Повідомлення про помилку

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).

Основні 500 розмовних слів з англійської мови / Основные 500 разговорных слов английского языка

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Англійська

Українська

Російська

1.            the

– артикль означений

– артикль определенный

2.            and

– і; з; а, але

– и ; с ; а , но

3.            a

– артикль неозначений

– артикль неопределенный

4.            to

– до, в, на, для; перед інфінітивом дієслова

– до , в , на , для ; перед инфинитивом глагола

5.            I

– я

– я

6.            is

– є

– есть

7.            of

– з, від, про

– с, от , о

8.            have

– мати; отримувати; бути належним

– иметь; получать ; быть должным

9.            you

– ти, ви

– ты , вы

10.       he

– он

– он

11.       it

– він, вона, воно; це

– он , она , оно ; это

12.       in

– в

– в

13.       not

– не, ні; ні

– не, нет ; ни

14.       was

– був, була, було

– был , была , было

15.       that

– той, та, то

– Тот , та, то

16.       his

– його

– его

17.       do

– робити

– делать

18.       on

– на

– на

19.       with

– з, разом з

– с , вместе с

20.       she

– вона

– она

21.       at

– близько, у, в, на

– около , в, на

22.       say

– говорити

– говорить

23.       her

– її

– ее

24.       for

– протягом, на, для

– в течение , на , для

25.       as

– як; коли

– как ; когда

26.       are

– є to be (з we, you, they )

– есть to be (с we , you , they )

27.       we

– ми

– мы

28.       but

– але, тільки, лише

– но , только , только

29.       can

– могти; вміти

– мочь ; уметь

30.       him

– його

– его

31.       they

– вони

– они

32.       up

– наверх (у), вище; вгору по, вздовж по

– наверх (в ) , выше; вверх по , вдоль по

33.       what

– що

– что

34.       out

– поза, зовні, за

– вне , снаружи , за

35.       me

– мені, мене

– вне , меня

36.       go

– йти, їхати

– идти , ехать

37.       get

– отримувати; брати; набувати

– получать ; брать ; приобретать

38.       this

– цей, ця, це

– этот , эта , это

39.       from

– від, з

– от , с

40.       be

– бути, існувати; знаходитися

– быть , существовать ; находиться

41.       look

– погляд; дивитися

– взгляд ; смотреть

42.       my

– мій

– мой

43.       there

– там, туди; ось

– там , туда ; вот

44.       know

– знати

– знать

45.       all

– все, вся, все

– все , вся , все

46.       one

– один

– один

47.       no

– ні

– нет

48.       see

– бачити

– видеть

49.       will

– допоміжне; як модальне

– вспомогательное ; кактмодальное

50.       back

– спина; задній

– спина ; задний

51.       into

– в

– в

52.       like

– схожий; як, подібно; любити, подобатися

– похож ; как , подобно ; любить , нравиться

53.       if

– якщо

– если

54.       were

– були; бавовняні, to be в мин.ч. (з we, you, they )

– были ; хлопчатобумажные , to be в мин.ч. (с we , you , they )

55.       then

– тоді; потім

– тогда ; затем

56.       an

– артикль неозначений

– артикль неопределенный

57.       come

– приходити, приїжджати; траплятися

– приходить , приезжать ; случаться

58.       think

– думати; вважати, вважати

– думать ; считать , считать

59.       so

– так; теж, також

– да; тоже , также

60.       down

– вниз, внизу; вниз по, вздовж по

– вниз , внизу ; вниз по , вдоль по

61.       your

– твій, ваш

– твой , ваш

62.       them

– їх, їм

– их , им

63.       would

– допоміжне; як модальне

– вспомогательное ; как модальный

64.       about

– колом, навколо; близько; про, щодо

– кругом , кругом близко; о , по

65.       man

– людина, чоловік

– человек , мужчина

66.       take

– брати; доставляти; приймати

– принимать ; доставлять ; принимать

67.       just

– тільки що

– только что

68.       by

– при, близько

– около

69.       am

– to be в теп.ч

– тo be в дейст. в.

70.       now

– тепер, зараз

– теперь , сейчас

71.       over

– над; понад

– над ; более

72.       make

– робити, виробляти; здійснювати

– делать , производить; осуществлять

73.       or

– або

– или

74.       time

– час; раз

– время ; раз

75.       when

– коли

– когда

76.       hand

– рука

– рука

77.       who

– хто; який

– кто ; который

78.       want

– хотіти

– хотеть

79.       here

– тут

– здесь

80.       tell

– говорити

– говорить

81.       off

– з, від

– с , от

82.       right

– правий; вірно

– правый ; верно

83.       their

– їх

– их

84.       turn

– повертати ( ся )

– поворачивать ( ся )

85.       two

– два

– два

86.       through

– через, крізь

– через , сквозь

87.       eye

– очей; погляд

– глаз ; взгляд

88.       head

– голова

– голова

89.       other

– другий, інший, ще; другий; інші

– второй , другой , еще ; второй ; другие

90.       how

– як

– как

91.       some

– кілька

– несколько

92.       more

– більше, більш

– больше, более

93.       around

– колом, навколо; поблизу; навколо, по

– кругом , кругом вблизи; вокруг

94.       door

– двері

– двери

95.       room

– кімната

– комната

96.       face

–  лице; особа

– личность; лицо

97.       day

– день; добу

– день ; сутки

98.       where

– де; куди

– где ; куда

99.       way

– шлях, дорога

– путь , дорога

100.   night

– ніч; вечір

– ночь ; вечер

101.   well

– добре

– хорошо

102.   thing

– річ, предмет

– предмет

103.   open

– відкривати (ся)

– открывать ( ся )

104.   away

– далеко; геть

– далеко ; прочь

105.   give

– давати

– давать

106.   only

– тільки

– только

107.   something

– щось, що–небудь; приблизно, близько

– что–то , что–либо; примерно , около

108.   ask

– питати

– спрашивать

109.   move

– рухати (ся)

– двигать ( ся )

110.   stand

– стояти; ставити; терпіти; стійка

– стоять ; ставить ; терпеть ; стойка

111.   good

– хороший; добро

– хороший ; добро

112.   find

– знаходити, виявляти

– находить , выявлять

113.   again

– знову

– снова

114.   little

– маленький

– маленький

115.   try

– намагатися, пробовать

– стараться, пробовать

116.   too

– також; занадто

– также ; слишком

117.   still

– тихий; все ще

– тихий ; все еще

118.   hear

– чути; слухати

– слышать ; слушать

119.   walk

– ходьба; ходити

– ходьба ; ходить

120.   before

– перед; раніше

– перед ; ранее

121.   leave

– залишати

– оставлять

122.   sit

– сидіти

– сидеть

123.   let

– дозволяти

– позволять

124.   long

– довгий; довго

– длинный ; долго

125.   call

– заклик; кликати

– призыв ; звать

126.   feel

– відчувати

– чувствовать

127.   close

– близький, тісний; близько; закривати (ся)

– близкий , тесный ; близко; закрывать ( ся )

128.   very

– дуже

– очень

129.   why

– чому

– почему

130.   which

– який; що

– который ; что

131.   car

– автомобіль, машина

– автомобиль , машина

132.   any

– що–небудь

– что–нибудь

133.   hold

– тримати; володіти; вміщати

– держать ; владеть ; вмещать

134.   work

– робота; працювати

– работа ; работать

135.   run

– бігти

– бежать

136.   never

– ніколи

– никогда

137.   start

– початок; починати (ся)

– начало; начинать ( ся )

138.   even

– навіть; рівно

– даже ; ровно

139.   light

– світло; висвітлювати (ся)

– свет ; освещать ( ся )

140.   than

– ніж

– чем

141.   after

– після, через; потом

– после , через ; потом

142.   put

– покласти

– положить

143.   yes

– так

– так

144.   stop

– зупинка; зупиняти (ся)

– остановка ; останавливать ( ся )

145.   old

– старий

– старый

146.   watch

– дивитися, стежити; спостереження; годинник

– смотреть, следить; наблюдения; часы

147.   first

– перший; спочатку

– первый ; сначала

148.   may

– могти; травень

– мочь ; май

149.   talk

– розмова; говорити

– Разговор ; говорить

150.   another

– другий

– второй

151.   cut

– різати

– резать

152.   mean

– середина; значити; увазі

– Середина ; значить ; виду

153.   pull

– тягнути, тягти

– Тянуть

154.   behind

– за; ззаду, позаду

– За ; сзади , позади

155.   smile

– посмішка; посміхатися

– Улыбка ; улыбаться

156.   our

– наш

– наш

157.   toward

– до

– до

158.   much

– багато

– много

159.   its

– його, її

– Его , ее

160.   house

– дом

– дом

161.   keep

– тримати

– держать

162.   place

– місце; помещать

– место ; помещать

163.   begin

– починати (ся); приступати (до)

– начинать ( ся ) ; приступать ( к )

164.   nothing

– нічого

– ничего

165.   year

– рік

– год

166.   woman

– жінка

– женщина

167.   side

– сторона

– сторона

168.   because

– тому, що; бо

– потому , что ; потому

169.   three

– три

– три

170.   seem

– здаватися

– казаться

171.   wait

– чекати

– ждать

172.   need

– потребувати

– нуждаться

173.   moment

– мить, момент

– момент , момент

174.   himself

– себе; сам

– себя ; сам

175.   stare

– вп'ястися ( на )

– впиться ( на )

176.   arm

– рука; ~ s зброю

– рука ; ~ S оружие

177.   use

– застосування, користь

– применение , польза

178.   voice

– голос

– голос

179.   last

– останній

– последний

180.   late

– пізній; пізно

– поздний ; поздно

181.   across

– через, крізь; поперек

– через , сквозь ; поперек

182.   sure

– впевнений; звичайно

– уверен ; конечно

183.   front

– передній

– передний

184.   sound

– звук; звучати

– звук ; звучать

185.   big

– великий

– большой

186.   really

– дійсно

– действительно

187.   name

– ім'я; назва

– имя ; название

188.   should

– як модальне : повинен, слід

– как модальный : должен , следует

189.   new

– новий

– новый

190.   anything

– що–небудь; що завгодно

– что–нибудь ; что угодно

191.   against

– проти

– против

192.   guy

– хлопець

– парень

193.   kill

– вбивати

– убивать

194.   point

– вістря; точка; пункт; сенс; вказувати на

– острие ; точка ; пункт ; смысл ; указывать на

195.   small

– маленький

– маленький

196.   happen

– траплятися

– случаться

197.   wall

– стіна

– стена

198.   black

– чорний

– черный

199.   step

– крок; крокувати

– шаг ; шагать

200.   window

– вікно

– окно

201.   life

– життя

– жизнь

202.   maybe

– може бути

– может быть

203.   fall

– падати, знижуватися; падіння; осінь

– падать , снижаться ; падения; осень

204.   own

– свій; володіти

– свой ; владеть

205.   far

– дальній; далеко

– дальний ; далеко

206.   under

– під; нижче

– под ; ниже

207.   boy

– хлопчик, хлопець

– мальчик , парень

208.   end

– кінець; закінчувати

– конец ; заканчивать

209.   those

– ті

– те

210.   reach

– досягати

– достигать

211.   while

– в той час як

– в то время как

212.   floor

– підлога; поверх

– пол ; этаж

213.   street

– вулиця

– улица

214.   help

– допомога; помогать

– помощь; помогать

215.   girl

– дівчинка, дівчина

– девочка , девушка

216.   next

– наступний; майбутній; потім; біля

– следующий ; будущий ; потом

217.   few

– небагато; a ~ несколько

– немного ; a ~ несколько

218.   white

– білий

– белый

219.   must

– повинен, зобов'язаний

– должен , обязан

220.   feet

– ноги

– ноги

221.   table

– стіл

– стол

222.   these

– ці

– эти

223.   show

– показ; показувати

– показ; показывать

224.   okay або OK

– добре

– хорошо

225.   enough

– досить

– достаточно

226.   phone

– телефон; телефонувати

– телефон ; звонить

227.   body

– тіло

– тело

228.   same

– той же самий

– то же самое

229.   minute

– хвилина

– минута

230.   shake

– трясти (сь); тремтіти

– трясти ( сь) ; дрожать

231.   water

– вода

– вода

232.   fire

– вогонь; пожежа; стріляти; підпалювати

– огонь ; пожар ; стрелять ; поджигать

233.   inside

– внутрішній; всередині; всередину

– внутренний ; внутри ; внутрь

234.   break

– ламати (ся); пролом; перерву

– ломать ( ся ) ; пролом; перерыв

235.   ever

– коли–небудь

– когда–нибудь

236.   follow

– слідувати (за)

– следовать (за)

237.   second

– секунда; другий

– секунда ; второй

238.   nod

– кивати головою; кивок

– кивать головой; кивок

239.   meet

– зустрічати (ся); знайомитися

– встречать ( ся ) ; знакомиться

240.   great

– великий

– большой

241.   yeah– yes

– так

– так

242.   each

– кожен, всякий

– каждый , всякий

243.   mind

– розум; думка

– разум ; мнение

244.   suddenly

– раптом

– вдруг

245.   dead

– мертвий

– мертвый

246.   almost

– майже

– почти

247.   gun

– пістолет

– пистолет

248.   both

– обидва

– оба

249.   speak

– говорити, розмовляти

– говорить , разговаривать

250.   love

– любовь; любити

– любовь ; любить

251.   pick

– збирати; вибирати

– собирать ; выбирать

252.   home

– дом

– дом

253.   without

– без

– без

254.   win

– виграти

– выиграть

255.   once

– одного разу

– однажды

256.   word

– слово

– слово

257.   better

– краще

– лучше

258.   every

– кожен

– каждый

259.   god

– бог

– бог

260.   build

– будувати

– строить

261.   until

– доти поки

– до тех пор пока

262.   beat

– бити

– бить

263.   course

– курс; of course – звичайно

– курс ; of course – конечно

264.   lot

– жереб, доля; a lot of, lots of – багато, маса

– жребий , судьба ; a lot of , lots of – много , масса

265.   drive

– їхати; керувати ( автомоб ); їзда

– ехать ; управлять (автомобильные ) ; езда

266.   bring

– приносити; приводити; привозити

– приносить ; приводить ; привозить

267.   along

– по; вперед

– по ; вперед

268.   five

– п'ять

– пять

269.   hard

– твердий, важкий; сильно, наполегливо

– твердый , тяжелый; сильно , настойчиво

270.   air

– повітря; повітряний

– воздух; воздушный

271.   continue

– продовжувати (ся)

– продолжать ( ся )

272.   most

– більшість; найбільший; найбільш

– большинство ; самый ; наиболее

273.   pass

– проходити, проїжджати; витримати (іспит ); перепустку

– проходить , проезжать ; выдержать ( экзамен ) ; пропуск

274.   always

– завжди

– всегда

275.   kid

– дитина, малюк; жартувати; обманювати

– ребенок , малыш ; шутить ; обманывать

276.   believe

– вірити

– верить

277.   half

– половина

– половина

278.   line

– лінія; проводити лінії; вибудовувати (ся) в ряд

– линия ; проводить линии ; выстраивать ( ся ) в ряд

279.   high

– високий; вищий; високо

– высокий ; выше ; высоко

280.   set

– ставити, поміщати; комплект, набір

– ставить , помещать ; комплект , набор

281.   read

– читати

– читать

282.   world

– світ, всесвіт

– мир , вселенная

283.   hour

– годину

– час

284.   office

– контора

– контора

285.   play

– гра; грати

– игра ; играть

286.   young

– молодий, юний

– молодой , юный

287.   answer

– відповідь; відповідати

– ответ ; отвечать

288.   shoot

– стрелять

– стрелять

289.   dark

– темрява; темний

– тьма ; темный

290.   laugh

– сміх; сміятися

– смех ; смеяться

291.   bed

– ліжко, постіль

– кровать , постель

292.   thank

– дякувати

– спасибо

293.   remember

– пам'ятати, згадувати

– помнить , вспоминать

294.   drop

– крапля; капати

– капля ; капать

295.   friend

– друг, подруга

– друг , подруга

296.   though

– проте; хоча

– однако ; хотя

297.   glass

– скло; стакан

– стекло; стакан

298.   hair

– волосся, волосся

– волосы , волосы

299.   hell

– пекло

– ад

300.   catch

– ловити, зловити, застигнути; захват

– ловить , поймать , застыть ; восторг

301.   mother

– мати

– иметь

302.   four

– чотири

– четыре

303.   listen

– слухати

– слушать

304.   understand

– розуміти

– понимать

305.   sir

– сер, пан

– сэр , господин

306.   lose

– втрачати; програвати; відставати ( про годинник )

– терять ; проигрывать ; отставать ( о часах )

307.   lie

– лежати; брехня; брехати

– лежать ; ложь ; врать

308.   between

– між

– между

309.   live

– жити

– жить

310.   money

– гроші

– деньги

311.   father

– батько

– отец

312.   morning

– ранок

– утро

313.   red

– червоний

– красный

314.   please

– подобатися

– нравиться

315.   everything

– все

– все

316.   slowly

– повільно

– медленно

317.   rise

– підніматися, вставати; сходити

– подниматься , вставать ;сходить

318.   die

– вмирати

– умирать

319.   else

– ще; крім

– еще ; кроме

320.   kind

– сорт, вид; добрий, люб'язний

– сорт , вид ; добрый , любезный

321.   wear

– носити ( одяг тощо); одяг

– носить ( одежда и т.д.) ; одежда

322.   hit

– ударяти (ся); потрапляти; удар; попадання

– ударять ( ся ) ; попадать ; удар; попадания

323.   hang

– висіти; вішати

– висеть ; вешать

324.   many

– багато, безліч; багато

– много , множество ; много

325.   someone

– хтось

– кто–то

326.   drink

– пити; випивати; питво

– пить ; выпивать ; питье

327.   stay

– перебування; залишатися; жити

– пребывания; оставаться ; жить

328.   shoulder

– плече

– плечо

329.   past

– минуле; минулий; після, за; мимо

– прошлое ; прошлый ; после , по; мимо

330.   grab

– вистачати

– хватать

331.   question

– питання; проблема

– вопрос ; проблема

332.   part

– частина; роль

– часть ; роль

333.   case

– випадок; обставина; ящик, валіза

– случай ; обстоятельство ; ящик , чемодан

334.   mouth

– рот

– рот

335.   throw

– кидати, кидати

– бросать, кидать

336.   enter

– входити (в)

– входить ( в )

337.   hundred

– сто

– сто

338.   cover

– (по) кришка; покривати, прикривати

– (по) крышка ; покрывать , прикрывать

– толчок ; толкать ( ся ) ; нажимать

339.   blood

– кров

– кровь

340.   check

– перевірка, контроль; перевіряти, контролювати

– проверка , контроль ; проверять, контролировать

341.   outside

– зовнішній, зовнішній; зовні

– внешний , внешний ; снаружи

342.   large

– великий, крупний

– большой , крупный

343.   change

– зміна, зміна; міняти(ся), змінювати (ся

– изменение , изменение; менять (ся) , изменять (ся)

344.   push

– поштовх; штовхати (ся); натискати

– толчок ; толкать ( ся ) ; нажимать

345.   sorry

– жалкувати

– сожалеть

346.   bad

– поганий

– плохой

347.   top

– верх; верхній

– верх ; верхней

348.   chair

– стілець, крісло

– стул , кресло

349.   finger

– палець

– палец

350.   lead

– вести

– вести

351.   scream

– крик, крик; кричати, волати

– крик , крик ; кричать , вопить

352.   ground

– земля

– земля

353.   already

– вже

– уже

354.   forward

– вперед; передній

– вперед ; передний

355.   figure

– фігура; цифра; обчислювати; розуміти

– фигура ; цифра ; вычислять ; понимать

356.   touch

– дотик; чіпати, торкатися

– прикосновение ; трогать , касаться

357.   become

– ставати, робитися

– становиться , делаться

358.   yet

– ще; проте

– еще ; однако

359.   also

– також

– также

360.   desk

– письмовий стіл

– письменный стол

361.   clear

– очищати; чистий

– очищать ; чистый

362.   real

– дійсний

– действительный

363.   carry

– нести; везти

– нести ; везти

364.   sleep

– спати

– спать

365.   glance

– (швидкий ) погляд; (мигцем ) поглянути

– (быстрый ) взгляд ; ( мельком ) посмотреть

366.   seat

– сидіння; місце; усаджувати; вміщати

– сиденье ; место; усаживать ; вмещать

367.   matter

– справа, питання; мати значення

– дело , вопрос ; иметь значение

368.   number

– число

– число

369.   ship

– корабель, судно

– корабль , судно

370.   full

– повний

– полный

371.   police

– поліція

– полиция

372.   twenty

– двадцять

– двадцать

373.   send

– посилати; відправляти; надсилати

– посылать ; отправлять; отправлять

374.   gonna = Going to

– збиратися щось зробити

– собираться что–то сделать

375.   together

– разом

– вместе

376.   ten

– десять

– десять

377.   roll

– рулон; гуркіт; котити (ся); гуркотіти; качати (ся)

– рулон ; грохот ; катить ( ся ) ; грохотать ; качать ( ся )

378.   return

– повернення; відповідний; повертати (ся); відповідати

– возвращение ; соответствующий; возвращать (ся) ; отвечать

379.   such

– такий

– такой

380.   near

– ближній; близько; близько; наближатися

– ближний ; близко; близко; приближаться

381.   miss

– промахнутися; промах; міс

– промахнуться ; промах ; мис

382.   pay

– платити; плата

– платить ; плата

383.   paper

– папір; газета

– бумага ; газета

384.   rest

– відпочивати; лежати; спокій, відпочинок; the ~ залишок

– отдыхать ; лежать ; покой , отдых; the ~ остаток

385.   appear

– з'являтися

– появляться

386.   park

– парк

– парк

387.   above

– над; понад; нагорі, вище

– над ; более ; наверху , выше

388.   onto

– на

– на

389.   control

– управління, контроль; керування

– управление , контроль ; управления

390.   fly

– летіти, літати; мчати; муха

– лететь , летать ; мчаться ; муха

391.   pause

– пауза, перерва; робити паузу, перерва

– пауза , перерыв ; делать паузу , перерыв

392.   road

– дорога; шлях

– дорога ; путь

393.   probably

– ймовірно

– вероятно

394.   finally

– на закінчення

– в заключение

395.   guard

– стража, охорона; вартовий; охороняти; захищати

– тража , охрана ; часовой ; охранять ; защищать

396.   draw

– тягти, тягнути; креслити, малювати

– тянуть , тянуть ; чертить , рисовать

397.   city

– місто

– город

398.   deep

– глибокий; глубоко

– глубокий ; глубоко

399.   job

– робота; справа

– работа ; дело

400.   ring

– дзвонити, дзвеніти; дзвінок; кільце; коло

– звонить , звенеть ; звонок ; кольцо ; круг

401.   fight

– бой; бійка; боротися, битися

– бой ; драка ; бороться , драться

402.   leg

– нога; ніжка

– нога ; ножка

403.   wonder

– здивування; дивуватися; цікавитися

– удивление ; удивляться ; интересоваться

404.   lean

– притуляти(ся); нахиляти (ся); худий, худий

– прикладывать ( ся ) ; наклонять ( ся ) ; худой , худой

405.   since

– з; відтоді; відколи

–  с ; с тех пор ; сколы

406.   hope

– надія; сподіватися

– надежда ; надеяться

407.   left

– лівий; наліво

– левый ; налево

408.   sign

– знак; підписувати (ся)

– знак, подписывать ( ся )

409.   cross

– хрест; перетинати; переходити; схрещувати

– крест ; пересекать ; переходить ; скрещивать

410.   suppose

– припускати

– предполагать

411.   order

– порядок; наказ; замовлення; наказувати; замовляти

– порядок; приказ ; заказ ; приказывать ; заказывать

412.   eat

– їсти

– есть

413.   corner

– кут

– угол

414.   wrong

– неправильний; не той; неправильно, невірно

– неправильный ; не тот ; неправильно , неверно

415.   tear

– сльоза; розрив; рвати (ся)

– слеза ; разрыв ; рвать ( ся )

416.   shit

– вигукуючи "чорт"

– выкрикивая  "черт"

417.   six

– шість

– шесть

418.   soon

– скоро, незабаром

– скоро , вскоре

419.   fast

– швидкий; міцний; швидко; міцно

– быстрый ; прочный; быстро ; прочно

420.   bill

– рахунок; банкнота

– счет; банкнота

421.   case

– випадок, справа; чохол, футляр

– случай , дело ; чехол, футляр

422.   quickly

– швидко

– быстро

423.   shadow

– тінь

– тень

424.   wife

– дружина

– жена

425.   dress

– плаття, одяг; одягати (ся)

– платье , одежда; одевать ( ся )

426.   damn

– прокляття; проклинати; в знач вигуки: чорт !

– проклятие ; проклинать ; в знач возгласы: черт !

427.   guess

– думати, думати

– думать , думать

428.   myself

– себе; сам

– себя ; сам

429.   care

– турбота; дбати

– забота ; заботиться

430.   raise

– піднімати

– поднимать

431.   mile

– миля

– миля

432.   land

– земля; грунт; країна; приземлятися; висаджуватися

– земля ; грунт; страна ; приземляться ; высаживаться

433.   perhaps

– може бути, можливо

– иожет быть , возможно

434.   bar

– засув; перепона; решітка

– засов ; преграда ; решетка

435.   blue

– синій, блакитний

– синий , голубой

436.   idea

– ідея, думка

– идея , мысль

437.   death

– смерть

– смерть

438.   alone

– один, самотній

– один , одинокий

439.   best

– (най) кращий; найкраще; найбільше

– ( самый ) лучший ; лучше ; больше

440.   dad, daddy

– тато

– папа

441.   whole

– весь, цілий

– весь, целый

442.   tree

– дерево

– дерево

443.   force

– сила; насильство; ~ s війська; змушувати, примушувати

– сила ; насилие ; ~ S войска ; заставлять , принуждать

444.   fill

– наповнювати (ся)

– наполнять ( ся )

445.   crowd

– натовп; товпитися; набиватися битком

– толпа ; толпиться ; набиваться битком

446.   shut

– закривати (ся); перекривати; замикати

– закрывать ( ся ) ; перекрывать ; запирать

447.   business

– справа, заняття

– дело , занятие

448.   blow

– дути; роздувати; удар

– дуть ; раздувать ; удар

449.   cry

– крик; кричати

– крик ; кричать

450.   write

– писати

– писать

451.   notice

– повідомлення; увага; звертати увагу

– сообщение ; внимание; обращать внимание

452.   fine

– прекрасний; ясний

– прекрасный ; ясный

453.   quite

– цілком, зовсім

– вполне , совсем

454.   power

– сила, енергія

– сила , энергия

455.   fact

– факт

– факт

456.   pretty

– гарненький

– хорошенький

457.   week

– тиждень

– неделя

458.   nice

– хороший; милий

– хороший ; милый

459.   lock

– замок; замикати

– замок ; запирать

460.   story

– повість, оповідання

– повесть , рассказы

461.   dog

– собака

– собака

462.   least

– найменший; найменш; the ~ найменше

– наименьший ; наименее ; the ~ меньше

463.   empty

– порожній

– пустой

464.   everyone

– кожен

– каждый

465.   wave

– хвиля; помах ( рукою); махати (рукою); майоріти

– волна ; взмах ( рукой) ; махать (рукой) ; развеваться

466.   capital

– капітал; столиця

– капитал ; столица

467.   several

– кілька

– несколько

468.   silence

– мовчання

– молчание

469.   short

– короткий

– короткий

470.   cold

– холодний

– холодный

471.   problem

– проблема

– проблема

472.   cop

– поліцейський

– полицейский

473.   thousand

– тисячі

– тысячи

474.   approach

– наближення; наближатися (до)

– приближение ; приближаться ( к )

475.   realize

– уявляти собі, розуміти, усвідомлювати

– представлять себе , понимать , осознавать

476.   rock

– камінь; скеля; качати (ся)

– камень ; скала ; качать ( ся )

477.   piece

– шматок; штука

– кусок ; штука

478.   wind

– вітер; запах; витися, звиватися

– ветер ; запах ; виться , извиваться

479.   box

– коробка, ящик

– коробка , ящик

480.   either

– будь–який (з двох ); також (за негативні )

– любой ( из двух ) ; также ( за негативные )

481.   sort

– сорт, рід, вид

– сорт , род , вид

482.   kiss

– поцілунок; цілувати (ся)

– поцелуй ; целовать ( ся )

483.   edge

– вістря, лезо; край, кромка; точити; облямовувати

– острие , лезвие ; край , кромка ; точить ; окаймлять

484.   interest

– інтерес; (за) цікавити

– интерес ; (за) интересовать

485.   surprise

– здивування; сюрприз; дивувати

– удивление ; сюрприз ; удивлять

486.   bit

– шматочок; a ~ трохи

– кусочек ; a ~ немного

487.   forget

– забувати, не пам'ятати

– забывать , не помнить

488.   stick

– встромляти, приколювати; липнути; ціпок

– втыкать , прикалывать ; липнуть; палку

489.   heart

– серце

– сердце

490.   finish

– закінчення; закінчувати (ся)

– окончание ; заканчивать ( ся )

491.   fuck

– до біса!

– к черту!

492.   grow

– рости; збільшуватися; ставати

– расти ; увеличиваться ; становиться

493.   ago

– тому назад

– назад

494.   bag

– мішок, сумка

– мешок , сумка

495.   sense

– почуття, відчуття; відчувати, усвідомлювати

– чувство , ощущение ; чувствовать , осознавать

496.   picture

– картина

– картина

497.   ready

– готовий

– готов

498.   chance

– випадок

– случай

499.   worry

– турбувати

– беспокоить

500.   ahead

– вперед; попереду

– вперед ; впереди

 

Коментарі

клас

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ