§ 69. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина.................................293
§ 70. Сполуки Алюмінію.................................298
Практична робота 11. Хімічні властивості гідроксидів металічних елементів ІА — ІІІА груп.................................301
Практична робота 12. Розв'язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи ІА — ІІІА груп періодичної
системи Д. І. Менделєєва».................................302
§ 71. Ферум.................................303
§ 72. Залізо.................................306
§ 73. Сполуки Феруму.................................309
Практична робота 13. Розв'язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи та їх сполуки».................................316
 
РОЗДІЛ 4. Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин
§ 74. Загальні наукові принципи хімічного виробництва.................................318
§ 75. Виробництво сульфатної кислоти.................................321
§ 76. Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі.................................326
§ 77. Промисловий синтез амоніаку.................................328
§ 78. Сплави.................................331
§ 79. Доменний процес виробництва чавуну.................................333
§ 80. Способи виробництва сталі.................................336
§ 81. З історії розвитку чорної металургії в Україні. Металургія й охорона довкілля.................................340
 
Відповіді.................................342
Тлумачний словничок.................................348
Предметний покажчик.................................350

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -