Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

Предмет: 
Навчальний рівень: 

 Сиротюк В. Д. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

Матеріал підручника відповідає новій програмі з фізики. Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, дослідів та практичних завдань, а завершується запитаннями для самоперевірки. У підручнику є 12 лабораторних робіт, фізичні задачі різних рівнів складності, творчого характеру та практичного спрямування, тестові завдання. Рубрики «Для допитливих» та «Це цікаво знати» сприяють підвищенню інтересу учнів до предмета. Словник фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин.


Читати


Зміст

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи
§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища................................6
§ 2. Будова речовини. Молекули. Атоми................................13
§ 3. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики................................18
§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин................................24
Лабораторна робота №1................................32
§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань................................33
Лабораторна робота №2................................37
Лабораторна робота №3................................39
Підбиваємо підсумки розділу 1................................42
Завдання для самоперевірки до розділу 1................................44
Енциклопедична сторінка................................46
Теми рефератів і повідомлень................................48
Теми експериментальних досліджень................................48
 
Розділ 2. Механічний рух
§ 6. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка................................50
§ 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення................................54
§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху................................58
§ 9. Учимося розв'язувати задачі................................64
§10. Графіки рівномірного руху................................67
§11. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху................................73
§ 12.Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання................................78
Лабораторна робота №4................................83
§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань................................85
Лабораторна робота №5................................90
Підбиваємо підсумки розділу 2................................92
Завдання для самоперевірки до розділу 2................................94
Енциклопедична сторінка................................96
Теми рефератів і повідомлень................................98
Теми експериментальних досліджень................................98
 
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила
Частина І. Сила. Види сил
§ 14. Явище інерції................................100
§ 15. Інертність тіла. Маса................................105
Лабораторна робота №6................................110
§ 16. Густина. Одиниці густини................................112
Лабораторна робота № 7................................117
§ 17. Учимося розв'язувати задачі................................118
§ 18. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил................................121 
§ 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука................................126
Лабораторна робота №8................................133
§ 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість................................135
§21. Тертя. Сила тертя................................140
Лабораторна робота №9................................146
Завдання для самоперевірки до розділу 3. Частина 1................................148
Частина II. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл
§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску................................150
§ 23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля................................154
§ 24. Гідростатичний тиск................................160
§25. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри................................164
§ 26. Сполучені посудини. Манометри................................169
§ 27. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда................................175
§ 28. Умови плавання тіл................................180
Лабораторна робота №10................................185
§ 29. Судноплавство та повітроплавання................................187
Завдання для самоперевірки до розділу 3. Частина II................................192
Підбиваємо підсумки розділу 3................................194
Енциклопедична сторінка................................196
Теми рефератів і повідомлень................................198
Теми експериментальних досліджень................................198
 
Розділ 4. Механічна робота та енергія
§ 30. Механічна робота. Одиниця роботи................................200
§ 31. Потужність................................204
§ 32.Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла................................208
§ 33.Закон збереження і перетворення механічної енергії................................214
§ 34. Момент сили. Умова рівноваги важеля................................220
Лабораторна робота №11................................226
§ 35. Рухомий і нерухомий блоки................................228
§ 36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів................................233
Лабораторна робота №12................................238
Підбиваємо підсумки розділу 4................................240
Завдання для самоперевірки до розділу 4................................242
 
Енциклопедична сторінка................................244
Теми рефератів і повідомлень................................246
Теми експериментальних досліджень................................246
Етапи роботи над навчальним проектом................................247
Таблиці густин деяких речовин................................249
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки................................250
Алфавітний покажчик................................253

 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -